Anadolu AöfİŞL401U Denetim

İŞL401U Denetim Final Deneme Sınavı 2

İŞL401U Denetim Final Deneme Sınavı 2

#1. Aşağıdakilerden hangisi satışlar ve tahsilatlar döngüsünde yer alan hesaplardan biri değildir?

Cevap : c. Alış iade ve ıskontoları

#2. Denetim sürecinde toplanan denetim kanıtlarının, denetçinin görüşüne dayanak oluşturmak için “yeterli ve uygun” olup olmadığı, denetçi raporunun hangi bölümünde ifade edilir?

Cevap : c. Görüşün dayanağı

#3. “Herhangi bir idari sorumluluk üstlenmeden bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden, niteliği ve kapsamı denetlenen ile birlikte kararlaştırılan istişari faaliyetler ve bununla bağlantılı diğer hizmetlerdir.” ifadesi aşağıda yer alan hangi hizmet tipini tanımlamaktadır?

Cevap : a. Danışmanlık Hizmetleri

#4. Denetçi “kabul edilebilir yanlışlığı” hangi amaçla kullanır?

Cevap : b. Denetim testlerinin alanını belirlemek

#5. Aşağıdakilerden hangi ifade Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi’nde yer alan standartların amaçları arasında yer almamaktadır?

Cevap : d. İç denetim faaliyeti ile ilgili yasal düzenlemeleri sağlamak

#6. Denetçi, denetim sürecinde yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edememiş ve bu durumun finansal tablolara üzerinde olası etkilerinin önemli ancak yaygın olmayacağı sonucuna varmışsa, raporunda nasıl bir görüş ortaya koymalıdır?

Cevap : e. Şartlı olumlu görüş

#7. “İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden ------------ ve --------bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.” ifadesindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : b. Bağımsız, Nesnel

#8. “Denetçinin denetime konu finansal tablo kalemlerini birbiriyle ilgili işlemleri birlikte inceleyebilecek şekilde bölümlere ayırarak denetlemesine denetimde ----- denir.” Cümlesinde aşağıdakilerden hangisi boşluğu en güzel şekilde tamamlar?

Cevap : a. Döngü yaklaşımı

#9. Denetimin tamamlanması evresinde incelenmesi gereken, işletmeyle ilgili belirsizlik taşıyan durumlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : a. İşletmeyle ilgili belirsizlik taşıyan bir durumun gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkabilecek kayıp tahmin edilebiliyorsa, finansal tablolara yansıtılmasına gerek yoktur.

#10. Hangi görüşü içeren denetçi raporunda kilit denetim konularına yer verilmez?

Cevap : d. Görüş bildirmekten kaçınma

#11. Hangisi denetçinin bir hesap kalanına daha büyük önemlilik dağıtma nedenini oluşturmaz?

Cevap : c. Denetçinin hata beklentisinin yüksek olması

#12. Finansal tablolarda sunulan bilginin finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkileyecek ölçüde yanlış olması, hangi kavramla açıklanır?

Cevap : b. Önemlilik

#13. Günümüzde iç denetim yaklaşımını aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru biçimde tanımlamaktadır?

Cevap : e. Süreç odaklı yaklaşım

#14. Eğer denetçi finansal tablolarda önemli bir yanlışlık olduğuna ama bu yanlışın yaygın olmayan bir etkisi olduğu yönündeyse, raporunda nasıl bir görüş ortaya koymalıdır?

Cevap : b. Şartlı olumlu görüş

#15. Aşağıdakilerden hangisi döngü yaklaşımında yanlış bir bölümlemedir?

Cevap : a. Satışlar – Satışların Maliyeti

#16. Stokların fiziksel varlığı ile ilgili kanıtın, stokların değerlemesiyle ilgili kanıtın yerini tutmaması; kanıtın hangi özelliği ile ilgilidir?

Cevap : a. İlgililiği

#17. Aşağıdakilerden hangisindeki hesaplar satın alma ve ödemeler döngüsünde yer alır?

Cevap : a. Stoklar – Duran varlıklar – Peşin Ödenen Giderler – Alış İskontoları

#18. Güvence görevlerinin nitelik ve kapsamı aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

Cevap : d. İç Denetçi

#19. Aşağıdakilerden hangisi iç kontrollerin yapısı ve işleyişi ile ilgili bilgi toplamada denetçinin kullandığı araçlardan biri değildir?

Cevap : d. Kontrol risk matrisi

#20. Aşağıdakilerden hangisi çalışma kâğıtlarının taşıması gereken bir özellik değildir?

Cevap :b. Noter onaylı olması

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL401U Denetim Final Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL401U Denetim Final Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Ünite -6
Denetimde Örnekleme

Denetçinin örneklemi temel alan sonuçları ile evrenin tamamına aynı yolla uyguladığı testlerden elde edeceği sonuçlar arasında fark olmasını aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

a. Belirsizlik
b. Doğal risk
c. Örnekleme riski
d. Örnekleme dışı risk
e. İstatistiksel olmayan örnekleme

Cevap : c. Örnekleme riski

İç kontrol yeterince güvenilir olmadığı hâlde denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlara dayanarak iç kontrolün güvenilir olduğu kanısına varmasına ne ad verilir?

a. Alfa riski
b. Beta riski
c. Yanlış ret riski
d. Yanlış kabul riski
e. Hata tipi I

Cevap : b. Beta riski

Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel örnekleme kullanmanın avantajlarından biri değildir?

a. Denetçinin tözel testleri büyük ölçüde azaltmasına izin verir.
b. Etkin bir örneklem tasarımına yardım eder.
c. Denetçinin elde ettiği kanıtların yeterliliğini ölçmesine yardım eder.
d. Evrenin sadece bir bölümünün incelenmesinden elde edilen sonuçların risk derecesini matematik olarak ölçen bir araç sağlar.
e. Denetim işinin maliyetini azaltır.

Cevap : a. Denetçinin tözel testleri büyük ölçüde azaltmasına izin verir.

Denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlar ile gerçek durum arasında fark olması olasılığına ne ad verilir?

a. Yanlış ret riski
b. Yanlış kabul riski
c. Örnekleme hatası
d. Alfa riski
e. Beta riski

Cevap : c. Örnekleme hatası

Aşağıdakilerden hangileri iç kontrole ilişkin uygunluk testlerinin gerçekleştirilmesinde ortaya çıkan örnekleme riskleridir?
I. Alfa riski
II. Beta riski
III. Yanlış ret riski
IV. Yanlış kabul riski

a. I, II
b. I, III
c. II, III
d. III, IV
e. III, V

Cevap : a. I, II

İstatistiksel örnekleme aşağıdakilerden hangisi için faydalı bir tekniktir?

a. Örneklemede denetçinin yargısının elimine edilmesi
b. Önemliliğin tam olarak tanımlanması
c. Tözel testlerin tutarının azaltılması
d. Kanıtların yeterliliğinin ölçülmesi
e. Denetim işinin planlı şekilde yürütülmesi

Cevap : d. Kanıtların yeterliliğinin ölçülmesi

Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel örneklemenin ayırıcı özelliğidir?

a. İstatistiksel ifade ve rassal seçim olmak üzere iki parametreye göre değerlendirilmesi
b. Yeterince kanıtsal veri sağlaması
c. Denetçinin önemlilik yargısı ile ilgili problemleri azaltması
d. Çok az sayıda destekleyici belgenin incelenmesini gerektirmesi
e. Evrenin bir parçasının incelenmesiyle elde edilen sonuçlardan belirsizliğin derecesinin matematiksel olarak çözümlenmesini sağlaması

Cevap : e. Evrenin bir parçasının incelenmesiyle elde edilen sonuçlardan belirsizliğin derecesinin matematiksel olarak çözümlenmesini sağlaması

Ardışık olarak numaralanmamış fişlerden oluşmayan bir evrenden örneklem seçiminde en uygun seçim yöntemi hangisidir?

a. Rassal sayılar tablosu ile seçim
b. Sistematik seçim
c. Katmanlı seçim
d. Blok seçim
e. Bilgisayarla rassal sayılar oluşturarak seçim

Cevap : e. Bilgisayarla rassal sayılar oluşturarak seçim

Evrenin beklenen sapması ile örneklem büyüklüğü arasında nasıl bir ilişki vardır?

a. Aynı yönde bir ilişki vardır.
b. Ters yönde bir ilişki vardır.
c. İlişki yoktur.
d. Zayıf bir ilişki vardır.
e. Dolaylı bir ilişki vardır.

Cevap : a. Aynı yönde bir ilişki vardır.

Denetçinin sapmayı sıfıra yakın olasılıkla beklediği durumlarda kullanacağı örnekleme türü hangisidir?

a. Nitelik örneklemesi
b. Buluş örneklemesi
c. İstatistiksel olmayan örnekleme
d. Parasal birim örneklemesi
e. Değişkenler örneklemesi

Cevap : b. Buluş örneklemesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!