Anadolu AöfİŞL401U Denetim

İŞL401U Denetim Ünite 6

Denetimde Örnekleme

#1. Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel örneklemenin ayırıcı özelliğidir?

Cevap : e. Evrenin bir parçasının incelenmesiyle elde edilen sonuçlardan belirsizliğin derecesinin matematiksel olarak çözümlenmesini sağlaması

#2. Denetçinin örneklemi temel alan sonuçları ile evrenin tamamına aynı yolla uyguladığı testlerden elde edeceği sonuçlar arasında fark olmasını aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

Cevap : c. Örnekleme riski

#3. Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel örnekleme kullanmanın avantajlarından biri değildir?

Cevap : a. Denetçinin tözel testleri büyük ölçüde azaltmasına izin verir.

#4. İç kontrol yeterince güvenilir olmadığı hâlde denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlara dayanarak iç kontrolün güvenilir olduğu kanısına varmasına ne ad verilir?

Cevap : b. Beta riski

#5. Ardışık olarak numaralanmamış fişlerden oluşmayan bir evrenden örneklem seçiminde en uygun seçim yöntemi hangisidir?

Cevap : e. Bilgisayarla rassal sayılar oluşturarak seçim

#6. Denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlar ile gerçek durum arasında fark olması olasılığına ne ad verilir?

Cevap : c. Örnekleme hatası

#7. Denetçinin sapmayı sıfıra yakın olasılıkla beklediği durumlarda kullanacağı örnekleme türü hangisidir?

Cevap : b. Buluş örneklemesi

#8. Aşağıdakilerden hangileri iç kontrole ilişkin uygunluk testlerinin gerçekleştirilmesinde ortaya çıkan örnekleme riskleridir? I. Alfa riski II. Beta riski III. Yanlış ret riski IV. Yanlış kabul riski

Cevap : a. I, II

#9. İstatistiksel örnekleme aşağıdakilerden hangisi için faydalı bir tekniktir?

Cevap : d. Kanıtların yeterliliğinin ölçülmesi

#10. Evrenin beklenen sapması ile örneklem büyüklüğü arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap : a. Aynı yönde bir ilişki vardır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Denetimde Örnekleme

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Denetimde Örnekleme

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Ünite -6
Denetimde Örnekleme

Denetçinin örneklemi temel alan sonuçları ile evrenin tamamına aynı yolla uyguladığı testlerden elde edeceği sonuçlar arasında fark olmasını aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

a. Belirsizlik
b. Doğal risk
c. Örnekleme riski
d. Örnekleme dışı risk
e. İstatistiksel olmayan örnekleme

Cevap : c. Örnekleme riski

İç kontrol yeterince güvenilir olmadığı hâlde denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlara dayanarak iç kontrolün güvenilir olduğu kanısına varmasına ne ad verilir?

a. Alfa riski
b. Beta riski
c. Yanlış ret riski
d. Yanlış kabul riski
e. Hata tipi I

Cevap : b. Beta riski

Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel örnekleme kullanmanın avantajlarından biri değildir?

a. Denetçinin tözel testleri büyük ölçüde azaltmasına izin verir.
b. Etkin bir örneklem tasarımına yardım eder.
c. Denetçinin elde ettiği kanıtların yeterliliğini ölçmesine yardım eder.
d. Evrenin sadece bir bölümünün incelenmesinden elde edilen sonuçların risk derecesini matematik olarak ölçen bir araç sağlar.
e. Denetim işinin maliyetini azaltır.

Cevap : a. Denetçinin tözel testleri büyük ölçüde azaltmasına izin verir.

Denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlar ile gerçek durum arasında fark olması olasılığına ne ad verilir?

a. Yanlış ret riski
b. Yanlış kabul riski
c. Örnekleme hatası
d. Alfa riski
e. Beta riski

Cevap : c. Örnekleme hatası

Aşağıdakilerden hangileri iç kontrole ilişkin uygunluk testlerinin gerçekleştirilmesinde ortaya çıkan örnekleme riskleridir?
I. Alfa riski
II. Beta riski
III. Yanlış ret riski
IV. Yanlış kabul riski

a. I, II
b. I, III
c. II, III
d. III, IV
e. III, V

Cevap : a. I, II

İstatistiksel örnekleme aşağıdakilerden hangisi için faydalı bir tekniktir?

a. Örneklemede denetçinin yargısının elimine edilmesi
b. Önemliliğin tam olarak tanımlanması
c. Tözel testlerin tutarının azaltılması
d. Kanıtların yeterliliğinin ölçülmesi
e. Denetim işinin planlı şekilde yürütülmesi

Cevap : d. Kanıtların yeterliliğinin ölçülmesi

Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel örneklemenin ayırıcı özelliğidir?

a. İstatistiksel ifade ve rassal seçim olmak üzere iki parametreye göre değerlendirilmesi
b. Yeterince kanıtsal veri sağlaması
c. Denetçinin önemlilik yargısı ile ilgili problemleri azaltması
d. Çok az sayıda destekleyici belgenin incelenmesini gerektirmesi
e. Evrenin bir parçasının incelenmesiyle elde edilen sonuçlardan belirsizliğin derecesinin matematiksel olarak çözümlenmesini sağlaması

Cevap : e. Evrenin bir parçasının incelenmesiyle elde edilen sonuçlardan belirsizliğin derecesinin matematiksel olarak çözümlenmesini sağlaması

Ardışık olarak numaralanmamış fişlerden oluşmayan bir evrenden örneklem seçiminde en uygun seçim yöntemi hangisidir?

a. Rassal sayılar tablosu ile seçim
b. Sistematik seçim
c. Katmanlı seçim
d. Blok seçim
e. Bilgisayarla rassal sayılar oluşturarak seçim

Cevap : e. Bilgisayarla rassal sayılar oluşturarak seçim

Evrenin beklenen sapması ile örneklem büyüklüğü arasında nasıl bir ilişki vardır?

a. Aynı yönde bir ilişki vardır.
b. Ters yönde bir ilişki vardır.
c. İlişki yoktur.
d. Zayıf bir ilişki vardır.
e. Dolaylı bir ilişki vardır.

Cevap : a. Aynı yönde bir ilişki vardır.

Denetçinin sapmayı sıfıra yakın olasılıkla beklediği durumlarda kullanacağı örnekleme türü hangisidir?

a. Nitelik örneklemesi
b. Buluş örneklemesi
c. İstatistiksel olmayan örnekleme
d. Parasal birim örneklemesi
e. Değişkenler örneklemesi

Cevap : b. Buluş örneklemesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!