Anadolu AöfİŞL401U Denetim

İŞL401U Denetim Vize Deneme Sınavı 4

İŞL401U Denetim Vize Deneme Sınavı 4

#1. Denetim ------------ kontroldür. Boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılmalıdır?

Cevap : d. Yönetsel

#2. Denetçinin önemlilik uygulamasında ilk belirlemesi gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Önemlilik eşiği

#3. Kâra dayalı önemlilik eşiği, genellikle hangi aralıklarda değişebilmektedir?

Cevap : a. % 4 – %6

#4. Genel kabul görmüş denetim standartları için doğru olan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Denetçilerce denetimlerde uyulması gereken kurallardır.

#5. “İç denetim uygulamalarının temel ilkelerini tanımlamak, katma değerini ifade ve teşvik etmek, performansının değerlendirilmesine imkan sağlamak amacıyla” uluslararası iç denetim standartları aşağıda yer alan hangi kurum tarafından geliştirilmiştir?

Cevap : b. IIA

#6. Risk kavramı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : d. Kontrol riskini denetçi yaratır.

#7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e. Hiçbiri.

#8. Aşağıdakilerden hangisi güvence hizmetlerinin taraf­larını doğru şekilde ifade etmektedir?

Cevap : e. İç Denetçi, Süreç Sahibi, Kullanıcı

#9. Denetçinin denetlediği işletme ile yakınlığının olmamasını gerektiren standart hangisidir?

Cevap : c. Bağımsızlık standardı

#10. Denetçinin işletmenin belirlemiş olduğu hedeflerle bu hedeflere ulaşmak için kullandığı kaynakların birbirine oranını araştırarak bir sonuca ulaşması nasıl adlandırılabilir?

Cevap : b. Verimlilik denetimi

#11. Aşağıdakilerden hangisi bir hileli finansal raporlama eylemidir?

Cevap : c. Faaliyet sonuçlarının değiştirilmesi amacıyla hesap dönemi sonuna yakın bir tarihte fiktif yevmiye kayıtları yapılması

#12. Hangi durumda finansal tabloların yanıltıcı şekilde beyan edildiği kabul edilir?

Cevap : a. Finansal tablolarda sunulan yanlış bilginin, finansal tablo kullanıcısının kararını etkilemesi

#13. İç denetim faaliyetinin iki temel işlevi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

Cevap : c. Güvence ve Danışmanlık

#14. “Denetim, ekonomik faaliyetler ve olaylara ilişkin ------------ arasındaki uygunluğun derecesini araştırmak ve sonuçlarını ilgili kullanıcılara iletmek amacıyla nesnel biçimde kanıt toplayan ve değerleyen sistematik bir süreçtir.” tanımında eksik olan kısmı aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

Cevap : c. Savlarla kabul edilmiş ölçütler

#15. Aşağıdakilerden hangisi “raporlama standartları”ndan biri değildir?

Cevap : e. Kanıt toplama standardı

#16. Bağımsız denetim sürecinde, iç denetim işlevlerinin anlaşılmasında ve ön değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen hususlardan hangisi/hangileri esas alınır?

Cevap : e. Hepsi

#17. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak denetim sürecinin evrelerinden biri değildir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi COSO kontrol modelinin beş bileşeninden biri değildir?

Cevap : a. Yönetimin felsefesi ve dürüstlüğü

#19. Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolarla ilgili denetim amaçlarından biri değildir?

Cevap : b. Finansal tablolarda sunulan bilgiler makul bir güvence sağlamakta mıdır?

#20. Çalışma kâğıtlarının tipi, niceliği ve kapsamının belirlenmesinde hangisinin önemi yoktur?

Cevap : e. Denetlenen işletmenin kârlılığı

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL401U Denetim Vize Deneme Sınavı 4

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL401U Denetim Vize Deneme Sınavı 4

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Ünite -4
İç Denetim İşletme

“İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden ———— ve ——–bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.” ifadesindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. Tarafsız, Özenli
b. Bağımsız, Nesnel
c. Disiplinli, Sistematik
d. Tarafsız, Disiplinli
e. Nesnel, Sistematik

Cevap : b. Bağımsız, Nesnel

İç denetim faaliyetinin iki temel işlevi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

a. Tarafsız ve Sistematik
b. Danışmanlık ve Değer katmak
c. Güvence ve Danışmanlık
d. Disiplin ve Güvence
e. Bağımsızlık ve Sistematiklik

Cevap : c. Güvence ve Danışmanlık

Güvence görevlerinin nitelik ve kapsamı aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

a. İç Denetim Komitesi
b. Genel Müdür
c. Yönetim Kurulu Başkanı
d. İç Denetçi
e. Dış Denetçi

Cevap : d. İç Denetçi

Aşağıdakilerden hangisi güvence hizmetlerinin taraf­larını doğru şekilde ifade etmektedir?

a. Yöneticiler, Sektör Sorumluları, Sigortacılar
b. Sigortacılar, Müdürler, Danışmanlar
c. Danışmanlar, Yöneticiler, Kullanıcı
d. Çalışanlar, Dış Denetçi, Yöneticiler
e. İç Denetçi, Süreç Sahibi, Kullanıcı

Cevap : e. İç Denetçi, Süreç Sahibi, Kullanıcı

“Herhangi bir idari sorumluluk üstlenmeden bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden, niteliği ve kapsamı denetlenen ile birlikte kararlaştırılan istişari faaliyetler ve bununla bağlantılı diğer hizmetlerdir.” ifadesi aşağıda yer alan hangi hizmet tipini tanımlamaktadır?

a. Danışmanlık Hizmetleri
b. Güvence Hizmetleri
c. Sigorta Hizmetleri
d. Güvenlik Hizmetleri
e. Temizlik Hizmetleri

Cevap : a. Danışmanlık Hizmetleri

Denetim ———— kontroldür. Boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılmalıdır?

a. Katı
b. İşlevsel
c. Yumuşak
d. Yönetsel
e. Operasyonel

Cevap : d. Yönetsel

Günümüzde iç denetim yaklaşımını aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru biçimde tanımlamaktadır?

a. İşlem ve hata odaklı
b. Sadece yönetim yaklaşımı odaklı
c. İletişim odaklı yaklaşım
d. Sonuç odaklı yaklaşım
e. Süreç odaklı yaklaşım

Cevap : e. Süreç odaklı yaklaşım

“İç denetim uygulamalarının temel ilkelerini tanımlamak, katma değerini ifade ve teşvik etmek, performansının değerlendirilmesine imkan sağlamak amacıyla” uluslararası iç denetim standartları aşağıda yer alan hangi kurum tarafından geliştirilmiştir?

a. IFAC
b. IIA
c. INTOSAI
d. IMF
e. OECD

Cevap : b. IIA

Aşağıdakilerden hangi ifade Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi’nde yer alan standartların amaçları arasında yer almamaktadır?

a. İç denetim uygulamasını olması gerektiği gibi temsil eden temel ilkeleri tanımlamak
b. Katma değerli iç denetim faaliyetlerini teşvik etmeye ve hayata geçirmeye yönelik bir çerçeve oluşturmak
c. İç denetim performansının değerlendirilmesine uygun bir zemin oluşturmak
d. İç denetim faaliyeti ile ilgili yasal düzenlemeleri sağlamak
e. Gelişmiş kurumsal süreç ve faaliyetleri canlandırmak

Cevap : d. İç denetim faaliyeti ile ilgili yasal düzenlemeleri sağlamak

Bağımsız denetim sürecinde, iç denetim işlevlerinin anlaşılmasında ve ön değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen hususlardan hangisi/hangileri esas alınır?

a. İç denetimin örgüt yapısındaki konumu
b. İç denetim işlevinin kapsamı
c. İç denetimin teknik yeterliliği
d. Mesleki özen
e. Heps

Cevap : e. Heps

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!