auzefSağlık Hizmetlerinde YönetimTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Vize Deneme-1

Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Vize Deneme-1

#1. Neoklasik yaklaşımın, klasik yöntemden farkı nedir?

Cevap : b)Yeterince önem verilmeyen insan kaynakları üzerinde önemle durulması

#2. Anayasanın 76. maddesine göre milletvekili adayı olabilmek aşağıdakilerden hangisini sağlamak gerekli değildir?

Cevap : e)En az lise mezunu olmak.

#3. Kamu yönetimi ile işletme yönetiminin farkı nedir?

Cevap : d)İşletme yönetimi, tek bir işletmenin verimliliğini ve kar maksimizasyonuyla ilgilenirken kamu yönetimi, bir ülkenin yönetimi ve toplumun maksimizasyonuyla ilgilenmektedir.

#4. Yargı yetkisi ve görevi hangi kurumlar tarafından yerine getirilir?

Cevap : e)Bağımsız Mahkemeler

#5. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’ya göre Türkiye Cumhuriyete’nin bir özelliği değildir?

Cevap : e)Kuvvetler Birliği


#6. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir organizasyon yapısı için gerekli değildir?

Cevap : d)Her bireyin görevini belirlenen biçimde sağlaması yeterlidir.

#7. Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun Görevinin sona ermesi haline neden olmaz?

Cevap : e)Cumhurbaşkanının istifası

#8. I. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı II. Genel Yönetim Yaklaşımı III. Bürokratik Yönetim Yaklaşımı IV. Durumsallık Yaklaşım Aşağıdakilerden hangisi Bilimsel Yönetim Dönemi yaklaşımlarından biri değildir?

Cevap : d)IV

#9. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görevlerinden biri değildir?

Cevap : a)Ülkenin iç ve dış siyasetini belirlemek ve uygulamaya koymak.

#10. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden biri değildir?

Cevap : d)Bakanlıklar arasında iş birliği sağlamak.


#11. Yasama yetkisi aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir?

Cevap : a)TBMM

#12. Weber'in bürokratik yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : c)İlişkiler sözlü iletişime dayalıdır.

#13. Anayasa Mahkemesi kaç üyeden oluşur?

e) 17

#14. Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay’ın görevidir?

Cevap : c)Genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetlemek.

#15. Aşağıdakilerden hangisi neoklasik yaklaşımla geliştirilen kavram ve teorilerden biri değildir?

Cevap : e)Etkililik


#16. Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun görevlerinden biri değildir?

Cevap : e)Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak

#17. Yönetim alanında ilk bilimsel çalışma aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılmıştır?

Cevap : b)Frederick W. Taylor

#18. Aşağıdakilerden hangisi Fayol’un “genel yönetim yaklaşımı”nın ilkelerinden biri değildir?

Cevap : e)Bireysel Beceriler

#19. Nizamü’l-Mülk’ün devlet yönetimine dair yazdığı eserin adı nedir?

Cevap : d)Siyasetname

#20. Yönetim alanında ilk bilimsel çalışma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a)Bilimsel Yönetim İlkeri


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Vize Deneme-1

1. Kamu yönetimi ile işletme yönetiminin farkı nedir?

a) Kamu yönetimi daha hizmet odaklıyken işletme yönetimi daha fazla ürün odaklıdır.
b) Kamu yönetiminde hedefler uzun dönemlidir, işletme yönetiminde ise kısa dönemlidir.
c) İşletme yönetimi, kamu yönetimine göre daha organizedir.
d) İşletme yönetimi, tek bir işletmenin verimliliğini ve kar maksimizasyonuyla ilgilenirken kamu yönetimi, bir ülkenin yönetimi ve toplumun maksimizasyonuyla ilgilenmektedir.
e) İşletme yönetimi, kamu yönetimine göre daha masraflıdır.

Cevap : d)İşletme yönetimi, tek bir işletmenin verimliliğini ve kar maksimizasyonuyla ilgilenirken kamu yönetimi, bir ülkenin yönetimi ve toplumun maksimizasyonuyla ilgilenmektedir.

2. I. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
II. Genel Yönetim Yaklaşımı
III. Bürokratik Yönetim Yaklaşımı
IV. Durumsallık Yaklaşım
Aşağıdakilerden hangisi Bilimsel Yönetim Dönemi yaklaşımlarından biri değildir?

a) I
b) II
c) III
d) IV
e) I, II ve III

Cevap : d)IV

3. Yönetim alanında ilk bilimsel çalışma aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bilimsel Yönetim İlkeri
b) Genel ve Endüstriyel Yönetim
c) Bürokrasi ve Otorite
d) Yönetim Sanatı
e) Yönetim Kavramı

Cevap : a)Bilimsel Yönetim İlkeri

4. Yönetim alanında ilk bilimsel çalışma aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılmıştır?

a) Henri Fayol
b) Frederick W. Taylor
c) Max Weber
d) Sun Tzu
e) Platon

Cevap : b)Frederick W. Taylor

5. Nizamü’l-Mülk’ün devlet yönetimine dair yazdığı eserin adı nedir?

a) Yönetim Sanatı
b) Prens
c) Devlet
d) Siyasetname
e) Güneş Ülkesi

Cevap : d)Siyasetname

6. Aşağıdakilerden hangisi Fayol’un “genel yönetim yaklaşımı”nın ilkelerinden biri değildir?

a) İş bölümü
b) Otorite
c) Disiplin
d) Emirlerin Tekliği
e) Bireysel Beceriler

Cevap : e)Bireysel Beceriler

7. Weber’in bürokratik yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) İşe göre çalışan seçilmeli, gerekirse özel eğitim verilmelidir
b) Kural dışına çıkılamaz.
c) İlişkiler sözlü iletişime dayalıdır.
d) Çalışanlar araç ve gereçleri kişisel gereksinim amacıyla kullanamaz.
e) Her alt mevki, bağlı olduğu üst mevki tarafından denetlenir.

Cevap : c)İlişkiler sözlü iletişime dayalıdır.

8. Aşağıdakilerden hangisi neoklasik yaklaşımla geliştirilen kavram ve teorilerden biri değildir?

a) Motivasyon
b) Liderlik
c) Grup Davranışları
d) İnsan İlişkileri
e) Etkililik

Cevap : e)Etkililik

9. Neoklasik yaklaşımın, klasik yöntemden farkı nedir?

a) Daha ekonomik yaklaşımlar geliştirmesi
b) Yeterince önem verilmeyen insan kaynakları üzerinde önemle durulması
c) Bürokrasisin daha fazla önem kazanması
d) İnsanlara değil yapıya odaklanması
e) İş garantisinin azalması

Cevap : b)Yeterince önem verilmeyen insan kaynakları üzerinde önemle durulması

10. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir organizasyon yapısı için gerekli değildir?

a) Çalışanlara insiyatif verilmelidir.
b) Çalışanlar uygun şekilde motive edilmelidir.
c) Organizasyonla ilgili sorunların minimize edilmesi gerekir.
d) Her bireyin görevini belirlenen biçimde sağlaması yeterlidir.
e) Amaçların belirlenmesi lazımdır.

Cevap : d)Her bireyin görevini belirlenen biçimde sağlaması yeterlidir.

11. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’ya göre Türkiye Cumhuriyete’nin bir özelliği değildir?

a) Demokratik devlet
b) Laik devlet
c) Sosyal devlet
d) Hukuk devleti
e) Kuvvetler Birliği

Cevap : e)Kuvvetler Birliği

12. Yargı yetkisi ve görevi hangi kurumlar tarafından yerine getirilir?

a) Anayasa mahkemesi
b) Yargıtay
c) Danıştay
d) Sayıştay
e) Bağımsız Mahkemeler

Cevap : e)Bağımsız Mahkemeler

13. Yasama yetkisi aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir?

a) TBMM
b) Bakanlar Kurulu
c) Cumhurbaşkanı
d) Başbakan
e) Anayasa Mahkemesi

Cevap : a)TBMM

14. Anayasanın 76. maddesine göre milletvekili adayı olabilmek aşağıdakilerden hangisini sağlamak gerekli değildir?

a) Askerlik görevini yapmış olmak.
b) Belirli suçları işlememiş olmak.
c) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak.
d) Yirmi beş yaşını doldurmak.
e) En az lise mezunu olmak.

Cevap : e)En az lise mezunu olmak.

15. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görevlerinden biri değildir?

a) Ülkenin iç ve dış siyasetini belirlemek ve uygulamaya koymak.
b) Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşüp karara bağlamak.
c) Bakanlar Kuruluna belli konularda KHK (kanun hükmünde kararname) çıkarma yetkisi vermek.
d) Bakanlar Kurulunu ve Bakanları denetlemek.
e) Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak.

Cevap : a)Ülkenin iç ve dış siyasetini belirlemek ve uygulamaya koymak.

16. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden biri değildir?

a) Anayasa değişikliğine ilişkin kanunları, gerekli gördüğü takdirde, halkoyuna sunmak.
b) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek.
c) Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek.
d) Bakanlıklar arasında iş birliği sağlamak.
e) TSK’nin kullanılmasına karar vermek.

Cevap : d)Bakanlıklar arasında iş birliği sağlamak.

17. Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun görevlerinden biri değildir?

a) Ülkenin iç ve dış siyasetini belirlemek ve uygulamaya koymak
b) Tüzük çıkarmak
c) Kanun tasarısı hazırlamak
d) Bütçeyi ve Kesin Hesap Kanun Tasarısını hazırlamak
e) Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak

Cevap : e)Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak

18. Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun Görevinin sona ermesi haline neden olmaz?

a) Göreve başlarken güven oyu alamamak
b) Gensoru sonucu güvensizlik oyu ile düşürülmek
c) Başbakanın yüce divana sevk edilmesi
d) Başbakanın istifası
e) Cumhurbaşkanının istifası

Cevap : e)Cumhurbaşkanının istifası

19. Anayasa Mahkemesi kaç üyeden oluşur?

a) 5
b) 7
c) 9
d) 11
e) 17

Cevap : e)17

20. Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay’ın görevidir?

a) Yüce Divan sıfatıyla yargı yapmak
b) Sıkıyönetim ve savaş hallerinde Kanun Hükmünde Kararname çıkarmak.
c) Genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetlemek.
d) Adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son incelemesini yapmak.
e) İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son incelemesini yapmak.

Cevap : c)Genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetlemek.

Tıbbi Dokumantasyon ve Sekreterlik
Telegram Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik

Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Vize Deneme-1

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!