Anadolu AöfİŞL401U Denetim

İŞL401U Denetim Final Deneme Sınavı 6

İŞL401U Denetim Final Deneme Sınavı 6

#1. BT ortamında gerçekleştirilecek bir dış ya da iç denetim için öncelikli olan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. İşletmedeki BT yapısını anlamak

#2. 4 7 6 3 1 1 2 kodunun sağlama sayısı modulus 11’e göre aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. 6

#3. “Ön çalışmalar sonucunda denetim şirketi bir risk değerlendirmesi yaparak müşteriyle --------- yapılmasına ya da önceki -------- devamına karar verir”. ifadesinde aşağıdakilerden hangisi boşluğu en iyi şekilde tamamlar?

Cevap : a. Sözleşme-sözleşmenin

#4. Aşağıdakilerden hangisi genel kontrollerin alanına girmez?

Cevap : c. Bilgi işleme Kontrolleri

#5. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin işletmenin mevcut iç kontrollerini test etmede kullandığı yöntemlerden biri değildir?

Cevap : d. Analitik inceleme yöntemlerini kullanmak

#6. Aşağıdakilerden hangisi, çevrim içi işlem sistemini yığın işlem sisteminden ayıran temel özelliktir?

Cevap : d. Anında işlem

#7. Aşağıdakilerden hangisi kilit denetim konularından biri olamaz?

Cevap : d. Görüş bildirmekten kaçınmanın dayanağı

#8. Aşağıdakilerden hangisi “Kontrol Ortamı” faktörlerinden biri değildir?

Cevap : d. Muhasebe sistemi

#9. Borsada işlem gören bir işletmenin denetimini yapan denetçinin yargısına göre, denetlenen döneme ait finansal tabloların denetim sürecinde en çok önem taşıyan konular, denetçi raporunun hangi paragrafında açıklanmalıdır?

Cevap : b. Kilit denetim konuları

#10. Uygulama kontrollerinde temel süreç aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Girdi-Bilgi işleme-Çıktı

#11. “Finansal tabloda sunulan bir hesap kaleminin bu hesap bakiyesinin kaynağını oluşturan işlemlerin ilgili olduğu diğer hesaplarla bağlantılı şekilde denetlenmesine ........denir.” ifadesinde aşağıdakilerden hangisi boşluğu en doğru şekilde tamamlar?

Cevap : b. İşlem döngüsü yaklaşımı

#12. İç kontrollerden bağımsız olarak, hesap kalanlarında veya belirli işlem gruplarında hatalar ve hileler bulunması olasılığını tanımlayan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Doğal risk

#13. Denetçinin, denetim sürecinde sistemin ve program mantığının doğruluğunu belirleyemediği denetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Bilgisayarın çevresinden denetim

#14. Aşağıdakilerden hangisi tamamlayıcı kanıtların toplanması ve sonuçların değerlendirmesinde gerçekleştirilmesi gereken bir faaliyet değildir?

Cevap : e. Uygunluk testlerinin yapılması

#15. Kullanıcılar ile donanım arasındaki iletim bileşeni/ bileşenleri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Uygulama yazılımı ve sistem yazılımı

#16. Denetçi raporunda başlık ve muhatabın yer aldığı başlangıçtan sonra yer alan ilk bölüm aşağıdakilerden hanisidir?

Cevap : c. Görüş

#17. Aşağıdakilerden hangisi BT’nin iç kontrolün verimli ve etkin çalışması için sağladığı yararlardan biri değildir?

Cevap : e. Kontrol testlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

#18. Aşağıdakilerden hangisi standartlara göre denetçinin işletmeyi ve faaliyet ortamını değerlendirmesinde yapması gerekenlerden biri değildir?

Cevap : d. Denetim ekibini belirlemek

#19. Denetim sürecinde denetçi, yeterli ve uygun denetim kanıtı toplamışsa ve sonuçta finansal tablolarda yaygın etkisi olan önemli yanlışlıklar bulunduğu kararına varmışsa, raporunda nasıl bir görüş ortaya koymalıdır?

Cevap : a. Olumsuz görüş

#20. Sistem yazılımının en önemli yanını oluşturan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. İşletim sistemi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL401U Denetim. Final Deneme Sınavı 6-min

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL401U Denetim Final Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Ünite -6
Denetimde Örnekleme

Denetçinin örneklemi temel alan sonuçları ile evrenin tamamına aynı yolla uyguladığı testlerden elde edeceği sonuçlar arasında fark olmasını aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

a. Belirsizlik
b. Doğal risk
c. Örnekleme riski
d. Örnekleme dışı risk
e. İstatistiksel olmayan örnekleme

Cevap : c. Örnekleme riski

İç kontrol yeterince güvenilir olmadığı hâlde denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlara dayanarak iç kontrolün güvenilir olduğu kanısına varmasına ne ad verilir?

a. Alfa riski
b. Beta riski
c. Yanlış ret riski
d. Yanlış kabul riski
e. Hata tipi I

Cevap : b. Beta riski

Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel örnekleme kullanmanın avantajlarından biri değildir?

a. Denetçinin tözel testleri büyük ölçüde azaltmasına izin verir.
b. Etkin bir örneklem tasarımına yardım eder.
c. Denetçinin elde ettiği kanıtların yeterliliğini ölçmesine yardım eder.
d. Evrenin sadece bir bölümünün incelenmesinden elde edilen sonuçların risk derecesini matematik olarak ölçen bir araç sağlar.
e. Denetim işinin maliyetini azaltır.

Cevap : a. Denetçinin tözel testleri büyük ölçüde azaltmasına izin verir.

Denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlar ile gerçek durum arasında fark olması olasılığına ne ad verilir?

a. Yanlış ret riski
b. Yanlış kabul riski
c. Örnekleme hatası
d. Alfa riski
e. Beta riski

Cevap : c. Örnekleme hatası

Aşağıdakilerden hangileri iç kontrole ilişkin uygunluk testlerinin gerçekleştirilmesinde ortaya çıkan örnekleme riskleridir?
I. Alfa riski
II. Beta riski
III. Yanlış ret riski
IV. Yanlış kabul riski

a. I, II
b. I, III
c. II, III
d. III, IV
e. III, V

Cevap : a. I, II

İstatistiksel örnekleme aşağıdakilerden hangisi için faydalı bir tekniktir?

a. Örneklemede denetçinin yargısının elimine edilmesi
b. Önemliliğin tam olarak tanımlanması
c. Tözel testlerin tutarının azaltılması
d. Kanıtların yeterliliğinin ölçülmesi
e. Denetim işinin planlı şekilde yürütülmesi

Cevap : d. Kanıtların yeterliliğinin ölçülmesi

Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel örneklemenin ayırıcı özelliğidir?

a. İstatistiksel ifade ve rassal seçim olmak üzere iki parametreye göre değerlendirilmesi
b. Yeterince kanıtsal veri sağlaması
c. Denetçinin önemlilik yargısı ile ilgili problemleri azaltması
d. Çok az sayıda destekleyici belgenin incelenmesini gerektirmesi
e. Evrenin bir parçasının incelenmesiyle elde edilen sonuçlardan belirsizliğin derecesinin matematiksel olarak çözümlenmesini sağlaması

Cevap : e. Evrenin bir parçasının incelenmesiyle elde edilen sonuçlardan belirsizliğin derecesinin matematiksel olarak çözümlenmesini sağlaması

Ardışık olarak numaralanmamış fişlerden oluşmayan bir evrenden örneklem seçiminde en uygun seçim yöntemi hangisidir?

a. Rassal sayılar tablosu ile seçim
b. Sistematik seçim
c. Katmanlı seçim
d. Blok seçim
e. Bilgisayarla rassal sayılar oluşturarak seçim

Cevap : e. Bilgisayarla rassal sayılar oluşturarak seçim

Evrenin beklenen sapması ile örneklem büyüklüğü arasında nasıl bir ilişki vardır?

a. Aynı yönde bir ilişki vardır.
b. Ters yönde bir ilişki vardır.
c. İlişki yoktur.
d. Zayıf bir ilişki vardır.
e. Dolaylı bir ilişki vardır.

Cevap : a. Aynı yönde bir ilişki vardır.

Denetçinin sapmayı sıfıra yakın olasılıkla beklediği durumlarda kullanacağı örnekleme türü hangisidir?

a. Nitelik örneklemesi
b. Buluş örneklemesi
c. İstatistiksel olmayan örnekleme
d. Parasal birim örneklemesi
e. Değişkenler örneklemesi

Cevap : b. Buluş örneklemesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!