Anadolu AöfİŞL401U Denetim

İŞL401U Denetim Final Deneme Sınavı 7

İŞL401U Denetim Final Deneme Sınavı 7

#1. Aşağıdakilerden hangi ifade Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi’nde yer alan standartların amaçları arasında yer almamaktadır?

Cevap : d. İç denetim faaliyeti ile ilgili yasal düzenlemeleri sağlamak

#2. Hangi durumda finansal tabloların yanıltıcı şekilde beyan edildiği kabul edilir?

Cevap : a. Finansal tablolarda sunulan yanlış bilginin, finansal tablo kullanıcısının kararını etkilemesi

#3. İç kontrol yeterince güvenilir olmadığı hâlde denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlara dayanarak iç kontrolün güvenilir olduğu kanısına varmasına ne ad verilir?

Cevap : b. Beta riski

#4. Aşağıdaki genel kabul görmüş denetim standartlarından hangisi “çalışma alanı standartları” grubuna girmektedir?

Cevap : b. Kanıt toplama

#5. Kâra dayalı önemlilik eşiği, genellikle hangi aralıklarda değişebilmektedir?

Cevap : a. % 4 – %6

#6. Ardışık olarak numaralanmamış fişlerden oluşmayan bir evrenden örneklem seçiminde en uygun seçim yöntemi hangisidir?

Cevap : e. Bilgisayarla rassal sayılar oluşturarak seçim

#7. Günümüzde iç denetim yaklaşımını aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru biçimde tanımlamaktadır?

Cevap : e. Süreç odaklı yaklaşım

#8. İşletme, üretim birimlerinin maliyet hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için denetçiden rapor istemiştir. Denetçinin yapacağı denetim türü hangisi olmalıdır?

Cevap : b. Etkinlik denetimi

#9. Denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlar ile gerçek durum arasında fark olması olasılığına ne ad verilir?

Cevap : c. Örnekleme hatası

#10. Denetçinin önemlilik uygulamasında ilk belirlemesi gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Önemlilik eşiği

#11. “İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden ------------ ve --------bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.” ifadesindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : b. Bağımsız, Nesnel

#12. Denetçi, çalışmalarını planlayabilmek için önce hangi denetim standardının öngörüsünü yerine getirmek durumundadır?

Cevap : a. Planlama ve yardımcıların gözlenmesi standardının

#13. Güvence görevlerinin nitelik ve kapsamı aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

Cevap : d. İç Denetçi

#14. Denetçinin sapmayı sıfıra yakın olasılıkla beklediği durumlarda kullanacağı örnekleme türü hangisidir?

Cevap : b. Buluş örneklemesi

#15. Çalışma kâğıtlarının tipi, niceliği ve kapsamının belirlenmesinde hangisinin önemi yoktur?

Cevap : e. Denetlenen işletmenin kârlılığı

#16. “Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde değişmezliği” içeren aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Raporlama standartları

#17. Risk kavramı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : d. Kontrol riskini denetçi yaratır.

#18. İstatistiksel örnekleme aşağıdakilerden hangisi için faydalı bir tekniktir?

Cevap : d. Kanıtların yeterliliğinin ölçülmesi

#19. “Herhangi bir idari sorumluluk üstlenmeden bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden, niteliği ve kapsamı denetlenen ile birlikte kararlaştırılan istişari faaliyetler ve bununla bağlantılı diğer hizmetlerdir.” ifadesi aşağıda yer alan hangi hizmet tipini tanımlamaktadır?

Cevap : a. Danışmanlık Hizmetleri

#20. Denetçi için finansal tabloların denetiminde temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL401U Denetim Final Deneme Sınavı 7

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL401U Denetim Final Deneme Sınavı 7

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Ünite -7
İşlem Döngüleri ve Denetimi

“Denetçinin denetime konu finansal tablo kalemlerini birbiriyle ilgili işlemleri birlikte inceleyebilecek şekilde bölümlere ayırarak denetlemesine denetimde —– denir.” Cümlesinde aşağıdakilerden hangisi boşluğu en güzel şekilde tamamlar?

a. Döngü yaklaşımı
b. İş akışı
c. Programlama yaklaşımı
d. İç kontrol yaklaşımı
e. Algoritma

Cevap : a. Döngü yaklaşımı

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Döngü yaklaşımında denetimin sonunda ayrı denetim alanlarında yapılan tüm çalışmalar birleştirilerek sonuçlar değerlendirilir.
b. Döngülere ayırma, finansal bilgilerin güvenilirliği konusunda önemli bilgi sağlayan iç kontrollerin değerlendirilmesinde de önemli bir araçtır.
c. Denetçinin döngüleri belirlerken her bir döngünün kontrol amaçlarını da belirlemesi gerekir.
d. Uygulamada, denetçinin döngüleri belirlemedeki kabul ve yaklaşımları her işletmede hemen hemen aynıdır.
e. Döngü yaklaşımı, denetim etkinliğini artırıcı bir yaklaşımdır.

Cevap : d. Uygulamada, denetçinin döngüleri belirlemedeki kabul ve yaklaşımları her işletmede hemen hemen aynıdır.

Aşağıdakilerden hangisi döngü yaklaşımında yanlış bir bölümlemedir?

a. Satışlar – Satışların Maliyeti
b. Stoklar – Üretim Maliyeti
c. Satın alma – Ödemeler
d. Ücretler – Personel
e. Satışlar -Tahsilat

Cevap : a. Satışlar – Satışların Maliyeti

Aşağıdakilerden hangisi döngüde yer alan işlem sınıflarına ilişkin denetim amaçlarını tam olarak ifade eder?

a. Gerçekleşme, var olma, hak ve yükümlüklerin işletmeye ait olması, tamlık, doğruluk
b. Gerçekleşme, tamlık, doğruluk, doğru sınıflandırarak kaydetme, dönemsellik
c. Var olma, hak ve yükümlüklerin işletmeye ait olması, tamlık, doğruluk
d. Gerçekleşme, var olma, hak ve yükümlüklerin işletmeye ait olması, tamlık
e. Var olma, tamlık, doğruluk, yeterli ve anlaşılabilir açıklama

Cevap : b. Gerçekleşme, tamlık, doğruluk, doğru sınıflandırarak kaydetme, dönemsellik

Aşağıdakilerden hangisi satışlar ve tahsilatlar döngüsünde yer alan hesaplardan biri değildir?

a. Alınan çekler ve senetler
b. Şüpheli alacaklar
c. Alış iade ve ıskontoları
d. Karşılık giderleri
e. Alıcılar

Cevap : c. Alış iade ve ıskontoları

Aşağıdakilerden hangisi döngü kapsamındaki işlemlerin kontrol testleri ve tözel testleri belirleme aşamalarından biri değildir?

a. İşlemlerle ilgili iç kontrollerin işleyişi ile ilgili bilgi toplama
b. İşlemlere ilişkin kontrol riskini planlama
c. İşlemlere ilişkin planlanmış kontrol riskini değerlendirme
d. Anahtar kontrolleri belirleyerek bunlara kontrol testleri ve tözel testleri uygulama
e. Döngüde yer alan işletme faaliyetlerinin belirlenmesi

Cevap : b. İşlemlere ilişkin kontrol riskini planlama

Aşağıdakilerden hangisi iç kontrollerin yapısı ve işleyişi ile ilgili bilgi toplamada denetçinin kullandığı araçlardan biri değildir?

a. Akış şemaları
b. İç kontrol soru formları
c. Seçilmiş kontrollerin baştan sona kadar uygulamasının incelenmesi
d. Kontrol risk matrisi
e. Not alma

Cevap : d. Kontrol risk matrisi

Aşağıdakilerden hangisi denetçinin anahtar kontrolleri belirlerken dikkate alacağı kontrol eylemlerinden biri değildir?

a. Görevlerin uygun şekilde ayrılmış olması
b. Faaliyet ve işlemlerle ilgili uygun yetkilendirilmelerin yapılmış olması
c. Varlıkların ve kayıtların fiziken kontrol edilmesi
d. Dönemsellik ilkesinin uygulanması
e. İşlemlerin yeterli ve uygun şekilde belgelendirilmesi ve kaydedilmesi

Cevap : d. Dönemsellik ilkesinin uygulanması

Aşağıdakilerden hangisindeki hesaplar satın alma ve ödemeler döngüsünde yer alır?

a. Stoklar – Duran varlıklar – Peşin Ödenen Giderler – Alış İskontoları
b. Borç Senetleri – Genel Yönetim Giderleri – Hesaplanan KDV
c. Stoklar – Duran Varlıklar – Peşin Ödenen Giderler – Hesaplanan KDV
d. Satıcılar – Direkt Madde ve Malzeme Maliyetleri – Direkt İşçilik – Genel Üretim Maliyetleri
e. Satıcılar – Kasa – Genel Yönetim Giderleri – Hesaplanan KDV

Cevap : a. Stoklar – Duran varlıklar – Peşin Ödenen Giderler – Alış İskontoları

“İşletme faaliyetlerinde kullanılan bütün işçilikler kaydedilmiştir.” ifadesi ücret işlemleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangi denetim amacını karşılar?

a. Gerçekleşme
b. Doğruluk
c. Tamlık
d. Doğru sınıflandırma
e. Doğru kaydetm

Cevap : c. Tamlık

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!