Anadolu AöfİŞL401U Denetim

İŞL401U Denetim Final Deneme Sınavı 8

İŞL401U Denetim Final Deneme Sınavı 8

#1. Finansal tablolarda sunulan bilginin finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkileyecek ölçüde yanlış olması, hangi kavramla açıklanır?

Cevap : b. Önemlilik

#2. Denetim ------------ kontroldür. Boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılmalıdır?

Cevap : d. Yönetsel

#3. Denetçi “kabul edilebilir yanlışlığı” hangi amaçla kullanır?

Cevap : b. Denetim testlerinin alanını belirlemek

#4. Denetçinin örneklemi temel alan sonuçları ile evrenin tamamına aynı yolla uyguladığı testlerden elde edeceği sonuçlar arasında fark olmasını aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

Cevap : c. Örnekleme riski

#5. Aşağıdakilerden hangileri iç kontrole ilişkin uygunluk testlerinin gerçekleştirilmesinde ortaya çıkan örnekleme riskleridir? I. Alfa riski II. Beta riski III. Yanlış ret riski IV. Yanlış kabul riski

Cevap : a. I, II

#6. “İç denetim uygulamalarının temel ilkelerini tanımlamak, katma değerini ifade ve teşvik etmek, performansının değerlendirilmesine imkan sağlamak amacıyla” uluslararası iç denetim standartları aşağıda yer alan hangi kurum tarafından geliştirilmiştir?

Cevap : b. IIA

#7. “İşletme faaliyetlerinde kullanılan bütün işçilikler kaydedilmiştir.” ifadesi ücret işlemleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangi denetim amacını karşılar?

#8. Hangisi denetçinin bir hesap kalanına daha büyük önemlilik dağıtma nedenini oluşturmaz?

Cevap : c. Denetçinin hata beklentisinin yüksek olması

#9. Evrenin beklenen sapması ile örneklem büyüklüğü arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap : a. Aynı yönde bir ilişki vardır.

#10. Aşağıdakilerden hangisi döngüde yer alan işlem sınıflarına ilişkin denetim amaçlarını tam olarak ifade eder?

Cevap : b. Gerçekleşme, tamlık, doğruluk, doğru sınıflandırarak kaydetme, dönemsellik

#11. Stokların fiziksel varlığı ile ilgili kanıtın, stokların değerlemesiyle ilgili kanıtın yerini tutmaması; kanıtın hangi özelliği ile ilgilidir?

Cevap : a. İlgililiği

#12. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin anahtar kontrolleri belirlerken dikkate alacağı kontrol eylemlerinden biri değildir?

Cevap : d. Dönemsellik ilkesinin uygulanması

#13. Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel örnekleme kullanmanın avantajlarından biri değildir?

Cevap : a. Denetçinin tözel testleri büyük ölçüde azaltmasına izin verir.

#14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : d. Uygulamada, denetçinin döngüleri belirlemedeki kabul ve yaklaşımları her işletmede hemen hemen aynıdır.

#15. Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel örneklemenin ayırıcı özelliğidir?

Cevap : e. Evrenin bir parçasının incelenmesiyle elde edilen sonuçlardan belirsizliğin derecesinin matematiksel olarak çözümlenmesini sağlaması

#16. Bağımsız denetim sürecinde, iç denetim işlevlerinin anlaşılmasında ve ön değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen hususlardan hangisi/hangileri esas alınır?

Cevap : e. Hepsi

#17. Aşağıdakilerden hangisi çalışma kâğıtlarının taşıması gereken bir özellik değildir?

Cevap :b. Noter onaylı olması

#18. İç denetim faaliyetinin iki temel işlevi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

Cevap : c. Güvence ve Danışmanlık

#19. Aşağıdakilerden hangisi güvence hizmetlerinin taraf­larını doğru şekilde ifade etmektedir?

Cevap : e. İç Denetçi, Süreç Sahibi, Kullanıcı

#20. Aşağıdakilerden hangisi döngü kapsamındaki işlemlerin kontrol testleri ve tözel testleri belirleme aşamalarından biri değildir?

Cevap : b. İşlemlere ilişkin kontrol riskini planlama

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL401U Denetim Final Deneme Sınavı 8

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL401U Denetim Final Deneme Sınavı 8

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Ünite -8
Denetimin Tamamlanması ve Raporlama

Borsada işlem gören bir işletmenin denetimini yapan denetçinin yargısına göre, denetlenen döneme ait finansal tabloların denetim sürecinde en çok önem taşıyan konular, denetçi raporunun hangi paragrafında açıklanmalıdır?

a. Görüşün dayanağı
b. Kilit denetim konuları
c. Diğer hususlar
d. Dikkat çekilen hususlar
e. Görüş

Cevap : b. Kilit denetim konuları

Denetçi, denetim sürecinde yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edememiş ve bu durumun finansal tablolara üzerinde olası etkilerinin önemli ancak yaygın olmayacağı sonucuna varmışsa, raporunda nasıl bir görüş ortaya koymalıdır?

a. Olumlu görüş
b. Olumsuz görüş
c. Görüş bildirmekte kaçınma
d. Şartlı olumsuz görüş
e. Şartlı olumlu görüş

Cevap : e. Şartlı olumlu görüş

Denetim sürecinde denetçi, yeterli ve uygun denetim kanıtı toplamışsa ve sonuçta finansal tablolarda yaygın etkisi olan önemli yanlışlıklar bulunduğu kararına varmışsa, raporunda nasıl bir görüş ortaya koymalıdır?

a. Olumsuz görüş
b. Şartlı olumsuz görüş
c. Şartlı olumlu görüş
d. Görüş bildirmekten kaçınma
e. Olumlu görüş

Cevap : a. Olumsuz görüş

Denetimin tamamlanması evresinde incelenmesi gereken, işletmeyle ilgili belirsizlik taşıyan durumlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. İşletmeyle ilgili belirsizlik taşıyan bir durumun gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkabilecek kayıp tahmin edilebiliyorsa, finansal tablolara yansıtılmasına gerek yoktur.
b. İşletmeyle ilgili belirsizlik taşıyan durum olası yükümlülük ya da taahhütlerden kaynaklanabilir.
c. İşletmeyle ilgili belirsizlik taşıyan durumların çoğunun doğrudan işletme kayıtlarında bulunmaması gibi nedenlerle, denetim sürecinin sonunda denetçinin özellikle bu durumları ortaya çıkartacak incelemeler yapması gerekmektedir.
d. Belirsizliğin etkisinin büyüklüğünü değerlendiren denetçi, yargısına bağlı olarak, raporunda olumlu görüşten farklı bir görüş açıklayabilir.
e. Denetçi belirsizlik taşıyan durumun işletmenin sürekliliği esası üzerindeki etkisini özellikle göz önünde bulundurmalıdır.

Cevap : a. İşletmeyle ilgili belirsizlik taşıyan bir durumun gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkabilecek kayıp tahmin edilebiliyorsa, finansal tablolara yansıtılmasına gerek yoktur.

Aşağıdakilerden hangisi kilit denetim konularından biri olamaz?

a. Ciddi riskli belirlenen bir alan
b. Yüksek belirsizliğe sahip olduğu belirlenen muhasebe tahminleri
c. Dönem içinde gerçekleşen önemli işlemlerin denetime olan etkileri
d. Görüş bildirmekten kaçınmanın dayanağı
e. Önemli yanlışlık riski daha yüksek olarak değerlendirilen bir alan

Cevap : d. Görüş bildirmekten kaçınmanın dayanağı

Denetim sürecinde toplanan denetim kanıtlarının, denetçinin görüşüne dayanak oluşturmak için “yeterli ve uygun” olup olmadığı, denetçi raporunun hangi bölümünde ifade edilir?

a. Mevzuattan kaynaklanan diğer yükümlülükler
b. Görüş
c. Görüşün dayanağı
d. Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları
e. Diğer hususlar

Cevap : c. Görüşün dayanağı

Aşağıdakilerden hangisi tamamlayıcı kanıtların toplanması ve sonuçların değerlendirmesinde gerçekleştirilmesi gereken bir faaliyet değildir?

a. Analitik yordamların uygulanması
b. Yönetimden beyan mektubu alınması
c. İşletmenin sürekliliğinin değerlendirilesi
d. Denetim kalitesine yönelik gözden geçirmelerin yapılması
e. Uygunluk testlerinin yapılması

Cevap : e. Uygunluk testlerinin yapılması

Eğer denetçi finansal tablolarda önemli bir yanlışlık olduğuna ama bu yanlışın yaygın olmayan bir etkisi olduğu yönündeyse, raporunda nasıl bir görüş ortaya koymalıdır?

a. Görüş bildirmekten kaçınma
b. Şartlı olumlu görüş
c. Olumlu görüş
d. Şartlı olumsuz görüş
e. Olumsuz görüş

Cevap : b. Şartlı olumlu görüş

Denetçi raporunda başlık ve muhatabın yer aldığı başlangıçtan sonra yer alan ilk bölüm aşağıdakilerden hanisidir?

a. Görüşün dayanağı
b. Yönetimin ve üst yönetimden sorumlu olanların finansal tablolara ilişkin sorumlulukları
c. Görüş
d. Bağımsız denetçinin finansal tabloların bağımsız denetimine ilişkin sorumlulukları
e. Kilit denetim konuları

Cevap : c. Görüş

Hangi görüşü içeren denetçi raporunda kilit denetim konularına yer verilmez?

a. Olumlu görüş
b. Şartlı olumlu görüş
c. Şartlı olumsuz görüş
d. Görüş bildirmekten kaçınma
e. Olumsuz görüş

Cevap : d. Görüş bildirmekten kaçınma

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!