Anadolu AöfMLY201U Türk Vergi Sistemi

MLY201U Türk Vergi Sistemi Vize Deneme Sınavı 1

MLY201U Türk Vergi Sistemi Vize Deneme Sınavı 1

#1. Denetim riski ve önemlilik ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E. Denetçi denetim riski ve önemliliğe ilişkin değerlendirme sonuçlarını birbirinden ayrı olarak düşünerek karar almalıdır.

#2. Denetçinin bilgi ve beceri düzeyiyle ilgili kuralları belirleyen standart grubu hangisidir?

Cevap : C. Genel standartlar

#3. Denetçinin direkt finansal tablolardaki tutarların doğruluğunu araştırmak için kullandığı testlere ne ad verilir?

Cevap : A. Tözel testler

#4. Aşağıdakilerden hangisi bir denetim türü değildir?

Cevap : B. İşletme Denetimi

#5. Bir bütün olarak finansal tablolar için belirlenmiş önemlilikten daha düşük olarak belirlenen tutar veya tutarlara ne ad verilir?

Cevap : A. Performans önemliliği

#6. Günümüzde muhasebe denetimi aşağıdakilerden hangisi biçiminde yapılmaktadır?

Cevap : D. Finansal tabloların bütünü hakkında görüş oluşturmak üzere; iç kontrol sisteminin incelenmesine dayalı olarak işlem ve kayıtların örnekleme yoluyla incelenmesi

#7. Aşağıdakilerden hangisi TÜRMOB tarafından yayınlanan mesleki etik kurallarından biri değildir?

Cevap : E. Reklam yasağı

#8. Denetçi aşağıdakilerden hangisini denetim bilgilerini kaydetmek için kullanılır?

Cevap : E. Çalışma kağıtlarını

#9. Meslek yasamız ve bağlı yönetmeliklerde aşağıdaki hangi standartla ilgili hüküm yoktur?

Cevap : A. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk standardı

#10. Tasdik” hangi meslek türüne verilmiş denetim yetkisidir?

Cevap : B. YMM

#11. Denetim gerçekleştirilmeden önce finansal tabloların hile ya da hatadan kaynaklanan önemli yanlışlıklar içerme olasılığına ne ad verilir?

Cevap : B. Önemli yanlışlık riski

#12. İşletmenin finansal tablolarının genel kabul görmüş muhasebe kavram ve ilkelerine uygunluğunun tarafsız olarak incelenmesi ve sonuçların bir raporla iletilmesi süreci hangi tür denetimdir?

Cevap : A. Finansal Tablo Denetimi

#13. I. Analitik yordamlar yalnızca finansal olmayan verinin daha doğru analiz edilmesine yardımcı olur. II. Trend analizi analitik incelemeler için kullanılabilecek yöntemlerden biridir. III. İlk bakışta görülemeyen bazı bilgilerin ortaya çıkarılmasını sağlayabilir. IV. İşletme risklerinin daha başarılı belirlenmesi ve değerlemesini destekler Denetim planlamasında analitik incelemenin yapılması ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Cevap : B. II-III-IV

#14. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha güvenilir bir kanıttır?

Cevap : D. Satış faturası

#15. Bir denetçi finansal tabloların bütünü konusunda görüş sahibi olmak için yeterli kanıt elde edemediği durumda, aşağıdaki raporlardan hangisini hazırlar?

Cevap : C. Şartlı görüş

#16. I. Denetim risk modeli denetçiye, uygulayacağı yordamların yapısını, kapsamını ve zamanlamasını belirlemesinde yardımcı olur. II. Denetçi kendisinden kaynaklanan kontrol riskinin düzeyini belirleyerek, planlamasını kabul edilebilir denetim riski düzeyine uygun şekilde gerçekleştirir. III. Doğal risk, kontrol riski ve bulma riski denetim risk modelinin bileşenlerini oluşturmaktadır. IV. Denetçi kabul edilebilir denetim riskinin, bir başka yönüyle güvenilirliğinin düzeyini belirledikten sonra ilk iki bileşen olan doğal risk ve kontrol riskini belirler. Denetim risk modeli ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Cevap : C. I-III-IV

#17. İç kontrolün incelenmesi standardı hangi grup standartlar içerisine girer?

Cevap : B. Çalışma alanı standartları

#18. Denetimin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak için aşağıdaki aşamalardan hangisi en gereklisidir?

Cevap : A. Planlama

#19. BDDK hangi tür işletmelerin bağımsız denetimlerini düzenlemektedir?

Cevap : C. Bankalar

#20. Denetçinin denetim talebinde bulunan tüm müşterileri kabul etmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Yüksek denetim riski içeren müşterilerin denetçinin taşıdığı denetim riskini arttırması

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MLY201U Türk Vergi Sistemi Vize Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MLY201U Türk Vergi Sistemi Vize Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Ünite -1
Denetim ve Denetçi Kavramları

Aşağıdakilerden hangisi genel anlamda denetim tanımının bir unsuru değildir?

A. Tarafsız bir biçimde kanıt toplanması
B. Ekonomik faaliyetlerle ilgili beyanlar
C. Önceden belirlenmiş amaçlara ulaşabilme gücü
D. Önceden belirlenmiş ölçütler
E. Sonuçların iletilmesi

Cevap : C. Önceden belirlenmiş amaçlara ulaşabilme gücü

Aşağıdakilerden hangisi bir denetim türü değildir?

A. Faaliyet Denetimi
B. İşletme Denetimi
C. Finansal Tablo Denetimi
D. Muhasebe Denetimi
E. Uygunluk Denetimi

Cevap : B. İşletme Denetimi

Aşağıdakilerden hangisi kontrol ile denetim arasındaki farklardan değildir?

A. Kontrol süreçler ile iç içe geçmişken, denetim faaliyet veya süreçten daha bağımsızdır.
B. Kontrol süreklilik arz eder fakat denetim anlıktır.
C. Kontrol soyut bir kavramken denetim daha somuttur.
D. Kontrol örgütteki tüm kişileri ilgilendirir; denetimle sadece belirli kişiler ilgilenir.
E. Her kontrol bir denetimdir, fakat her denetim bir kontrol değildir.

Cevap : E. Her kontrol bir denetimdir, fakat her denetim bir kontrol değildir.

İşletmenin finansal tablolarının genel kabul görmüş muhasebe kavram ve ilkelerine uygunluğunun tarafsız olarak incelenmesi ve sonuçların bir raporla iletilmesi süreci hangi tür denetimdir?

A. Finansal Tablo Denetimi
B. Faaliyet Denetimi
C. Uygunluk Denetimi
D. İşletme Denetimi
E. Vergi Denetimi

Cevap : A. Finansal Tablo Denetimi

Uygunluk denetimini hangi tür denetçiler en yoğun olarak yapar?

A. İç Denetçi
B. Kamu Denetçisi
C. Dış Denetçi
D. Muhasebe Denetçisi
E. Bağımsız denetçi

Cevap : E. Bağımsız denetçi

Günümüzde muhasebe denetimi aşağıdakilerden hangisi biçiminde yapılmaktadır?

A. Finansal tabloları onaylamak üzere işlem ve kayıtların %100 incelenmesi
B. Finansal tabloların bütünü hakkında görüş oluşturmak üzere işlem ve kayıtlarla ilgili belgelerin %100 incelenmesi
C. Finansal tabloların bütünü hakkında görüş oluşturmak için işlem ve kayıtların örnekleme yoluyla incelenmesidir.
D. Finansal tabloların bütünü hakkında görüş oluşturmak üzere; iç kontrol sisteminin incelenmesine dayalı olarak işlem ve kayıtların örnekleme yoluyla incelenmesi
E. İşlem ve kayıtlarla ilgili belgelerin %100 incelenmesi

Cevap : D. Finansal tabloların bütünü hakkında görüş oluşturmak üzere; iç kontrol sisteminin incelenmesine dayalı olarak işlem ve kayıtların örnekleme yoluyla incelenmesi

Ülkemizdeki muhasebe denetimiyle ilgili ilk düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sermaye Piyasası Kanunu
B. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
C. Türk Ticaret Kanunu
D. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’dir
E. Bankalar Kanunu

Cevap : A. Sermaye Piyasası Kanunu

Tasdik” hangi meslek türüne verilmiş denetim yetkisidir?

A. SMMM
B. YMM
C. İç Denetçi
D. Kamu denetçisi
E. Muhasebe Denetçisi

Cevap : B. YMM

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe denetiminin bağımsız bir meslek erbabı tarafından yapılmasını gerektiren sebeplerden değildir?

A. Finansal tablolar işletme tarafından yapılmıştır.
B. Bilgi kullanıcılarının bilgi ve görgüsü bu iş için yeterli değildir.
C. Bilgi kullanıcılarının bu iş için zamanı yoktur.
D. Muhasebe denetçisinin yapması daha az maliyetlidir.
E. Yöneticiler finansal tablolar üzerinde etki sahibidir.

Cevap : D. Muhasebe denetçisinin yapması daha az maliyetlidir.

BDDK hangi tür işletmelerin bağımsız denetimlerini düzenlemektedir?

A. Ticaret işletmeleri
B. Hizmet İşletmeleri
C. Bankalar
D. Konaklama İşletmeleri
E. Ulaştırma İşletmeleri

Cevap : C. Bankalar

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!