Anadolu AöfMLY201U Türk Vergi Sistemi

MLY201U Türk Vergi Sistemi Vize Deneme Sınavı 3

MLY201U Türk Vergi Sistemi Vize Deneme Sınavı 3

#1. Denetim riski ve önemlilik ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E. Denetçi denetim riski ve önemliliğe ilişkin değerlendirme sonuçlarını birbirinden ayrı olarak düşünerek karar almalıdır.

#2. Aşağıdakilerden hangisi bir denetim anlaşmasında bulunmaz?

Cevap : A. Denetimin gelecek yıl da tekrarlanacağı

#3. I. Denetim risk modeli denetçiye, uygulayacağı yordamların yapısını, kapsamını ve zamanlamasını belirlemesinde yardımcı olur. II. Denetçi kendisinden kaynaklanan kontrol riskinin düzeyini belirleyerek, planlamasını kabul edilebilir denetim riski düzeyine uygun şekilde gerçekleştirir. III. Doğal risk, kontrol riski ve bulma riski denetim risk modelinin bileşenlerini oluşturmaktadır. IV. Denetçi kabul edilebilir denetim riskinin, bir başka yönüyle güvenilirliğinin düzeyini belirledikten sonra ilk iki bileşen olan doğal risk ve kontrol riskini belirler. Denetim risk modeli ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Cevap : C. I-III-IV

#4. Meslek yasamız ve bağlı yönetmeliklerde aşağıdaki hangi standartla ilgili hüküm yoktur?

Cevap : A. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk standardı

#5. Uygunluk denetimini hangi tür denetçiler en yoğun olarak yapar?

Cevap : E. Bağımsız denetçi

#6. Aşağıdakilerden hangisi TÜRMOB tarafından yayınlanan mesleki etik kurallarından biri değildir?

Cevap : E. Reklam yasağı

#7. Bir bütün olarak finansal tablolar için belirlenmiş önemlilikten daha düşük olarak belirlenen tutar veya tutarlara ne ad verilir?

Cevap : A. Performans önemliliği

#8. Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin aşamalarından biri değildir?

Cevap : B. Müşteri ile ücret pazarlığı

#9. Aşağıdakilerden hangisi bir kanıt toplama yordamı değildir?

Cevap : B. Çalışma mizanı

#10. Aşağıdakilerden hangisi genel anlamda denetim tanımının bir unsuru değildir?

Cevap : C. Önceden belirlenmiş amaçlara ulaşabilme gücü

#11. İç kontrolün incelenmesi standardı hangi grup standartlar içerisine girer?

Cevap : B. Çalışma alanı standartları

#12. Ülkemizdeki muhasebe denetimiyle ilgili ilk düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Sermaye Piyasası Kanunu

#13. Denetimin yürütülmesi aşamasında gerçekleştirilen testlerden hangisi iç kontrol sistemini hedef alır?

Cevap : C. Uygunluk testleri

#14. Aşağıdakilerden hangisi kontrol ile denetim arasındaki farklardan değildir?

Cevap : E. Her kontrol bir denetimdir, fakat her denetim bir kontrol değildir.

#15. Denetçinin direkt finansal tablolardaki tutarların doğruluğunu araştırmak için kullandığı testlere ne ad verilir?

Cevap : A. Tözel testler

#16. Denetim gerçekleştirilmeden önce finansal tabloların hile ya da hatadan kaynaklanan önemli yanlışlıklar içerme olasılığına ne ad verilir?

Cevap : B. Önemli yanlışlık riski

#17. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe denetiminin bağımsız bir meslek erbabı tarafından yapılmasını gerektiren sebeplerden değildir?

Cevap : D. Muhasebe denetçisinin yapması daha az maliyetlidir.

#18. Denetçinin bilgi ve beceri düzeyiyle ilgili kuralları belirleyen standart grubu hangisidir?

Cevap : C. Genel standartlar

#19. I. Analitik yordamlar yalnızca finansal olmayan verinin daha doğru analiz edilmesine yardımcı olur. II. Trend analizi analitik incelemeler için kullanılabilecek yöntemlerden biridir. III. İlk bakışta görülemeyen bazı bilgilerin ortaya çıkarılmasını sağlayabilir. IV. İşletme risklerinin daha başarılı belirlenmesi ve değerlemesini destekler Denetim planlamasında analitik incelemenin yapılması ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Cevap : B. II-III-IV

#20. Denetçinin görüşüne etki eden her türlü bilgi ve belgeye ne ad verilir?

Cevap : C. Kanıt

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MLY201U Türk Vergi Sistemi Vize Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MLY201U Türk Vergi Sistemi Vize Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Ünite -3
Denetim Süreci, Denetim Kanıtları ve Çalışma Kağıtları

Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin aşamalarından biri değildir?

A. Müşteri seçimi ve işin alınması
B. Müşteri ile ücret pazarlığı
C. Denetimin planlanması
D. Denetimin yürütülmesi
E. Denetim raporunun hazırlanması

Cevap : B. Müşteri ile ücret pazarlığı

Denetçinin denetim talebinde bulunan tüm müşterileri kabul etmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Denetimin uzun zaman gerektirmesi
B. Denetçiler arasındaki rekabetin engellenmesi
C Denetimi yüksek maliyet gerektiren müşte-rilerin denetçinin kârlılığını azaltması
D Denetimi zorluklar içeren müşterilerin denetçinin görevini yapmasını engellemesi
E. Yüksek denetim riski içeren müşterilerin denetçinin taşıdığı denetim riskini arttırması

Cevap : E. Yüksek denetim riski içeren müşterilerin denetçinin taşıdığı denetim riskini arttırması

Aşağıdakilerden hangisi bir denetim anlaşmasında bulunmaz?

A. Denetimin gelecek yıl da tekrarlanacağı
B. Denetimin nerede gerçekleştirileceği
C. Denetimin hangi dönemi kapsadığı
D. Müşteri işletmenin getirdiği sınırlamalar
E. Müşteriye verilecek ek hizmetler

Cevap : A. Denetimin gelecek yıl da tekrarlanacağı

Denetimin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak için aşağıdaki aşamalardan hangisi en gereklisidir?

A. Planlama
B. Örgütleme
C. Yürütme
D. Eşgüdüm
E. Kontrol

Cevap : A. Planlama

Denetimin yürütülmesi aşamasında gerçekleştirilen testlerden hangisi iç kontrol sistemini hedef alır?

A. Analitik testler
B. Tözel testler
C. Uygunluk testleri
D. Önemlilik testleri
E. Rassallık testleri

Cevap : C. Uygunluk testleri

Bir denetçi finansal tabloların bütünü konusunda görüş sahibi olmak için yeterli kanıt elde edemediği durumda, aşağıdaki raporlardan hangisini hazırlar?

A. Olumlu görüş
B. Olumsuz görüş
C. Şartlı görüş
D. Görüş bildirmekten kaçınır
E. Yetersiz görüş

Cevap : C. Şartlı görüş

Denetçinin görüşüne etki eden her türlü bilgi ve belgeye ne ad verilir?

A. İç kontrol sistemi
B. Bilgi sistemi
C. Kanıt
D. Rapor
E. Bildirge

Cevap : C. Kanıt

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha güvenilir bir kanıttır?

A. İşletme çalışanlarının beyanları
B. Muhasebe yönergesi
C. Tahsilat makbuzu
D. Satış faturası
E. Alış faturası

Cevap : D. Satış faturası

Aşağıdakilerden hangisi bir kanıt toplama yordamı değildir?

A. Gözlem
B. Çalışma mizanı
C. Analitik inceleme
D. Yeniden hesaplama
E. Doğrulama

Cevap : B. Çalışma mizanı

Denetçi aşağıdakilerden hangisini denetim bilgilerini kaydetmek için kullanılır?

A. Muhasebe defterlerini
B. Karalama kağıtlarını
C. Not defterini
D. Geçici defteri
E. Çalışma kağıtlarını

Cevap : E. Çalışma kağıtlarını

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!