Anadolu AöfMLY201U Türk Vergi Sistemi

MLY201U Türk Vergi Sistemi Vize Deneme Sınavı 4

MLY201U Türk Vergi Sistemi Vize Deneme Sınavı 4

#1. Denetimin yürütülmesi aşamasında gerçekleştirilen testlerden hangisi iç kontrol sistemini hedef alır?

Cevap : C. Uygunluk testleri

#2. Günümüzde muhasebe denetimi aşağıdakilerden hangisi biçiminde yapılmaktadır?

Cevap : D. Finansal tabloların bütünü hakkında görüş oluşturmak üzere; iç kontrol sisteminin incelenmesine dayalı olarak işlem ve kayıtların örnekleme yoluyla incelenmesi

#3. Denetçinin uyguladığı denetim yordamlarının, finansal tablolardaki önemli yanlışlıkları ortaya çıkartamaması riskine ne ad verilir?

Cevap : D. Bulma riski

#4. Önemli yanlışlık riskinin formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : A. Doğal Risk X Kontrol Riski

#5. Denetçinin görüşüne etki eden her türlü bilgi ve belgeye ne ad verilir?

Cevap : C. Kanıt

#6. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi ilk önemlilik belirlemesinde kullanılan yöntemlerden birisi değildir?

Cevap : B. Düzeltme kayıtlarının sayısı

#7. Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin aşamalarından biri değildir?

Cevap : B. Müşteri ile ücret pazarlığı

#8. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi denetim sürecinin planlama aşamasında gerçekleştirilmesi gereken ilk faaliyettir?

Cevap : E. Müşteri işletmeyi tanıma

#9. İşletme de hiçbir kontrol mekanizması olmadığı varsayımı altında, işletmenin finansal tablolarında önemli yanlışlıklar bulunması riskine ne ad verilir?

Cevap : C. Doğal Risk

#10. Aşağıdakilerden hangisi genel kabul görmüş denetim standardı değildir?

Cevap : E. Kişilik standardı

#11. İşletmenin finansal tablolarının genel kabul görmüş muhasebe kavram ve ilkelerine uygunluğunun tarafsız olarak incelenmesi ve sonuçların bir raporla iletilmesi süreci hangi tür denetimdir?

Cevap : A. Finansal Tablo Denetimi

#12. Aşağıdakilerden hangisi görüş bildirme standardı gereğince bir görüş bildirme biçimi değildir?

Cevap : D. Şartlı olumsuz görüş bildirme

#13. Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolarda ileri sürülen bir yönetim beyanı değildir?

Cevap : C. Kişilik

#14. Tasdik” hangi meslek türüne verilmiş denetim yetkisidir?

Cevap : B. YMM

#15. Aşağıdakilerden hangisi çalışma alanı standartları grubuna giren bir standarttır?

Cevap : A. Planlama ve yardımcıların gözlenmesi

#16. BDDK hangi tür işletmelerin bağımsız denetimlerini düzenlemektedir?

Cevap : C. Bankalar

#17. Aşağıdakilerden hangisi bir denetim türü değildir?

Cevap : B. İşletme Denetimi

#18. Aşağıdakilerden hangisi bir kanıt toplama yordamı değildir?

Cevap : B. Çalışma mizanı

#19. Aşağıdakilerden hangisi bir denetim anlaşmasında bulunmaz?

Cevap : A. Denetimin gelecek yıl da tekrarlanacağı

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MLY201U Türk Vergi Sistemi Vize Deneme Sınavı 4

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MLY201U Türk Vergi Sistemi Vize Deneme Sınavı 4arı

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Ünite -4
Denetimin Planlanması, Önemlilik ve Denetim Riski Kavramları

Aşağıdaki yöntemlerden hangisi ilk önemlilik belirlemesinde kullanılan yöntemlerden birisi değildir?

A. Formül yöntemi
B. Düzeltme kayıtlarının sayısı
C. Basit yöntem
D. Aralık yöntemi
E. Karışık yöntem

Cevap : B. Düzeltme kayıtlarının sayısı

Denetçinin uyguladığı denetim yordamlarının, finansal tablolardaki önemli yanlışlıkları ortaya çıkartamaması riskine ne ad verilir?

A. Denetim riski
B. Önemli yanlışlık riski
C. Kontrol riski
D. Bulma riski
E. Doğal risk

Cevap : D. Bulma riski

Önemli yanlışlık riskinin formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. Doğal Risk X Kontrol Riski
B. Denetim Riski/Doğal Risk X Kontrol Riski
C. Doğal Risk/Kontrol Riski X Bulma Riski
D. Doğal Risk X Kontrol Riski X Bulma Riski
E. Denetim Riski/Doğal Risk X Bulma Riski

Cevap : A. Doğal Risk X Kontrol Riski

İşletme de hiçbir kontrol mekanizması olmadığı varsayımı altında, işletmenin finansal tablolarında önemli yanlışlıklar bulunması riskine ne ad verilir?

A. Kontrol riski
B. Denetim riski
C. Doğal Risk
D. Önemli yanlışlık riski
E. Bulma riski

Cevap : C. Doğal Risk

Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi denetim sürecinin planlama aşamasında gerçekleştirilmesi gereken ilk faaliyettir?

A. Önemlilik belirlemesi
B. Analitik incelemelerin yapılması
C. Denetim riskinin belirlenmesi
D. Denetim programının hazırlanması
E. Müşteri işletmeyi tanıma

Cevap : E. Müşteri işletmeyi tanıma

I. Analitik yordamlar yalnızca finansal olmayan verinin daha doğru analiz edilmesine yardımcı olur.
II. Trend analizi analitik incelemeler için kullanılabilecek yöntemlerden biridir.
III. İlk bakışta görülemeyen bazı bilgilerin ortaya çıkarılmasını sağlayabilir.
IV. İşletme risklerinin daha başarılı belirlenmesi ve değerlemesini destekler

Denetim planlamasında analitik incelemenin yapılması ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A. II-IV
B. II-III-IV
C. III-IV
D. I-II-III
E. I-II-III-IV

Cevap : B. II-III-IV

Bir bütün olarak finansal tablolar için belirlenmiş önemlilikten daha düşük olarak belirlenen tutar veya tutarlara ne ad verilir?

A. Performans önemliliği
B. Önemlilik eşiği
C. Denetim riski
D. Önemli yanlışlık riski
E. Doğal risk

Cevap : A. Performans önemliliği

Denetim riski ve önemlilik ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Denetim riski ve önemliliğe ilişkin değerlendirme, toplanacak denetim kanıtlarının miktarının belirlenmesinde önemlidir.
B. Denetim riski ve önemlilik kavramı, belirlenen büyüklükte belirsizliğin ölçüsünü verirler.
C. Denetçi uygulayacağı denetim yordamlarının yapısını, kapsamını ve zamanlamasını denetim riski ve önemlilik değerlendirmelerine göre gerçekleştirecektir.
D. Denetim riski ve önemlilik kavramların oluşumunda nitel etkenler büyük önem taşımaktadır.
E. Denetçi denetim riski ve önemliliğe ilişkin değerlendirme sonuçlarını birbirinden ayrı olarak düşünerek karar almalıdır.

Cevap : E. Denetçi denetim riski ve önemliliğe ilişkin değerlendirme sonuçlarını birbirinden ayrı olarak düşünerek karar almalıdır.

I. Denetim risk modeli denetçiye, uygulayacağı yordamların yapısını, kapsamını ve zamanlamasını belirlemesinde yardımcı olur.
II. Denetçi kendisinden kaynaklanan kontrol riskinin düzeyini belirleyerek, planlamasını kabul edilebilir denetim riski düzeyine uygun şekilde gerçekleştirir.
III. Doğal risk, kontrol riski ve bulma riski denetim risk modelinin bileşenlerini oluşturmaktadır.
IV. Denetçi kabul edilebilir denetim riskinin, bir başka yönüyle güvenilirliğinin düzeyini belirledikten sonra ilk iki bileşen olan doğal risk ve kontrol riskini belirler. Denetim risk modeli ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A. I-III
B. I-II-III
C. I-III-IV
D. III-IV
E. I-II-III-IV

Cevap : C. I-III-IV

Denetim gerçekleştirilmeden önce finansal tabloların hile ya da hatadan kaynaklanan önemli yanlışlıklar içerme olasılığına ne ad verilir?

A. Önemlilik eşiği
B. Önemli yanlışlık riski
C. Doğal risk
D. Kabul edilebilir yanlışlık düzeyi
E. Denetim riski

Cevap : B. Önemli yanlışlık riski

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!