Anadolu AöfMLY201U Türk Vergi Sistemi

MLY201U Türk Vergi Sistemi Final Deneme Sınavı 3

MLY201U Türk Vergi Sistemi Final Deneme Sınavı 3

#1. Bir bütün olarak finansal tablolar için belirlenmiş önemlilikten daha düşük olarak belirlenen tutar veya tutarlara ne ad verilir?

Cevap : A. Performans önemliliği

#2. İç kontrolün incelenmesi standardı hangi grup standartlar içerisine girer?

Cevap : B. Çalışma alanı standartları

#3. Denetçinin bilgi ve beceri düzeyiyle ilgili kuralları belirleyen standart grubu hangisidir?

Cevap : C. Genel standartlar

#4. Meslek yasamız ve bağlı yönetmeliklerde aşağıdaki hangi standartla ilgili hüküm yoktur?

Cevap : A. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk standardı

#5. İç kontrol yeterince güvenilir olmadığı halde, denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlara dayanarak iç kontrolün güvenilir olduğu kanısına varmasına ne ad verilir?

Cevap : D. Yanlış kabul riski

#6. Denetçinin bir sapmayı sıfıra yakın olasılıkla beklediği durumlarda kullanacağı örnekleme türü hangisidir?

Cevap : B. Buluş örneklemesi

#7. Denetçinin denetim yordamlarının sonuçlarını yanlış yorumlaması, denetim yordamlarını uygulamadaki bilgi eksikliği gibi nedenlerle hataları tanımada ya da farkına varmada başarısız olması olasılığına ne ad verilir?

Cevap : E. Örnekleme dışı risk

#8. Denetim gerçekleştirilmeden önce finansal tabloların hile ya da hatadan kaynaklanan önemli yanlışlıklar içerme olasılığına ne ad verilir?

Cevap : B. Önemli yanlışlık riski

#9. Aşağıdakilerden hangisi işletmeye daha sonra borç ve zarar yükü getirebilecek olası belirsiz durumlardan biri değildir?

Cevap : A. Büyük tutarlı bir kredi alınmış olması

#10. Denetçi, İç kontrol faaliyetlerinin etkinliğini anlamak ve iç kontrollerden sapmayı değerlendirmek için aşağıdakilerden hangisine başvurur?

Cevap : C. Nitelik örneklemesine

#11. Denetçinin direkt finansal tablolardaki tutarların doğruluğunu araştırmak için kullandığı testlere ne ad verilir?

Cevap : A. Tözel testler

#12. I. Analitik yordamlar yalnızca finansal olmayan verinin daha doğru analiz edilmesine yardımcı olur. II. Trend analizi analitik incelemeler için kullanılabilecek yöntemlerden biridir. III. İlk bakışta görülemeyen bazı bilgilerin ortaya çıkarılmasını sağlayabilir. IV. İşletme risklerinin daha başarılı belirlenmesi ve değerlemesini destekler Denetim planlamasında analitik incelemenin yapılması ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Cevap : B. II-III-IV

#13. Denetim raporunda “denetimin Bağımsız Denetim Denetim Standartları’na uygun olarak yürütüldüğü” ifadesine hangi kısımda yer verilir?

Cevap : A. Görüşün Dayanağı

#14. Aşağıdakilerden hangisi TÜRMOB tarafından yayınlanan mesleki etik kurallarından biri değildir?

Cevap : E. Reklam yasağı

#15. Denetim riski ve önemlilik ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E. Denetçi denetim riski ve önemliliğe ilişkin değerlendirme sonuçlarını birbirinden ayrı olarak düşünerek karar almalıdır.

#16. I. Denetim risk modeli denetçiye, uygulayacağı yordamların yapısını, kapsamını ve zamanlamasını belirlemesinde yardımcı olur. II. Denetçi kendisinden kaynaklanan kontrol riskinin düzeyini belirleyerek, planlamasını kabul edilebilir denetim riski düzeyine uygun şekilde gerçekleştirir. III. Doğal risk, kontrol riski ve bulma riski denetim risk modelinin bileşenlerini oluşturmaktadır. IV. Denetçi kabul edilebilir denetim riskinin, bir başka yönüyle güvenilirliğinin düzeyini belirledikten sonra ilk iki bileşen olan doğal risk ve kontrol riskini belirler. Denetim risk modeli ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Cevap : C. I-III-IV

#17. “denetçinin finansal tablolarda sunulan veya açıklanan bir hususa kullanıcıların dikkatinin çekilmesinin gerekli olduğunu düşünmesi durumunda” bu durumu denetim raporunun hangi kısmında açıklar?

Cevap : D. Dikkat Çekilen Hususlar Paragrafı

#18. Kontrol yordamlarının başarısızlık oranlarını tahmin etmek için kullanılan istatistiksel örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Nitelik örneklemesi

#19. Denetçinin çeşitli nedenlerle olumlu veya olumsuz görüş bildirmesi için gerekli kanıtın toplayamaması durumunda nasıl görüş bildirilmelidir?

Cevap : C. Görüş vermekten kaçınma

#20. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin denetim raporunda görüş bildirme biçimlerinden biri değildir?

Cevap : B. Nitelikli olumlu görüş bildirme

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MLY201U Türk Vergi Sistemi Final Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MLY201U Türk Vergi Sistemi Final Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Ünite -7
Bilanço ve Gelir Tablosunun Denetimi

Denetimin hangi aşamasında denetim testleri gerçekleştirilir?

A. Müşteriyi kabul etme ve işi alma
B. Denetimi planlama
C. Denetimi yürütme
D. Önceki denetçi ile görüşme sonrası
E. Denetim raporunu hazırlama

Cevap : C. Denetimi yürütme

Aşağıdakilerden hangisi denetimde uygulanan testlerden biridir?

A. Örnekleme testi
B. Evren testi
C. Risk testi
D. Kontrol testi
E. Oran testi

Cevap : D. Kontrol testi

İşletmenin iç kontrol sisteminin yeterliliği ve doğal riski önleme imkanlarını anlamak için aşağıdaki testlerden hangisi uygulanmalıdır?

A. Kontrol testleri
B. Tözel testler
C. Mekanik testler
D. Görüşme testleri
E. Akış şeması

Cevap : A. Kontrol testleri

Tözel testlerin uygulanma amacı nedir?

A. Gerçekleşen işlemlerin uygunluğunu test etme
B. İşletmenin iflas olasılığını test etme
C. Hesap kalanlarını test etme
D. Denetçi görüşünü test etme
E. Denetim riskini hesaplama

Cevap : C. Hesap kalanlarını test etme

Kontrol riski düşük işletmelerde aşağıdakilerden hangisi uygulanabilir?

A. Tözel testlerin miktarı azaltılabilir
B. Kontrol azaltılabilir
C. Denetim sıklaştırılabilir
D. Denetim ücreti azaltılabilir
E. Tözel testlerin miktarı arttırılır.

Cevap : A. Tözel testlerin miktarı azaltılabilir

İşlem testleri, hesap kalanı testi ve analitik test ayrımı hangi kriter göz önüne alınarak yapılır?

A. Denetim süresi
B. Denetim personeli
C. Denetlenen veri
D. Denetim amacı
E. Denetim yöntemleri

Cevap : C. Denetlenen veri

İşletmenin karmaşık yapısının örgütlü ve sistematik bir şekilde denetlenebilmesi için aşağıdaki yollardan hangisi izlenmelidir?

A. Denetimi planlama
B. Denetimin gözetimi
C. Denetim personelini arttırma
D. Denetimi zamana yayma
E. Denetim alanlarına bölme

Cevap : E. Denetim alanlarına bölme

Aşağıdakilerden hangisi faaliyet döngüleri yaklaşımına göre bir denetim alanı olarak kabul edilir?

A. Hesap dönemi
B. Şubeler
C. Hasılat döngüsü
D. Hazır Değerler
E. Bilanço

Cevap : C. Hasılat döngüsü

Aşağıdakilerden hangisi denetimin genel amaçlarından biri değildir?

A. Gerçeklik
B. Bütünlük
C. Sahiplik
D. Zamanlılık
E. Tam açıklama

Cevap : D. Zamanlılık

Bilançoda veya gelir tablosunda görülen varlık, kaynak, gelir, giderlerin, finansal tabloların yayınlandığı tarih itibariyle gerçekten var oldukları ve dönem içinde gerçekleştiklerini ifade eden denetim amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sahiplik
B. Tam Açıklama
C. Bütünlük
D. Gerçekleşme
E. Dönemsellik

Cevap : E. Dönemsellik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!