Anadolu AöfMLY201U Türk Vergi Sistemi

MLY201U Türk Vergi Sistemi Final Deneme Sınavı 8

MLY201U Türk Vergi Sistemi Final Deneme Sınavı 8

#1. BDDK hangi tür işletmelerin bağımsız denetimlerini düzenlemektedir?

Cevap : C. Bankalar

#2. “denetçinin finansal tablolarda sunulan veya açıklanan bir hususa kullanıcıların dikkatinin çekilmesinin gerekli olduğunu düşünmesi durumunda” bu durumu denetim raporunun hangi kısmında açıklar?

Cevap : D. Dikkat Çekilen Hususlar Paragrafı

#3. İşletmenin finansal tablolarının genel kabul görmüş muhasebe kavram ve ilkelerine uygunluğunun tarafsız olarak incelenmesi ve sonuçların bir raporla iletilmesi süreci hangi tür denetimdir?

Cevap : A. Finansal Tablo Denetimi

#4. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin denetim raporunda görüş bildirme biçimlerinden biri değildir?

Cevap : B. Nitelikli olumlu görüş bildirme

#5. Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin aşamalarından biri değildir?

Cevap : B. Müşteri ile ücret pazarlığı

#6. Aşağıdakilerden hangisi bir denetim anlaşmasında bulunmaz?

Cevap : A. Denetimin gelecek yıl da tekrarlanacağı

#7. Denetçinin örneklemi temel alan sonuçları ile evrenin tamamına aynı yolla uyguladığı testlerden elde edeceği sonuçlar arasında fark olması olasılığını aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

Cevap : C. Örnekleme riski

#8. Günümüzde muhasebe denetimi aşağıdakilerden hangisi biçiminde yapılmaktadır?

Cevap : D. Finansal tabloların bütünü hakkında görüş oluşturmak üzere; iç kontrol sisteminin incelenmesine dayalı olarak işlem ve kayıtların örnekleme yoluyla incelenmesi

#9. Tasdik” hangi meslek türüne verilmiş denetim yetkisidir?

Cevap : B. YMM

#10. Belirli özelliğe sahip birimlerin evrenin toplam birim sayısına bölünmesi aşağıdakilerden hangisini verir?

Cevap : C. Sapma oranını

#11. Aşağıdakilerden hangisi işletmeye daha sonra borç ve zarar yükü getirebilecek olası belirsiz durumlardan biri değildir?

Cevap : A. Büyük tutarlı bir kredi alınmış olması

#12. I. Uygun örneklem büyüklüğünün belirlenmesi II. Örneklem sonuçlarının değerlendirilmesine yardımcı olması III.Tamamen denetçinin deneyimine dayanması IV. Örnekleme riskinin ölçümü Yukarıdakilerden hangisi/hangileri, istatistiki örneklemenin denetçiye sağladığı üstünlük/üstünlüklerdir?

Cevap : B. I; II,IV

#13. Aşağıdakilerden hangisi bir hesap sınıfına veya hesap kalanına ilişkin parasal tutar hatalarının tahminini yapmak için kullanılır?

Cevap : E. Sistematik seçim

#14. Aşağıdakilerden hangisi İstatistiksel örneklemenin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : E. Denetçinin mesleki yargısına yer vermez

#15. Aşağıdakilerden hangisi bir kanıt toplama yordamı değildir?

Cevap : B. Çalışma mizanı

#16. Denetimin yürütülmesi aşamasında gerçekleştirilen testlerden hangisi iç kontrol sistemini hedef alır?

Cevap : C. Uygunluk testleri

#17. Denetçinin çeşitli nedenlerle olumlu veya olumsuz görüş bildirmesi için gerekli kanıtın toplayamaması durumunda nasıl görüş bildirilmelidir?

Cevap : C. Görüş vermekten kaçınma

#18. Denetçinin görüşüne etki eden her türlü bilgi ve belgeye ne ad verilir?

Cevap : C. Kanıt

#19. Aşağıdakilerden hangisi bir denetim türü değildir?

Cevap : B. İşletme Denetimi

#20. Denetim raporunda “denetimin Bağımsız Denetim Denetim Standartları’na uygun olarak yürütüldüğü” ifadesine hangi kısımda yer verilir?

Cevap : A. Görüşün Dayanağı

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MLY201U Türk Vergi Sistemi Final Deneme Sınavı 8

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MLY201U Türk Vergi Sistemi Final Deneme Sınavı 8

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Ünite -8
Denetimin Tamamlanması ve Denetim Raporu

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe denetimi çalışmalarının son aşaması veya denetimin tamamlanma sürecinde yapılan bir iş değildir?

A. Gelecekte ortaya çıkma olasılığı olan önemli bir belirsizliğin olup olmadığının araştırılması,
B. Bilanço tarihinden sonra meydana gelmiş işletmeyi büyük ölçüde etkileyecek işlemlerin olup olmadığının araştırılması,
C. İşletme yönetiminden finansal tabloların doğruluğu konusunda beyan mektubu alınması,
D. Son değerlendirmelerin yapılması ve finansal tablolarla ilgili görüşün oluşturulması.
E. Uygunluk testlerinin yapılıp kontrol riskinin belirlenmesi.

Cevap : E. Uygunluk testlerinin yapılıp kontrol riskinin belirlenmesi.

Aşağıdakilerden hangisi işletmeye daha sonra borç ve zarar yükü getirebilecek olası belirsiz durumlardan biri değildir?

A. Büyük tutarlı bir kredi alınmış olması
B. Kaybedilmesi durumunda işletmeye büyük borç yükü getirecek davalar
C. Maliye ile devam eden vergi cezası davaları
D. Işletmenin yerine getirme gücünü aşan sözleşme ve garantiler
E. İşletmenin üçüncü kişilere verdiği kefalet yükümlülükleri

Cevap : A. Büyük tutarlı bir kredi alınmış olması

Aşağıdakilerden hangisi denetçinin bilanço sonrası önemli olayları ortaya çıkarabilmek için kulandığı bir denetim yordamı olamaz?

A. Bilanço sonrası işlemler ve kayıtların incelenmesi
B. Ara mali tabloların incelenmesi
C. Yönetim kurulu kararlarının ve toplantı tutanaklarının incelenmesi
D. İşletmenin alacaklı olduğu müşterilerine doğrulama mektubu gönderme
E. İşletme avukatlarından bilgi alma

Cevap : D. İşletmenin alacaklı olduğu müşterilerine doğrulama mektubu gönderme

Aşağıdakilerden hangisi denetçinin denetim raporunda görüş bildirme biçimlerinden biri değildir?

A. Olumlu görüş bildirme
B. Nitelikli olumlu görüş bildirme
C. Şartlı olumlu görüş bildirme
D. Olumsuz görüş bildirme
E. Görüş vermekten kaçınma

Cevap : B. Nitelikli olumlu görüş bildirme

Denetim raporunda “denetlenen finansal tabloların sırasıyla belirtildiği” kısım aşağıdakilerden hangisidir?

A. Görüşün Dayanağı
B. Kilit Denetim Konuları
C. Görüş
D. Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları,
E. Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Cevap : C. Görüş

Denetim raporunda “denetimin Bağımsız Denetim Denetim Standartları’na uygun olarak yürütüldüğü” ifadesine hangi kısımda yer verilir?

A. Görüşün Dayanağı
B. Kilit Denetim Konuları
C. Görüş
D. Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları,
E. Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Cevap : A. Görüşün Dayanağı

Denetim raporunda “İşletme yönetimi finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.” ifadesine hangi kısımda yer verilir?

A. Görüşün Dayanağı
B. Kilit Denetim Konuları
C. Görüş
D. Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları
E. Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları,

Cevap : E. Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları,

Denetçinin çeşitli nedenlerle olumlu veya olumsuz görüş bildirmesi için gerekli kanıtın toplayamaması durumunda nasıl görüş bildirilmelidir?

A. Olumlu
B. Olumsuz
C. Görüş vermekten kaçınma
D. Şartlı olumlu görüş
E. Şartlı olumsuz

Cevap : C. Görüş vermekten kaçınma

Denetçi elde ettiği denetim kanıtlarına dayanarak, bir bütün olarak finansal tabloların önemli yanlışlık içerdiğine kanaat getirmiş fakat bu aykırılık finansal tabloların bütünü hakkındaki olumlu görüşü etkilemeyecek düzeyde gerçekleşmiş ise, nasıl görüş bildirir?

A. Olumlu
B. Şartlı olumlu
C. Olumsuz
D. Görüş vermekten kaçınma
E. Şartlı olumsuz

Cevap : B. Şartlı olumlu

“denetçinin finansal tablolarda sunulan veya açıklanan bir hususa kullanıcıların dikkatinin çekilmesinin gerekli olduğunu düşünmesi durumunda” bu durumu denetim raporunun hangi kısmında açıklar?

A. Diğer Hususlar Paragrafı
B. Kilit Denetim Konuları
C. Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları
D. Dikkat Çekilen Hususlar Paragrafı
E. Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Cevap : D. Dikkat Çekilen Hususlar Paragrafı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!