Anadolu AöfİŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Final Deneme Sınavı 5

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Final Deneme Sınavı 5

#1. İKBS’nin alt sistemi olan eğitim ve geliştirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e. İlave personele ihtiyaç duyulduğunda eğitimin gerekliliği ortaya çıkar.

#2. Kitap, belge, rapor ve notlarda yer alan bilgi niteliğine göre ne tür bilgidir?

Cevap : a. Açık bilgi

#3. Aşağıdakilerden hangisi iç kaynaklı bilgidir?

Cevap : b. Üretim verimliliğine ilişkin bilgiler

#4. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bilgi sisteminin amaçlarından biri değildir?

Cevap : d. İş gücü enformasyonunun nicel olarak tutulmasını sağlamak

#5. İşletmelerin bilgi üretmesini, elde etmesini, geliştirmesini, kullanmasını, saklamasını, paylaşmasını, bunları işgörenlere dolayısıyla iş süreçlerine aktarmasını ve işletmede katma değer oluşturmasını sağlamaya yönelik gayretler bütünü nasıl adlandırılır?

Cevap : c. Bilgi yönetimi

#6. İKBS’nin insan kaynakları planlaması uygulaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : c. Analiz aşamasında nitel analiz yöntemleri kullanılır.

#7. İşletmedeki hiyerarşik yapıda yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya doğru gerçekleşen iletişim ne olarak adlandırılır?

#8. İşletme yöneticilerinin aşağıda belirtilen pazarlama enformasyon ihtiyaçlarından hangisi içsel kayıt sistemince karşılanır?

Cevap : e. İşletmenin finansal durumu

#9. Aşağıdakilerden hangisi açık sistem üzerinde gerçekleştirilen iki önemli işlevdir?

Cevap : c. Kontrol – Geribesleme

#10. Aşağıdakilerden hangisi, bireyin ölçülebilir fiziksel ve davranışsal özelliklerini tanıyarak kimlik saptamak üzere geliştirilmiş otomatik sistemlerdir?

Cevap : b. Biyometrik araçlar

#11. Aşağıdakilerden hangisi İKBS’nde kullanılan çevresel girdilerden biri değildir?

Cevap : d. İş deneyimine ilişkin enformasyon

#12. Aşağıdakilerden hangisi işletme verilerinin belirli zaman aralıklarında topluca işleyen sistemdir?

Cevap : a. Yığın işleme

#13. PBS’nin genel görünümünde, aşağıda belirtilenlerden hangisi sisteme ilişkin çevresel girdilerden biridir?

Cevap : d. Endüstriyel eğilimler

#14. Aşağıdakilerden hangisi taktik yönetimin alacağı kararlardan biridir?

Cevap : a. Çalışanların performansını değerlendirme

#15. Aşağıdakilerden hangisi, bir PBS’nin tasarım ve ygulamasına yönelik adımlardan biri değildir?

Cevap : c. Veritabanı tasarımı

#16. Aşağıdakilerden hangisi verinin bir anlam oluşturacak şekilde düzenlenmiş biçimidir?

Cevap : e. Enformasyon

#17. PBS’nin etkin uygulama ve kullanımı için gerekli girdileri sağlayan sorulardan hangisi “pazara ilişki sorular”ın kapsamındadır?

Cevap : d. Hangi alanlardan kâr hangilerinden zarar ediyoruz?

#18. Açık bilgiden kapalı bilgiye dönüşüm ne olarak adlandırılır?

Cevap : a. İçselleştirme

#19. Aşağıda verilen PBS alt sistemlerinden hangisi işlemsel PBS’nin kapsamına girmektedir?

Cevap : c. Pazarlama ve satış verimliliği destek sistemi

#20. Aşağıdakilerden hangisi çevresiyle ve de çevresindeki diğer sistemlerle hiçbir etkileşimi olmayan siste me verilen addır?

Cevap : c. Kapalı sistem

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Final Deneme Sınavı 5

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Final Deneme Sınavı 5

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Ünite -5
Pazarlama Bilgi Sistemleri

PBS ile ilgili tanımlardan yola çıkarak, aşağıda belirtilenlerden hangisinin PBS’nin tasarlanmasında temel amaç olduğunu söyleyebiliriz?

a. Düzenli bilgi akışını sağlamak
b. Düzenli bilgi depolamak
c. Düzenli veritabanları oluşturmak
d. Düzenli istihbarat akışı sağlamak
e. Düzenli içsel veri toplamak

Cevap : a. Düzenli bilgi akışını sağlamak

PBS’nin genel görünümünde, aşağıda belirtilenlerden hangisi sisteme ilişkin çevresel girdilerden biridir?

a. Telepazarlama kayıtları
b. Ergonomi
c. Stok kestirimleri
d. Endüstriyel eğilimler
e. Kota planlama

Cevap : d. Endüstriyel eğilimler

Aşağıdakilerden hangisi, enformasyonun doğruluğu ile anlatılmak istenenlerden biri değildir?

a. Enformasyona erişim güçlüğünün bulunması
b. Amaca hizmet etmeyecek türde enformasyon
c. İstenen alanı kapsamayan enformasyon
d. Yetersiz miktardaki enformasyon
e. Yanlışlıklar içeren enformasyon

Cevap : a. Enformasyona erişim güçlüğünün bulunması

Aşağıda verilen PBS alt sistemlerinden hangisi işlemsel PBS’nin kapsamına girmektedir?

a. Pazar karar destek sistemi
b. Pazarlama raporlama sistemi
c. Pazarlama ve satış verimliliği destek sistemi
d. Pazarlama araştırma sistemi
e. Pazarlama istihbarat sistemi

Cevap : c. Pazarlama ve satış verimliliği destek sistemi

Aşağıdakilerden hangisi, PBS’nin tümünü besleyen ve harekete geçiren önemli bir alt sistemdir?

a. Pazarlama karar destek sistemi
b. Pazarlama araştırma sistemi
c. Pazar karar destek sistemi
d. Pazarlama istihbarat sistemi
e. İçsel veri sistemi

Cevap : b. Pazarlama araştırma sistemi

İşletme yöneticilerinin aşağıda belirtilen pazarlama enformasyon ihtiyaçlarından hangisi içsel kayıt sistemince karşılanır?

a. Şirket imajı
b. Endüstriyel çevre
c. Pazar yapısının analizi
d. Şirket konumu
e. İşletmenin finansal durumu

Cevap : e. İşletmenin finansal durumu

Bir tütün şirketinin, sigara içenlerin sayısı ve tüketim düzeyi yanı sıra sigara içimine izin verilen alan olanaklarına ilişkin topladığı enformasyon aşağıdaki konulardan hangisinin kapsamına girer?

a. Gelecekte elde edilebilir pazar fırsatlarını tanıma ve değerleme
b. Potansiyel stratejik alternatifleri değerlendirme
c. Farklı kurumsal becerilere dayalı pazarlama çabalarının gelecekteki yönünü tanımlama
d. Ürün hattı pazarlama stratejisi ile şirket pazarlama stratejisi arasındaki bağlantı için veritabanı tesisi
e. Ayrıntılı işletme planlaması ile işletme içi pazarlama çabalarının koordinasyonu

Cevap : b. Potansiyel stratejik alternatifleri değerlendirme

PBS’nin etkin uygulama ve kullanımı için gerekli girdileri sağlayan sorulardan hangisi “pazara ilişki sorular”ın kapsamındadır?

a. Ne kadar müşteri kaybettik, neden?
b. Doğru ürünle doğru pazara girebiliyor muyuz?
c. En güçlü satış gelişimini hangi bölgeden beklemekteyiz?
d. Hangi alanlardan kâr hangilerinden zarar ediyoruz?
e. Ürünlerimizi nasıl iyi duruma getirebiliriz?

Cevap : d. Hangi alanlardan kâr hangilerinden zarar ediyoruz?

Bir PBS’nin başarılı olabilmesi ve enformasyona
erişim imkanı tanıyarak değer yaratabilmesi için analiz gerektiren konulardan hangisi “müşteri analizi” ile ilgilidir?

a. Bir tüketici profili oluşturma
b. Müşterilere göre yeni ürün satışlarının hesaplanması
c. Belli bir pazar bölümü için ayrıntılı bir demografik profil oluşturma
d. İkincil araştırma tekniklerinin belirlenmesi
e. Müşteri türlerine göre yeni ürün ihtiyaçlarının kestirimi

Cevap : a. Bir tüketici profili oluşturma

Aşağıdakilerden hangisi, bir PBS’nin tasarım ve ygulamasına yönelik adımlardan biri değildir?

a. Amaçların belirlenmesi
b. Kurumsal hazırlıkların yapılması
c. Veritabanı tasarımı
d. PBS’nin uygulanması ve test edilmesi
e. Dosya tasarımı

Cevap : c. Veritabanı tasarımı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!