Anadolu AöfİŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Final Deneme Sınavı 4

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Final Deneme Sınavı 4

#1. “Nakit yönetimi” iş süreci aşağıdaki faaliyet alanlarından hangisine ilişkin olarak verilmiş bir örnektir?

Cevap : c. Muhasebe ve Finans

#2. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi MRP II tarafından gerçekleştirilmez.

Cevap : e. Müşteri ilişkileri yönetimi

#3. İşletmedeki hiyerarşik yapıda yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya doğru gerçekleşen iletişim ne olarak adlandırılır?

#4. Aşağıdakilerden hangisi üretim sürecinin girdilerinden birisi değildir?

Cevap : d. Tedarikçiler

#5. İşletmelerin bilgi üretmesini, elde etmesini, geliştirmesini, kullanmasını, saklamasını, paylaşmasını, bunları işgörenlere dolayısıyla iş süreçlerine aktarmasını ve işletmede katma değer oluşturmasını sağlamaya yönelik gayretler bütünü nasıl adlandırılır?

Cevap : c. Bilgi yönetimi

#6. Aşağıdakilerden hangisi iç kaynaklı bilgidir?

Cevap : b. Üretim verimliliğine ilişkin bilgiler

#7. Aşağıdakilerden hangisi hasılat döngüsündeki iş süreçleri arasında değildir?

Cevap : a. Borçların kayda alınması

#8. İşletmenin kendi faaliyetlerinin sürdürülmesi için kullanılan makine, teçhizat, demirbaş, bina gibi varlıklar aşağıdaki hangi sistemin kapsamındadır?

Cevap : a. Sabit kıymetler sistemi

#9. Aşağıdakilerden hangisi veri işleme sürecinde gerçekleştirilen faaliyetlerden biri değildir?

Cevap : b. Analiz

#10. Aşağıdakilerden hangisi bilgi sisteminin bileşenlerinden biri değildir?

Cevap : d. Geribesleme

#11. Aşağıdakilerden hangisi bir tesis yerleşim türü değildir?

Cevap : e. Dinamik konumlu

#12. İşletmenin faaliyetlerini yerine getirebilmesinde gerekli olan hammadde ve malzeme, makine gibi üretim faktörlerinin edinilmesi aşağıdaki hangi döngününortaya çıkmasına yol açar?

Cevap : a. Harcama döngüsü

#13. Açık bilgiden kapalı bilgiye dönüşüm ne olarak adlandırılır?

Cevap : a. İçselleştirme

#14. Aşağıdakilerden hangisi açık sistemde süreç kavramına karşılık gelmektedir?

Cevap : d. Girdiyi çıktıya dönüştürmek için gerekli olan faaliyetler dizisi

#15. İşletmedeki hareketlerin sonucunda ortaya çıkan verilerin kaydedilip işlenmesi, iş süreçlerine ilişkin veritabanının güncellenmesi gibi işlemleri gerçekleştiren bilgi sistemleri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Kayıt İşleme Sistemleri

#16. Aşağıdakilerden hangisi işletme içi bilgi kullanıcılarının bilgi ihtiyacını karşılamaya odaklanmış olan sistemdir?

Cevap : a. Yönetsel raporlama sistemi

#17. İşletmede gerçekleşen finansal nitelikli olayların tanımlanması, ölçülerek kayda alınması, analiz edilip yorumlanması ve karar vericilere iletilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

Cevap : a. Finansal Muhasebe

#18. Aşağıdakilerden hangisi yeterli stok bulunmaması nedeniyle katlanılan maliyeti ifade eder?

Cevap : a. Stok dışı kalma maliyeti

#19. Kitap, belge, rapor ve notlarda yer alan bilgi niteliğine göre ne tür bilgidir?

Cevap : a. Açık bilgi

#20. Bilgisayar tarafından yönetilen yüksek verimli makinalar için aşağıdaki kısaltmalardan hangisi kullanılır?

Cevap : b. CNC

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Final Deneme Sınavı 4

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Final Deneme Sınavı 4

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Ünite -8
Muhasebe ve Finans Bilgi Sistemleri

İşletmede gerçekleşen finansal nitelikli olayların tanımlanması, ölçülerek kayda alınması, analiz edilip yorumlanması ve karar vericilere iletilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

a. Finansal Muhasebe
b. Finansman
c. Finansal Analiz
d. Finansal Yönetim
e. Bilgi Sistemleri

Cevap : a. Finansal Muhasebe

Hissedarlar, kredi verenler, devlet gibi işletme dışı bilgi kullanıcılarına faydalı finansal bilgi sağlamak aşağıdakilerden hangisinin temel amacıdır?

a. Finansal muhasebe
b. Yönetim muhasebesi
c. Maliyet muhasebesi
d. Bütçeleme sistemi
e. Kayıt işleme sistemi

Cevap : a. Finansal muhasebe

Aşağıdakilerden hangisi işletme içi bilgi kullanıcılarının bilgi ihtiyacını karşılamaya odaklanmış olan sistemdir?

a. Yönetsel raporlama sistemi
b. Büyük def­ter ve finasal raporlama sistemi
c. Kayıt işleme sistemi
d. Hasılat işleme sistemi
e. Harcama işleme sistemi

Cevap : a. Yönetsel raporlama sistemi

İşletmedeki finans yöneticilerine gereksinim du yulduğunda en uygun maliyetle kaynak bulunması, bu kaynakların tahsisi ve kontrolü ile ilgili destek sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

a. Finans bilgi sistemi
b. Yönetim bilgi sistemi
c. Karar destek sistemi
d. Kayıt işleme sistemi
e. İşletme bilgi sistemi

Cevap : a. Finans bilgi sistemi

İşletmenin faaliyetlerini yerine getirebilmesinde gerekli olan hammadde ve malzeme, makine gibi üretim faktörlerinin edinilmesi aşağıdaki hangi döngününortaya çıkmasına yol açar?

a. Harcama döngüsü
b. İnsan kaynakları döngüsü
c. Tedarik ve üretim döngüsü
d. Hasılat döngüsü
e. Tahsilat döngüsü

Cevap : a. Harcama döngüsü

Aşağıdakilerden hangisi harcama işlemleri döngüsünde yararlanılmayan bir alt sistemdir?

a. Maliyet Muhasebesi Sistemi
b. Satın Alma ve Borçlar Sistemi
c. Nakit Ödemeler Sistemi
d. Bordrolama Sistemi
e. Sabit Kıymetler Sistemi

Cevap : a. Maliyet Muhasebesi Sistemi

İşletmenin kendi faaliyetlerinin sürdürülmesi için kullanılan makine, teçhizat, demirbaş, bina gibi varlıklar aşağıdaki hangi sistemin kapsamındadır?

a. Sabit kıymetler sistemi
b. Üretim sistemi
c. Ticari varlıklar sistemi
d. Finansal varlıklar sistemi
e. Yatırımlar sistemi

Cevap : a. Sabit kıymetler sistemi

Hasılat işlemleri döngüsü aşağıdakilerden hangisini kapsar?

a. Mal ya da hizmetin satılmasını ve satış bedelinin tahsil edilmesini
b. Mal ya da hizmetin peşin olarak satılmasını
c. Mal ya da hizmetin üretim sürecini ve satılmasını
d. Sabit kıymetlerin satışını
e. İşletmede çalışan persoelin ücretlerinin hesaplanmasını

Cevap : a. Mal ya da hizmetin satılmasını ve satış bedelinin tahsil edilmesini

Aşağıdakilerden hangisi hasılat döngüsündeki iş süreçleri arasında değildir?

a. Borçların kayda alınması
b. Müşteri taleplerinin alınması
c. Müşterinin kredi yeterliliğinin incelenmesi
d. Alacakların kaydedilmesi ve faturanın hazırlanması
e. Hizmetin sağlanması ya da malın müşteriye gönderilmesi

Cevap : a. Borçların kayda alınması

Dönem içinde her bir müşteriye yapılan kredili satışlar, ilgili müşteriye ait alacaklara ait alt hesaplarda izlenmektedir. İşletme yöneticisi İç Anadolu Bölgesindeki müşterilerden olan toplam alacak büyüklüğünü görmek istediğinde bu bilgiyi nereden sağlayabilir?

a. Yönetsel raporlama sistemi
b. Bilanço
c. Büyük def­ter ve finansal raporlama sistemi
d. Satın alma ve borçlar sistemi
e. Nakit akım tablosu

Cevap : a. Yönetsel raporlama sistemi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!