Anadolu AöfİŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Final Deneme Sınavı 3

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Final Deneme Sınavı 3

#1. Bir işletmenin kendisini, rakip işletmeler, diğer sektörler ve dış pazardaki uygulamalar ile karşılaştırıp, en iyi uygulamaları örnek alarak zayıf yönlerini geliştirmesi biçiminde açıklanabilen kıyaslama yöntemi, dışsal bilgi edinimindeki hangi yaklaşıma örnektir?

Cevap : c. Taklit etme

#2. Kişilerin akıllarına deneyim ve iş uygulamaları aracılığıyla oturttuğu, belleklerinde, davranışlarında ve algılamalarında yerleşik olan bilgi ne olarak adlandırılır?

Cevap : c. Kapalı bilgi

#3. Aşağıdakilerden hangisi harcama işlemleri döngüsünde yararlanılmayan bir alt sistemdir?

Cevap : a. Maliyet Muhasebesi Sistemi

#4. Aşağıdakilerden hangisi verinin bir anlam oluşturacak şekilde düzenlenmiş biçimidir?

Cevap : e. Enformasyon

#5. Dönem içinde her bir müşteriye yapılan kredili satışlar, ilgili müşteriye ait alacaklara ait alt hesaplarda izlenmektedir. İşletme yöneticisi İç Anadolu Bölgesindeki müşterilerden olan toplam alacak büyüklüğünü görmek istediğinde bu bilgiyi nereden sağlayabilir?

Cevap : a. Yönetsel raporlama sistemi

#6. Aşağıdakilerden hangisi işletme bilgi sistemlerinden biri değildir?

Cevap : c. Dağıtım

#7. Hissedarlar, kredi verenler, devlet gibi işletme dışı bilgi kullanıcılarına faydalı finansal bilgi sağlamak aşağıdakilerden hangisinin temel amacıdır?

Cevap : a. Finansal muhasebe

#8. Aşağıdakilerden hangisi taktik yönetimin alacağı kararlardan biridir?

Cevap : a. Çalışanların performansını değerlendirme

#9. I. Ana üretim programı II. Malzeme satın alma emiri III. Ürün ağacı Yukarıdakilerden hangisi malzeme ihtiyaç planlaması sisteminin girdisidir?

Cevap : d. I ve III

#10. Üretim tesisinin bilgisayar ortamında modelinin oluşturularak yerleşim düzeninin test edildiği teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Simülasyon

#11. Aşağıdakilerden hangisi çevresiyle ve de çevresindeki diğer sistemlerle hiçbir etkileşimi olmayan siste me verilen addır?

Cevap : c. Kapalı sistem

#12. Aşağıdakilerden hangi bilgi sistemi diğerlerine göre en kapsamlıdır?

Cevap : a. Web’le bütünleştirilmiş kaynak planlaması

#13. İşletmelerde bilgi üretiminin usta-çırak ilişkisi ile oluşturulması hangi tür bilgi dönüşümüne örnektir?

Cevap : e. Kapalı bilgiden kapalı bilgiye

#14. Aşağıdakilerden hangisi işletme verilerinin belirli zaman aralıklarında topluca işleyen sistemdir?

Cevap : a. Yığın işleme

#15. Aşağıdakilerden hangisi açık sistem üzerinde gerçekleştirilen iki önemli işlevdir?

Cevap : c. Kontrol – Geribesleme

#16. İşletmedeki finans yöneticilerine gereksinim du yulduğunda en uygun maliyetle kaynak bulunması, bu kaynakların tahsisi ve kontrolü ile ilgili destek sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Finans bilgi sistemi

#17. “Program değerlendirme ve gözden geçirme tekniği” hangi tür problemlerin çözümünde kullanılabilir?

Cevap : b. Proje yönetimi

#18. Aşağıdakilerden hangisi dış kaynaklı bilgidir?

Cevap : d. Müşterilerle ilgili bilgi

#19. Hasılat işlemleri döngüsü aşağıdakilerden hangisini kapsar?

Cevap : a. Mal ya da hizmetin satılmasını ve satış bedelinin tahsil edilmesini

#20. Ürün mühendisliği sürecinde kullanılan CAD yazılımları aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Cevap : b. Bilgisayar destekli tasarım

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Final Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Final Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Ünite -7
İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

Aşağıdakilerden hangisi İKBS’nde kullanılan çevresel girdilerden biri değildir?

a. İş gücü piyasasına ilişkin ortalama ücret enformasyonu
b. Rakiplerle boş pozisyon ile ilgili enformasyon
c. Yasal düzenlemelerle ilgili enformasyon
d. İş deneyimine ilişkin enformasyon
e. Benzer işletmelerde kaza sıklık oranına ilişkin enformasyon

Cevap : d. İş deneyimine ilişkin enformasyon

İnsan kaynakları bilgi sistemi uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Nicel ve nitel İK faaliyetlerinin gerekli işlemlerden geçirilmek üzere sisteme girilmeleri gerekir.
b. Diğer işletme fonksiyonlarından bağımsızdır.
c. Amaç, toplanan verilerin kaydının tutulmasıdır.
d. Merkeziyetçiliğe yol açar.
e. İş süreçlerinin en önce otomatikleştirilmesi beklenir.

Cevap : a. Nicel ve nitel İK faaliyetlerinin gerekli işlemlerden geçirilmek üzere sisteme girilmeleri gerekir.

İKBS’nin insan kaynakları planlaması uygulaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. İKBS’nin ilk özelliklerinden biri, personel ve insan ihtiyaçlarını belirlemektir.
b. İnsan kaynakları planlama süreci, işletme amaçları ve stratejilerini belirleyerek başlar.
c. Analiz aşamasında nitel analiz yöntemleri kullanılır.
d. İş gücü programlama ile zaman ve işe devamlılık sistemleri bütünleştirilmelidir.
e. Farklı bölümler için iş gücü görevlendirmesi yapar.

Cevap : c. Analiz aşamasında nitel analiz yöntemleri kullanılır.

Aşağıdaki insan kaynakları bilgi sistemi uygulamalarından hangisinde 360 derece geri bildirim yöntemi kullanılır?

a. İnsan kaynakları planlaması
b. Eğitim ve geliştirme
c. Ücret yönetimi
d. İş gücünün programlanması
e. Performans yönetimi

Cevap : e. Performans yönetimi

Aşağıdakilerden hangisi, bireyin ölçülebilir fiziksel ve davranışsal özelliklerini tanıyarak kimlik saptamak üzere geliştirilmiş otomatik sistemlerdir?

a. Şifre güncelleme cihazları
b. Biyometrik araçlar
c. Delikli kartlar
d. Mobil cihazlar
e. Kimlik kartı okuma cihazları

Cevap : b. Biyometrik araçlar

İnsan kaynakları bilgi sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. İş gücü sayısını azaltır.
b. İnsan kaynakları fonksiyonunu destekleyici rol üstlenmektedir.
c. İş gücü maliyetlerini azaltır
d. Zaman tasarrufu sağlar
e. Hızlı karar vermeyi kolaylaştırır.

Cevap : a. İş gücü sayısını azaltır.

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bilgi sisteminin amaçlarından biri değildir?

a. Çalışanların yeteneklerini işletmenin ihtiyaçlarıyla uyumlaştırmak
b. Çalışanların karar süreçlerine daha çok katkıda bulunmalarını sağlamak
c. Personelin sağlık durumuna ilişkin kararları hızlı bir şekilde vermek
d. İş gücü enformasyonunun nicel olarak tutulmasını sağlamak
e. Çalışanlara yönelik enformasyonun güncel tutulmasını sağlamak

Cevap : d. İş gücü enformasyonunun nicel olarak tutulmasını sağlamak

Stratejik yönetim düzeyinde aşağıdaki kararların hangisinin verilmesinde İKBS destek olmaktadır?

a. Beceri envanterini oluşturma
b. Devlete iletilmesi gereken raporları hazırlama
c. İnsan kaynaklarını nicelik ve nitelik olarak planlama
d. Eğitim ve geliştirmenin etkililiğini ölçme
e. İş pozisyonlarını değerlendirme

Cevap : c. İnsan kaynaklarını nicelik ve nitelik olarak planlama

İKBS’nin alt sistemi olan eğitim ve geliştirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Çalışanların gelişim enformasyonunu izler.
b. Kişilerin becerileri ve eksiklikleri ile ilgili beceri envanterinin incelenmesi gerekebilir.
c. İş görenlerin eğitim sonrası performansları kaydedilebilir.
d. Eğitim programlarının amacı, katılımcı sayısı, kullanılacak eğitim kaynaklarının kaydı yapılır.
e. İlave personele ihtiyaç duyulduğunda eğitimin gerekliliği ortaya çıkar.

Cevap : e. İlave personele ihtiyaç duyulduğunda eğitimin gerekliliği ortaya çıkar.

İnsan kaynaklarına ilişkin karar süreçlerinde başarılı olmak için aşağıdaki enformasyondan hangisine gerek duyulmaz?

a. Ürün enformasyonu
b. Özlük enformasyonu
c. Eğitim enformasyonu
d. Ücret enformasyonu
e. Sendika enformasyonu

Cevap : a. Ürün enformasyonu

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!