Anadolu AöfİŞL105U İşletme İlkeleri

İŞL105U İşletme İlkeleri Vize Deneme Sınavı 1

İŞL105U İşletme İlkeleri Vize Deneme Sınavı 1

#1. Aşağıdakilerden hangisi makro çevre faktörlerinden biri değildir?

Cevap : E. İşletmenin rakipleri

#2. İşletmeler, toplumun geneline ait kaynakları etkin kullanma yanında her türlü çevre faktörünü olumsuz etkileyebilecek uygulamalardan kaçınmak zorundadır. Bu durum hangi sorumluluk kapsamında değerlendirilmektedir?

Cevap : D. Çevreye karşı sorumluluklar

#3. İşletme yöneticilerinin sektörlerini tanıyan, deneyim sahibi uzmanların görüşlerinden yararlanarak dış çevreyi analiz etmeye çalıştıkları teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Delphi tekniği

#4. Ürün içeriği ve ürünün kullanım esnasında tüketicilere zarar vermeyecek, yaşamlarını olumsuz etkilemeyecek biçimde üretilip pazara sunulması aşağıdakilerden hangisi içerisinde yer alır?

Cevap : B. Müşterilere karşı sorumluluklar

#5. I. Çok sayıda küçük firma vardır. II. Firmalar benzer ürünler satar. III. Pazardaki alıcı ve satıcılar; fiyatlar, tedarik kaynakları ve benzerleri hakkında tam bilgiye sahiptir. IV. Yeni bir işletme açmak veya mevcut bir işi sonlandırmak oldukça kolaydır. Yukarıdaki rekabet özelliklerine sahip olan pazar türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Düopol

#6. Belirli süreçler veya ticari amaçlar için yapılan araştırmalar neticesinde yeni bilgiler elde etmenin amaçlandığı Ar-Ge çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Uygulamalı araştırma

#7. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin insan kaynakları fonksiyonuyla ilgili iş ahlakı konularından biri değildir?

Cevap : D. Yanıltıcı promosyon uygulamaları

#8. Bir ülkedeki nüfusun yapısı ve gelecekteki seyri aşağıdaki hangi çevre faktörünün temel ilgi alanıdır?

Cevap : A. Demografik çevre

#9. İlaç, boya, deterjan, plastik gibi ürünler üreten işletmelerin yer aldığı endüstri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Sentetik

#10. Aşağıdakilerden hangisi işletmeleri büyüklüklerine göre sınıflandırırken kullanılan nitel ölçütlerden biri değildir?

Cevap : A. Sermaye mülkiyeti

#11. İşletmenin en alt kademesinden en üst kademesine kadar olan insan kaynaklarını ifade eden ve işletmenin birbirini tamamlayan ögelerinden biri olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Beşeri unsur

#12. “Kooperatifler ev sahibi olmak, tüketim maddelerini birinci elden daha ucuza temin etmek, ürünlerini pazarlarda aracı kullanmadan satmak, üretim araçlarını birlikte satın almak, kredi temin edebilmek gibi birçok amaçla kurulabilmektedir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi kooperatif türlerinden biri değildir?

Cevap : E. Taşıma kooperatifleri

#13. Bir sektörde aşağıdaki durumların hangisinde müşterilerin rekabet gücü yüksektir?

Cevap : C. Talep edilen ürünlerin ikamelerinin rahatlıkla bulunması

#14. İşletmelerin ticari faaliyetlerini gerçekleştirirken tüm yasal, ahlaki ve sosyal kurallara uyması ve toplumla arasında oluşan sosyal sözleşmenin gereklerini yerine getirmesi aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanmaktadır?

Cevap : E. Kurumsal vatandaşlık

#15. Paydaş kavramının iktisadi kurallarla, davranış bilimleriyle ve ahlakla uyumunu sağlaması aşağıdaki paydaş teorilerinden hangisiyle ilişkilidir?

Cevap : A. Araçsal paydaş teorisi

#16. Aşağıdakilerden hangisi limited şirketin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : E. Esnekliğinin az olması

#17. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmeyi etkileyen çevresel faktörlerin hızla değiştiği koşulları ifade eder?

Cevap : D. Dinamik çevre

#18. Aşağıdaki çıkar gruplarından hangisinin belirgin amacı finansal açıdan güçlü müşteri ve zamanında yapılan ödemeleri içerir?

Cevap : D. Kredi verenler

#19. Aşağıdakilerden hangisi sanayi devrimin özellikleri veya etkilerinden biri değildir?

Cevap : A. Zanaata verilen değer ve uzmanlaşma artmıştır.

#20. “Toplam varlıkları içinde sabit varlıkları önemli bir paya sahiptir. Yüksek miktarda sermayeye sahiptir. Üretim sürecinde gelişmiş üretim teknolojileri kullanmaktadır. Kuruluş maliyetleri oldukça yüksektir.” Yukarıda özellikleri verilmiş olan işletme hangi sektörde faaliyet göstermektedir?

Cevap : D. Otomotiv

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL105U İşletme İlkeleri Vize Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL105U İşletme İlkeleri Vize Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Ünite -1
İşletme ve İşletmecilik ile İlgili Kavramlar

Kişilerin tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri amaçları, başkaları ile bir araya gelerek ve bilgi ve yeteneklerini birleştirerek gerçekleştirmelerini sağlayan bir iş bölümü ve koordinasyon sistemi olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. İşletme
B. Rekabet
C. Girişimci
D. Talep
E. Örgüt

Cevap : E. Örgüt

İşletmenin en alt kademesinden en üst kademesine kadar olan insan kaynaklarını ifade eden ve işletmenin birbirini tamamlayan ögelerinden biri olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A. Beşeri unsur
B. Fiziki unsur
C. Motivasyon
D. Kavramsal unsur
E. Sermaye

Cevap : A. Beşeri unsur

Tüketicilerin az çaba sarf ederek satın almaya niyetli oldukları, genelde diğer ürünlere göre daha sık satın alınan, göreli olarak daha düşük fiyatlara sahip ürün grubuna ne ad verilir?

A. Sıradan mallar
B. Beğenmeli mallar
C. Özellikli mallar
D. Kolayda mallar
E. Hizmetler

Cevap : D. Kolayda mallar

Aşağıdakilerden hangisi sanayi devrimin özellikleri veya etkilerinden biri değildir?

A. Zanaata verilen değer ve uzmanlaşma artmıştır.
B. İş bölümü zorunluluk olmuştur.
C. Ücret sistemleri ortaya çıkmıştır.
D. Seri üretime olanak sağlayan makineler ile üretim yapılmaya başlanmıştır.
E. Fabrikalardaki yoğun çalışma yönetim ve organizasyon gereksinimini artırmıştır.

Cevap : A. Zanaata verilen değer ve uzmanlaşma artmıştır.

Gayrişahsilik yani kural ve diğer denetim mekanizmalarının kişilerden bağımsız olması aşağıdaki teorik yaklaşımların hangisinde yer alır?

A. Yönetim süreci yaklaşımı
B. Bilimsel yönetim yaklaşımı
C. Bürokrasi yaklaşımı
D. Neoklasik yaklaşım
E. Modern yönetim yaklaşımı

Cevap : C. Bürokrasi yaklaşımı

I. Çok sayıda küçük firma vardır.
II. Firmalar benzer ürünler satar.
III. Pazardaki alıcı ve satıcılar; fiyatlar, tedarik kaynakları ve benzerleri hakkında tam bilgiye sahiptir.
IV. Yeni bir işletme açmak veya mevcut bir işi sonlandırmak oldukça kolaydır.
Yukarıdaki rekabet özelliklerine sahip olan pazar türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Tam rekabet
B. Tekel
C. Tekelci rekabet
D. Oligopol
E. Düopol

Cevap : E. Düopol

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluğun rakiplere sağladığı faydalardan biridir?

A. İnsan haklarının geliştirilmesi
B. Çalışanların işletme amaçlarını benimsemesi
C. Adil rekabet
D. Müşteri şikayetlerinin dikkate alınması ve çözümlenmesi
E. İstihdam oluşturma

Cevap : C. Adil rekabet

Aşağıdaki çıkar gruplarından hangisinin belirgin amacı finansal açıdan güçlü müşteri ve zamanında yapılan ödemeleri içerir?

A. Çalışanlar
B. Yöneticiler
C. Hisse sahipleri
D. Kredi verenler
E. Yönetim kurulu

Cevap : D. Kredi verenler

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasının unsurlarından biri değildir?

A. Ürün
B. Marka
C. Fiyat
D. Tutundurma
E. Dağıtım

Cevap : B. Marka

Belirli süreçler veya ticari amaçlar için yapılan araştırmalar neticesinde yeni bilgiler elde etmenin amaçlandığı Ar-Ge çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Temel araştırma
B. Uygulamalı araştırma
C. Geliştirme
D. Üretim
E. İnovasyon

Cevap : B. Uygulamalı araştırma

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!