Anadolu AöfİŞL105U İşletme İlkeleri

İŞL105U İşletme İlkeleri Vize Deneme Sınavı 2

İŞL105U İşletme İlkeleri Vize Deneme Sınavı 2

#1. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasının unsurlarından biri değildir?

Cevap : B. Marka

#2. Fiyat sınırlamaları, farklılıkları ve anlaşmaları aşağıdaki iş ahlakı konularının hangisinin içerisinde yer alır?

Cevap : C. Pazar ve rakiplerle ilgili iş ahlakı konuları

#3. İşletmelerin hukuki yapılarına göre yapılan ayrımda ortaya çıkan işletme türlerinden hangisi ticari şirket niteliği taşımaz?

Cevap : C. Adi şirket

#4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluğun rakiplere sağladığı faydalardan biridir?

Cevap : C. Adil rekabet

#5. Tüketicilerin az çaba sarf ederek satın almaya niyetli oldukları, genelde diğer ürünlere göre daha sık satın alınan, göreli olarak daha düşük fiyatlara sahip ürün grubuna ne ad verilir?

Cevap : D. Kolayda mallar

#6. Başka bir işletmenin ürettiği ürünü satın alıp ürün üzerinde değişiklik yapmadan perakende olarak müşterilere satan işletme türü hangisidir?

Cevap : C. Ticaret işletmesi

#7. Doğru ve adil olanı yapmakla, sosyal paydaşlara zarar gelmesini önlemekle ya da gelmesi muhtemel zararı asgari düzeye indirmekle ilgili sorumluluk alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Ahlaki sorumluluklar

#8. İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve/veya bağlı ortaklıklarının sermayelerinin en az %15 en fazla %50’sine sahip oldukları anonim şirketlere ne ad verilir?

Cevap : D. İştirak

#9. Büyüklüklerine göre yapılan gruplandırmada, yıllık istihdam edilen çalışan sayısı en az 10 en fazla 49 kişi olan ve yıllık net satış hasılatı 25 milyon Türk lirasını aşmayan işletmeler hangi grupta yer alır?

Cevap : A. Küçük ölçekli işletme

#10. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmeyi etkileyen çevresel faktörlerin hızla değiştiği koşulları ifade eder?

Cevap : D. Dinamik çevre

#11. Aşağıdakilerden hangisinde kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili yaklaşımlar bir arada verilmiştir?

Cevap : C. Klasik ve modern yaklaşım

#12. Kişilerin tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri amaçları, başkaları ile bir araya gelerek ve bilgi ve yeteneklerini birleştirerek gerçekleştirmelerini sağlayan bir iş bölümü ve koordinasyon sistemi olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Örgüt

#13. Gayrişahsilik yani kural ve diğer denetim mekanizmalarının kişilerden bağımsız olması aşağıdaki teorik yaklaşımların hangisinde yer alır?

Cevap : C. Bürokrasi yaklaşımı

#14. Bir ülkedeki nüfusun yapısı ve gelecekteki seyri aşağıdaki hangi çevre faktörünün temel ilgi alanıdır?

Cevap : A. Demografik çevre

#15. Aşağıdakilerden hangisi Carroll’un sosyal sorumluluk piramidinde yer alan sorumluluk alanlarından biri değildir?

Cevap : A. Bireysel sorumluluklar

#16. Aşağıdakilerden hangisi makro çevre faktörlerinden biri değildir?

Cevap : E. İşletmenin rakipleri

#17. Bir sektörde aşağıdaki durumların hangisinde müşterilerin rekabet gücü yüksektir?

Cevap : C. Talep edilen ürünlerin ikamelerinin rahatlıkla bulunması

#18. İşletmenin faaliyetlerinden etkilenen ya da bu faaliyetleri etkileyen kesimlerin tamamı aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır?

Cevap : B. Paydaşlar

#19. İşletme yöneticilerinin sektörlerini tanıyan, deneyim sahibi uzmanların görüşlerinden yararlanarak dış çevreyi analiz etmeye çalıştıkları teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Delphi tekniği

#20. “Taşıdıkları özelliklere bakılarak sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin ...... ve ...... şirketin bir bileşimi olduğu ifade edilebilir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

Cevap : B. kollektif – anonim

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL105U İşletme İlkeleri Vize Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL105U İşletme İlkeleri Vize Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Ünite -2
İşletme ve Çevresi

Aşağıdaki çevresel faktörlerin hangisi makro çevre kapsamında sınıflandırılır?

A. Ekonomik çevre
B. Müşteriler
C. Örgüt kültürü
D. Tedarikçiler
E. İşletme çalışanları

Cevap : A. Ekonomik çevre

Aşağıdakilerden hangisi makro çevre faktörlerinden biri değildir?

A. Ekonomik çevre
B. Politik ve yasal çevre
C. Sosyokültürel çevre
D. Demografik çevre
E. İşletmenin rakipleri

Cevap : E. İşletmenin rakipleri

I. Bireyci Kültür – Toplulukçu Kültür
II. Güç Mesafesi
III. Belirsizlikten Kaçınma
IV. Maskülen – Feminen Kültür
Yukarıdakilerden hangisi Hofstede’nin iş hayatına etki eden davranışları incelerken tanımladığı kültürel boyutlar kapsamında sınıflandırılabilir?

A. I, II, III ve IV
B. I, II ve III
C. I ve III
D. II ve III
E. Yalnız IV

Cevap : A. I, II, III ve IV

Bir ülkedeki nüfusun yapısı ve gelecekteki seyri aşağıdaki hangi çevre faktörünün temel ilgi alanıdır?

A. Demografik çevre
B. Politik ve yasal çevre
C. Ekonomik çevre
D. Sosyo-kültürel çevre
E. Mikro çevre

Cevap : A. Demografik çevre

Bir işletmenin faaliyetleri sırasında ihtiyaç duyduğu girdileri satın aldığı kişi ya da kurumlara ne ad verilir?

A. Tedarikçi
B. Müşteri
C. Tüketici
D. Rakip
E. Ortak

Cevap : A. Tedarikçi

Bir sektörde aşağıdaki durumların hangisinde müşterilerin rekabet gücü yüksektir?

A. Müşteri sayısının fazla olması
B. Tedarikçi sayısının az olması
C. Talep edilen ürünlerin ikamelerinin rahatlıkla bulunması
D. Tedarikçi değiştirme maliyetlerinin yüksek olması
E. Aynı ürünü üreten çok az sayıda işletme olması

Cevap : C. Talep edilen ürünlerin ikamelerinin rahatlıkla bulunması

Bir işletmeyi etkileyen az sayıda çevresel faktör olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. Basit çevre
B. Karmaşık çevre
C. Statik çevre
D. Dinamik çevre
E. İstikrarsız çevre

Cevap : A. Basit çevre

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmeyi etkileyen çevresel faktörlerin hızla değiştiği koşulları ifade eder?

A. Basit çevre
B. Karmaşık çevre
C. Statik çevre
D. Dinamik çevre
E. İstikrarsız çevre

Cevap : D. Dinamik çevre

İşletme yöneticilerinin geçmiş verileri inceleyerek geleceğe yönelik tahminlerde bulunmasını sağlayan analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Trend analizi
B. Senaryo hazırlama
C. Delphi tekniği
D. Swot analizi
E. Pest analizi

Cevap : A. Trend analizi

İşletme yöneticilerinin sektörlerini tanıyan, deneyim sahibi uzmanların görüşlerinden yararlanarak dış çevreyi analiz etmeye çalıştıkları teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A. Trend analizi
B. Senaryo hazırlama
C. Delphi tekniği
D. Swot analizi
E. Pest analizi

Cevap : C. Delphi tekniği

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!