Anadolu AöfİŞL105U İşletme İlkeleri

İŞL105U İşletme İlkeleri Vize Deneme Sınavı 3

İŞL105U İşletme İlkeleri Vize Deneme Sınavı 3

#1. Gayrişahsilik yani kural ve diğer denetim mekanizmalarının kişilerden bağımsız olması aşağıdaki teorik yaklaşımların hangisinde yer alır?

Cevap : C. Bürokrasi yaklaşımı

#2. “Toplam varlıkları içinde sabit varlıkları önemli bir paya sahiptir. Yüksek miktarda sermayeye sahiptir. Üretim sürecinde gelişmiş üretim teknolojileri kullanmaktadır. Kuruluş maliyetleri oldukça yüksektir.” Yukarıda özellikleri verilmiş olan işletme hangi sektörde faaliyet göstermektedir?

Cevap : D. Otomotiv

#3. İlaç, boya, deterjan, plastik gibi ürünler üreten işletmelerin yer aldığı endüstri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Sentetik

#4. Kişilerin tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri amaçları, başkaları ile bir araya gelerek ve bilgi ve yeteneklerini birleştirerek gerçekleştirmelerini sağlayan bir iş bölümü ve koordinasyon sistemi olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Örgüt

#5. Aşağıdakilerden hangisi işletmeleri büyüklüklerine göre sınıflandırırken kullanılan nitel ölçütlerden biri değildir?

Cevap : A. Sermaye mülkiyeti

#6. Tüketicilerin az çaba sarf ederek satın almaya niyetli oldukları, genelde diğer ürünlere göre daha sık satın alınan, göreli olarak daha düşük fiyatlara sahip ürün grubuna ne ad verilir?

Cevap : D. Kolayda mallar

#7. İşletmeler, toplumun geneline ait kaynakları etkin kullanma yanında her türlü çevre faktörünü olumsuz etkileyebilecek uygulamalardan kaçınmak zorundadır. Bu durum hangi sorumluluk kapsamında değerlendirilmektedir?

Cevap : D. Çevreye karşı sorumluluklar

#8. Ürün içeriği ve ürünün kullanım esnasında tüketicilere zarar vermeyecek, yaşamlarını olumsuz etkilemeyecek biçimde üretilip pazara sunulması aşağıdakilerden hangisi içerisinde yer alır?

Cevap : B. Müşterilere karşı sorumluluklar

#9. Aşağıdaki çevresel faktörlerin hangisi makro çevre kapsamında sınıflandırılır?

Cevap : A. Ekonomik çevre

#10. Aşağıdakilerden hangisi limited şirketin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : E. Esnekliğinin az olması

#11. Bir işletmeyi etkileyen az sayıda çevresel faktör olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Basit çevre

#12. İşletmelerin ticari faaliyetlerini gerçekleştirirken tüm yasal, ahlaki ve sosyal kurallara uyması ve toplumla arasında oluşan sosyal sözleşmenin gereklerini yerine getirmesi aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanmaktadır?

Cevap : E. Kurumsal vatandaşlık

#13. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin insan kaynakları fonksiyonuyla ilgili iş ahlakı konularından biri değildir?

Cevap : D. Yanıltıcı promosyon uygulamaları

#14. Paydaş kavramının iktisadi kurallarla, davranış bilimleriyle ve ahlakla uyumunu sağlaması aşağıdaki paydaş teorilerinden hangisiyle ilişkilidir?

Cevap : A. Araçsal paydaş teorisi

#15. I. Bireyci Kültür – Toplulukçu Kültür II. Güç Mesafesi III. Belirsizlikten Kaçınma IV. Maskülen – Feminen Kültür Yukarıdakilerden hangisi Hofstede’nin iş hayatına etki eden davranışları incelerken tanımladığı kültürel boyutlar kapsamında sınıflandırılabilir?

Cevap : A. I, II, III ve IV

#16. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasının unsurlarından biri değildir?

Cevap : B. Marka

#17. Bir işletmenin faaliyetleri sırasında ihtiyaç duyduğu girdileri satın aldığı kişi ya da kurumlara ne ad verilir?

Cevap : A. Tedarikçi

#18. “Kooperatifler ev sahibi olmak, tüketim maddelerini birinci elden daha ucuza temin etmek, ürünlerini pazarlarda aracı kullanmadan satmak, üretim araçlarını birlikte satın almak, kredi temin edebilmek gibi birçok amaçla kurulabilmektedir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi kooperatif türlerinden biri değildir?

Cevap : E. Taşıma kooperatifleri

#19. İşletme yöneticilerinin geçmiş verileri inceleyerek geleceğe yönelik tahminlerde bulunmasını sağlayan analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Trend analizi

#20. Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluğun rakiplere sağladığı faydalardan biridir?

Cevap : C. Adil rekabet

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL105U İşletme İlkeleri Vize Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL105U İşletme İlkeleri Vize Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Ünite -3
İşletmelerin Sınıflandırılması ve Türleri

Başka bir işletmenin ürettiği ürünü satın alıp ürün üzerinde değişiklik yapmadan perakende olarak müşterilere satan işletme türü hangisidir?

A. Hizmet işletmesi
B. Maden işletmesi
C. Ticaret işletmesi
D. Karma işletme
E. Kamu işletmesi

Cevap : C. Ticaret işletmesi

İlaç, boya, deterjan, plastik gibi ürünler üreten işletmelerin yer aldığı endüstri aşağıdakilerden hangisidir?

A. Analitik
B. Sentetik
C. Montaj
D. Bütünleştirilmiş
E. Yapı

Cevap : B. Sentetik

İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve/veya bağlı ortaklıklarının sermayelerinin en az %15 en fazla %50’sine sahip oldukları anonim şirketlere ne ad verilir?

A. Bağlı menkul kıymet
B. Müessese
C. Bağlı ortaklık
D. İştirak
E. Kooperatif

Cevap : D. İştirak

Aşağıdakilerden hangisi işletmeleri büyüklüklerine göre sınıflandırırken kullanılan nitel ölçütlerden biri değildir?

A. Sermaye mülkiyeti
B. Yönetim şekli
C. Örgüt yapısı
D. Hukuki yapı
E. Pazar yapısı

Cevap : A. Sermaye mülkiyeti

Büyüklüklerine göre yapılan gruplandırmada, yıllık istihdam edilen çalışan sayısı en az 10 en fazla 49 kişi olan ve yıllık net satış hasılatı 25 milyon Türk lirasını aşmayan işletmeler hangi grupta yer alır?

A. Küçük ölçekli işletme
B. Büyük ölçekli işletme
C. Mikro ölçekli işletme
D. Makro ölçekli işletme
E. Orta ölçekli işletme

Cevap : A. Küçük ölçekli işletme

“Toplam varlıkları içinde sabit varlıkları önemli bir paya sahiptir. Yüksek miktarda sermayeye sahiptir. Üretim sürecinde gelişmiş üretim teknolojileri kullanmaktadır. Kuruluş maliyetleri oldukça yüksektir.” Yukarıda özellikleri verilmiş olan işletme hangi sektörde faaliyet göstermektedir?

A. Tekstil
B. Konfeksiyon
C. Ayakkabı imalatı
D. Otomotiv
E. Hizmet

Cevap : D. Otomotiv

İşletmelerin hukuki yapılarına göre yapılan ayrımda ortaya çıkan işletme türlerinden hangisi ticari şirket niteliği taşımaz?

A. Kollektif şirket
B. Komandit şirket
C. Adi şirket
D. Anonim şirket
E. Limited şirket

Cevap : C. Adi şirket

Aşağıdakilerden hangisi limited şirketin özelliklerinden biri değildir?

A. Kredi sağlama olanaklarının sınırlı olması
B. Büyüme yeteneğinin az olması
C. Hisse senedi çıkaramaması
D. Bankacılık ve sigortacılık gibi faaliyetlerde bulunamaması
E. Esnekliğinin az olması

Cevap : E. Esnekliğinin az olması

“Taşıdıkları özelliklere bakılarak sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin …… ve …… şirketin bir bileşimi olduğu ifade edilebilir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A. limited – kollektif
B. kollektif – anonim
C. komandit – anonim
D. anonim – limited
E. kollektif – adi

Cevap : B. kollektif – anonim

“Kooperatifler ev sahibi olmak, tüketim maddelerini birinci elden daha ucuza temin etmek, ürünlerini pazarlarda aracı kullanmadan satmak, üretim araçlarını birlikte satın almak, kredi temin edebilmek gibi birçok amaçla kurulabilmektedir.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kooperatif türlerinden biri değildir?

A. Üretim kooperatifleri
B. Tüketim kooperatifleri
C. Tarım satış kooperatifleri
D. Tarım kredi kooperatifleri
E. Taşıma kooperatifleri

Cevap : E. Taşıma kooperatifleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!