Anadolu AöfİŞL105U İşletme İlkeleri

İŞL105U İşletme İlkeleri Vize Deneme Sınavı 4

İŞL105U İşletme İlkeleri Vize Deneme Sınavı 4

#1. İşletmenin faaliyetlerinden etkilenen ya da bu faaliyetleri etkileyen kesimlerin tamamı aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır?

Cevap : B. Paydaşlar

#2. Aşağıdakilerden hangisi sanayi devrimin özellikleri veya etkilerinden biri değildir?

Cevap : A. Zanaata verilen değer ve uzmanlaşma artmıştır.

#3. I. Çok sayıda küçük firma vardır. II. Firmalar benzer ürünler satar. III. Pazardaki alıcı ve satıcılar; fiyatlar, tedarik kaynakları ve benzerleri hakkında tam bilgiye sahiptir. IV. Yeni bir işletme açmak veya mevcut bir işi sonlandırmak oldukça kolaydır. Yukarıdaki rekabet özelliklerine sahip olan pazar türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Düopol

#4. Doğru ve adil olanı yapmakla, sosyal paydaşlara zarar gelmesini önlemekle ya da gelmesi muhtemel zararı asgari düzeye indirmekle ilgili sorumluluk alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Ahlaki sorumluluklar

#5. İşletme yöneticilerinin geçmiş verileri inceleyerek geleceğe yönelik tahminlerde bulunmasını sağlayan analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Trend analizi

#6. İşletmenin en alt kademesinden en üst kademesine kadar olan insan kaynaklarını ifade eden ve işletmenin birbirini tamamlayan ögelerinden biri olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Beşeri unsur

#7. Aşağıdakilerden hangisinde kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili yaklaşımlar bir arada verilmiştir?

Cevap : C. Klasik ve modern yaklaşım

#8. Fiyat sınırlamaları, farklılıkları ve anlaşmaları aşağıdaki iş ahlakı konularının hangisinin içerisinde yer alır?

Cevap : C. Pazar ve rakiplerle ilgili iş ahlakı konuları

#9. Aşağıdaki çıkar gruplarından hangisinin belirgin amacı finansal açıdan güçlü müşteri ve zamanında yapılan ödemeleri içerir?

Cevap : D. Kredi verenler

#10. Belirli süreçler veya ticari amaçlar için yapılan araştırmalar neticesinde yeni bilgiler elde etmenin amaçlandığı Ar-Ge çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Uygulamalı araştırma

#11. Büyüklüklerine göre yapılan gruplandırmada, yıllık istihdam edilen çalışan sayısı en az 10 en fazla 49 kişi olan ve yıllık net satış hasılatı 25 milyon Türk lirasını aşmayan işletmeler hangi grupta yer alır?

Cevap : A. Küçük ölçekli işletme

#12. I. Bireyci Kültür – Toplulukçu Kültür II. Güç Mesafesi III. Belirsizlikten Kaçınma IV. Maskülen – Feminen Kültür Yukarıdakilerden hangisi Hofstede’nin iş hayatına etki eden davranışları incelerken tanımladığı kültürel boyutlar kapsamında sınıflandırılabilir?

Cevap : A. I, II, III ve IV

#13. Aşağıdakilerden hangisi Carroll’un sosyal sorumluluk piramidinde yer alan sorumluluk alanlarından biri değildir?

Cevap : A. Bireysel sorumluluklar

#14. İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve/veya bağlı ortaklıklarının sermayelerinin en az %15 en fazla %50’sine sahip oldukları anonim şirketlere ne ad verilir?

Cevap : D. İştirak

#15. İşletmelerin hukuki yapılarına göre yapılan ayrımda ortaya çıkan işletme türlerinden hangisi ticari şirket niteliği taşımaz?

Cevap : C. Adi şirket

#16. Bir işletmeyi etkileyen az sayıda çevresel faktör olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Basit çevre

#17. Başka bir işletmenin ürettiği ürünü satın alıp ürün üzerinde değişiklik yapmadan perakende olarak müşterilere satan işletme türü hangisidir?

Cevap : C. Ticaret işletmesi

#18. Bir işletmenin faaliyetleri sırasında ihtiyaç duyduğu girdileri satın aldığı kişi ya da kurumlara ne ad verilir?

Cevap : A. Tedarikçi

#19. “Taşıdıkları özelliklere bakılarak sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin ...... ve ...... şirketin bir bileşimi olduğu ifade edilebilir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

Cevap : B. kollektif – anonim

#20. Aşağıdaki çevresel faktörlerin hangisi makro çevre kapsamında sınıflandırılır?

Cevap : A. Ekonomik çevre

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL105U İşletme İlkeleri Vize Deneme Sınavı 4

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL105U İşletme İlkeleri Vize Deneme Sınavı 4

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Ünite -4
Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı

Aşağıdakilerden hangisi Carroll’un sosyal sorumluluk piramidinde yer alan sorumluluk alanlarından biri değildir?

A. Bireysel sorumluluklar
B. Ekonomik sorumluluklar
C. Yasal sorumluluklar
D. Ahlaki sorumluluklar
E. Gönüllü sorumluluklar

Cevap : A. Bireysel sorumluluklar

Doğru ve adil olanı yapmakla, sosyal paydaşlara zarar gelmesini önlemekle ya da gelmesi muhtemel zararı asgari düzeye indirmekle ilgili sorumluluk alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ekonomik sorumluluklar
B. Toplumsal sorumluluklar
C. Gönüllü sorumluluklar
D. Yasal sorumluluklar
E. Ahlaki sorumluluklar

Cevap : E. Ahlaki sorumluluklar

Ürün içeriği ve ürünün kullanım esnasında tüketicilere zarar vermeyecek, yaşamlarını olumsuz etkilemeyecek biçimde üretilip pazara sunulması aşağıdakilerden hangisi içerisinde yer alır?

A. Rakiplere karşı sorumluluklar
B. Müşterilere karşı sorumluluklar
C. Pay sahiplerine karşı sorumluluklar
D. Çalışanlara karşı sorumluluklar
E. Tedarikçilere karşı sorumluluklar

Cevap : B. Müşterilere karşı sorumluluklar

İşletmeler, toplumun geneline ait kaynakları etkin kullanma yanında her türlü çevre faktörünü olumsuz etkileyebilecek uygulamalardan kaçınmak zorundadır.
Bu durum hangi sorumluluk kapsamında değerlendirilmektedir?

A. Çalışanlara karşı sorumluluklar
B. Devlete karşı sorumluluklar
C. Rakiplere karşı sorumluluklar
D. Çevreye karşı sorumluluklar
E. Topluma karşı sorumluluklar

Cevap : D. Çevreye karşı sorumluluklar

Aşağıdakilerden hangisinde kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili yaklaşımlar bir arada verilmiştir?

A. Bireyci ve toplulukçu yaklaşım
B. Sosyal ve modern yaklaşım
C. Klasik ve modern yaklaşım
D. Klasik ve yenilikçi yaklaşım
E. Modern ve bireyci yaklaşım

Cevap : C. Klasik ve modern yaklaşım

İşletmelerin ticari faaliyetlerini gerçekleştirirken tüm yasal, ahlaki ve sosyal kurallara uyması ve toplumla arasında oluşan sosyal sözleşmenin gereklerini yerine getirmesi aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanmaktadır?

A. Kurumsal sosyal sorumluluk
B. İş ahlakı
C. Ahlaki sorumluluk
D. Paydaş teorisi
E. Kurumsal vatandaşlık

Cevap : E. Kurumsal vatandaşlık

İşletmenin faaliyetlerinden etkilenen ya da bu faaliyetleri etkileyen kesimlerin tamamı aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır?

A. Hissedarlar
B. Paydaşlar
C. Kamu kurumları
D. Müşteriler
E. Rakipler

Cevap : B. Paydaşlar

Paydaş kavramının iktisadi kurallarla, davranış bilimleriyle ve ahlakla uyumunu sağlaması aşağıdaki paydaş teorilerinden hangisiyle ilişkilidir?

A. Araçsal paydaş teorisi
B. Durumsal paydaş teorisi
C. Betimleyici paydaş teorisi
D. Yapısalcı paydaş teorisi
E. Normatif paydaş teorisi

Cevap : A. Araçsal paydaş teorisi

Fiyat sınırlamaları, farklılıkları ve anlaşmaları aşağıdaki iş ahlakı konularının hangisinin içerisinde yer alır?

A. Çevre ile ilgili iş ahlakı konuları
B. Teknolojik faktörlerle ilgili iş ahlakı konuları
C. Pazar ve rakiplerle ilgili iş ahlakı konuları
D. Araştırma ve geliştirmeyle ilgili iş ahlakı konuları
E. Yasal faktörlerle ilgili iş ahlakı konuları

Cevap : C. Pazar ve rakiplerle ilgili iş ahlakı konuları

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin insan kaynakları fonksiyonuyla ilgili iş ahlakı konularından biri değildir?

A. Ödüllendirme
B. Ücret ve çalışma haklarının gözetilmesi
C. Eğitim ve yetiştirme hakları
D. Yanıltıcı promosyon uygulamaları
E. İşten çıkarmalar

Cevap : D. Yanıltıcı promosyon uygulamaları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!