Anadolu AöfİŞL105U İşletme İlkeleri

İŞL105U İşletme İlkeleri Final Deneme Sınavı 3

İŞL105U İşletme İlkeleri Final Deneme Sınavı 3

#1. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin sonuçlarından biri değildir?

Cevap : B. Ürün yaşam süresinin uzaması

#2. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi tetikleyen uluslararası kuruluşlardan biri değildir?

Cevap : C. OPEC

#3. Bir ülkedeki nüfusun yapısı ve gelecekteki seyri aşağıdaki hangi çevre faktörünün temel ilgi alanıdır?

Cevap : A. Demografik çevre

#4. Ürün içeriği ve ürünün kullanım esnasında tüketicilere zarar vermeyecek, yaşamlarını olumsuz etkilemeyecek biçimde üretilip pazara sunulması aşağıdakilerden hangisi içerisinde yer alır?

Cevap : B. Müşterilere karşı sorumluluklar

#5. Aşağıdakilerden hangisi satın almaların başarısız olduğuna işaret eder?

Cevap : E. Satın alma maliyetlerinin gelecekteki kârları ipotek altına alması

#6. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin insan kaynakları fonksiyonuyla ilgili iş ahlakı konularından biri değildir?

Cevap : D. Yanıltıcı promosyon uygulamaları

#7. Aşağıdakilerden hangisinde birleşen şirketler arasında fiili ya da potansiyel satıcı-alıcı ilişkisi bulunur?

Cevap : A. Yatay birleşme

#8. Aşağıdakilerden hangisi makro çevre faktörlerinden biri değildir?

Cevap : E. İşletmenin rakipleri

#9. İşletmelerin ticari faaliyetlerini gerçekleştirirken tüm yasal, ahlaki ve sosyal kurallara uyması ve toplumla arasında oluşan sosyal sözleşmenin gereklerini yerine getirmesi aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanmaktadır?

Cevap : E. Kurumsal vatandaşlık

#10. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmeyi etkileyen çevresel faktörlerin hızla değiştiği koşulları ifade eder?

Cevap : D. Dinamik çevre

#11. İşletmeler, toplumun geneline ait kaynakları etkin kullanma yanında her türlü çevre faktörünü olumsuz etkileyebilecek uygulamalardan kaçınmak zorundadır. Bu durum hangi sorumluluk kapsamında değerlendirilmektedir?

Cevap : D. Çevreye karşı sorumluluklar

#12. Satışlarda yıllık artış oranı elde etmeye çalışmak küresel işletme amaçlarından hangisine girmektedir?

Cevap : C. Pazarlama amaçları

#13. Aşağıdakilerden hangisi küresel rekabet gücünü belirleyen işletme dışı faktörlerden biridir?

Cevap : E. Devletin ekonomideki yeri

#14. Bir sektörde aşağıdaki durumların hangisinde müşterilerin rekabet gücü yüksektir?

Cevap : C. Talep edilen ürünlerin ikamelerinin rahatlıkla bulunması

#15. Aşağıdakilerden hangisi başka işletmelere iştirak amacının yanı sıra birtakım üretim ve hizmet etkinliğinde bulunan holding türüdür?

Cevap : B. Karma holding

#16. İşletme yöneticilerinin sektörlerini tanıyan, deneyim sahibi uzmanların görüşlerinden yararlanarak dış çevreyi analiz etmeye çalıştıkları teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Delphi tekniği

#17. Paydaş kavramının iktisadi kurallarla, davranış bilimleriyle ve ahlakla uyumunu sağlaması aşağıdaki paydaş teorilerinden hangisiyle ilişkilidir?

Cevap : A. Araçsal paydaş teorisi

#18. İşletmelerin yaşadığı büyüme evrelerinin hangisinde işletme bürokratik kurallardan ortak değerlere göre kendi kendine yönetim anlayışına ve takım çalışmasına geçiş yapar?

Cevap : C. İşletmenin dinozorlaşması

#19. Küresel işletmelerde strateji geliştirme sürecinin hangi aşamasında misyon belirlenmektedir?

Cevap : D. Birinci

#20. Aşağıdakilerden hangisi satın almalarda risklerin artmasına neden olur?

Cevap : C. Satın alınan işletmenin iş kolunun satın alan işletmenin iş koluyla alakasız olması

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL105U İşletme İlkeleri Final Deneme Sınavı 3

İŞL105U İşletme İlkeleri Final Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Ünite -7
Küresel Çevrede İşletmecilik ve Rekabet

Küreselleşmenin temelinde aşağıdakilerden hangisi vardır?

A. Değişim ve gelişim
B. Sermaye
C. Ülkeler
D. Ürünler
E. Savaşlar

Cevap : A. Değişim ve gelişim

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi tetikleyen uluslararası kuruluşlardan biri değildir?

A. IMF
B. Dünya Bankası
C. OPEC
D. Dünya Ticaret Örgütü
E. GATT

Cevap : C. OPEC

Küreselleşmenin birinci döneminde aşağıdaki icatlardan hangisi etkili olmuştur?

A. Telefonun bulunması
B. Elektriğin bulunması
C. Tekerleğin bulunması
D. Telgrafın bulunması
E. Uçağın bulunması

Cevap : D. Telgrafın bulunması

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin sonuçlarından biri değildir?

A. Bilgi toplumunun oluşması
B. Ürün yaşam süresinin uzaması
C. Sermayenin küreselleşmesi
D. Küresel rekabetin oluşması
E. Hizmet sektörünün önem kazanması

Cevap : B. Ürün yaşam süresinin uzaması

İki ya da daha fazla ülkede pazarlama, üretim, ar-ge gibi faaliyetlerde bulunan, bir merkezden yönetilen, yurt dışı gelirleri toplam gelirlerinin %2530’ini oluşturan işletmelere ne ad verilir?

A. Ulus ötesi işletmeler
B. Ulusal işletmeler
C. Uluslararası işletmeler
D. Küresel işletmeler
E. Çok uluslu işletmeler

Cevap : E. Çok uluslu işletmeler

Küresel işletmelerde strateji geliştirme sürecinin hangi aşamasında misyon belirlenmektedir?

A. İkinci
B. Üçüncü
C. Dördüncü
D. Birinci
E. Beşinci

Cevap : D. Birinci

Dupont’un ham madde, endüstriyel kimyasallar, tarım kimyasalları, ilaç ürünleri gibi çok çeşitli ürünler üretmesi küresel stratejilerden hangisini uyguladığını göstermektedir?

A. Sınır ötesi küresel strateji
B. Korumalı nişler stratejisi
C. Küresel odaklanma stratejisi
D. Ulusal odaklanma stratejisi
E. Yerel odaklanma stratejisi

Cevap : A. Sınır ötesi küresel strateji

Satışlarda yıllık artış oranı elde etmeye çalışmak küresel işletme amaçlarından hangisine girmektedir?

A. Üretim amaçları
B. Finansal amaçlar
C. Pazarlama amaçları
D. Araştırma geliştirme (ar-ge) amaçları
E. Kârlılık

Cevap : C. Pazarlama amaçları

Aşağıdakilerden hangisi küresel rekabetin ön plana çıkardığı unsurlardan biri değildir?

A. Fiyat ve kalite ilişkisi
B. Arz değişikliği
C. Yenilik yapma
D. Değişen şartlara uyum
E. Talep değişikliğine uyum

Cevap : B. Arz değişikliği

Aşağıdakilerden hangisi küresel rekabet gücünü belirleyen işletme dışı faktörlerden biridir?

A. İş gücü maliyeti
B. Sermaye maliyeti
C. Yenilik ve yaratıcılık
D. Örgüt yapısı
E. Devletin ekonomideki yeri

Cevap : E. Devletin ekonomideki yeri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!