Anadolu AöfİŞL105U İşletme İlkeleri

İŞL105U İşletme İlkeleri Final Deneme Sınavı 2

İŞL105U İşletme İlkeleri Final Deneme Sınavı 2

#1. “Taşıdıkları özelliklere bakılarak sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin ...... ve ...... şirketin bir bileşimi olduğu ifade edilebilir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

Cevap : B. kollektif – anonim

#2. Ürünün hedef pazara nüfuz etme gücünün belirlenmesi sürecine ne ad verilir?

Cevap : A. Talep tahmini

#3. Halkla ilişkiler fonksiyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A. Çalışanların eğitim ve geliştirilmesinde rol oynar.

#4. Muhasebe fonksiyonu ile ilgiliaşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C. Muhasebe sisteminin son aşaması özetlemedir.

#5. Kişilerin tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri amaçları, başkaları ile bir araya gelerek ve bilgi ve yeteneklerini birleştirerek gerçekleştirmelerini sağlayan bir iş bölümü ve koordinasyon sistemi olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Örgüt

#6. Gayrişahsilik yani kural ve diğer denetim mekanizmalarının kişilerden bağımsız olması aşağıdaki teorik yaklaşımların hangisinde yer alır?

Cevap : C. Bürokrasi yaklaşımı

#7. Tüketicilerin az çaba sarf ederek satın almaya niyetli oldukları, genelde diğer ürünlere göre daha sık satın alınan, göreli olarak daha düşük fiyatlara sahip ürün grubuna ne ad verilir?

Cevap : D. Kolayda mallar

#8. Büyüklüklerine göre yapılan gruplandırmada, yıllık istihdam edilen çalışan sayısı en az 10 en fazla 49 kişi olan ve yıllık net satış hasılatı 25 milyon Türk lirasını aşmayan işletmeler hangi grupta yer alır?

Cevap : A. Küçük ölçekli işletme

#9. İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve/veya bağlı ortaklıklarının sermayelerinin en az %15 en fazla %50’sine sahip oldukları anonim şirketlere ne ad verilir?

Cevap : D. İştirak

#10. Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluğun rakiplere sağladığı faydalardan biridir?

Cevap : C. Adil rekabet

#11. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonlarından biri değildir?

Cevap : E. Halkla ilişkiler

#12. Aşağıdakilerden hangisi finans fonksiyonu içinde yer alan faaliyetlerden biri değildir?

Cevap : A. Stok yönetimi

#13. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasının unsurlarından biri değildir?

Cevap : B. Marka

#14. Başka bir işletmenin ürettiği ürünü satın alıp ürün üzerinde değişiklik yapmadan perakende olarak müşterilere satan işletme türü hangisidir?

Cevap : C. Ticaret işletmesi

#15. Aşağıdakilerden hangisi üretim fonksiyonu ile ilgili konu ve faaliyetler arasında yer almaz?

Cevap : E. Dağıtım

#16. 40.000 adet ürün üretip satmayı hedefleyen bir işletme, gerçekleştireceği üretim için toplam olarak 60.000 TL sabit, 120.000 TL ise değişken giderlerinin olduğunu varsaymış ve üreteceği her ürün için 6TL satış fiyatı belirlemiştir. Bu durumda işletmenin miktar (adet) ve satış (TL) olarak gerçekleşecek başabaş noktaları aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. 20.000 adet ve 120.000 TL

#17. Bir endüstriyel, ticari, siyasal, askerî vb. organizasyonda, yönetim ve yönelişle ilgili sorunlarda organizasyonun amaçlarına en uygun kararların alınması için, bilimsel yöntemlerle araştırmalar yaparak gerekli bilgileri sağlayan, yönetimin, izleyeceği yolu bilimsel olarak saptamasına yardımcı olan bilim dalına ne ad verilir?

Cevap : D. Yöneylem araştırması

#18. Belirli bir dönemde gerçekleşmesi istenilen faydalar için kaynakların bağlanması sürecine ne ad verilir?

Cevap : D. Yatırım

#19. İşletmelerin hukuki yapılarına göre yapılan ayrımda ortaya çıkan işletme türlerinden hangisi ticari şirket niteliği taşımaz?

Cevap : C. Adi şirket

#20. Aşağıdakilerden hangisi girişimciyi işletme kurmaya iten nedenler arasında yer almaz?

Cevap : B. Başkasına bağlı çalışma

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL105U İşletme İlkeleri Final Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL105U İşletme İlkeleri Final Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Ünite -6
İşletmelerin Büyümesi

Aşağıdakilerden hangisi büyük işletmelerin para ve sermaye piyasalarından daha elverişli koşullarda yararlanmalarının doğrudan sonucudur?

A. Kredi maliyetinin artması
B. Sermaye maliyetinin azalması
C. İşletme kârının azalması
D. İşletme giderlerinin artması
E. İşletmenin kredibilitesinin azalması

Cevap : A. Kredi maliyetinin artması

İşletmelerin yaşadığı büyüme evrelerinin hangisinde işletme bürokratik kurallardan ortak değerlere göre kendi kendine yönetim anlayışına ve takım çalışmasına geçiş yapar?

A. İşletmenin kurulması
B. İşletmenin gelişmesi
C. İşletmenin dinozorlaşması
D. İşletmenin resmî yapıya kavuşması
E. İşletmenin gerilemesi

Cevap : C. İşletmenin dinozorlaşması

Birleşme sonucu işletmelerin daha büyük kapasitelerde üretim yapmaları sayesinde birim maliyetlerin düşmesi birleşmenin hangi avantajı olarak tanımlanır?

A. Ölçek ekonomileri
B. Kapsam ekonomileri
C. Vergi avantajı
D. Riskin çeşitlendirilmesi
E. Finansman kolaylığı

Cevap : A. Ölçek ekonomileri

Aşağıdakilerden hangisi başka işletmelere iştirak amacının yanı sıra birtakım üretim ve hizmet etkinliğinde bulunan holding türüdür?

A. Saf holding
B. Karma holding
C. Ana holding
D. Yavru holding
E. Çapraz holding

Cevap : B. Karma holding

Aşağıdakilerden hangisi benzer mal ve hizmet üreten şirketlerin ya da rakiplerin birleşmesidir?

A. Geriye doğru dikey birleşme
B. İleriye doğru dikey birleşme
C. Yatay birleşme
D. Çapraz birleşme
E. Karma birleşme

Cevap : C. Yatay birleşme

Aşağıdakilerden hangisinde birleşen şirketler arasında fiili ya da potansiyel satıcı-alıcı ilişkisi bulunur?

A. Yatay birleşme
B. Dikey birleşme
C. Joint venture
D. Çapraz birleşme
E. Karma birleşme

Cevap : A. Yatay birleşme

İşletmelerdeki büyüme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. İşletme büyüklüğü arttıkça genellikle işletmenin büyüme hızı artar.
B. Genç işletmeler diğerlerine göre daha yavaş büyüme eğilimi gösterir.
C. Yurt dışı pazarlara açılmak büyümeyi kolaylaştırır.
D. İşletmeler arası iş birlikleri büyümeyi yavaşlatır.
E. İşletmeler arası ortak girişimler büyümeyi zorlaştırır.

Cevap : C. Yurt dışı pazarlara açılmak büyümeyi kolaylaştırır.

Aşağıdakilerden hangisi satın almalarda risklerin artmasına neden olur?

A. Satın alınacak işletmenin doğru seçilmesi
B. Satın alan işletmenin finansal durumunun güçlü olması
C. Satın alınan işletmenin iş kolunun satın alan işletmenin iş koluyla alakasız olması
D. Satın alma sonrasında kaynakların paylaşılması
E. Satın alma sonrasında kaynakların paylaşılması

Cevap : C. Satın alınan işletmenin iş kolunun satın alan işletmenin iş koluyla alakasız olması

Aşağıdakilerden hangisi satın alma stratejisinin son aşamasıdır?

A. Satın alma stratejisinin açıkça formüle edilmesi
B. Satın alınabilecek işletmelerin bulunması
C. Satın alınabilecek işletmelerin analiz edilmesi
D. Satın almanın gerçekleştirilmesi
E. Satın alma sonrasında işletmelerin birleştirilmesi

Cevap : E. Satın alma sonrasında işletmelerin birleştirilmesi

Aşağıdakilerden hangisi satın almaların başarısız olduğuna işaret eder?

A. Satın almadan elde edilebilecek getiri oranının sermaye maliyetinin üzerinde olması
B. İşletmenin rekabet avantajı elde etmesi
C. Kaynak transferi sayesinde katma değer sağlanması
D. Faaliyetlerin paylaşımı sayesinde katma değer sağlanması
E. Satın alma maliyetlerinin gelecekteki kârları ipotek altına alması

Cevap : E. Satın alma maliyetlerinin gelecekteki kârları ipotek altına alması

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!