Anadolu AöfİŞL105U İşletme İlkeleri

İŞL105U İşletme İlkeleri Final Deneme Sınavı 5

İŞL105U İşletme İlkeleri Final Deneme Sınavı 5

#1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin insan kaynakları yönetimi fonksiyonuna ilişkin faaliyetlerdendir?

Cevap : D. Endüstriyel ilişkiler

#2. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin insan kaynakları fonksiyonuyla ilgili iş ahlakı konularından biri değildir?

Cevap : D. Yanıltıcı promosyon uygulamaları

#3. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasının unsurlarından biri değildir?

Cevap : C. Koordinasyon

#4. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin temel fonksiyonlarından biridir?

Cevap : B. Pazarlama

#5. Aşağıdaki çevresel faktörlerin hangisi makro çevre kapsamında sınıflandırılır?

Cevap : A. Ekonomik çevre

#6. İşletme yöneticilerinin geçmiş verileri inceleyerek geleceğe yönelik tahminlerde bulunmasını sağlayan analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Trend analizi

#7. İşletmeler, toplumun geneline ait kaynakları etkin kullanma yanında her türlü çevre faktörünü olumsuz etkileyebilecek uygulamalardan kaçınmak zorundadır. Bu durum hangi sorumluluk kapsamında değerlendirilmektedir?

Cevap : D. Çevreye karşı sorumluluklar

#8. Bir işletmenin faaliyetleri sırasında ihtiyaç duyduğu girdileri satın aldığı kişi ya da kurumlara ne ad verilir?

Cevap : A. Tedarikçi

#9. Bir işletmeyi etkileyen az sayıda çevresel faktör olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Basit çevre

#10. Bir endüstriyel, ticari, siyasal, askerî vb. organizasyonda, yönetim ve yönelişle ilgili sorunlarda organizasyonun amaçlarına en uygun kararların alınması için, bilimsel yöntemlerle araştırmalar yaparak gerekli bilgileri sağlayan, yönetimin, izleyeceği yolu bilimsel olarak saptamasına yardımcı olan bilim dalına ne ad verilir?

Cevap : D. Yöneylem araştırması

#11. I. Bireyci Kültür – Toplulukçu Kültür II. Güç Mesafesi III. Belirsizlikten Kaçınma IV. Maskülen – Feminen Kültür Yukarıdakilerden hangisi Hofstede’nin iş hayatına etki eden davranışları incelerken tanımladığı kültürel boyutlar kapsamında sınıflandırılabilir?

Cevap : A. I, II, III ve IV

#12. Belirli bir dönemde gerçekleşmesi istenilen faydalar için kaynakların bağlanması sürecine ne ad verilir?

Cevap : D. Yatırım

#13. 40.000 adet ürün üretip satmayı hedefleyen bir işletme, gerçekleştireceği üretim için toplam olarak 60.000 TL sabit, 120.000 TL ise değişken giderlerinin olduğunu varsaymış ve üreteceği her ürün için 6TL satış fiyatı belirlemiştir. Bu durumda işletmenin miktar (adet) ve satış (TL) olarak gerçekleşecek başabaş noktaları aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. 20.000 adet ve 120.000 TL

#14. Aşağıdakilerden hangisi girişimciyi işletme kurmaya iten nedenler arasında yer almaz?

Cevap : B. Başkasına bağlı çalışma

#15. İşletmelerin ticari faaliyetlerini gerçekleştirirken tüm yasal, ahlaki ve sosyal kurallara uyması ve toplumla arasında oluşan sosyal sözleşmenin gereklerini yerine getirmesi aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanmaktadır?

Cevap : E. Kurumsal vatandaşlık

#16. Paydaş kavramının iktisadi kurallarla, davranış bilimleriyle ve ahlakla uyumunu sağlaması aşağıdaki paydaş teorilerinden hangisiyle ilişkilidir?

Cevap : A. Araçsal paydaş teorisi

#17. Ürün içeriği ve ürünün kullanım esnasında tüketicilere zarar vermeyecek, yaşamlarını olumsuz etkilemeyecek biçimde üretilip pazara sunulması aşağıdakilerden hangisi içerisinde yer alır?

Cevap : B. Müşterilere karşı sorumluluklar

#18. Aşağıdakilerden hangisi uzmanlaşmış bilgiyi, deneyimi, özel araç ve teknikleri kullanmayı gerektiren yönetici yeteneğini ifade eder?

Cevap : A. Teknik

#19. Ürünün hedef pazara nüfuz etme gücünün belirlenmesi sürecine ne ad verilir?

Cevap : A. Talep tahmini

#20. Ücretlemede eşitlik ilkesini gerçekleştirmeye yardımcı olan ve işletmedeki her işin göreceli değerini belirleyen tekniğe ne ad verilir?

Cevap : B. İş değerlemesi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL105U İşletme İlkeleri Final Deneme Sınavı 5

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL105U İşletme İlkeleri Final Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Ünite -5
İşletmelerin Kuruluşu

Belirli bir dönemde gerçekleşmesi istenilen faydalar için kaynakların bağlanması sürecine ne ad verilir?

A. İş planı
B. Yapılabilirlik araştırması
C. Fizibilite etüdü
D. Yatırım
E. Koordinasyon

Cevap : D. Yatırım

Kâr elde etmek için üretim faktörlerini bir araya getirip verimli bir biçimde kullanan ve kâr/ zarara katlanan kişiye ne ad verilir?

A. Yönetici
B. Denetçi
C. Girişimci
D. Bürokrat
E. Formen

Cevap : C. Girişimci

Aşağıdakilerden hangisi girişimciyi işletme kurmaya iten nedenler arasında yer almaz?

A. Kendini geliştirme
B. Başkasına bağlı çalışma
C. Daha fazla gelir elde etme
D. Boş zamanları değerlendirme
E. Fırsatları değerlendirme ve yenilik yapma

Cevap : B. Başkasına bağlı çalışma

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik araştırma çalışmaları arasında yer almaz?

A. Talep tahmini ve pazar araştırması
B. Kuruluş yerinin seçimi
C. İşletme büyüklüğü ve kapasitesinin belirlenmesi
D. Tahmini gelirlerin belirlenmesi
E. İşletmenin hukuki yapısının belirlenmesi

Cevap : E. İşletmenin hukuki yapısının belirlenmesi

Ürünün hedef pazara nüfuz etme gücünün belirlenmesi sürecine ne ad verilir?

A. Talep tahmini
B. Kâr analizi
C. Gelir analizi
D. Gider analizi
E. Başabaş noktası

Cevap : A. Talep tahmini

Kişisel ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için ürün/hizmet satın alan nihai tüketicilerin oluşturduğu pazara ne ad verilir?

A. Endüstriyel ürünler pazarı
B. Tüketici ürünleri pazarı
C. Küresel pazar
D. Yerel pazar
E. Pazar payı

Cevap : B. Tüketici ürünleri pazarı

Bir endüstriyel, ticari, siyasal, askerî vb. organizasyonda, yönetim ve yönelişle ilgili sorunlarda organizasyonun amaçlarına en uygun kararların alınması için, bilimsel yöntemlerle araştırmalar yaparak gerekli bilgileri sağlayan, yönetimin, izleyeceği yolu bilimsel olarak saptamasına yardımcı olan bilim dalına ne ad verilir?

A. Pazar araştırması
B. Kamuoyu araştırması
C. İstihdam araştırması
D. Yöneylem araştırması
E. Literatür araştırması

Cevap : D. Yöneylem araştırması

İşletmenin en düşük ortalama maliyetlerle üretebileceği üretim düzeyine ne ad verilir?

A. Teorik (maksimum) kapasite
B. Normal (pratik) kapasite
C. Gerçekleşen (fiili) kapasite
D. Zorlanmış (aşırı) kapasite
E. Optimum (en uygun) kapasite

Cevap : E. Optimum (en uygun) kapasite

40.000 adet ürün üretip satmayı hedefleyen bir işletme, gerçekleştireceği üretim için toplam olarak 60.000 TL sabit, 120.000 TL ise değişken giderlerinin olduğunu varsaymış ve üreteceği her ürün için 6TL satış fiyatı belirlemiştir. Bu durumda işletmenin miktar (adet) ve satış (TL) olarak gerçekleşecek başabaş noktaları aşağıdakilerden hangisidir?

A. 10.000 adet ve 100.00 TL
B. 20.000 adet ve 120.000 TL
C. 30.000 adet ve 140.000 TL
D. 35.000 adet ve 150.000 TL
E. 40.000 adet ve 160.000 TL

Cevap : B. 20.000 adet ve 120.000 TL

Şahıs işletmeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A. Limited şirket
B. Adi şirket
C. Kollektif şirket
D. Adi komandit şirket
E. Komandit Şirket

Cevap : A. Limited şirket

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!