Anadolu AöfİŞL105U İşletme İlkeleri

İŞL105U İşletme İlkeleri Final Deneme Sınavı 6

İŞL105U İşletme İlkeleri Final Deneme Sınavı 6

#1. I. Bireyci Kültür – Toplulukçu Kültür II. Güç Mesafesi III. Belirsizlikten Kaçınma IV. Maskülen – Feminen Kültür Yukarıdakilerden hangisi Hofstede’nin iş hayatına etki eden davranışları incelerken tanımladığı kültürel boyutlar kapsamında sınıflandırılabilir?

Cevap : A. I, II, III ve IV

#2. İşletme yöneticilerinin geçmiş verileri inceleyerek geleceğe yönelik tahminlerde bulunmasını sağlayan analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Trend analizi

#3. Aşağıdaki çevresel faktörlerin hangisi makro çevre kapsamında sınıflandırılır?

Cevap : A. Ekonomik çevre

#4. Aşağıdakilerden hangisinde kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili yaklaşımlar bir arada verilmiştir?

Cevap : C. Klasik ve modern yaklaşım

#5. Kâr elde etmek için üretim faktörlerini bir araya getirip verimli bir biçimde kullanan ve kâr/ zarara katlanan kişiye ne ad verilir?

Cevap : C. Girişimci

#6. Aşağıdakilerden hangisi Carroll’un sosyal sorumluluk piramidinde yer alan sorumluluk alanlarından biri değildir?

Cevap : A. Bireysel sorumluluklar

#7. İşletmenin faaliyetlerinden etkilenen ya da bu faaliyetleri etkileyen kesimlerin tamamı aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır?

Cevap : B. Paydaşlar

#8. Şahıs işletmeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : A. Limited şirket

#9. İşletmenin en düşük ortalama maliyetlerle üretebileceği üretim düzeyine ne ad verilir?

Cevap : E. Optimum (en uygun) kapasite

#10. Bir işletmeyi etkileyen az sayıda çevresel faktör olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Basit çevre

#11. Aşağıdakilerden hangisi makro çevre faktörlerinden biri değildir?

Cevap : E. İşletmenin rakipleri

#12. Doğru ve adil olanı yapmakla, sosyal paydaşlara zarar gelmesini önlemekle ya da gelmesi muhtemel zararı asgari düzeye indirmekle ilgili sorumluluk alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Ahlaki sorumluluklar

#13. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik araştırma çalışmaları arasında yer almaz?

Cevap : E. İşletmenin hukuki yapısının belirlenmesi

#14. Bir sektörde aşağıdaki durumların hangisinde müşterilerin rekabet gücü yüksektir?

Cevap : C. Talep edilen ürünlerin ikamelerinin rahatlıkla bulunması

#15. Bir ülkedeki nüfusun yapısı ve gelecekteki seyri aşağıdaki hangi çevre faktörünün temel ilgi alanıdır?

Cevap : A. Demografik çevre

#16. Fiyat sınırlamaları, farklılıkları ve anlaşmaları aşağıdaki iş ahlakı konularının hangisinin içerisinde yer alır?

Cevap : C. Pazar ve rakiplerle ilgili iş ahlakı konuları

#17. Bir işletmenin faaliyetleri sırasında ihtiyaç duyduğu girdileri satın aldığı kişi ya da kurumlara ne ad verilir?

Cevap : A. Tedarikçi

#18. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmeyi etkileyen çevresel faktörlerin hızla değiştiği koşulları ifade eder?

Cevap : D. Dinamik çevre

#19. Kişisel ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için ürün/hizmet satın alan nihai tüketicilerin oluşturduğu pazara ne ad verilir?

Cevap : B. Tüketici ürünleri pazarı

#20. İşletme yöneticilerinin sektörlerini tanıyan, deneyim sahibi uzmanların görüşlerinden yararlanarak dış çevreyi analiz etmeye çalıştıkları teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Delphi tekniği

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL105U İşletme İlkeleri Final Deneme Sınavı 6

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL105U İşletme İlkeleri Final Deneme Sınavı 6

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Ünite -6
İşletmelerin Büyümesi

Aşağıdakilerden hangisi büyük işletmelerin para ve sermaye piyasalarından daha elverişli koşullarda yararlanmalarının doğrudan sonucudur?

A. Kredi maliyetinin artması
B. Sermaye maliyetinin azalması
C. İşletme kârının azalması
D. İşletme giderlerinin artması
E. İşletmenin kredibilitesinin azalması

Cevap : A. Kredi maliyetinin artması

İşletmelerin yaşadığı büyüme evrelerinin hangisinde işletme bürokratik kurallardan ortak değerlere göre kendi kendine yönetim anlayışına ve takım çalışmasına geçiş yapar?

A. İşletmenin kurulması
B. İşletmenin gelişmesi
C. İşletmenin dinozorlaşması
D. İşletmenin resmî yapıya kavuşması
E. İşletmenin gerilemesi

Cevap : C. İşletmenin dinozorlaşması

Birleşme sonucu işletmelerin daha büyük kapasitelerde üretim yapmaları sayesinde birim maliyetlerin düşmesi birleşmenin hangi avantajı olarak tanımlanır?

A. Ölçek ekonomileri
B. Kapsam ekonomileri
C. Vergi avantajı
D. Riskin çeşitlendirilmesi
E. Finansman kolaylığı

Cevap : A. Ölçek ekonomileri

Aşağıdakilerden hangisi başka işletmelere iştirak amacının yanı sıra birtakım üretim ve hizmet etkinliğinde bulunan holding türüdür?

A. Saf holding
B. Karma holding
C. Ana holding
D. Yavru holding
E. Çapraz holding

Cevap : B. Karma holding

Aşağıdakilerden hangisi benzer mal ve hizmet üreten şirketlerin ya da rakiplerin birleşmesidir?

A. Geriye doğru dikey birleşme
B. İleriye doğru dikey birleşme
C. Yatay birleşme
D. Çapraz birleşme
E. Karma birleşme

Cevap : C. Yatay birleşme

Aşağıdakilerden hangisinde birleşen şirketler arasında fiili ya da potansiyel satıcı-alıcı ilişkisi bulunur?

A. Yatay birleşme
B. Dikey birleşme
C. Joint venture
D. Çapraz birleşme
E. Karma birleşme

Cevap : A. Yatay birleşme

İşletmelerdeki büyüme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. İşletme büyüklüğü arttıkça genellikle işletmenin büyüme hızı artar.
B. Genç işletmeler diğerlerine göre daha yavaş büyüme eğilimi gösterir.
C. Yurt dışı pazarlara açılmak büyümeyi kolaylaştırır.
D. İşletmeler arası iş birlikleri büyümeyi yavaşlatır.
E. İşletmeler arası ortak girişimler büyümeyi zorlaştırır.

Cevap : C. Yurt dışı pazarlara açılmak büyümeyi kolaylaştırır.

Aşağıdakilerden hangisi satın almalarda risklerin artmasına neden olur?

A. Satın alınacak işletmenin doğru seçilmesi
B. Satın alan işletmenin finansal durumunun güçlü olması
C. Satın alınan işletmenin iş kolunun satın alan işletmenin iş koluyla alakasız olması
D. Satın alma sonrasında kaynakların paylaşılması
E. Satın alma sonrasında kaynakların paylaşılması

Cevap : C. Satın alınan işletmenin iş kolunun satın alan işletmenin iş koluyla alakasız olması

Aşağıdakilerden hangisi satın alma stratejisinin son aşamasıdır?

A. Satın alma stratejisinin açıkça formüle edilmesi
B. Satın alınabilecek işletmelerin bulunması
C. Satın alınabilecek işletmelerin analiz edilmesi
D. Satın almanın gerçekleştirilmesi
E. Satın alma sonrasında işletmelerin birleştirilmesi

Cevap : E. Satın alma sonrasında işletmelerin birleştirilmesi

Aşağıdakilerden hangisi satın almaların başarısız olduğuna işaret eder?

A. Satın almadan elde edilebilecek getiri oranının sermaye maliyetinin üzerinde olması
B. İşletmenin rekabet avantajı elde etmesi
C. Kaynak transferi sayesinde katma değer sağlanması
D. Faaliyetlerin paylaşımı sayesinde katma değer sağlanması
E. Satın alma maliyetlerinin gelecekteki kârları ipotek altına alması

Cevap : E. Satın alma maliyetlerinin gelecekteki kârları ipotek altına alması

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!