Anadolu AöfFİN201U Finansal Yönetim 1Finansal Yönetim

FİN201U Finansal Yönetim 1 Final Deneme Sınavı 4

FiN201U Finansal Yönetim 1 Final Deneme Sınavı 4

#1. Bir işletme birim satış fiyatı T40 olan bir ürün için, 10 TL birim değişken maliyete katlanmaktadır. Sabit giderleri toplamı 15.000 TL olan işletmenin başabaş noktasına ulaşacağı satış hâsılatını hesaplayınız.

Cevap : c. 20.000 TL

#2. Çalışma sermayesine yatırımlarda atak politika izleyen bir işletme için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : d. Dönen varlıklara az yatırım yapması nedeniyle riskliliği yüksektir

#3. Dönen varlıklardan kısa süreli borçların çıkartılmasıyla aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

Cevap : d. Net çalışma sermayesi

#4. Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesinin unsurları ile doğrudan ilgili değildir?

Cevap : a. İnsan kaynakları yönetimi

#5. İşletmelerin belirli bir tarihte düzenlenmiş veya belirli bir döneme ait mali tablolarındaki çeşitli kalemler arasındaki ilişkilerin tespiti ve değerlendirilmesine yö nelik analize ne ad verilir?

Cevap : d. Statik analiz

#6. Bir imalat işletmesinin 2017 yılına ait faiz ve vergi öncesi kârı 8.400 TL’dir. İşletme kullanmakta olduğu maktadır. Bu işletmeye ait finansal kaldıraç derecesini hesaplayınız.

Cevap : e. 1,5

#7. İşletmenin kârlılığını finanslama kararlarının etkilerini dikkate almaksızın ölçen oran aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Faiz ve vergi öncesi gelir/ Satışlar

#8. Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan varlık kalemine örnektir?

Cevap : e. Patent

#9. Yukarıdaki bilgilere göre (A) işletmesinin öz sermayesi ne kadardır?

Cevap : c. 9.900

#10. Bir işletmenin alacak tahsil süresi 76 gün, stok tutma süresi 45 gün ve borç ödeme süresi 80 gün ise nakit çemberi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. 41

#11. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin yapmış oldu ğu yatırımın kârlılığını göstermekte kullanılan orandır?

Cevap : a. Dönem net kârı / Toplam varlıklar

#12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : c. Negatif kârlılığın olduğu bir işletmede, borç oranı arttıkça zarar da o oranda azalacaktır.

#13. Aşağıdakilerden hangisi finansal riskin göstergesidir?

Cevap : c. Finansal kaldıraç derecesi

#14. Bir imalat işletmesi üretimde birim başına 200 TL değişken maliyete katlanmaktadır. Ürünün birim satış fiyatı 220 TL olup, sabit maliyetler toplamı T100.000’dir. İşletmenin başabaş noktası üretim düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. 5.000

#15. Aşağıdakilerden hangisi “muhasebeci”nin sorumluluk alanında değildir?

Cevap : a. Banka ilişkileri

#16. Bir giyim firmasının satışlarında %10’luk artış olduğunda hisse başına kârında %40’lık bir artış oluyorsa, işletmenin birleşik kaldıraç derecesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. 4

#17. Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesinin yetersizliğine neden olan faktörlerden birisi değildir?

Cevap : e. Faiz oranlarındaki düşüşler.

#18. Aşağıdakilerden hangisi sermaye bütçelemesi kapsamında ele alınmalıdır?

Cevap : d. Sabit varlıklara yatırım

#19. “Kâr payı” aşağıdaki finansal araçlardan hangisinin getirisidir?

Cevap : b. Hisse senedi

#20. Aşağıdakilerden hangisi finasmanla ilgili kararlardan biridir?

Cevap : e. Tahvil ihraç etmek

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

FiN201U Finansal Yönetim 1 Final Deneme Sınavı 4

FiN201U Finansal Yönetim 1 Final Deneme Sınavı 4

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Ünite – 8
Kısa Vadeli Finansman

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kısa vadeli finansman kaynakları arasında yer almaz?

a. Faktoring
b. Forfaiting
c. Eximbank
d. Prefinansman kredisi
e. Kabul kredisi

Cevap : b. Forfaiting

Satıcı kredileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Aylık vade farkları toplandığında yıllık maliyet bankaların kredi faiz oranından daha yüksektir.
b. İşletmelerin kısa vadeli kaynakları arasında önemli bir yer tutar.
c. Borçlanma kapasitesi sınırlı olan özellikle küçük boy işletmelerin en önemli finansman kay naklarındandır.
d. Üretici toptancıya, toptancı da perakendeciye bir ödeme süresi tanır.
e. İşletmelerin nakit iskontosundan yararlanmaması maliyetlerini olumlu etkiler.

Cevap : e. İşletmelerin nakit iskontosundan yararlanmaması maliyetlerini olumlu etkiler.

Aşağıdakilerden hangisi finansman bonosu yoluyla fon sağlayamaz?

a. Halka açık şirketler
b. Mahalli idareler
c. Sıradan (Adi) ortaklıklar
d. Kamu iktisadi teşebbüsleri
e. Özel mevzuat uyarınca faaliyet gösteren kuruluşlar

Cevap : c. Sıradan (Adi) ortaklıklar

Aşağıdakilerden hangisi faktoringin fonksiyonlarından değildir?

a. Finansman
b. Vergi yönetimi
c. Risk yönetimi
d. Hizmet
e. İstihbarat

Cevap : b. Vergi yönetimi

L işletmesi T5 milyon’lik finansman bonosunu %15 iskonto oranından satmak istiyor. Bononun vadesi 1 Aralık 2011 olduğuna göre 1 Kasım 2011’de finansman bonosunun satış fiyatı kaç T’dir? (basit iç iskonto yöntemine göre)

a. 2.509.300
b. 3.938.272
c. 4.938.272
d. 4.950.300
e. 5.010.400

Cevap : c. 4.938.272

Aşağıdakilerden hangisi üzerine repo işlemi yapılamaz?

a. Devlet tahvilleri
b. Hazine bonoları
c. Banka garantili bonolar
d. Borsada işlem gören borçlanma senetleri
e. Borsaya kote edilmiş hisse senetleri

Cevap : e. Borsaya kote edilmiş hisse senetleri

K işletmesi ticari faaliyetlerinden doğan 180 günlük ve 80.000 TL alacağını vadesinden önce faktoring şirketine devrederek finansman sağlamak istiyor. Faktoring şirketi, hizmet ve risk üstlenme karşılığında komisyon olarak alacak tutarının %2’sini, verilecek nakit karşılığında da yıllık %15 faiz uyguluyor. Sözleşmeye göre alacak tutarının tamamı üzerinden ödeme yapılacaktır.

Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin ödeyeceği komisyon gideri kaç T olur?

a. 1.400
b. 1.500
c. 1.600
d. 1.700
e. 1.850

Cevap : c. 1.600

K işletmesi ticari faaliyetlerinden doğan 180 günlük ve 80.000 TL alacağını vadesinden önce faktoring şirketine devrederek finansman sağlamak istiyor. Faktoring şirketi, hizmet ve risk üstlenme karşılığında komisyon olarak alacak tutarının %2’sini, verilecek nakit karşılığında da yıllık %15 faiz uyguluyor. Sözleşmeye göre alacak tutarının tamamı üzerinden ödeme yapılacaktır.
Bu bilgilere göre işletmenin ödeyeceği finansman gideri kaç TL olur?

a. 5.000
b. 6.000
c. 6.500
d. 6.650
e. 6.800

Cevap : b. 6.000

K işletmesi ticari faaliyetlerinden doğan 180 günlük ve 80.000 TL alacağını vadesinden önce faktoring şirketine devrederek finansman sağlamak istiyor. Faktoring şirketi, hizmet ve risk üstlenme karşılığında komisyon olarak alacak tutarının %2’sini, verilecek nakit karşılığında da yıllık %15 faiz uyguluyor. Sözleşmeye göre alacak tutarının tamamı üzerinden ödeme yapılacaktır.
Bu bilgilere göre işletmenin faktoring işleminden yararlanarak sağlayacağı fon tutarı kaç TL’dir?

a. 71.300
b. 72.400
c. 73.100
d. 74.500
e. 75.600

Cevap : b. 72.400

Aşağıdakilerden hangisi akreditif türleri arasında yer almaz?

a. Dönülemez (gayri kabili rücu)
b. Teyitli akreditif
c. Rotatif akreditif
d. Eximbank kaynaklı akreditif
e. Red Clause akreditif

Cevap : d. Eximbank kaynaklı akreditif

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Kısa Vadeli Finansman

FİN201U Finansal Yönetimi 1-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Kısa Vadeli Finansman

Editor

Editör

error: Content is protected !!