Anadolu AöfFİN201U Finansal Yönetim 1Finansal Yönetim

FİN201U Finansal Yönetim 1 Final Deneme Sınavı 6

FiN201U Finansal Yönetim 1 Final Deneme Sınavı 6

#1. Aşağıdakilerden hangisi fon yöneticisinin görevlerinden biri değildir?

Cevap : d. İç denetim

#2. İşletmelerin finansmanında aşağıdakilerden hangisinin riski daha yüksektir?

Cevap : a. Kısa süreli kredilerin

#3. İşletmelerin finansmanında uzun vadeli kaynaklara ağırlık verilmesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Riskin azalması

#4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : c. Negatif kârlılığın olduğu bir işletmede, borç oranı arttıkça zarar da o oranda azalacaktır.

#5. Aşağıdakilerden hangisi yeni TTK’a göre kayıtlı sermaye sistemine geçebilecektir?

Cevap : b. Anonim şirketler

#6. Aşağıdakilerden hangisi akreditif türleri arasında yer almaz?

Cevap : d. Eximbank kaynaklı akreditif

#7. K işletmesi ticari faaliyetlerinden doğan 180 günlük ve 80.000 TL alacağını vadesinden önce faktoring şirketine devrederek finansman sağlamak istiyor. Faktoring şirketi, hizmet ve risk üstlenme karşılığında komisyon olarak alacak tutarının %2’sini, verilecek nakit karşılığında da yıllık %15 faiz uyguluyor. Sözleşmeye göre alacak tutarının tamamı üzerinden ödeme yapılacaktır. Bu bilgilere göre işletmenin ödeyeceği finansman gideri kaç TL olur?

Cevap : b. 6.000

#8. Aşağıdakilerden hangisi üzerine repo işlemi yapılamaz?

Cevap : e. Borsaya kote edilmiş hisse senetleri

#9. Satıcı kredileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e. İşletmelerin nakit iskontosundan yararlanmaması maliyetlerini olumlu etkiler.

#10. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin yapmış oldu ğu yatırımın kârlılığını göstermekte kullanılan orandır?

Cevap : a. Dönem net kârı / Toplam varlıklar

#11. Yukarıdaki bilgilere göre (A) işletmesinin öz sermayesi ne kadardır?

Cevap : c. 9.900

#12. Aşağıdakilerden hangisi etkin piyasaların bir özelliği değildir?

Cevap : e. Fiyatlar gecikmeli olarak fiyatlara yansır

#13. Aşağıdakilerden hangisi nakit bütçesinin hazırlanması sürecindeki ilk aşamadır?

Cevap : c. Bütçenin kapsayacağı dönemin belirlenmesi

#14. İşletmenin kârlılığını finanslama kararlarının etkilerini dikkate almaksızın ölçen oran aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Faiz ve vergi öncesi gelir/ Satışlar

#15. Aşağıdaki yöntemlerden hangisinde bilanço kalemleri satışların yüzdesi şeklinde tahmin edilerek proforma bilanço düzenlenir?

Cevap : d. Satışların yüzdesi yöntemi

#16. İşletmelerin belirli bir tarihte düzenlenmiş veya belirli bir döneme ait mali tablolarındaki çeşitli kalemler arasındaki ilişkilerin tespiti ve değerlendirilmesine yö nelik analize ne ad verilir?

Cevap : d. Statik analiz

#17. Aşağıdakilerden hangisi finansmandan doğan nakit akımlarıdır?

Cevap : d. Kârpayı ödemelerinden kaynaklanan nakit akımları

#18. Aşağıdakilerden hangisi finansal planlamadan beklenen faydanın sağlanabilmesi için belirlenen plan hedeerinin taşıması gereken özelliklerden biridir?

Cevap : a. Gerçekçi olması

#19. 2017 yılı itibarıyla İşletmenin satışları ve stok seviyesi arasındaki ilişki y = -125+12X olarak ifade edilmektedir. İşletmenin 2018 yılına ait tahmin edilen satışları 100 olduğu durumda, işletmenin tahmini stok tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. 1.075

#20. Aşağıdakilerden hangisi faktoringin fonksiyonlarından değildir?

Cevap : b. Vergi yönetimi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

FiN201U Finansal Yönetim 1 Final Deneme Sınavı 6

FiN201U Finansal Yönetim 1 Final Deneme Sınavı 6

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
FİN201U Finansal Yönetim 1
Ünite – 6
Finansal Planlama ve Kontrol

Aşağıdaki yöntemlerden hangisinde bilanço kalemleri satışların yüzdesi şeklinde tahmin edilerek proforma bilanço düzenlenir?

a. Regresyon yöntemi
b. Yüzde alma yöntemi
c. Uzun süreli finansal planlama
d. Satışların yüzdesi yöntemi
e. Bütçe oluşturma

Cevap : d. Satışların yüzdesi yöntemi

Aşağıdaki yöntemlerden hangisi bilanço kalemleri ile satışlar arasındaki ilişkinin denklemini oluşturmayı gerektirir?

a. Satışların yüzdesi yöntemi
b. Regresyon yöntemi
c. Oranlar yöntemi
d. Finansal planlama
e. Nakit bütçesi

Cevap : b. Regresyon yöntemi

2017 yılı itibarıyla İşletmenin satışları ve stok seviyesi arasındaki ilişki y = -125+12X olarak ifade edilmektedir. İşletmenin 2018 yılına ait tahmin edilen satışları 100 olduğu durumda, işletmenin tahmini stok tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

a. 1.025
b. 1.050
c. 1.075
d. 1.100
e. 1.150

Cevap : c. 1.075

Gelecek dönemlerde ortaya çıkacak para akımlarının tahmininde kullanılan yöntemlerden hangisi özellikle yeni kurulmuş işletmeler için kullanışlı bir yöntemdir?

a. Satışların yüzdesi yöntemi
b. Regresyon yöntemi
c. Nakit bütçesi
d. Finansal planlama
e. Oranlar yöntemi

Cevap : e. Oranlar yöntemi

Aşağıdakilerden hangisi finansmandan doğan nakit akımlarıdır?

a. Satışlardan doğan nakit akımları
b. İşçilik giderlerinden kaynaklanan nakit akımları
c. Kira ödemelerinden kaynaklanan nakit akımları
d. Kârpayı ödemelerinden kaynaklanan nakit akımları
e. Faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları

Cevap : d. Kârpayı ödemelerinden kaynaklanan nakit akımları

Aşağıdakilerden hangisi bir yıllık veya dönemlik finansal faaliyetlerin rakamlara dökülmüş ve özetlenmiş halini ifade etmektedir?

a. Regresyon yöntemi
b. Bütçe
c. Finansal planlama
d. Oranlar yöntemi
e. Satışların yüzdesi yöntemi

Cevap : b. Bütçe

Aşağıdakilerden hangisi finansal planlamadan beklenen faydanın sağlanabilmesi için belirlenen plan hedeerinin taşıması gereken özelliklerden biridir?

a. Gerçekçi olması
b. Kolay değiştirilir olması
c. Basit olması
d. Plan döneminin kısa olması
e. Plan döneminin uzun olması

Cevap : a. Gerçekçi olması

Satışlar ve alacaklar arasındaki ilişkinin y=-15 + 1,5x denklemi ile ifade edilebileceğini tespit eden işletme gelecek döneme ilişkin alacak tutarını 75 TL olarak tahmin etmektedir. Bu durumda işletmenin, gelecek döneme ilişkin tahmini satış tutarı kaç liradır?

a. 45
b. 50
c. 55
d. 60
e. 65

Cevap : d. 60

Aşağıdakilerden hangisi nakit bütçesinin hazırlanması sürecindeki ilk aşamadır?

a. Ele alınan döneme ilişkin para girişlerinin tespit edilmesi
b. Ele alınan döneme ilişkin para çıkışlarının tespit edilmesi
c. Bütçenin kapsayacağı dönemin belirlenmesi
d. Nakit giriş ve çıkışlarının saptanması
e. Nakit açığının tespit edilmesi

Cevap : c. Bütçenin kapsayacağı dönemin belirlenmesi

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin gelecekte bir bütün olarak hangi noktada olmasının istendiğinin belirlenmesini ifade etmektedir?

a. Finansal planlama
b. Satışlardan doğan nakit akımlarının belirlenmesi
c. Nakit girişlerinin belirlenmesi
d. Faaliyetlerden doğan nakit akımlarının belirlenmesi
e. Nakit çıkışlarının belirlenmesi

Cevap : a. Finansal planlama

Finansal Planlama ve Kontrol

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
FİN201U Finansal Yönetimi 1-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Finansal Planlama ve Kontrol

Editor

Editör

error: Content is protected !!