Anadolu AöfMUH103U Genel Muhasebe 1

MUH103U Genel Muhasebe 1 Final Deneme Sınavı -1

MUH103U Genel Muhasebe 1 Final Deneme Sınavı -1

#1. Satılan mallarla ilgili satış giderleri hangi hesabın borcuna kaydedilir?

Cevap : e. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gideri hesabının

#2. Aşağıdakilerden hangisi stok maliyetine giren unsurlardan değildir?

Cevap : c. Ticari iskontolar

#3. Aşağıdakilerden hangisi Kasım 2011 tarihi itibarıyla ülkemizde muhasebe standartlarını oluşturmak ve yayımlamak amacıyla görevlendirilen kurumdur?

Cevap : b. Kamu Gözetimi Muhasebe Denetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu

#4. Aşağıdakilerden hangisi karar alıcıları bilgilendirmek amacıyla kullanılan hesaplara verilen muhasebe terimidir?

Cevap : e. Nazım hesaplar

#5. Aşağıdakilerden hangisi Varlıklar = Kaynaklar eşitliğini ifade etmektedir?

Cevap : d. Varlıklar = Borç Sermaye

#6. TS işletmesi daha önce bankadaki hesabı üzerine keşide ettiği T25.000 nominal değerli çek için kasasındaki bir çeki ciro etmiştir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : a. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı borçlandırılır

#7. Aşağıdakilerden hangisi dönem sonunda işletmenin hasılatının giderlerinden büyük olması durumunda ortaya çıkar?

Cevap : b. Dönem Kârı

#8. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kasa ve bankasındaki parası, zaman içinde paraya dönüşecek ve işletme faaliyetinde kullanılacak unsurların tamamına verilen addır?

Cevap : d. Varlıklar

#9. Hazır Değerlere ait aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

Cevap : c. Hazır değerler grubunda en likit kalem Sermaye hesabıdır

#10. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki hakkını ifade eder?

Cevap : c. Borç

#11. Stok hareketlerinin muhasebeleştirilmesinde aralıklı envanter yöntemi kullananan bir işletmenin kayıtlarında Ticari Mal Stoku Hesabı T141.000 borç bakiyesi vermektedir. Dönem sonunda yapılan sayım sonucunda işletme, elinde T144.000 tutarında mal stoku olduğunu tespit etmiştir. Bu durumda yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap C

#12. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında; belli kişi veya grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gereğini ifade eden muhasebenin temel kavramıdır?

Cevap : d. Sosyal Sorumluluk

#13. Bir işletmenin 20X1 yılı dönem başı mal stoğu T1.500’dir. Dönem içinde T15.000’lik mal almış, almış olduğu malların T2.000’lik kısmını istediği özellikleri taşımadığı için iade etmiştir. Dönem sonunda yapılan sayımda işletmenin elinde T1.000’lik mal stoku olduğu tespit edilmiştir. İşletmenin dönem içindeki satış tutarı T20.000 ise dönem kârı/zararı nedir?

Cevap : b. T6.500 kâr

#14. Aşağıdakilerden hangisi varlıklardaki artışlar için borçlandırılan veya borç kalanı veren hesaplara verilen addır?

Cevap : d. Varlık Hesapları

#15. Muhasebe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : c. Varlık ve kaynaklarda artış veya azalış meydana

#16. Aşağıdakilerden hangisi temel muhasebe kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde kullanılacak hesapların yer aldığı listedir?

Cevap : c. Hesap Planı

#17. ABS işletmesi RİSK Bankasındaki ticari mevduat hesabına T1.000 nakit olarak yatırmıştır. Aşağıda ABS’nin yapacağı yevmiye kaydına ilişkin bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap : a. Bankalar hesabı borçlandırılır

#18. Aşağıdaki hangisi Hazır Değerler grubunda yer alan ve işletmenin vadesi gelmiş kuponlara ve posta pullarına sahip olması durumda kayda alınan bir hesaptır?

Cevap : d. Diğer Hazır Değerler

#19. Aralıklı envanter yöntemi kullanan bir işletmenin kredili olarak satmış olduğu malların bir kısmının iade edilmesi durumunda aşağıdaki hesaplardan hangisi işlem görmez?

Cevap : a. 153 Ticari Mallar hesabı

#20. Aşağıda Alınan Çekler hesabı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

evap : b. Çek, ciro edildiğinde Alınan Çekler hesabı borçlandırılır

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

MUH103U Genel Muhasebe 1 Final Deneme Sınavı -1

MUH103U Genel Muhasebe 1 Final Deneme Sınavı -1

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MUH103U Genel Muhasebe Final Deneme Sınavı 1-min

MUH103U Genel Muhasebe 1 Final Deneme Sınavı -1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 5
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MUH103U Genel Muhasebe
Ünite -5
Konu: Hazır Değerler

Aşağıdaki hangisi hazır değerler gurubunda yer alan hesaplardan biri değildir?

a. Bankalar
b. Diğer Hazır Değerler
c. Kasa
d. Verilen çekler ve Ödeme Emirleri
e. Alacak Senetleri

Cevap : e. Alacak Senetleri

Aşağıdakilerden hangisi kasa hesabı ile ilgili olarak verilen ifadelerden doğru değildir?

a. Kasaya para girişleri hesabı borçlandırır
b. Hesap kalan verdiğinde alacak kalanı verir
c. Aktif karakterli bir hesaptır
d. Hesabın borç ve alacak toplamları birbirine
eşitse hesap kapalıdır
e. Yabancı paralar Türk Lirası cinsinde kayda alınır

Cevap : b. Hesap kalan verdiğinde alacak kalanı verir

TS işletmesi daha önce bankadaki hesabı üzerine keşide ettiği T25.000 nominal değerli çek için kasasındaki bir çeki ciro etmiştir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı borçlandırılır
b. Bankalar hesabı alacaklanır
c. Alınan Çekler hesabı borçlandırılır
d. Kasa hesabı alacaklandırılır
e. Diğer Hazır Değerler hesabı alacaklandırılır

Cevap : a. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı borçlandırılır

Aşağıda Alınan Çekler hesabı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

a. Çek, alındığı zaman Alınan Çekler hesabı borçlandırılır
b. Çek, ciro edildiğinde Alınan Çekler hesabı borçlandırılır
c. Çek, tahsil edildiğinde Alınan Çekler hesabı alacaklandırılır
d. Çek, tahsil için bankaya teslim edildiğinde Alınan Çekler hesabı hem borçlandırılır hem de alacaklandırılır
e. Çek, yenilendiğinde Alınan Çekler hesabı hem borçlandırılır hem de alacaklandırılır

Cevap : b. Çek, ciro edildiğinde Alınan Çekler hesabı borçlandırılır

PİR işletmesi TR Bankasından 1.000 Amerikan Doları satın almıştır. Bankanın dolar satış kuru T1,70’dır. Bu bilgilere göre aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi doğrudur?

 

a.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 5 Soru 5 A

b.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 5 Soru 5 B

c.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 5 Soru 5 C

d.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 5 Soru 5 D, Hazır Değerler

e.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 5 Soru 5 E

 

Cevap : d

Genel Muhasebe 1 Ünite 5 Soru 5 D, Hazır Değerler

Genel Muhasebe 1 Ünite 5 Soru 6, Hazır Değerler

TIR işletmesi 22.3.20X1 tarihli yevmiye kaydı yukarıdaki gibidir:

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki yevmiye kaydına ilişkin finansal nitelikli olay için yapılmıştır?

a. Çek tahsil edilmiştir
b. Çek ciro edilmiştir
c. Çek yenilenmiştir
d. Çek alınmıştır
e. Çek tahsil edilmek üzere bankaya verilmiştir

Cevap : e. Çek tahsil edilmek üzere bankaya verilmiştir

Aşağıdaki hangisi Hazır Değerler grubunda yer alan ve işletmenin vadesi gelmiş kuponlara ve posta pullarına sahip olması durumda kayda alınan bir hesaptır?

a. Kasa
b. Alınan Çekler
c. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri
d. Diğer Hazır Değerler
e. Bankalar

Cevap : d. Diğer Hazır Değerler

ABS işletmesi RİSK Bankasındaki ticari mevduat hesabına T1.000 nakit olarak yatırmıştır. Aşağıda ABS’nin yapacağı yevmiye kaydına ilişkin bilgilerden hangisi doğrudur?

a. Bankalar hesabı borçlandırılır
b. Alınan Çekler hesabı alacaklandırılır
c. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı alacaklandırılır
d. Kasa hesabı borçlandırılır
e. Diğer Hazır Değerler hesabı alacaklandırılır

Cevap : a. Bankalar hesabı borçlandırılır

Hazır Değerlere ait aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

a. aktif karakterli hesaplardan oluşur
b. para ve para benzeri nakit değeri taşıyan hesaplardan oluşur
c. grubunda en likit kalem Sermaye hesabıdır
d. dönen varlıklar içinde yer alır
e. likiditesi oldukça yüksek kalemlerden oluşur

Cevap : c

İşletme daha önce müşterisi BS işletmesine keşide ettiği T900’lık çekin AL Bankasındaki ticari mevduat hesabından ödendiğini bankadan gelen hesap dökümünden öğrenmiştir. Buna göre bu işleme ilişkin aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi doğrudur?

 

a.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 5 Soru 10 A

b.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 5 Soru 10 B

c.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 5 Soru 10 C, Hazır Değerler

d.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 5 Soru 10 D

e.Genel Muhasebe 1 Ünite 5 Soru 10 E

 

Cevap : c.

Genel Muhasebe 1 Ünite 5 Soru 10 C, Hazır Değerler

 

Anadolu Aöf İktist Fakültesi Lisans
MUH103U Genel Muhasebe

Öğrenci Dostu
LOLONOLO- Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 5
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!