auzefİktisatPara Teorisi Ve PolitikasıSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Para Teorisi Ve Politikası Vize Deneme Sınavı -2

Para Teorisi Vize Soruları

#1. Aşağıdaki hangisi merkez bankasının bankaların kredi hacmini sınırlamak için başvuracağı bir yöntemdir?

Cevap : C) Kanuni karşılık oranlarını belirlemek

#2. Aşağıdakilerden hangisi parasal istikrarsızlık olgusunun başlıca kaynağıdır?

Cevap : B) Kamu açıkları

#3. Paranın hangi fonksiyonu ihtiyacımız olan mal ve hizmetleri alabilmek için her aşamada bir değer eşitliği sorununu gidermektedir?

Cevap : B) Değer ölçüsü ve hesap birimi olma

#4. Aşağıdakilerden hangisi paranın özelliklerindendir?

Cevap : A) Bölünebilir olması

#5. Parasal aktarım mekanizmasında uygulanan para politikasının bağımsız bir aktarım kanalı olarak gösteren durum hangi aktarım kanalına aittir?

Cevap : E) Beklenti Kanalı

#6. Bir ekonomide enflasyon hem faktör (emek) sahipleri hem de firmalardan kaynaklanmakta ise; bu enflasyonu önlemek için merkez bankasının uygulayacağı para politikasında hangi amaçlar birbirleri ile çatışmaktadır?

Cevap : E) Tam İstihdam – Fiyat İstikrarı

#7. Aşağıdakilerden hangisi para politikasının temel amaçlarından biri değildir?

Cevap : B) Dış ödemeler fazlası

#8. Enflasyonla mücadele eden merkez bankasının aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?

Cevap : C) Reeskont oranının düşürülmesi

#9. Aşağıdakilerden hangisi temsili paraların ortaya çıkmasına sebep olmuştur?

Cevap : B) Taşınma ve Korunma güçlüğü

#10. Miktar teorisinin mübadele yaklaşımında paranın değeri hangi kavram ile açıklanmaktadır?

Cevap : B) Para arzı

#11. Paranın hangi fonksiyonunda enflasyonlu dönemlerde tasarrufların para olarak saklanması eğilimi zayıflamaktadır?

Cevap : C) Değer olarak saklanması

#12. Miktar teorisinin para tutumu yaklaşımında paranın değeri hangi kavram ile açıklanmaktadır?

Cevap : A) Para talebi

#13. Parasal aktarım mekanizmasında uygulanan para politikasının niteliğine bağlı olarak faiz oranlarının değişmesi sermaye hareketlerini görüşü hangi aktarım kanalına aittir?

Cevap : C) Döviz Kuru Kanalı

#14. Para politikası araçları arasındaki tamamlayıcılık durumuna göre fiyat istikrarının sağlanması hangi amacın sağlanmasına katkı sağlayabilmektedir?

Cevap : A) Ödemeler dengesi

#15. Aşağıdakilerden hangisi modern miktar teorisinde para talebini belirleyen unsurlardan biri değildir?

Cevap : B) Deflasyonist beklenti

#16. Aşağıdakilerden hangisi ihracat ve ithalatın toplamının GSYIH içerisindeki payına bakılarak belirlenmektedir?

Cevap : B) Açıklık derecesi

#17. Aşağıdakilerden hangisi parasal istikrarsızlığın en temel nedenidir?

Cevap : E) Kamu açığı

#18. Aşağıdakilerden hangisi para miktarındaki değişimlerle, fiyatlar genel düzeyi ve dolayısıyla paranın değeri arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir?

Cevap : A) Miktar teorisi

#19. Ekonominin gelişmesi ile altın ve gümüş paraların taşınmasının ve korunmasının güçleşmesi hangi paraların ortaya çıkmasına sebep olmuştur?

Cevap : C) Temsili Para

#20. Paranın değerini kavram yansıtan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Satın alma gücü

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Para Teorisi Ve Politikası Vize Deneme Sınavı -2

Para Teorisi Ve Politikası Vize Deneme Sınavı -2

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Para Teorisi Vize Soruları

Para Teorisi Vize Soruları

Para Teorisi Ve Politikası Ünite 2

Aşağıdakilerden hangisi klasik iktisatçılara göre para talebinin nedenidir?

A) Geleceğin belirsizliği
B) Kişinin serveti
C) Tüketicinin zevk ve tercihleri
D) Yüksek kârlı iş olanakları
E) Mübadele

Cevap : E) Mübadele

Faiz oranı yüksekken elde para tutmanın sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) Paranın alternatif maliyeti düşer
B) Paranın alternatif maliyeti yükselir
C) Paranın alternatif maliyeti değişmez
D) Para talebi artar
E) Para talebi değişmez

Cevap : B) Paranın alternatif maliyeti yükselir

Aşağıdakilerden hangisi para talebini belirleyen faktörlerden biri değildir?

A) Piyasadaki para miktarı
B) Faiz oranları
C) Alternatif finansal araç artışı
D) Farklı ödeme yöntemlerinin varlığı
E) Geleceğe yönelik beklentiler

Cevap : A) Piyasadaki para miktarı

Aşağıdakilerden hangisi kaydi paranın yaratılmasında para fonksiyonunu görmektedir?

A) Vadesiz mevduat
B) Çek
C) Kâğıt para
D) Banknot
E) Bozuk para

Cevap : A) Vadesiz mevduat

Para tabanındaki 1 TL’lik değişikliğin para arzını ne kadar değiştireceğini gösteren kavram hangisidir?

A) Kaydi para
B) Rezerv para
C) Parasal taban
D) Merkez bankası parası
E) Para çarpanı

Cevap : E) Para çarpanı

Aşağıdakilerden hangisi para çarpanını arttırır?

A) Ekonomideki belirsizlik
B) Reeskont faiz oranındaki düşüş
C) Reeskont faiz oranındaki artış
D) Piyasa faiz oranındaki artış
E) Döviz kurundaki artış

Cevap : B) Reeskont faiz oranındaki düşüş

Aşağıdakilerden hangisi merkez bankasının TL cinsinden toplam yükümlülüğünü göstermektedir?

A) Kaydi para
B) Para arzı
C) Merkez Bankası Parası
D) Parasal taban,
E) Rezerv para

Cevap : C) Merkez Bankası Parası

Aşağıdakilerden hangi yaklaşıma göre para dışsaldır?

A) Marjinalist
B) Merkantilist
C) Rasyonel beklentiler
D) Neo-Klasik
E) Fizyokratlar

Cevap : D) Neo-Klasik

Merkez bankası bankaların rezerv ihtiyacını karşılamadığı durumunda finansal sistemin istikrarının bozulduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dışsallık yaklaşımı
B) İçsellik yaklaşımı
C) Cambridge yaklaşımı
D) Mübadele yaklaşımı
E) Pareto yaklaşımı

Cevap : B) İçsellik yaklaşımı

Para Teorisi Ve Politikası

 

siyaset bilimi ve kamu yönetimi
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
Auzef İktisat, Para Teorisi Vize Soruları telegram iktisat

Editor

Editör

error: Content is protected !!