auzefİktisatPara Teorisi Ve PolitikasıSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Para Teorisi Ve Politikası Vize Deneme Sınavı -6

Auzef Para Teorisi Ve Politikası Vize Deneme Sınavı -6

#1. Aşağıdakilerden hangi yaklaşım ödünç verme alternatifini öngörmektedir?

Cevap : D) Keynesçi yaklaşım

#2. Aşağıdakilerden hangisi para miktarındaki değişimlerle, fiyatlar genel düzeyi ve dolayısıyla paranın değeri arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir?

Cevap : A) Miktar teorisi

#3. Döviz alış ve döviz satış kurları arasındaki fark ne ile ifade edilmektedir?

Cevap : B) Kur marjı

#4. Paranın hangi fonksiyonu trampanın güçlüklerini ortadan kaldırmaktadır?

Cevap : E) Mübadele Aracı

#5. Borçların geri ödenmesinde kabul edilen değişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Para

#6. Paranın geleneksel olarak kabul edilen kaç fonksiyonu vardır?

Cevap : B) 3

#7. Hangi yaklaşıma göre, parasal genişleme oranındaki artış, enflasyon beklentilerinin değişmesine yol açmaktadır?

Cevap : C) Yeni klasik

#8. Aşağıdakilerden hangisi monetarist yaklaşıma göre işlem amacıyla talep edilen para miktarıdır?

Cevap : E) Aktif para

#9. Miktar teorisinin mübadele yaklaşımında paranın değeri hangi kavram ile açıklanmaktadır?

Cevap : B) Para arzı

#10. Aşağıdakilerden hangi yaklaşıma göre talep daralmasının yaşandığı dönemlerde, piyasa gücüne sahip firmalar fiyatlarını indirmek yerine, üretimlerini kısma yoluna gitmektedir?

Cevap : A) Post Keynesçi yaklaşım

#11. Miktar teorisinin para tutumu yaklaşımında paranın değeri hangi kavram ile açıklanmaktadır?

Cevap : A) Para talebi

#12. Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen yaklaşımın görüşlerini yansıtmaktadır?

Cevap : D) Devlet ekonomiye müdahale etmeli

#13. Aşağıdakilerden hangisi modern miktar teorisinde para talebini belirleyen unsurlardan biri değildir?

Cevap : B) Deflasyonist beklenti

#14. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet işlevleri arasında yer almamaktadır?

Cevap : D) Likidite sağlama

#15. Paranın değerini kavram yansıtan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Satın alma gücü

#16. Aşağıdakilerden hangisi hükümetlerin kısa vadeli borçlanma ihtiyaçlarını karşılamak üzere piyasaya sürülmektedir?

Cevap : D) Hazine bonoları

#17. Aşağıdaki özelliklerden hangisi paranın ticarete konu olan her türlü işlemi yürütecek özelliğini ifade etmektedir?

Cevap : D) Bölünebilir olması

#18. Aşağıdakilerden hangisi bir yıl veya daha kısa vadeli finansal araçların işlem gördüğü piyasalardır?

Cevap : E) Para Piyasaları

#19. Finansal piyasaların hangi özelliğine göre tasarruf sahibi, portföyünü oluştururken, çok sayıda taşınır ve taşınmaz yatırım aracını tercih etmektedir?

Cevap : A) Risk paylaşma

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Para Teorisi Ve Politikası Vize Deneme Sınavı -6

Para Teorisi Ve Politikası Vize Deneme Sınavı -6

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Para Teorisi Ve Politikası Vize Deneme Sınavı -6

Auzef Para Teorisi Ve Politikası Vize Deneme Sınavı -6

Para Teorisi Ve Politikası Ünite 6

Aşağıdakilerden hangisi parasal aktarım mekanizmaları uygulaması içinde yer almamaktadır?

A) Faiz
B) Varlık
C) Döviz
D) Para arzı
E) Kredi

Cevap : D) Para arzı

Aşağıdakilerden hangisi parasal istikrarsızlığın en temel nedenidir?

A) Emisyon
B) Vergileme
C) Borçlanma
D) Kamu kesimi
E) Kamu açığı

Cevap : E) Kamu açığı

Para basılarak elde edilen kamusal gelirler ne olarak tanımlanmaktadır?

A) Senyoraj gelirleri
B) Emisyon
C) Borçlanma
D) Likidite sağlama
E) Enformasyon sağlama

Cevap : A) Senyoraj gelirleri

Aşağıdakilerden hangisi ihracat ve ithalatın toplamının GSYIH içerisindeki payına bakılarak belirlenmektedir?

A) Kapalılık derecesi
B) Açıklık derecesi
C) Aralık derecesi
D) Kredi derecesi
E) Likidite derecesi

Cevap : B) Açıklık derecesi

Para politikasının faiz oranları üzerinde meydana getireceği etki firmalarda neyi etkilemektedir?

A) Para arzı
B) Kısa dönem maliyet
C) Uzun dönem maliyet
D) Nakit akışı
E) Toplam harcamalar

Cevap : D) Nakit akışı

Parasal aktarım mekanizmasında uygulanan para politikasının niteliğine bağlı olarak faiz oranlarının değişmesi sermaye hareketlerini görüşü hangi aktarım kanalına aittir?

A) Faiz kanalı
B) Varlık Fiyatları Kanalı
C) Döviz Kuru Kanalı
D) Kredi Kanalı
E) Beklenti Kanalı

Cevap : C) Döviz Kuru Kanalı

Parasal aktarım mekanizmasında uygulanan para politikasının niteliğine bağlı olarak ters seçim ve ahlaki tehlike probleminin yaşanmasına yol açabilme durumu hangi aktarım kanalına aittir?

A) Faiz kanalı
B) Varlık Fiyatları Kanalı
C) Döviz Kuru Kanalı
D) Kredi Kanalı
E) Beklenti Kanalı

Cevap : D) Kredi Kanalı

Parasal aktarım mekanizmasında uygulanan para politikasının bağımsız bir aktarım kanalı olarak gösteren durum hangi aktarım kanalına aittir?

A) Faiz kanalı
B) Varlık Fiyatları Kanalı
C) Döviz Kuru Kanalı
D) Kredi Kanalı
E) Beklenti Kanalı

Cevap : E) Beklenti Kanalı

Aşağıdakilerden hangi yaklaşıma göre kamu açıkları iktisadi konjonktüre paralel bir şekilde uygulanmaktadır?

A) Post Keynesyen yaklaşım
B) Yeni Keynesyen yaklaşım
C) Klasik yaklaşım
D) Monetarist yaklaşım
E) Keynesyen yaklaşım

Cevap : E) Keynesyen yaklaşım

Aşağıdakilerden hangisi parasal istikrarsızlık olgusunun başlıca kaynağıdır?

A) Kamu kesimi
B) Kamu açıkları
C) Vergi gelirleri
D) Para basma
E) Borçlanma

Cevap : B) Kamu açıkları

Auzef Para Teorisi Ve Politikası

siyaset bilimi ve kamu yönetimi
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
Auzef İktisat, Miktar Teorisi Paranın Değeri telegram iktisat

Editor

Editör

error: Content is protected !!