auzefSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerSiyasi Tarih

Siyasi Tarih 2020 Vize Soruları

Siyasi Tarih 2020 Vize Soruları

Siyasi Tarih 2020 Vize Soruları

1- 1884-1885 Berlin konferansı nda sömürgelere ilişkin alınan en önemli karar hangisidir?

A) Sömürgeler için fiili işgal ilkesi kabul edildi
B) Sömürge anlaşmazlıkların ikili antlaşmalar ile çözülmesi kabul edildi
C) Ulusal birliğini yeni sağlayan Almanya’ya sömürgeler için öncelik verildi.
D) Keşfedilen yeni yerlerin keşfeden ülkenin olması kabul edildi.
E) Okyanuslarda sömürgeleştirilen adalar için ayrı konferans kararı alındı.

Cevap : A) Sömürgeler için fiili işgal ilkesi kabul edildi

2- Aşağıdakilerden hangisi Amerika Birleşik Devletleri’nin birinci Dünya savaşına girme nedenleri arasında gösterilemez?

A) ABD kamuoyunun İtilaf Devletlerine sempati duyması
B) Almanya’nın Meksika’ya çeşitli vaatlerde bulunduğunun ortaya çıkması
C) ABD sermaye çevrelerinin savaşı İngiltere ve Fransa’nın kazanmasını istemesi
B) Alman ajanların ABD yöneticilerine suikast girişiminde bulunması
E) Almanya’nın ABD bayraklı gemileri batırması

Cevap : B) Alman ajanların ABD yöneticilerine suikast girişiminde bulunması

3- Aşağıdakilerden hangisi Fransız devrimi öncesi üçüncü zümreyi (TiersEtat) oluşturan kesimlerden biri değildir?

A) Soylular
B) Esnaflar
C) Köylüler
D) Burjuvalar
E) İşçiler

Cevap : A) Soylular

4- Aşağıdakilerden hangisi Bolşeviklerin iktidara getiren programın unsurlarından biri değildir?

A) Açlığın engellenmesi herkese ekmek
B) Anayasa’nın hemen yürürlüğe girmesi
C) Bütün iktidarın Sovyetlere geçmesi
D) Topraksız köylülere toprak
E) Almanya ile barışın sağlanması

Cevap : B) Anayasa’nın hemen yürürlüğe girmesi

5- Aşağıdakilerden hangisi Viyana Kongresi’nin özelliklerinden biri değildir?

A) Kongre uzunca bir süre büyük devletler arasındaki savaşlara son vermiştir.
B) Fransa’yı sınırlandırmak için doğu sınırında Hollanda Krallığı yeniden kurulmuştur.
C) Konfederasyon şeklinde örgütlenmiş olan Alman devletleri Prusya çatısı altında birleştirilmiştir.
D) Yeniden kurulan Polonya Krallığı Rusya’nın nüfus alanına girmiştir.
E) Avrupa’nın tekbir ülkenin boyundurluğu altına girmesini önleyecek olan güç dengesi sistemi yapılandırılmıştır.

Cevap : C) Konfederasyon şeklinde örgütlenmiş olan Alman devletleri Prusya çatısı altında birleştirilmiştir.
NOT: Siyasal birliğini sağlayamayan Almanya 39 devletli gevşek bir konfederasyon olarak bırakılıyordu. Konfederasyonun denetimi Avusturya’ya bırakılsa da Alman Konfederasyonu çatısı altında toplanan devletlerden en önemlisi Prusya’ydı.

6- Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya ekonomik krizinden en çok etkilenen Avrupa ülkesidir?

A) Sovyetler Birliği
B) Almanya
C) Fransa
D) İngiltere
E) İtalya

Cevap : B) Almanya

7- Çelik Paktı hangi ülkeler arasında imzalanmıştır?

A) Almanya – Avusturya
B) İtalya – Almanya
C) Almanya – Japonya
D) Almanya – Sovyetler Birliği
E) İtalya – Japonya

Cevap : B) İtalya – Almanya

8- Bolşevik hükümeti hangi antlaşma ile Rusya’yı birinci Dünya Savaşı’ndan çekmiştir?

A) Moskova antlaşması
B) Brest-Litovsk antlaşması
C) Versailles antlaşması
D) Berlin antlaşması
E) Paris antlaşması

Cevap : B) Brest-Litovsk antlaşması

9- Weimar Cumhuriyeti’nin ilk devlet başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Victor Emmanuel
B) Friedrich Ebert
C) Franz vonPapen
D) Adolf Hitler
E) Paul vonHindenburg

Cevap : B) Friedrich Ebert

10- Birinci Dünya savaş başladığında aşağıdaki hangi ittifak devleti yükümlülüklerine rağmen tarafsız kaldı?

A) İtalya
B) Romanya
C) Osmanlı imparatorluğu
D) Bulgaristan
E) Almanya

Cevap : A) İtalya

11- Aşağıdaki devletlerden hangisinde 1820 devrimlerinin etkisi hissedilmemiştir?

A) Fransa
B) İsveç
C) Napoli
D) İspanya
E) Osmanlı

Cevap : B) İsveç

12- Aşağıdakilerden hangisi sanayi devriminin simgesi ve doğrudan nedenlerinden biridir?

A) Buhar makinasının icadı
B) Fransız devrimi
C) Emperyalizm
D) Atomun keşfi
E) Kimya alanındaki buluşlar

Cevap : A) Buhar makinasının icadı

13- Aşağıdakilerden hangisi birinci dünya savaşı sonrasında ittifak devletleriyle yapılan barış antlaşmalarından biri değildir?

A) BREST-LİTOVSK
B) Versailles Antlaşması
C) Saint Germain Barış Antlaşması’nı
D) Trianon Barış Antlaşması
E) Neuilly Barış Antlaşmasıyla

Cevap : A) BREST-LİTOVSK

14- KAPP Darbesi neden başarıya ulaşamamıştır?

A) Partiler darbe karşısında birleşmiştir
B) Berlin’deki işçi ve memurların beş gün genel grev yapması
C) Ordu darbe girişimini engellemiştir.
D) Büyük sermaye çevreleri darbeye destek vermemiştir.
E) Halk Weimer Anayasası’nı savunmuştur.

Cevap : B) Berlin’deki işçi ve memurların beş gün genel grev yapması

15- İtalya’nın Habeşistan’ı işgalinde aşağıdaki olaylardan hangisinin rolü yoktur?

A) Almanya’nın statükoyu bozan eylemlerine Millet Cemiyeti’nin tepkisiz kalması
B) İspanya iç savaşında diğer devletlerin tarafsız kalması
C) 1929 Dünya ekonomik bunalımının etkileri
D) İtalyan sanayisinin hammadde ihtiyacı
E) İtalya’da nüfusun hızla artması

Cevap : B) İspanya iç savaşında diğer devletlerin tarafsız kalması

16- Mussolinin emrindeki silahlı faşist İtalyan birlikleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faşist Polis Birliği
B) Vatansever İzci Birlikleri
C) İçişleri Bakanlığı Yardımcı Birlikleri
D) Kahverengi Gömlekleriler
E) Kara Gömlekliler

Cevap : E) Kara Gömlekliler

17- Aşağıdakilerden hangisi Stalin’in iktidara geçtikten sonra temel hedeflerinden değildir?

A) Sosyalist Devrimi Avrupa’ya yaymak
B) Merkezi planlamayı gerçekleştirmek
C) Hızlı sanayileşmek
D) Büyük ölçekli kolektif çiftliklerin kurulması
E) Tek ülkede sosyalizmi inşa etmek

Cevap : A) Sosyalist Devrimi Avrupa’ya yaymak
NOT: Stalin, bütün dikkatini tek ülkede sosyalizmin inşa edilmesine, hızlı sanayileşmeye, büyük ölçekli kolektif çiftliklerin geliştirilmesine ve sanayi gelişim ile tarımsal üretimin eş güdümünü sağlayacak merkezi planlamanın gerçekleştirilmesine topladı.

18- ParisBarış Konferansında ilk ele alınan konu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Almanya’yla barış yapılması
B) Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarının paylaşılması
C) Milletler Cemiyeti’nin kurulması
D) Yenilenlerden savaş tazminatı alınması
E) Rusya’daki devrimin bastırılması

Cevap : C) Milletler Cemiyeti’nin kurulması

19- Balkan savaşları sonrasında bağımsızlığını ilan eden ülke hangisidir?

A) Bosna – Hersek
B) Kosova
C) Bulgaristan
D) Arnavutluk
E) Romanya

Cevap : D) Arnavutluk

20- Viyana kongresinde Belçika ve Hollanda’nın birleştirilmesinin gerekçesi nedir?

A) Avusturya’nın küçük devletleri birleştirerek büyük devletler yaratma politikası
B) İngiltere’nin kıtada dengeli bir güç dağılımı istemesi
C) Her iki devletin birleşme yönündeki talebi
D) Fransa’nın doğusunda güçlü bir devlet yaratma çabası

Cevap : B) İngiltere’nin kıtada dengeli bir güç dağılımı istemesi

21- Osmanlı İmparatorluğu 1. dünya savaşında aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır?

A) Batı Cephesi
B) Çanakkale cephesi
C) Kafkasya cephesi
D) Galiçya cephesi
E) Kanal cephesi

Cevap : A) Batı Cephesi
NOT: Osmanlı’nın Savaştığı cepheler: Kafkas (Doğu) Cephesi: Irak Cephesi, Filistin-Suriye Cephesi: Çanakkale Cephesi, Avrupa Cepheleri

22- Aşağıdaki olaylardan hangisi kronolojik olarak diğerlerinden daha erken tarihte olmuştur?

Cevap : Almanya’nın Saar Bölgesini İlhak Etmesi-1935

23- İç savaşın kazanılmasını sağlayan kızıl ordu hangi Bolşevik lider tarafından kurulmuştur?

Cevap : Troçki

24- Çekoslavakya’nın sorununu çözmek için Münih’te toplanan konferansa katılmayan lider hangisidir?

Cevap : Stalin

25- Stalin’in ikttidara geçtikten sonra temel hedeflerinden değildir?

Cevap : Sosyalist devrimi Avrupaya yaymak

26- Viyana kongresinin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Konfederasyon şeklinde örgütlenmiş olan Alman Devletleri Prusya çatısı altında birleştirilmiştir.

27- Mussolini milletler Cemiyeti’ne neden olumsuz yaklaşıyordu?

Cevap : Milletler Cemiyeti’ni plutokratik (zengin) devletlerin sömürü aracı olarak gördüğü için

28- Uzakdoğu’da militarist bir modernleşme izleyerek güçlenen ve Sömürgeler elde etmeye çalışan ülke hangisidir?

Cevap : Japonya

29- Aşağıdakilerden hangisi Viyana kongresinin sonuçları arasında sayılamaz?

Cevap : İspanya’nın güney Amerika’daki sömürgeleri ABD ye devredilmiştir

30- Aşağıdakilerden hangisi 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

Cevap : Osmanlı azınlıklarına yönelik ıslahat fermanı ilan edildi

31- 1882’de imzalanan üçlü ittifak antlaşması sonrasında hangi iki devlet Balkanlar’da daha sert bir rekabete girmiştir?

Cevap : İngiltere- Almanya/ Avusturya -Macaristan imparatorluğu –Rusya

32- Balkan Savaşları öncesinde aşağıdakilerden hangisi Balkanlar’da gerginliğin artmasının nedenlerinden biri değildir?

Cevap : Fas krizinde Almanya ile Fransa’nın karşı karşıya gelmesi

33- Mussolini‘ye hangi olay sonrasında hükümet kurma görevi verilmiştir?

Cevap : Faşist parti üyelerinin Roma yürüyüşü sonrasında

34- Aşağıdakilerden hangisi Napoleon un uygulamaya koyduğu reformlardan değildir?

Cevap : ilk Fransız anayasasının yürürlüğe konması

35- Almanya’nın birinci Dünya Savaşı’nda uygulamaya koyduğu askeri plan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Schlieffen planı

36- Robespierre liderliğinde Jakobenlerin iktidarı ele geçirdiği 1793-94 dönemi nasıl adlandırılmaktadır?

Cevap : Terör dönemi

37- Bolşevik hükümeti hangi antlaşmayla Rusya’yı 1. dünya savaşından çekmiştir?

Cevap : BREST-LİTOVSK

38- Aşağıdakilerden hangisi 1. dünya savaşı sonrasında dağılan Avusturya Macaristan imparatorluğunun içinden çıkan devletlerden biri değildir?

Cevap : Arnavutluk

39- Hitler, Çekoslavakya’da yoğun bir alman nüfusunun yaşadığını ileri sürerek işgal ettiği bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Südetler

40- Sovyet Rusya’da Bolşevik devriminden sonra belirli düzeyde serbest ticaret yapabilme olanağı getiren ekonomik politika aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yeni Ekonomi Politikası (NEP)

Siyasi Tarih 2020 Vize Soruları

siyaset bilimi ve kamu yönetimi
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler
Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup

Siyasi Tarih 2020 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!