auzefSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerSiyasi Tarih

Siyasi Tarih Çıkmış Sorular

Siyasi Tarih Çıkmış Sorular

Siyasi Tarih Çıkmış Sorular

Siyasi Tarih Çıkmış Sorular

1- Bir devletin, kendi sınırına yakın yaşayan soydaşlarının oturduğu bölgeleri ilhak etme politikası aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?

Cevap : İrredentizm

2- Aşağıdakilerden hangisi Japonya’nın 1931’de Mançurya’yı işgal etmesinin önemli nedenlerinden biridir?

Cevap : Mançurya’daki kömür, demir ve maden yataklarına sahip olmak

3- Kırım Savaşı’nın (1853-1856) çıkmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Rusya’nın Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması sürecini kendi çıkarları doğrultusunda başlatmak istemesi

4- İkinci Dünya Savaşı sırasında yayınlanna belgelerden hangisi Birleşmiş Milletler Örgütü’nün temelini oluşturmaktadır?

Cevap : Cenevre Deklarasyonu

5- Mali Sermaye ile sanayi sermayesinin birleşiminden oluşan büyük sermaye gruplarına ne ad verilir?

Cevap : Finans-Kapital

6- Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı sıradında Kars, Ardahan ve Batum’u elde ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Brest-Litovsk Antlaşması

7- Fransa’da Konsüllük Yönetimi’nin kurulmasına neden olan ve Napoleon’un iktidara gelmesine kapıyı aralayan askeri darbe aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 18 Brumaire Darbesi

8- Sovyetler Birliği’nin Almanya’nın 1941 yılındaki saldırısı üzerine “Ortak Hareket Antlaşması” (12 Temmuz 1941) imzaladığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : İngiltere

9- ……. ismi, sömürgeciliğin ilk dönemlerindeki keşifler sırasında Güney Afrika’ya gelip burada Kap Kolonisi’ni kurup yerleşen Hollandalılar için kullanılıyordu. Boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Cevap : Boer

10- 1830 Devrimlerinin ilk ortaya çıktığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Fransa

11- 1850’lerden itibaren yoğunlaşan tek birvatan ve İtalya ulusu fikirlerinin toplum içinde destek kazanmasını sağlayan milliyetçi dernek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Carbonari

12- Fransız Devrimi’nde krala veto yetkisi tanınmasını ve çift meclis sisteminin kurulmasını isteyen grup aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Jakobenler

13- Aşağıdakilerden hangisi Radikalizm taraftarlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Siyasi oy hakkının yalnızca soylulara verilmesinden yana olmaları

14- Aşağıdakilerden hangisi Wilson ilkeleri arasında yer almaz?

Cevap : Avrupa ile ABD arasında silah satışının durdurulması

15- Otto von Bismarck’ın Prusya liderliğinde Alman Birliğinin kurulmasını hedefleyen dış politika stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Realpolitik

16- Aşağıdakilerden hangisi Potsdam Konferansı’nın en önemli tartışma konularından birini oluşturmuştur?

Cevap : Almanya’nın geleceğinin tartışılması

17- Balkan Savaşı sırasında bağımsızlığını ilan eden ülke aşağıdakilerden hangisdir?

Cevap : Arnavutluk

18- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’na girme nedenleri arasında yer almaz?

Cevap : Milletler Cemiyeti’nin barışı sağlayacağına güvenilmemesi

19- Hitler, 13 Aralık 1940’ta Sovyetler Birliği’ne saldırıyı içeren hangi “Harekat Planı”nı imzalamıştır?

Cevap : Barbarossa

20- Monroe Doktrini bağımsızlığını kazandıktan sadece 40 yıl sonra …… Avrupa’nın güçlü devletlerine kafa tutabildiğini göstermesi bakımından önemlidir. Boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Cevap : ABD’nin

21- Afrika’daki sömürgeciliğin geleceğini belirleyen 1884-1885 Berlin Konferansı’nda alınan en önemli karar aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Fiilî işgal ilkesinin kabulü

22- İtalya Hükümeti’nin 9 Mayıs 1936 tarihinde ilhak ettiğini açıkladığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Habeşistan

Siyasi Tarihi

23- 19. yüzyılındaki gelişmelerden hangisi İtalyan siyasi birliğinin sağlanmasına olumlu katkı yapmıştır?

Cevap : İtalya’nın Kuzey Afrika’da sömürge arayışına girmesi

24- 1830 Devrimlerinin ilk ortaya çıktığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Fransa

25- 1853’te İngiliz Büyükelçisiyle görüşürken Osmanlı İmparatorluğu için ünlü “hasta adam” deyimini kullanan Rus Çarı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : I. Nikola

26- ABD Başkanı Wilson’un Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra toplanan Paris Barış Kongresi’nde öncelikle ele alınmasını istediği konu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Milletler Cemiyeti’nin kurulması

27- 12 Kasım 1921 – 6 Şubat 1922 tarihleri arasında toplanan, denizde silahsızlanma ve Uzakdoğu ile Pasifik bölgesinin sorunlarının tartışıldığı konferans aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Washington Konferansı

28- Aşağıdakilerden hangisi İtalya’nın Almanya ve Avusturya-Macaristan ile birlikte 1882’de Üçlü İttifak kurmak istemesinin temel nedenlerinden biridir?

Cevap : Fransa’nın Tunus’u işgal etmesi

29- Kral XVI. Louis’in Mayıs 1789’da Fransa Meclisi’ni (Etats Generaux) toplantıya çağırmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yeni vergi alabilmek

30- Avrupa’da 1792-1797 yılları arasında süren Birinci Koalisyon Savaşları’nı sona erdiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Campo Formio Antlaşması

31- Aşağıdakilerden hangisi Kırım Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

Cevap : Boğazların tüm savaş gemilerine açık olmasının teyit edilmesi

32- Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı sırasında Müttefik devletlerin düzenledikleri konferanslardan biri değildir?

Cevap : Paris Barış Konferansı

33- Napoleon Bonaparte Kıta Ablukası’nı (Kıtasal Sistem) aşağıdaki ülkelerden hangisine karşı uygulamıştır?

Cevap : İngiltere

34- Briand-Kellogg Paktı’nın en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Uluslararası ilişkilerde savaşa başvurulmaması ve sorunların barışçıl biçimde çözülmesi

35- İtalya’nın Birinci Dünya Savaşı’na İtilaf Devletleri safında girmesi karşılığında çeşitli vaatlerin yer aldığı gizli antlaşma (1915) aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Londra Antlaşması

36- Hitler’in Norveç’i işgal etmesinin (1940) asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Demir cevheri kaynaklarını güvence altına almak

37- 1875’ten beri Fransa ve Almanya arasında bir savaşın başlaması olasılığı ilk kez belirgin bir şekilde aşağıdaki olaylardan hangisidir?

Cevap : Birinci Fas Krizi

38- Alman İmparatoru II. Wilhelm’in 1905’te Almanya’nın çıkarlarını korumak üzere savaş gemisi gönderdiği kuzey Afrika ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Fas

39- Aşağıdakilerden hangisi Fransız Devrimi’nin esas nedenlerinden biridir?

Cevap : Yedi Yıl Savaşlarının Fransa maliyesini iflasa sürüklemesi

40- İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’ya Müttefik Devletler karşısında ölümcül darbeyi vuran olay aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Fransa’nın Normandiya kıyılarına çıkarma yaparak ikinci cepheyi açması

41- Aşağıdakilerden hangisi Adolf Hitler’in dış politikadaki girişimlerinden biridir?

Cevap : Locarno Antlaşması’ndan ayrılmak

42- Birinci Dünya Savaşı sırasında ‘’Büyük Arap Krallığı’’nın kurulması aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle (1916) kararlaştırılmıştır?

Cevap : Londra Antlaşması

43- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı sırasında saldırmazlık bildirisi imzaladığı (1941) ülkelerden biridir?

Cevap : Bulgaristan

44- ABD’nin kuruluşunun ilk yıllarından II. Dünya Savaşı’na kadar sürdürülen “yalnızcılık-izolasyon” politikasını ilk ortaya atan başkan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : George Washington

Siyasi Tarih Çıkmış Sorular

siyaset bilimi ve kamu yönetimi Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup

Siyasi Tarih Çıkmış Sorular

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!