Anadolu AöfAöf - HaacılıkAöf - İşletmeİŞL106U İşletme Fonksiyonları

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Deneme Sınavı -4

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Soruları Deneme Sınavı -4

#1. Finansal muhasebe ve yönetsel muhasebe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D. Finansal muhasebede bazen para ile ifade edilebilen işlemler dışında fiziksel miktarlar, indeksler gibi farklı birimlere ilişkin verinin kullanımı da gerekli olmaktadır.

#2. Finansal tablolarda yer alması istenen faydalı bilginin özelliklerinden hangisi farklı taraflarca yürütülecek bir muhasebe süreci olsa bile, onun sonucunda yine aynı finansal bilgilerin üretilebilmesi anlamına gelmektedir?

Cevap : A. Bilginin kanıtlanabilirliği

#3. İç girişimcilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D. İç girişimciler kendi mülkiyetlerindeki finansal kaynakları kullanırlar.

#4. İşletmelerin ar-ge uygulamalarının tamamen bilimsel buluşlara odaklandığı ve ar-ge fonksiyonunun işletmenin diğer fonksiyonları ile iletişiminin sınırlı olduğu ar-ge gelişim evresi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Birinci nesil ar-ge

#5. Toplumu, iş yapma biçimlerini hatta kimi zaman dünyayı önemli ölçüde değiştiren, geçmişte aynı amaçla kullanılan mal ve hizmetleri geçersiz kılarak yerine geçen, yeni pazarlar ve ihtiyaçlar oluşturan köklü yeniliklere ne ad verilir?

Cevap : A. Radikal yenilik

#6. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarla bütünleşik üretimin fonksiyonel alt sistemlerinden biri değildir?

Cevap : C. Bilgisayar destekli veri tabanı yönetim sistemi

#7. Bir üretim sistemi düşünüldüğünde aşağıdaki unsurlardan hangisi, sistemin mal ve hizmetler üzerinde çeşitli değişiklikler ya da güncellemeler yapılmasını sağlar?

Cevap : E. Geri besleme

#8. Görünürde herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel ve ya teorik çalışmalara ne ad verilir?

Cevap : A. Temel araştırma

#9. Klasik dönem boyunca Osmanlı toplum örgütlenmesini ifade etmekte kullanılan Millet Sistemi'nde gayrimüslim azınlıklar hangi hukuktan yararlanırdı?

Cevap : B) Zimmi hukuk

#10. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Avrupa'daki lideri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Ahmet Rıza Bey

#11. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı ardından imzalanan ve bağımsız Yunan devletinin önünü açan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Edirne Antlaşması

#12. Hesapların işleyiş kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A. Gelirler oluştukça ilgili hesabın borç tarafına kaydedilir.

#13. Rusya, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'nı kasıtlı ve yanlış yorumlayarak Osmanlıya baskı kurarken aşağıdaki gayrimüslim zümrelerden hangisinin himayesi iddiasında bulunmaktaydı?

Cevap : A) Ortodokslar

#14. Osmanlı Devleti ilk dış borçlanmayı hangi savaş sırasında yapmıştır?

Cevap : B) Kırım Savaşı

#15. Aşağıdakilerden hangisi kapasitenin belirlenmesindeki en temel ve önemli girdidir?

Cevap : D. Talep

#16. Aşağıdaki stok kontrol yöntemlerinden hangisinde stok miktarı sipariş noktasına düşünce yeniden sipariş verilir?

Cevap : B. Maksimum-minimum yöntemi

#17. Yalın üretim çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi israf olarak nitelendirilmez?

Cevap : B. Müşterilerin talebi doğrultusunda üretim yapılması

#18. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin ikinci işlevine giren işlemlerden biridir?

Cevap : C. Analiz etme

#19. Ar-ge fonksiyonun özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A. Ar-ge faaliyetleri risk taşımayan faaliyetlerdir.

#20. Büyük defterdeki hesapların listesine ne ad verilir?

Cevap : E. Mizan

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Deneme Sınavı -4

 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Deneme Sınavı -4

 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Soruları Deneme Sınavı -4

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Soruları Deneme Sınavı -4

İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Ünite -4
İnsan Kaynakları Fonksiyonu

1 I. İnsan Sermayesi
II. Duygusal Sermaye
III.Yapısal Sermaye
IV. Stratejik Sermaye
V. Müşteri Sermayesi
Yukarıdaki ifadelerden hangileri entelektüel sermayeyi oluşturan unsurlardandır?

A. I, II ve III
B. II, IV ve V
C. I, III ve V
D. III, IV ve V
E. I, IV ve V

Cevap : C. I, III ve V

2 Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimini personel yönetiminden ayıran farklardan biridir?

A. Kaynak anlayışı
B. İş odaklılık
C. Operasyonel faaliyetler
D. Statik bir yapı
E. Kalıplar normlar

Cevap : A. Kaynak anlayışı

3 Ülkelerin enflasyon oranları, kredi ve risk puanları, üniversite mezun sayıları, nüfus artış hızı, işsizlik rakamları gibi göstergeler insan kaynakları yönetimini etkileyen hangi çevresel başlıkta yer alır?

A. Toplumsal çevre
B. Ekonomik çevre
C. Yasal çevre
D. Teknolojik çevre
E. Statik çevre

Cevap : B. Ekonomik çevre

4 Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin ilkelerinden biri değildir?

A. İnsana saygı
B. Disiplin
C. Eşitlik
D. Güvence
E. Taraflılık

Cevap : E. Taraflılık

5 Kariyer yönetimi, insan kaynakları faaliyetlerinin hangi boyutunda yer alır?

A. Hukuki boyut
B. İdari boyut
C. Karma boyut
D. Teknik boyut
E. Davranışsal boyut

Cevap : D. Teknik boyut

6 Bir işin gerektirdiği yapılacak adımların, görevlerin, sorumlulukların, bilgi, beceri ve yeteneklerin sistemli incelemesi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. Rotasyon
B. İş analizi
C. Oryantasyon
D. İş tasarımı
E. İş gerekleri

Cevap : B. İş analizi

7 Aşağıdakilerden hangisi işe yönelik düzenleyici iş tasarım faaliyetlerinden biri değildir?

A. İş değerleme
B. İş zenginleştirme
C. Rotasyon
D. Basitleştirme
E. İş genişletme

Cevap : A. İş değerleme

8
I. Ücretlendirme
II. Risk Puanlama
III.Planlama
IV. Zaman Kontrol
V. Kariyer Yönetimi

Yukarıdaki ifadelerden hangileri insan kaynakları yönetimi fonksiyonları arasındadır?

A. I, II ve III
B. II, IV ve V
C. I, III ve V
D. I, IV ve V
E. III, IV ve V

Cevap : C. I, III ve V

9 Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları fonksiyonları arasında yer alan eğitim ve geliştirme kapsamında uygulanan iş dışı eğitim yöntemlerinden biridir?

A. Mentorluk
B. Uzaktan eğitim
C. Yetki devri ile eğitim
D. Simülasyon yöntemi
E. Staj yoluyla eğitim

Cevap : D. Simülasyon yöntemi

10 Aşağıdakilerden hangisi kariyer yönetim sürecini oluşturan aşamalardır?

A. Kariyer Statiği- Kariyer Dinamiği
B. Kariyer Başlangıcı-Kariyer Yedekleme
C. Kariyer Tasarımı-Kariyer Karması
D. Kariyer İnşası-Kariyer Kontrolü
E. Kariyer Planlama-Kariyer Geliştirme

Cevap : E. Kariyer Planlama-Kariyer Geliştirme

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi bahar dönemi vize soruları
Aöf Havacılık Lisans çıkmış sınav soruları
İŞL106U İşletme Fonksiyonları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!