auzef

Mobil Programlama 2022-2023 Vize Soruları

Mobil Programlama 2022-2023 Vize Soruları

#1. Dart programlama dilinde extends ile miras alma yoluyla türetilen bir sınıfta ebeveyn sınıfın özelliklerine ve metotlarına erişmek için hangi anahtar kelime kullanılır?

Cevap : A) super

#2. Aşağıdakilerden hangisi ile bir Flutter uygulaması çalıştırılamaz?

Cevap : B) Terminalden proje klasöründeyken “flutter create” komutunu çalıştırarak

#3. Dart'ta miras alma yolu ile aktarılan fonksiyonların ezilerek baştan tanımlanması gerekiyorsa kullanılan annotation hangisidir?

Cevap : C) @override

#4. Aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi mobil platformları için geliştirilen işletim sistemlerinin kendi sundukları API üzerinden yazılım geliştirmeyi ifade eden mobil programlama türüdür?

Cevap : D) Doğal (Native)

#5. Günümüzde mobil programlama neden daha çok önem kazanmıştır?

Cevap : A) İnternet erişiminin yoğun olarak mobil platformlardan sağlanması ve akıllı telefonların dijital asistan görevi görmesinden dolayı


#6. DartDevTools içerisinde uygulama arayüzüne yerleşen objelerin nasıl konumlandıklarını gördüğümüz arayüzün adı (başlığı) nedir?

Cevap : E) Widget Inspector

#7. Flutter'da sayfalar arası gezinti için temel kütüphanelerde gelen hangi arayüz bileşeni bize Navigator API'nın basit bir kullanımını sunmaktadır?

Cevap : C) MaterialApp

#8. Aşağıdakilerden hangisi Navigator API içerisinde bulunulan sayfadan bir önceki sayfaya dönmeyi sağlayan fonksiyon çağrısıdır?

Cevap : D) Navigator.pop

#9. Point bir sınıf ise sınıf tanımlaması içerisinde Point(this.x, this.y); gibi bir kod parçacığı hangi işlevi yerine getirmektedir?

Cevap : B) Sınıfın üye değişkenlerine ilk değer atayan yapılandırıcı fonksiyon tanımlar.

#10. Bir Flutter projesinde "lib" klasörü altında bulunan kod dosyasının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) .dart


#11. Arayüzün yenilenmesi gerekiyorsa hazırlanan arayüz bileşeninin StatefulWidget türünde olması gerekir. StatefulWidget arayüz hiyerarşisinde performans açısından ele alınacak olursa, olması gereken yeri neresidir?

Cevap : B) Arayüzde etkileşim sonucu güncellenmesi gereken tüm bileşenleri saracak en alt seviyede olmalıdır.

#12. Sabit tanımlama final ve const anahtar kelimeleri ile yapılabilmektedir. Bu hususta aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Const değerinin ilk ataması tanımlandığı satırdan daha sonra yapılabilir.

#13. Flutter'da, "Center" isimli arayüz bileşeninin yapıcı(constructor) fonksiyonunun hangi parametresi Widget? türünde bir değer alır?

Cevap : D) child

#14. Arayüz bileşeni ağacında hiyerarşik olarak aşağıdakilerin hangisinin altında bir başka arayüz bileşeni görülemez?

Cevap : C) Icon

#15. Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı etkileşimi yapabilen interaktif arayüz bileşenlerinden biri değildir?

Cevap : E) Container


#16. Dart programlama diline getirilen Null-Safety özelliği ne ifade etmektedir?

Cevap : A) Bir değişkenin atama işleminin sağ tarafında yer almadan önce içerisine bir atama yapılması gerektiğini.

#17. class TapboxA extends StatefulWidget{...} şeklinde tanımlanan bir arayüz bileşeni için @override ile yeniden yazılması gereken createState() fonksiyonunun geri dönüş veri türü hangisi olmalıdır?

Cevap : B) State

#18. Aşağıdaki değişken tanımlamalarından hangisi hem int hem de double türü değer saklayabilir?

Cevap : E) num x;

#19. Aşağıdakilerden hangisi Flutter projesinin hangi paketleri içerdiği gibi ayarlarının yapıldığı dosyanın adıdır?

Cevap : A) pubspec.yaml

#20. flutter doctor komutunun terminalde çalıştırılması sonucu "Connected device (3 available)" ifadesi çıktının son satırında veriliyorsa bu kurulum için ne söylenebilir?

Cevap : E) Bilgisayarda Flutter projesini çalıştırabileceğimiz üç opsiyon bulunmaktadır.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Mobil Programlama 2022-2023 Vize Soruları

1. DartDevTools içerisinde uygulama arayüzüne yerleşen objelerin nasıl konumlandıklarını gördüğümüz arayüzün adı (başlığı) nedir?

A) Welcome Screen
B) Form Viewer
C) Gesture Detector
D) Layout Editor
E) Widget Inspector

Cevap : E) Widget Inspector

2. Arayüzün yenilenmesi gerekiyorsa hazırlanan arayüz bileşeninin StatefulWidget türünde olması gerekir. StatefulWidget arayüz hiyerarşisinde performans açısından ele alınacak olursa, olması gereken yeri neresidir?

A) Arayüz ağacını oluşturan bileşenlerin en üst seviyesinde kök eleman olarak bulunmalıdır.
B) Arayüzde etkileşim sonucu güncellenmesi gereken tüm bileşenleri saracak en alt seviyede olmalıdır.
C) Scaffold arayüz bileşeninin hemen altında Container bileşenlerininse üstünde yer almalıdır.
D) SetState metodunun içerisinde çağrılacak şekilde yerleştirilmelidir.
E) Arayüzü oluşturan bileşenlerden en alt seviyede yaprak eleman olarak bulunmalıdır.

Cevap : B) Arayüzde etkileşim sonucu güncellenmesi gereken tüm bileşenleri saracak en alt seviyede olmalıdır.

3. Sabit tanımlama final ve const anahtar kelimeleri ile yapılabilmektedir. Bu hususta aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?

A) Final çalışma zamanı (run time) bir sabit tanımlamak için kullanılır.
B) Final değeri ilk sefer atandıktan sonra kod içerisinde değiştirilemez.
C) Const derleme zamanı (compile time) bir sabit tanımlamak için kullanılır.
D) Const değerinin ilk ataması tanımlandığı satırdan daha sonra yapılabilir.
E) Const bir tanımlamaya başka bir const ifadenin işleme sokulmuş hali atanabilir.

Cevap : D) Const değerinin ilk ataması tanımlandığı satırdan daha sonra yapılabilir.

4. Aşağıdaki değişken tanımlamalarından hangisi hem int hem de double türü değer saklayabilir?

A) double x;
B) var x = 0;
C) int x;
D) final double x;
E) num x;

Cevap : E) num x;

5. Aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi mobil platformları için geliştirilen işletim sistemlerinin kendi sundukları API üzerinden yazılım geliştirmeyi ifade eden mobil programlama türüdür?

A) Katmanlı (Layered)
B) Mobil Web (Mobile Web)
C) Çekirdek (Kernel)
D) Doğal (Native)
E) Cross-Platform (Çok Ortam Destekli)

Cevap : D) Doğal (Native)

6. Bir Flutter projesinde “lib” klasörü altında bulunan kod dosyasının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) .yaml
B) .flutter
C) .dart
D) .bin
E) .json

Cevap : C) .dart

7. Aşağıdakilerden hangisi Navigator API içerisinde bulunulan sayfadan bir önceki sayfaya dönmeyi sağlayan fonksiyon çağrısıdır?

A) Navigator.move
B) Navigator.back
C) Navigator.return
D) Navigator.pop
E) Navigator.push

Cevap : D) Navigator.pop

8. Flutter’da sayfalar arası gezinti için temel kütüphanelerde gelen hangi arayüz bileşeni bize Navigator API’nın basit bir kullanımını sunmaktadır?

A) SizeArea
B) Container
C) MaterialApp
D) Scaffold
E) Material

Cevap : C) MaterialApp

9. Flutter’da, “Center” isimli arayüz bileşeninin yapıcı(constructor) fonksiyonunun hangi parametresi Widget? türünde bir değer alır?

A) onTap
B) key
C) boxDecoration
D) child
E) children

Cevap : D) child

10. Arayüz bileşeni ağacında hiyerarşik olarak aşağıdakilerin hangisinin altında bir başka arayüz bileşeni görülemez?

A) Row
B) Scaffold
C) Icon
D) Column
E) Container

Cevap : C) Icon

11. Dart programlama dilinde extends ile miras alma yoluyla türetilen bir sınıfta ebeveyn sınıfın özelliklerine ve metotlarına erişmek için hangi anahtar kelime kullanılır?

A) super
B) elder
C) this
D) parent
E) upper

Cevap : A) super

12. Aşağıdakilerden hangisi Flutter projesinin hangi paketleri içerdiği gibi ayarlarının yapıldığı dosyanın adıdır?

A) pubspec.yaml
B) README.md
C) analysis_options.yaml
D) main.dart
E) launch.json

Cevap : A) pubspec.yaml

13. Point bir sınıf ise sınıf tanımlaması içerisinde Point(this.x, this.y); gibi bir kod parçacığı hangi işlevi yerine getirmektedir?

A) Abstract (soyut) bir metot tanımlaması yapar.
B) Sınıfın üye değişkenlerine ilk değer atayan yapılandırıcı fonksiyon tanımlar.
C) Sınıfın “f(x) = y” formunda bir fonksiyon gibi kullanılmasını sağlar.
D) Sınıfın x ve y adındaki iki örneğini birleştirerek yeni bir Point sınıfı tanımlar.
E) Sınıfın bir örneğini üretir.

Cevap : B) Sınıfın üye değişkenlerine ilk değer atayan yapılandırıcı fonksiyon tanımlar.

14. Dart’ta miras alma yolu ile aktarılan fonksiyonların ezilerek baştan tanımlanması gerekiyorsa kullanılan annotation hangisidir?

A) @supress
B) @deprecated
C) @override
D) @renew
E) @overload

Cevap : C) @override

15. Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı etkileşimi yapabilen interaktif arayüz bileşenlerinden biri değildir?

A) FloatingActionButton
B) Switch
C) TextField
D) Slider
E) Container

Cevap : E) Container

16. flutter doctor komutunun terminalde çalıştırılması sonucu “Connected device (3 available)” ifadesi çıktının son satırında veriliyorsa bu kurulum için ne söylenebilir?

A) Bilgisayarda çalışan üç adet Flutter uygulaması vardır.
B) Bilgisayara bağlı üç tane çevre birimi (klavye, fare, monitör) bulunmaktadır.
C) Bilgisayarda üç farklı işletim sistemi kuruludur.
D) Bilgisayarda üç farklı geliştirme ortamı (IDE) kuruludur.
E) Bilgisayarda Flutter projesini çalıştırabileceğimiz üç opsiyon bulunmaktadır.

Cevap : E) Bilgisayarda Flutter projesini çalıştırabileceğimiz üç opsiyon bulunmaktadır.

17. class TapboxA extends StatefulWidget{…} şeklinde tanımlanan bir arayüz bileşeni için @override ile yeniden yazılması gereken createState() fonksiyonunun geri dönüş veri türü hangisi olmalıdır?

A) List
B) State
C) Function
D) Widget
E) StatefulWidget

Cevap : B) State

18. Aşağıdakilerden hangisi ile bir Flutter uygulaması çalıştırılamaz?

A) VSCode içerisinde Run menüsü altında “Run Without Debugging” seçilerek
B) Terminalden proje klasöründeyken “flutter create” komutunu çalıştırarak
C) VSCode içerisinde Run menüsü altında “Start Debugging” seçilerek
D) VSCode içerisinde main.dart dosyası açıkken “F5” kısayol tuşuna basılarak
E) Terminalden proje klasöründeyken “flutter run” komutunu çalıştırarak

Cevap : B) Terminalden proje klasöründeyken “flutter create” komutunu çalıştırarak

19. Günümüzde mobil programlama neden daha çok önem kazanmıştır?

A) İnternet erişiminin yoğun olarak mobil platformlardan sağlanması ve akıllı telefonların dijital asistan görevi görmesinden dolayı
B) Masaüstü uygulamalarının web sayfalarına dönüştürülmesinin zahmetli olmasından dolayı
C) Farklı yazılım geliştirme alanlarının doyuma ulaşmasından dolayı
D) Yazılım geliştiricisinin eğitiminin mobil platformlarda daha kolay olmasından dolayı
E) Akıllı telefonlarda çok farklı işletim sistemleri kullanılmasından dolayı

Cevap : A) İnternet erişiminin yoğun olarak mobil platformlardan sağlanması ve akıllı telefonların dijital asistan görevi görmesinden dolayı

20. Dart programlama diline getirilen Null-Safety özelliği ne ifade etmektedir?

A) Bir değişkenin atama işleminin sağ tarafında yer almadan önce içerisine bir atama yapılması gerektiğini.
B) Aynı isme sahip iki sınıf tanımlaması varsa bunlardan ikincisinin daima null değeri ile sembolize edildiğini.
C) Değişken tanımlamasının sadece sınıf içerisinde yapılabileceğini.
D) Tüm sınıfların tanımlanmasının Null sınıfından miras alarak yapıldığını.
E) Değişkenlerin oluşturulduklarında sadece null değeri alabileceklerini.

Cevap : A) Bir değişkenin atama işleminin sağ tarafında yer almadan önce içerisine bir atama yapılması gerektiğini.

Mobil Programlama 2022-2023 Vize Soruları

AUZEF YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Mobil Programlama 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!