Anadolu AöfAöf - HaacılıkAöf - İşletmeİŞL106U İşletme Fonksiyonları

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Deneme Sınavı -8

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Deneme Sınavı -8

#1. İşletmelerin ar-ge uygulamalarının tamamen bilimsel buluşlara odaklandığı ve ar-ge fonksiyonunun işletmenin diğer fonksiyonları ile iletişiminin sınırlı olduğu ar-ge gelişim evresi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Birinci nesil ar-ge

#2. Finansal tablolarda yer alması istenen faydalı bilginin özelliklerinden hangisi bilgi kullanıcılarının karar almasına yardımcı olabilecek kadar erken sunulmasını gerektiren özelliktir?

Cevap : B. Bilginin zamanlılığı

#3. Toplumu, iş yapma biçimlerini hatta kimi zaman dünyayı önemli ölçüde değiştiren, geçmişte aynı amaçla kullanılan mal ve hizmetleri geçersiz kılarak yerine geçen, yeni pazarlar ve ihtiyaçlar oluşturan köklü yeniliklere ne ad verilir?

Cevap : A. Radikal yenilik

#4. Aşağıdakilerden hangisi değişim ilişkisinin gerçekleşebilmesi için gerekli olan şartlardan biridir?

Cevap : D. Sadece iki taraf olması

#5. I. Ücretlendirme II. Risk Puanlama III.Planlama IV. Zaman Kontrol V. Kariyer Yönetimi Yukarıdaki ifadelerden hangileri insan kaynakları yönetimi fonksiyonları arasındadır?

Cevap : C. I, III ve V

#6. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin ilkelerinden biri değildir?

Cevap : E. Taraflılık

#7. Olası giderler ile zararların dikkate alınmasını gerektiren muhasebenin temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. İhtiyatlılık

#8. Aşağıdakilerden hangisi kariyer yönetim sürecini oluşturan aşamalardır?

Cevap : E. Kariyer Planlama-Kariyer Geliştirme

#9. Aşağıdakilerden hangisi ürünlerin tüketiciye akışından sorumludur?

Cevap : B. Dağıtım

#10. İç girişimcilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D. İç girişimciler kendi mülkiyetlerindeki finansal kaynakları kullanırlar.

#11. Henry Ford’un tüketicilere Model T ile ilgili olarak “Siyah olmak koşuluyla istediğiniz renk otomobil seçebilirsiniz.” ifadesi aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine örnek teşkil eder?

Cevap : B. Ürün yaklaşımı

#12. Aşağıdakilerden hangisi sonuç hesaplarından biridir?

Cevap : B. Gelir hesapları

#13. Aşağıdakilerden hangisi iç bilgi kullanıcılarından biridir?

Cevap : A. Personel

#14. Bir işin gerektirdiği yapılacak adımların, görevlerin, sorumlulukların, bilgi, beceri ve yeteneklerin sistemli incelemesi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. İş analizi

#15. Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli değişim ilişkisini merkezine alan pazarlama yaklaşımıdır?

Cevap : C. İlişkisel pazarlama yaklaşımı

#16. Ar-ge fonksiyonun özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A. Ar-ge faaliyetleri risk taşımayan faaliyetlerdir.

#17. Görünürde herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel ve ya teorik çalışmalara ne ad verilir?

Cevap : A. Temel araştırma

#18. Aşağıdakilerin hangisinde pazarlama faaliyetlerinde yaratılan faydalar tam ve doğru olarak verilmiştir?

Cevap : B. Yer-Zaman-Şekil-Mülkiyet

#19. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimini personel yönetiminden ayıran farklardan biridir?

Cevap : A. Kaynak anlayışı

#20. Muhasebenin temel kavramlarından hangisi muhasebe sürecinde seçilen muhasebe politikalarının, birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanmasını gerektirmektedir?

Cevap : E. Tutarlılık

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Soruları Final Deneme Sınavı -8

 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Soruları Final Deneme Sınavı -8

 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Deneme Sınavı -8

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Deneme Sınavı -8

İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Ünite -8
Halkla İlişkiler Fonksiyonu

1 Aşağıdakilerden hangisi duyurumun özelliklerinden biri değildir?

A. Tek yönlü bir iletişim aracı olması
B. Ulaştığı sonucu değerlendirmenin zor olması
C. İşletme hakkında belirli bir olayı ya da konuyu, belirli bir çerçevede duyurması
D. Ayrıntılı ve karmaşık bir iletişim süreci içermesi
E. Sadece kitle iletişim araçlarında yayınlanması

Cevap : D. Ayrıntılı ve karmaşık bir iletişim süreci içermesi

2 Aşağıdakilerden hangisi kurumsal imajın özelliklerinden biridir?

A. Çalışanların hedef kitleye karşı sergiledikleri tipik davranışları ve gösterdikleri tepkileri içermesi
B. Kurum kimliği faaliyetlerinin sonucunda meydana gelmesi
C. Kurum felsefesinin görsel dile çevrilmesini ve görsel bir kimlik oluşmasını sağlaması
D. Kurum kimliğinin özü ve temel yönlendiricisi olması
E. Kurumun diğerleriyle karşılaştırıldığındaki duruşuyla yakından ilgili olması

Cevap : B. Kurum kimliği faaliyetlerinin sonucunda meydana gelmesi

3 Halkla ilişkiler iletişimini çift yönlü hâle getiren en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kaynak
B. Alıcı
C. Geri bildirim
D. İletişim aracı
E. Çevre ve ortam koşulları

Cevap : C. Geri bildirim

4 Biçimsel olmayan iletişim ne zaman ortaya çıkar?

A. Kurumsal yapı ihtiyaç duyulan bilgiyi sağlayamadığında
B. İletişimde emir-komuta zinciri izlenmediğinde
C. Yöneticiler problemleri birlikte çözemediğinde
D. Hiyerarşik kademeler arasında çok yoğun iletişim olduğunda
E. İlgili bölümler koordinasyon içinde çalışmadığında

Cevap : A. Kurumsal yapı ihtiyaç duyulan bilgiyi sağlayamadığında

5 Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim araçlarından biridir?

A. Bloglar ve forumlar
B. Sunulan ikramlar ve test ürünleri
C. Videokonferans ve telekonferans
D. Mimari yapı ve iç dekorasyon stili
E. Sanal ortamda yer alan yazılı ve resimli iletiler

Cevap : D. Mimari yapı ve iç dekorasyon stili

6 Aşağıdakilerden hangisi duyusal iletişim araçlarından biri değildir?

A. Ürünün kendisi ve ambalajının tasarımı
B. Basın toplantıları ve bültenleri
C. Ofis ve mağaza tasarımı
D. Kullanılan renkler ve müzikler
E. Logo ve diğer görsel malzemeler

Cevap : B. Basın toplantıları ve bültenleri

7 Halkla ilişkiler bölümünün örgüt yapısının oluşturulmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A. Büyük işletmelerde halkla ilişkiler daire başkanlığı şeklinde örgütlenebilir.
B. Diğer fonksiyon yöneticileriyle aynı düzeyde bir halkla ilişkiler bölümü oluşturulabilir.
C. Halkla ilişkiler bölümü insan kaynakları ya da pazarlama bölümlerinin bir alt birimi olarak örgütlenebilir.
D. Halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek üzere dışarıdan bir ajans ya da danışman ile anlaşma yapılabilir.
E. Halkla ilişkilerin mutlaka kurum içinde örgütlenmesi gerekir.

Cevap : E. Halkla ilişkilerin mutlaka kurum içinde örgütlenmesi gerekir.

8 Halkla ilişkilerin aşağıdaki amaçlarından hangisi etik olarak sorgulanmasına yol açar?

A. İç paydaşlarla iletişim kurmak
B. Dış paydaşları ikna etmek
C. Kamu yararını gözetmek
D. Kamuoyunu bilgilendirmek
E. Kurumun itibarını yükseltecek çalışmalar yapmak

Cevap : C. Kamu yararını gözetmek

9 Halkla ilişkiler kapsamında yapılan informel araştırmalar aşağıdaki amaçlardan hangisine ulaşmayı sağlamaz?

A. Geçerli ve kanıta dayalı bilgi üretmeyi
B. Uzman ve otorite figürü olan kişilerin görüşlerini almayı
C. İlgilenilen konuda bilgi sahibi olmayı
D. Karşılaşılan bir problemi çözmeyi
E. Çeşitli paydaşların duygu ve düşüncelerini öğrenmeyi

Cevap : A. Geçerli ve kanıta dayalı bilgi üretmeyi

10 Bütçe hazırlanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesi gerekir?

A. Bütçe kalemlerinden en yüksek tasarrufun yapılmasına
B. Yöneticilerin onaylayacağı bir bütçe hazırlanmasına
C. Mümkün olan en geniş bütçenin ayrılmasına
D. Programda olan bazı iş kalemlerinin göz ardı edilmesine
E. Beklenen fayda ile yapılacak harcamanın dengeli olmasına

Cevap : E. Beklenen fayda ile yapılacak harcamanın dengeli olmasına

İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi bahar dönemi vize soruları
Aöf Havacılık Lisans çıkmış sınav soruları
İŞL106U İşletme Fonksiyonları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!