Anadolu AöfAöf - HaacılıkAöf - İşletmeİŞL106U İşletme Fonksiyonları

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Deneme Sınavı -7

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Soruları Final Deneme Sınavı -7

#1. Mevcut bir mal, hizmet veya süreci geliştirerek ona farklı özellikler ekleyen, verimliliğini, performansını veya kalitesini artıran yeniliklere ne ad verilir?

Cevap : B. Artımsal yenilik

#2. Kariyer yönetimi, insan kaynakları faaliyetlerinin hangi boyutunda yer alır?

Cevap : D. Teknik boyut

#3. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması (pazar sunumu) kapsamında yer alır?

Cevap : A. Ürün geliştirme

#4. Büyük defterdeki hesapların listesine ne ad verilir?

Cevap : E. Mizan

#5. Ülkelerin enflasyon oranları, kredi ve risk puanları, üniversite mezun sayıları, nüfus artış hızı, işsizlik rakamları gibi göstergeler insan kaynakları yönetimini etkileyen hangi çevresel başlıkta yer alır?

Cevap : B. Ekonomik çevre

#6. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın temel görevlerinden biri değildir?

Cevap : E. Ürün üretmek

#7. Algılanan performansın beklentileri karşılaması ya da beklentinin üzerine çıkması halinde aşağıdakilerin hangisinden söz edilebilir?

Cevap : E. Tatmin

#8. Finansal tablolarda yer alması istenen faydalı bilginin özelliklerinden hangisi farklı taraflarca yürütülecek bir muhasebe süreci olsa bile, onun sonucunda yine aynı finansal bilgilerin üretilebilmesi anlamına gelmektedir?

Cevap : A. Bilginin kanıtlanabilirliği

#9. I. İç girişimciler işletmelerin büyümelerine ve yeni faaliyet alanlarına yayılmalarına olanak sağlar. II. İç girişimciler işletmelerin yenilik performansını ve örgüt içindeki dinamizmi artırırlar. III. İç girişimcilik uygulamaları, işletme içerisindeki girişimci niteliklere sahip liderlerin tespit edilmesini ve nitelikli liderlerin işletmeye kazandırılmasını sağlar. İç girişimcilik ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Cevap : E. I, II ve III

#10. Finansal muhasebe ve yönetsel muhasebe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D. Finansal muhasebede bazen para ile ifade edilebilen işlemler dışında fiziksel miktarlar, indeksler gibi farklı birimlere ilişkin verinin kullanımı da gerekli olmaktadır.

#11. Ar-ge fonksiyonunun dünyanın her yerindeki müşteriler ve tedarikçilerin ötesinde rakipler, üniversiteler, araştırma kuruluşları, farklı endüstrilerden benzer teknolojileri kullanan işletmeler ile yakın ilişkiler geliştirmeleri ve deneyim paylaşımında bulundukları ar-ge gelişim evresi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Beşinci nesil ar-ge

#12. Hesapların işleyiş kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A. Gelirler oluştukça ilgili hesabın borç tarafına kaydedilir.

#13. 1 I. İnsan Sermayesi II. Duygusal Sermaye III.Yapısal Sermaye IV. Stratejik Sermaye V. Müşteri Sermayesi Yukarıdaki ifadelerden hangileri entelektüel sermayeyi oluşturan unsurlardandır?

Cevap : C. I, III ve V

#14. I. Belirli bir dönemde gerçekleştirilen ürün,süreç yeniliği ve alınan patentlerin sayısı II. Ar-ge harcamalarının işletme cirosunaoranı III. Son 5 yılda yeni ürünlerden elde edilen gelirlerin işletme cirosu içindeki oranı Yukarıdaki ölçütlerden hangileri işletmelerin ar-ge faaliyetlerinin kontrolü için kullanılabilir?

Cevap : E. I, II ve III

#15. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin ikinci işlevine giren işlemlerden biridir?

Cevap : C. Analiz etme

#16. Aşağıdakilerden hangisi işe yönelik düzenleyici iş tasarım faaliyetlerinden biri değildir?

Cevap : A. İş değerleme

#17. Ürün yaşam eğrisinde ürünün tanınmaya başlandığı ve satışların hızla yükseldiği evre aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Gelişme

#18. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın sağladığı faydalardan biridir?

Cevap : D. Şekil

#19. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları fonksiyonları arasında yer alan eğitim ve geliştirme kapsamında uygulanan iş dışı eğitim yöntemlerinden biridir?

Cevap : D. Simülasyon yöntemi

#20. Araştırma veya deneyimlerden elde edilen mevcut bilgilerden yararlanarak yeni malzemeler, ürünler ve cihazlar üretmeye, yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye ya da halihazırda üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelik sistemli çalışmalara ne ad verilir?

Cevap : C. Geliştirme

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Soruları Final Deneme Sınavı -7

 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Soruları Final Deneme Sınavı -7

 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Soruları Final Deneme Sınavı -7

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Soruları Final Deneme Sınavı -7

İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Ünite -7
Araştırma Geliştirme Fonksiyonu

1 Toplumu, iş yapma biçimlerini hatta kimi zaman dünyayı önemli ölçüde değiştiren, geçmişte aynı amaçla kullanılan mal ve hizmetleri geçersiz kılarak yerine geçen, yeni pazarlar ve ihtiyaçlar oluşturan köklü yeniliklere ne ad verilir?

A. Radikal yenilik
B. Artımsal yenilik
C. Yıkıcı yenilik
D. Ürün yeniliği
E. Süreç yeniliği

Cevap : A. Radikal yenilik

2 Mevcut bir mal, hizmet veya süreci geliştirerek ona farklı özellikler ekleyen, verimliliğini, performansını veya kalitesini artıran yeniliklere ne ad verilir?

A. Radikal yenilik
B. Artımsal yenilik
C. Yıkıcı yenilik
D. Ürün yeniliği
E. Süreç yeniliği

Cevap : B. Artımsal yenilik

3 İç girişimcilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. İç girişimcilik süreçleri sonucunda elde edilen karlar işletmeye aittir.
B. Çalışanların hâlihazırda çalıştıkları işletmelerde girişimcilik faaliyetlerini yerine getirmesidir.
C. İç girişimciler başarısızlık söz konusu olduğu zaman riski bireysel olarak üstlenmezler.
D. İç girişimciler kendi mülkiyetlerindeki finansal kaynakları kullanırlar.
E. İç girişimcilik girişimciliğe yönelik atılan bir adım olarak da değerlendirilebilir.

Cevap : D. İç girişimciler kendi mülkiyetlerindeki finansal kaynakları kullanırlar.

4
I. İç girişimciler işletmelerin büyümelerine ve yeni faaliyet alanlarına yayılmalarına olanak sağlar.
II. İç girişimciler işletmelerin yenilik performansını ve örgüt içindeki dinamizmi artırırlar.
III. İç girişimcilik uygulamaları, işletme içerisindeki girişimci niteliklere sahip liderlerin tespit edilmesini ve nitelikli liderlerin işletmeye kazandırılmasını sağlar.
İç girişimcilik ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. I ve III
E. I, II ve III

Cevap : E. I, II ve III

5 Görünürde herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel ve ya teorik çalışmalara ne ad verilir?

A. Temel araştırma
B. Uygulamalı araştırma
C. Geliştirme
D. Ürün yeniliği
E. İnovasyon

Cevap : A. Temel araştırma

6 Araştırma veya deneyimlerden elde edilen mevcut bilgilerden yararlanarak yeni malzemeler, ürünler ve cihazlar üretmeye, yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye ya da halihazırda üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelik sistemli çalışmalara ne ad verilir?

A. Temel araştırma
B. Uygulamalı araştırma
C. Geliştirme
D. Bilimsel araştırma
E. Keşif

Cevap : C. Geliştirme

7 İşletmelerin ar-ge uygulamalarının tamamen bilimsel buluşlara odaklandığı ve ar-ge fonksiyonunun işletmenin diğer fonksiyonları ile iletişiminin sınırlı olduğu ar-ge gelişim evresi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Birinci nesil ar-ge
B. İkinci nesil ar-ge
C. Üçüncü nesil ar-ge
D. Dördüncü nesil ar-ge
E. Beşinci nesil ar-ge

Cevap : A. Birinci nesil ar-ge

8 Ar-ge fonksiyonunun dünyanın her yerindeki müşteriler ve tedarikçilerin ötesinde rakipler, üniversiteler, araştırma kuruluşları, farklı endüstrilerden benzer teknolojileri kullanan işletmeler ile yakın ilişkiler geliştirmeleri ve deneyim paylaşımında bulundukları ar-ge gelişim evresi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Birinci nesil ar-ge
B. İkinci nesil ar-ge
C. Üçüncü nesil ar-ge
D. Dördüncü nesil ar-ge
E. Beşinci nesil ar-ge

Cevap : E. Beşinci nesil ar-ge

9 Ar-ge fonksiyonun özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Ar-ge faaliyetleri risk taşımayan faaliyetlerdir.
B. Yeni ürün ve süreçler aracılığıyla kârlılığı artırabilir.
C. Ar-ge faaliyetleri verimlilik artışında önemli rol oynayabilir.
D. Ar-ge fonksiyonu nitelikli ve profesyonel çalışanlara ihtiyaç duyar.
E. İşletmeler rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve teknolojileri işletme dışından da temin edebilir.

Cevap : A. Ar-ge faaliyetleri risk taşımayan faaliyetlerdir.

10 I. Belirli bir dönemde gerçekleştirilen ürün,süreç yeniliği ve alınan patentlerin sayısı
II. Ar-ge harcamalarının işletme cirosunaoranı
III. Son 5 yılda yeni ürünlerden elde edilen
gelirlerin işletme cirosu içindeki oranı Yukarıdaki ölçütlerden hangileri işletmelerin ar-ge faaliyetlerinin kontrolü için kullanılabilir?

A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. I ve III
E. I, II ve III

Cevap : E. I, II ve III

İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi bahar dönemi vize soruları
Aöf Havacılık Lisans çıkmış sınav soruları
İŞL106U İşletme Fonksiyonları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!