Anadolu AöfAöf - HaacılıkAöf - İşletmeİŞL106U İşletme Fonksiyonları

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Deneme Sınavı -6

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Soruları Final Deneme Sınavı -6

#1. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarla bütünleşik üretimin fonksiyonel alt sistemlerinden biri değildir?

Cevap : C. Bilgisayar destekli veri tabanı yönetim sistemi

#2. Halkla ilişkilerin aşağıdaki amaçlarından hangisi etik olarak sorgulanmasına yol açar?

Cevap : C. Kamu yararını gözetmek

#3. Biçimsel olmayan iletişim ne zaman ortaya çıkar?

Cevap : A. Kurumsal yapı ihtiyaç duyulan bilgiyi sağlayamadığında

#4. Mondros Mütarekesi imzalanırken iktidarda hangi Osmanlı hükümeti vardı?

Cevap : C) Ahmet İzzet Paşa Hükümeti

#5. Osmanlı topraklarında yaşayan her milletin üst kimlik olarak kendisini Osmanlı görmesi gerektiğini savunan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Osmanlıcılık

#6. Aşağıdakilerden hangisi duyusal iletişim araçlarından biri değildir?

Cevap : B. Basın toplantıları ve bültenleri

#7. Aşağıdakilerden hangisi kapasitenin belirlenmesindeki en temel ve önemli girdidir?

Cevap : D. Talep

#8. Aşağıdaki stok kontrol yöntemlerinden hangisinde stok miktarı sipariş noktasına düşünce yeniden sipariş verilir?

Cevap : B. Maksimum-minimum yöntemi

#9. Çok sayıda alıcı ve satıcının yer alması, arz ve talep dengesini tek başına hiçbir alıcının/satıcının değiştirememesi, rekabet olması, işlem maliyetlerinin çok düşük olması ve bilgi edinmenin hızlı ve kolay olması unsurlarının bütünü, bir finansal piyasanın hangi özelliğinin unsurlarıdır?

Cevap : E. Etkinlik

#10. Aşağıdakilerden hangisi “net çalışma sermayesi”ni anlatmaktadır?

Cevap : C. Dönen varlıklar – Kısa vadeli yabancı kaynaklar

#11. İşletmelerin çevresinde yer alan ve birbirinin içine geçmiş, aynı zamanda birbiri ile etkileşim hâlinde olan unsurlara dâhil olan çıkar gruplarından her birine ne ad verilir?

Cevap : A. Paydaş

#12. Bütçe hazırlanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesi gerekir?

Cevap : E. Beklenen fayda ile yapılacak harcamanın dengeli olmasına

#13. Yalın üretim çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi israf olarak nitelendirilmez?

Cevap : B. Müşterilerin talebi doğrultusunda üretim yapılması

#14. Osmanlı yenileşme tarihinin en önemli aşamalarından biri olan Nizam-ı Cedit ıslahatları hangi padişah döneminde uygulanmıştır?

Cevap : B) Sultan III. Selim

#15. Bir üretim sistemi düşünüldüğünde aşağıdaki unsurlardan hangisi, sistemin mal ve hizmetler üzerinde çeşitli değişiklikler ya da güncellemeler yapılmasını sağlar?

Cevap : E. Geri besleme

#16. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal imajın özelliklerinden biridir?

Cevap : B. Kurum kimliği faaliyetlerinin sonucunda meydana gelmesi

#17. Bir finans yöneticisi bir yatırım projesini kabul ettiğinde, alternatif bir projeyi gerçekleştiremiyorsa bu projeler aşağıdaki proje türlerinden hangisidir?

Cevap : B. Birbirini dışlayan

#18. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen ekonomik gelişmelerden biri değildir?

Cevap : B) Sanayi üretiminde artış

#19. III. Selim dönemi reform programı Avrupa etkisiyle şekillendiğinden Batı'yı daha yakından takip edebilmek ve gelişmeler hakkında birinci elden bilgi sahibi olabilmek için daimi ikamet elçilikleri kurulmuştur. Bu maksatla 1793'te Londra'ya, 1797'de Viyana, Paris ve Berlin'e de birer elçi gönderildi. Bu karar ile Osmanlı, dış politikada hangi diplomasi türüne geçiş yapmıştır?

Cevap : A) Sürekli diplomasi

#20. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin hazırladığı finansal tablolardan biri değildir?

Cevap : D. Ticari kredi skor tablosu

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Deneme Sınavı -6

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Final Deneme Sınavı -6

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Soruları Final Deneme Sınavı -6

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Soruları Final Deneme Sınavı -6

İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Ünite -6
Finans Fonksiyonu

1 İşletmelerin çevresinde yer alan ve birbirinin içine geçmiş, aynı zamanda birbiri ile etkileşim hâlinde olan unsurlara dâhil olan çıkar gruplarından her birine ne ad verilir?

A. Paydaş
B. Hissedar
C. Alacaklı
D. Kreditör
E. Tedarikçi

Cevap : A. Paydaş

2 Finans sektöründe faaliyet gösteren bir bankanın finansal sistemdeki rolü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A. Düzenleyici
B. Finansal araç
C. Denetleyici
D. Finansal aracı
E. Hanehalkı

Cevap : D. Finansal aracı

3 Çok sayıda alıcı ve satıcının yer alması, arz ve talep dengesini tek başına hiçbir alıcının/satıcının değiştirememesi, rekabet olması, işlem maliyetlerinin çok düşük olması ve bilgi edinmenin hızlı ve kolay olması unsurlarının bütünü, bir finansal piyasanın hangi özelliğinin unsurlarıdır?

A. Düzenlilik
B. Derinlik
C. Büyüklük
D. Örgütlülük
E. Etkinlik

Cevap : E. Etkinlik

4 Aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin “kontrol” ile ilgili işlerinden biridir?

A. Nakit yönetimi
B. İç denetim
C. Menkul kıymet ihraçları
D. Banka ilişkileri
E. Kredi yönetimi

Cevap : B. İç denetim

5 Aşağıdakilerden hangisi “net çalışma sermayesi”ni anlatmaktadır?

A. Duran varlıklar – Özkaynaklar
B. Duran varlıklar – Dönen varlıklar
C. Dönen varlıklar – Kısa vadeli yabancı kaynaklar
D. Duran varlıklar – Uzun vadeli yabancı kaynaklar
E. Dönen varlıklar – Özkaynaklar

Cevap : C. Dönen varlıklar – Kısa vadeli yabancı kaynaklar

6 I. Tahvil
II. Faktöring
III. Pay senedi
IV. Finansman bonosu
Yukarıdakilerden hangileri işletmelerin kısa vadeli finansman alternatiflerindendir?

A. II ve IV
B. I ve II
C. I ve III
D. III ve IV
E. I ve IV

Cevap : A. II ve IV

7 Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin hazırladığı finansal tablolardan biri değildir?

A. Özkaynaklar değişim tablosu
B. Finansal durum tablosu
C. Gelir tablosu
D. Ticari kredi skor tablosu
E. Nakit akım tablosu

Cevap : D. Ticari kredi skor tablosu

8 Gelir tablosunda “net satışlar” tutarı ile “satışların maliyeti” tutarı arasındaki fark ile aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

A. Faaliyet kârı
B. Dönem net kârı
C. Brüt satış kârı
D. Faaliyet kârı
E. Vergi öncesi kâr

Cevap : C. Brüt satış kârı

9 Bir finans yöneticisi bir yatırım projesini kabul ettiğinde, alternatif bir projeyi gerçekleştiremiyorsa bu projeler aşağıdaki proje türlerinden hangisidir?

A. Geliştirme
B. Birbirini dışlayan
C. Bağımsız
D. Modernizasyon
E. Koşullu

Cevap : B. Birbirini dışlayan

10 Aşağıdakilerden hangisi riski dikkate almayan proje değerlendirme yöntemlerinden biri değildir?

A. Net bugünkü değer
B. Kârlılık endeksi
C. Geri ödeme süresi
D. İç kârlılık oranı
E. Karar ağacı

Cevap : E. Karar ağacı

İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi bahar dönemi vize soruları
Aöf Havacılık Lisans çıkmış sınav soruları
İŞL106U İşletme Fonksiyonları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!