auzefİktisatİşletmePazarlama İlkeleriPerakende Satış ve Mağaza YönetimiUluslararası Ticaret ve Lojistik YönetimiYönetim Bilişim Sistemleri

Pazarlama İlkeleri 2022-2023 Vize Soruları

Pazarlama İlkeleri 2022-2023 Vize Soruları

#1. Bireyler veya grupların istek ve ihtiyaçlarının tatmini için mal, hizmet, fikir veya deneyim/aktiviteleri seçerken, satın alırken, kullanırken ve elden çıkarırken gerçekleştirdiği davranışlar olarak ifade edilebilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Tüketici davranışı

#2. Modern pazarlama anlayışına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Müşterinin isteklerine dikkat etmeye gerek yoktur.

#3. Tüketici davranışına ilişkin verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Güdülenmez.

#4. "Tek ya da az sayıda tedarikçinin özellikle küçük ölçekli işletmeler bakımından davranışları ..... çok sayıda tedarikçi olması durumunda da tedarikçilerin kendi aralarında anlaşıp güç birliği oluşturması gibi durumlarda ....." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) zor tahmin edilebilirken / pazarlık gücü yitirilebilir.

#5. Müşterinin işletmeden yaşamı boyunca yaptığı alımlar için harcadığı paralardan; işletmenin sunduğu mal, hizmet ve müşteri tutmak için harcadığı paraların çıkarılmasıyla elde edilen rakama ne ad verilir?

Cevap : C) Müşteri yaşam boyu değeri

#6. Aşağıdaki trendlerden hangisi doğal çevre sorunlarından biri değildir?

Cevap : E) Artan nüfus

#7. Makro çevre unsurları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Teknolojik çevrede gerçekleşen yenilikler ve buluşlar tüketici davranışlarını ve işletmeleri sadece olumlu olarak etkileyebilir.

#8. Aşağıda verilenlerden hangisi, insanların ürünlere ihtiyaç duydukları zaman onlara ürünü sunmaya yarayan pazarlama faydasını ifade etmektedir?

Cevap : A) Zaman faydası

#9. İşletmenin ürettiği mal ya da hizmetleri satın almaya arzulu tüketici grubuna ne ad verilir?

Cevap : E) Hedef pazar

#10. Çalışanların dışında, işletmelerin uzun dönemde büyüme ve güçlenmelerinin ve kârlılıklarını artırmalarının odak noktasında yer alan müşteriler hangisidir?

Cevap : C) Dış müşteriler

#11. Üretilen ürünün muhakkak satılacağı ve "ne üretirsem onu satarım" düşüncesi, düşük maliyetle büyük ölçekli üretim yapabilmeye önem veren anlayış hangi döneme aittir?

Cevap : A) Üretim anlayışı

#12. Mal ve hizmetleri kendi mal ve hizmet üretimlerinde kullanmak veya satmak üzere satın alan işletme ve kuruluşlardan oluşan pazar türüne ne ad verilmektedir?

Cevap : B) Endüstriyel pazar

#13. "Pazarlama tüketicilere sadece ürün/hizmet ve/veya fikirleri satmayı değil..... ve ..... ulaştırmaya odaklanan süreçleri kapsamaktadır." ifadesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) değer / fayda

#14. Genç bir basketbolcunun Los Angeles Lakers'ta oynamak istemesi aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

Cevap : E) Üye olmak istenilen gruplar

#15. Tüketiciler, müşteriler, aracılar ve toplumun bütünü için değer ifade eden önerilerin oluşturulması, iletişimi, ulaştırılması ve değişimini içeren bir dizi faaliyet, kurum ve sürece ne ad verilmektedir?

Cevap : A) Pazarlama

#16. "Müşteri değeri ve memnuniyeti sunarak kazançlı ilişkiler kurma, koruma ve artırmaya" ne ad verilmektedir?

Cevap : C) Müşteri ilişkileri yönetimi

#17. Endüstriyel satın alma karar sürecinde, satın alınacak ürünün sunumunun yapılması istenen aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Teklif alma

#18. 1. Okuryazar olmayan 2. İlkokul mezunları 3. Lise mezunları 4. Üniversite mezunları 5. Lisansüstü mezunlar Yukarıda verilen bölümlendirilmiş pazar aşağıda verilen kriterlerden hangisine göre yapılmıştır?

Cevap : A) Eğitim

#19. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel pazarın özelliklerinden biri değildir?

Cevap : E) Düşük rekabet yoğunluğu

#20. Aşağıdakilerden hangisi işletme tarafından pazarlama stratejilerinin tasarımı ve yürütülmesinde benimsenen pazarlama anlayışlarından biri değildir?

Cevap : D) Fiyat anlayışı

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Pazarlama İlkeleri 2022-2023 Vize Soruları

1. Aşağıda verilenlerden hangisi, insanların ürünlere ihtiyaç duydukları zaman onlara ürünü sunmaya yarayan pazarlama faydasını ifade etmektedir?

A) Zaman faydası
B) Yer faydası
C) Fiyat faydası
D) Karma fayda
E) Şekil faydası

Cevap : A) Zaman faydası

2. Genç bir basketbolcunun Los Angeles Lakers’ta oynamak istemesi aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

A) Referans grupları
B) Sosyal sınıf grupları
C) Üye olunan gruplar
D) Hobi grupları
E) Üye olmak istenilen gruplar

Cevap : E) Üye olmak istenilen gruplar

3. “Tek ya da az sayıda tedarikçinin özellikle küçük ölçekli işletmeler bakımından davranışları ….. çok sayıda tedarikçi olması durumunda da tedarikçilerin kendi aralarında anlaşıp güç birliği oluşturması gibi durumlarda …..”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) kesindir / pazarlık gücü azalır.
B) zor tahmin edilebilirken / pazarlık gücü yitirilebilir.
C) bilinmez / pazarlık gücü artar.
D) bilinir/ pazarlık gücü artar.
E) bellidir / pazarlık gücü azalır.

Cevap : B) zor tahmin edilebilirken / pazarlık gücü yitirilebilir.

4. 1. Okuryazar olmayan
2. İlkokul mezunları
3. Lise mezunları
4. Üniversite mezunları
5. Lisansüstü mezunlar
Yukarıda verilen bölümlendirilmiş pazar aşağıda verilen kriterlerden hangisine göre yapılmıştır?

A) Eğitim
B) Ülke
C) Yaş
D) Cinsiyet
E) Şehir

Cevap : A) Eğitim

5. “Müşteri değeri ve memnuniyeti sunarak kazançlı ilişkiler kurma, koruma ve artırmaya” ne ad verilmektedir?

A) Veritabanlı pazarlama
B) Toplumsal pazarlama
C) Müşteri ilişkileri yönetimi
D) Algılanan müşteri değeri
E) Yaşam boyu müşteri değeri

Cevap : C) Müşteri ilişkileri yönetimi

6. Çalışanların dışında, işletmelerin uzun dönemde büyüme ve güçlenmelerinin ve kârlılıklarını artırmalarının odak noktasında yer alan müşteriler hangisidir?

A) Ticari müşteriler
B) Aracı müşteriler
C) Dış müşteriler
D) Endüstriyel müşteriler
E) İç müşteriler

Cevap : C) Dış müşteriler

7. Aşağıdaki trendlerden hangisi doğal çevre sorunlarından biri değildir?

A) Tüketici satın alma davranışındaki değişim
B) Enerji fiyatlarındaki artış
C) Hammadde yetersizği
D) Hükümetin doğal kaynak yönetimine müdahalesi
E) Artan nüfus

Cevap : E) Artan nüfus

8. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel pazarın özelliklerinden biri değildir?

A) Çapraz satış süreci
B) Yakın satıcı-müşteri ilişkisi
C) Az miktarda satın alım yapan çok sayıda alıcı
D) Profesyonel satın alma
E) Düşük rekabet yoğunluğu

Cevap : E) Düşük rekabet yoğunluğu

9. İşletmenin ürettiği mal ya da hizmetleri satın almaya arzulu tüketici grubuna ne ad verilir?

A) Pazarlama kanalı
B) Pazar programi
C) Pazarlama karması
D) Pazar araştırması
E) Hedef pazar

Cevap : E) Hedef pazar

10. Modern pazarlama anlayışına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Pazarlama müşteriyi memnun ederken firma ihtiyaç ve isteklerini göz ardı etmemeli, denge kurulmalıdır.
B) Pazarlama, tüm işletme birimlerini kapsayan ve müşterinin gözüyle olaylara bakmayı ilke edinen yönetim felsefesidir.
C) Müşteri önemli olmakla birlikte kral değildir, her İsteği mutlaka yapılmak zorunda değildir.
D) Müşterinin isteklerine dikkat etmeye gerek yoktur.
E) Pazarlamanın amacı müşteriyi memnun etmektir.

Cevap : D) Müşterinin isteklerine dikkat etmeye gerek yoktur.

11. “Pazarlama tüketicilere sadece ürün/hizmet ve/veya fikirleri satmayı değil….. ve ….. ulaştırmaya odaklanan süreçleri kapsamaktadır.” ifadesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) hizmet / ürün
B) değer / fayda
C) ürün / mal
D) mal/hizmet
E) fikir / ürün

Cevap : B) değer / fayda

12. Tüketici davranışına ilişkin verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

A) Çeşitli faaliyetlerden oluşur.
B) Güdülenmez.
C) Çevre faktörlerinden etkilenir.
D) Dinamik bir süreçtir.
E) Değişik rollerle ilgilenir.

Cevap : B) Güdülenmez.

13. Üretilen ürünün muhakkak satılacağı ve “ne üretirsem onu satarım” düşüncesi, düşük maliyetle büyük ölçekli üretim yapabilmeye önem veren anlayış hangi döneme aittir?

A) Üretim anlayışı
B) Pazarlama anlayışı
C) Satış anlayışı
D) Toplumsal pazarlama anlayışı
E) Ürün anlayışı

Cevap : A) Üretim anlayışı

14. Mal ve hizmetleri kendi mal ve hizmet üretimlerinde kullanmak veya satmak üzere satın alan işletme ve kuruluşlardan oluşan pazar türüne ne ad verilmektedir?

A) Özel pazar
B) Endüstriyel pazar
C) Kamu pazarı
D) Uluslararası pazar
E) Tüketici pazarı

Cevap : B) Endüstriyel pazar

15. Makro çevre unsurları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kültürel çevre toplumun temel değerlerini, algılarını, tercihlerini ve davranışlarını etkileyen kurumlar ve diğer güçlerden oluşur.
B) Politik ve yasal çevre; kanunlar, devlet kurumları ve toplumdaki grupları ve bireyleri etkileyen ya da sınırlayan baskı gruplarından oluşur.
C) Dünya ve ülke nüfusunun miktarı, cinsiyet dağılımı, coğrafi dağılımı, eğitim düzeyi gibi faktörler demografik çevre faktörleri arasında yer alır.
D) Teknolojik çevrede gerçekleşen yenilikler ve buluşlar tüketici davranışlarını ve işletmeleri sadece olumlu olarak etkileyebilir.
E) Ekonomik çevre faktörleri tüketicinin satın alma gücü ve harcama kalıplarını etkiler.

Cevap : D) Teknolojik çevrede gerçekleşen yenilikler ve buluşlar tüketici davranışlarını ve işletmeleri sadece olumlu olarak etkileyebilir.

16. Endüstriyel satın alma karar sürecinde, satın alınacak ürünün sunumunun yapılması istenen aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tedarikçi seçimi
B) Sipariş prosedürünün belirlenmesi
C) Performansın değerlendirilmesi
D) Teklif alma
E) Tedarikçi araştırması

Cevap : D) Teklif alma

17. Müşterinin işletmeden yaşamı boyunca yaptığı alımlar için harcadığı paralardan; işletmenin sunduğu mal, hizmet ve müşteri tutmak için harcadığı paraların çıkarılmasıyla elde edilen rakama ne ad verilir?

A) Müşteri sadakati ölçüsü
B) Toplam müşteri değeri
C) Müşteri yaşam boyu değeri
D) Pazarın büyüklüğü
E) Toplam müşteri büyüklüğü

Cevap : C) Müşteri yaşam boyu değeri

18. Aşağıdakilerden hangisi işletme tarafından pazarlama stratejilerinin tasarımı ve yürütülmesinde benimsenen pazarlama anlayışlarından biri değildir?

A) Satış anlayışı
B) Pazarlama anlayışı
C) Üretim anlayışı
D) Fiyat anlayışı
E) Ürün anlayışı

Cevap : D) Fiyat anlayışı

19. Tüketiciler, müşteriler, aracılar ve toplumun bütünü için değer ifade eden önerilerin oluşturulması, iletişimi, ulaştırılması ve değişimini içeren bir dizi faaliyet, kurum ve sürece ne ad verilmektedir?

A) Pazarlama
B) Organizasyon
C) Reklam
D) Satış
E) Yönetme

Cevap : A) Pazarlama

20. Bireyler veya grupların istek ve ihtiyaçlarının tatmini için mal, hizmet, fikir veya deneyim/aktiviteleri seçerken, satın alırken, kullanırken ve elden çıkarırken gerçekleştirdiği davranışlar olarak ifade edilebilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tüketici niyeti
B) Tüketici arzuları
C) Tüketici davranışı
D) Tüketici talebi
E) Tüketici beklentisi

Cevap : C) Tüketici davranışı

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Lolonolo Play Google Uygulamaları

Pazarlama İlkeleri 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!