Anadolu AöfAöf - İşletmeİŞL118U İşletme İletişmi

İŞL118U İşletme İletişmi Vize Deneme Sınavı -2

İŞL118U İşletme İletişmi Vize Deneme Sınavı -2

#1. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde kullanılan yazılı iletişim araçlarından biridir?

Cevap : A. Broşür, bülten ve el kitapçığı

#2. Aşağıdaki iletişim türlerinden hangisi toplumu bilgilendirmek, bir kurumu veya kişiyi övmek, suçlamak, savunmak vb. amaçlarla radyo, televizyon, internet, gazete gibi raçlar kullanılarak gerçekleştirilir?

Cevap : C. Kitle iletişimi

#3. Bireyi hem düşünsel hem iletişim açısından daha özgür bırakan iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. Sözlü

#4. Satıcı ile alıcı arasındaki iletişimde aşağıdakilerden hangisinin olması etik iletişime neden olur?

Cevap : B. Satıcının ürünün olumsuz yönlerini alıcıya açıkça söylemesi

#5. Aşağıdakilerden hangisi işletme iletişiminde bir mesaj hazırlanırken yaşanabilecek zorluklardan biri değildir?

Cevap : C. Çevresel gürültü kaynakları

#6. Aşağıdaki etkili işletme iletişimi ilkelerinden hangisi mesajın anlaşılırlığı konusunda herhangi bir şüpheye yer bırakılmaması gerektiği ile ilgilidir?

Cevap : C. Açıklık/Anlaşılırlık

#7. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde kullanılan yazılı iletişim araçlarından biridir?

Cevap : A. Broşür, bülten ve el kitapçığı

#8. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin iletişime sağladığı faydalardan biridir?

Cevap : D. Yöneticilerin bilgi yükünü azaltması

#9. Aşağıdakilerden hangisi işletme iletişim sürecini değerlendirme kaynaklarından biri değildir?

Cevap : B. Ürün fiyatları

#10. Aşağıdakilerden hangisi yeni kitle iletişim araçları arasında yer alır?

Cevap : E. Youtube

#11. Aşağıdakilerden hangisi hem yazılı hem uzaktan/sanal iletişim araçlarından biridir?

Cevap : A. Elektronik posta

#12. Sözlü veya yazılı olarak ifade edilemeyen bütün ögeleri içeren iletişim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Sözsüz/simgesel

#13. Aşağıdakilerden hangisi yönetime vizyon, misyon ve stratejik amaçlar arasında ilişki kurulmasını sağlayan stratejik bir çerçeve sunar?

Cevap : C. Kurumsal iletişim

#14. Aşağıdakilerden hangisi işletme iletişim sürecinde mevcut durumun saptanmasında dikkate alınması gereken kavramlardan biridir?

Cevap : D. Misyon

#15. Aşağıdakilerden hangisi yeni kitle iletişim araçları arasında yer alır?

Cevap : E. Youtube

#16. Bireyi hem düşünsel hem iletişim açısından daha özgür bırakan iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. Sözlü

#17. Sözlü veya yazılı olarak ifade edilemeyen bütün ögeleri içeren iletişim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Sözsüz/simgesel

#18. Kültürler arası iletişimde başarılı olabilmek için öncelikle aşağıdakilerden hangisinin ortadan kaldırılması gerekir?

Cevap : A. Basmakalıplaştırmanın

#19. İşletme iletişim sürecinin planlamasında yer alan hangi temel grup işletmelerin çevrelerinde olumlu bir imaj ve itibara sahip olabilmesi için iletişimden yararlanır?

Cevap : A. Halkla ilişkiler

#20. Aşağıdakilerden hangisi hem yazılı hem uzaktan/sanal iletişim araçlarından biridir?

Cevap : A. Elektronik posta

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL118U İşletme İletişmi Vize Deneme Sınavı -2

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL118U İşletme İletişmi Vize Deneme Sınavı -2

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL118U İşletme İletişmi Vize Deneme Sınavı -2

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL118U İşletme İletişmi Vize Deneme Sınavı -2

İŞL118U İşletme İletişmi
Ünite -2
İşletme İletişimi Süreci

1 Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin başarılı olduğunun göstergesidir?

A. Alıcının mesajı, gönderenin amaçladığı şekilde alması
B. İletişim sürecinin düşük maliyetle hazırlanması
C. İletişim sürecinin kesintisiz sağlanması
D. İletişim sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanması
E. Gönderenin mesajını istediği kaynağı kullanarak hazırlaması

Cevap : A. Alıcının mesajı, gönderenin amaçladığı şekilde alması

2 Aşağıdakilerden hangisi işletme iletişiminde bir mesaj hazırlanırken yaşanabilecek zorluklardan biri değildir?

A. Mesajın içeriğiyle ilgili kararsızlık
B. Konu veya alıcıya ilişkin bilgi eksikliği
C. Çevresel gürültü kaynakları
D. Duygusal çatışmalar
E. Fikirleri ifade etmede yaşanan sıkıntılar

Cevap : C. Çevresel gürültü kaynakları

3 Stratejik iletişimde SWOT analizi yapılırken aşağıdaki durumlardan hangisi değerlendirilmez?

A. İşletmenin güçlü yönleri
B. İşletmenin zayıf yönleri
C. Çevrede var olan veya oluşabilecek fırsatlar
D. Çevrede var olan veya oluşabilecek tehditler
E. İletişim eğitimi almış çalışan sayısı

Cevap : E. İletişim eğitimi almış çalışan sayısı

4 Aşağıdakilerden hangisi işletme iletişim sürecinde mevcut durumun saptanmasında dikkate alınması gereken kavramlardan biridir?

A. İşletmenin büyüklüğü
B. Yoğunluk
C. Kanal
D. Misyon
E. Etkililik

Cevap : D. Misyon

5 İşletme içi iletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A. İç iletişimde yer alan grupların birbirlerini tanımaları doğaldır.
B. İç iletişim, işletme içi gruplar tarafından sadece teknik destek sağlamak için kullanılır.
C. İç iletişimde, normal şartlar altında işletme dışına doğrudan çıkmayacak bilgilendirmeler gerçekleşir.
D. İç iletişim sözlü, sözsüz veya yazılı olarak gerçekleşebilir.
E. İç iletişimde gruplar arasında uyum sağlamak önemlidir.

Cevap : B. İç iletişim, işletme içi gruplar tarafından sadece teknik destek sağlamak için kullanılır.

6 İşletme iletişim sürecinin planlamasında yer alan hangi temel grup işletmelerin çevrelerinde olumlu bir imaj ve itibara sahip olabilmesi için iletişimden yararlanır?

A. Halkla ilişkiler
B. Müşteriler
C. Kamu kurumları
D. Özel sektör kurumları
E. Yabancı sermayeli işletmeler

Cevap : A. Halkla ilişkiler

7 İşletme iletişiminin planlamasında yer alabilecek aşağıdaki yöntem ve araçlardan hangisi etkileşim kurmada en yüksek yoğunluk sağlar?

A. E-postalar
B. Web sayfaları
C. Telekonferanslar
D. Video konferanslar
E. Yüz yüze görüşmeler

Cevap : E. Yüz yüze görüşmeler

8 Aşağıdaki etkili işletme iletişimi ilkelerinden hangisi mesajın anlaşılırlığı konusunda herhangi bir şüpheye yer bırakılmaması gerektiği ile ilgilidir?

A. Nezaket/Önemseme
B. Kısa ve Özlülük
C. Açıklık/Anlaşılırlık
D. Somutluk
E. Güvenilirlik

Cevap : C. Açıklık/Anlaşılırlık

9 İletişim sürecini belgelemek isteyen bir işletme aşağıdaki işlerden hangisini yapmalıdır?

A. Basınla olan ilişkilerine önem vermelidir.
B. İşletme içinde yaşanan sorunlarla ilgili toplantı yapmalıdır.
C. İletişimle güvenilir bilgi sunmalıdır.
D. Temel konulara ilişkin iletişim işlemi akış diyagramları hazırlamalıdır.
E. İşletme içi etkili iletişim teknikleri eğitimleri düzenlemelidir.

Cevap : D. Temel konulara ilişkin iletişim işlemi akış diyagramları hazırlamalıdır.

10 Aşağıdakilerden hangisi işletme iletişim sürecini değerlendirme kaynaklarından biri değildir?

A. Kamuoyu anketleri
B. Ürün fiyatları
C. Satış rakamları
D. Müşteri şikâyetleri
E. İşletmenin sanal ortamlardaki tıklanma ve izlenme sayısı

Cevap : B. Ürün fiyatları

İŞL118U İşletme İletişmi
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!