Anadolu AöfAöf - İşletmeİŞL118U İşletme İletişmi

İŞL118U İşletme İletişmi Vize Deneme Sınavı -1

İŞL118U İşletme İletişmi Vize Deneme Sınavı -1

 

#1. İşletme iletişim sürecinin planlamasında yer alan hangi temel grup işletmelerin çevrelerinde olumlu bir imaj ve itibara sahip olabilmesi için iletişimden yararlanır?

Cevap : A. Halkla ilişkiler

#2. Aşağıdakilerden hangisi bir örgüt ile ulaşmak istediği kitlesi arasında iyi niyet ve karşılıklı anlayış oluşturmak ve sürdürmek için gösterilen planlı ve sürekli bir çabadır?

Cevap : E. Halkla ilişkiler

#3. İşletme iletişimi aşağıdakilerden hangisinin kapsamında gerçekleşir?

Cevap : E. İşletmenin faaliyetleri

#4. Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimin olumlu yönlerinden biri değildir?

Cevap : E. Bilgi alışverişi kayıtlarının tutulabilmesi

#5. Uzaktan/sanal iletişimde uyulması gereken görgü kurallarını tanımlamak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Netiket

#6. Kültürel farklılıklar en çok aşağıdaki iletişim yöntemlerinden hangisini olumsuz yönde etkiler?

Cevap : C. Sözsüz/simgesel

#7. Uzaktan/sanal iletişimde uyulması gereken görgü kurallarını tanımlamak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Netiket

#8. Bir yöneticinin güven oluşturması aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir iletişim faaliyetidir?

Cevap : B. Çalışanların karar verme süreçlerine dahil edilmesiyle

#9. Aşağıdakilerden hangisi işletme iletişiminde bir mesaj hazırlanırken yaşanabilecek zorluklardan biri değildir?

Cevap : C. Çevresel gürültü kaynakları

#10. Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimin olumlu yönlerinden biri değildir?

Cevap : E. Bilgi alışverişi kayıtlarının tutulabilmesi

#11. Aşağıdakilerden hangisi işletme iletişim sürecini değerlendirme kaynaklarından biri değildir?

Cevap : B. Ürün fiyatları

#12. Belirli bir alan ya da sektöre yönelik çok sayıda firmanın katılımıyla düzenlenen, marka ve ürün/hizmet tanıtımının yapıldığı kapsamlı etkinliklere ne ad verilir?

Cevap : E. Çalıştay

#13. Kültürel farklılıklar en çok aşağıdaki iletişim yöntemlerinden hangisini olumsuz yönde etkiler?

Cevap : C. Sözsüz/simgesel

#14. Aşağıdakilerden hangisi işletme iletişim sürecinde mevcut durumun saptanmasında dikkate alınması gereken kavramlardan biridir?

Cevap : D. Misyon

#15. Aşağıdaki etkili işletme iletişimi ilkelerinden hangisi mesajın anlaşılırlığı konusunda herhangi bir şüpheye yer bırakılmaması gerektiği ile ilgilidir?

Cevap : C. Açıklık/Anlaşılırlık

#16. Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası iletişim becerilerinden biridir?

Cevap : B. Aktif dinleme

#17. Belirli bir alan ya da sektöre yönelik çok sayıda firmanın katılımıyla düzenlenen, marka ve ürün/hizmet tanıtımının yapıldığı kapsamlı etkinliklere ne ad verilir?

Cevap : D. Fuar

#18. Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişimin olumlu yönlerinden biri değildir?

Cevap : B. Hataların karşılıklı iletilerle anında düzeltilebilmesi

#19. Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişimin olumlu yönlerinden biri değildir?

Cevap : B. Hataların karşılıklı iletilerle anında düzeltilebilmesi

#20. İletişim eyleminin temelini aşağıdaki kavramlardan hangisi oluşturur?

Cevap : A. Paylaşmak

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL118U İşletme İletişmi Vize Deneme Sınavı -1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL118U İşletme İletişmi Vize Deneme Sınavı -1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL118U İşletme İletişmi Vize Deneme Sınavı -1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL118U İşletme İletişmi Vize Deneme Sınavı -1

İŞL118U İşletme İletişmi
Ünite -1
Genel Olarak İşletme İletişimi

1 İletişim eyleminin temelini aşağıdaki kavramlardan hangisi oluşturur?

A. Paylaşmak
B. Konuşmak
C. Dinlemek
D. Tartışmak
E. Sosyalleşmek

Cevap : A. Paylaşmak

2 Aşağıdaki iletişim türlerinden hangisi toplumu bilgilendirmek, bir kurumu veya kişiyi övmek, suçlamak, savunmak vb. amaçlarla radyo, televizyon, internet, gazete gibi raçlar kullanılarak gerçekleştirilir?

A. Örgütsel iletişim
B. Bireyler arası iletişim
C. Kitle iletişimi
D. Grup iletişimi
E. Kurumsal iletişim

Cevap : C. Kitle iletişimi

3 İşletme iletişimi aşağıdakilerden hangisinin kapsamında gerçekleşir?

A. Kullanılan iletişim formatları
B. Mevcut iletişim olanakları
C. Çalışanların yetenekleri
D. Üst yönetimin ihtiyaçları
E. İşletmenin faaliyetleri

Cevap : E. İşletmenin faaliyetleri

4 Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin iletişime sağladığı faydalardan biridir?

A. Ağ kolaylığı sağlaması
B. Yeni iletişim fırsatları sunması
C. İletişim hızını artırması
D. Yöneticilerin bilgi yükünü azaltması
E. İletişim maliyetlerini düşürmesi

Cevap : D. Yöneticilerin bilgi yükünü azaltması

5 Satıcı ile alıcı arasındaki iletişimde aşağıdakilerden hangisinin olması etik iletişime neden olur?

A. Satıcının grafiklerin ve çizelgelerin ölçeğini değiştirmesi
B. Satıcının ürünün olumsuz yönlerini alıcıya açıkça söylemesi
C. Satıcının ürünle ilgili bazı temel bilgileri atlaması
D. Satıcının alıcıya verdiği dokümandan sayısal verileri çıkması
E. Satıcının diğer müşterilerin gerçek görüşlerini saklaması

Cevap : B. Satıcının ürünün olumsuz yönlerini alıcıya açıkça söylemesi

6 Bir yöneticinin güven oluşturması aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir iletişim faaliyetidir?

A. Etkili geri bildirimler sağlanmasıyla
B. Çalışanların karar verme süreçlerine dahil edilmesiyle
C. Kurumun birliktelik potansiyelinin ortaya çıkarılmasıyla
D. Sağlam örgüt kültürüne sahip olunmasıyla
E. Bireylerin ya da ekiplerin kuruma katkılarının değerlenmesiyle

Cevap : B. Çalışanların karar verme süreçlerine dahil edilmesiyle

7 Aşağıdakilerden hangisi yönetime vizyon, misyon ve stratejik amaçlar arasında ilişki kurulmasını sağlayan stratejik bir çerçeve sunar?

A. Yönetsel iletişim
B. Örgütsel iletişim
C. Kurumsal iletişim
D. Marka iletişimi
E. Pazarlama iletişimi

Cevap : C. Kurumsal iletişim

8 Aşağıdakilerden hangisi bir örgüt ile ulaşmak istediği kitlesi arasında iyi niyet ve karşılıklı anlayış oluşturmak ve sürdürmek için gösterilen planlı ve sürekli bir çabadır?

A. Marka iletişimi
B. Yönetsel iletişim
C. Örgütsel iletişim
D. Kurumsal ilişkiler
E. Halkla ilişkiler

Cevap : E. Halkla ilişkiler

9 Kültürler arası iletişimde başarılı olabilmek için öncelikle aşağıdakilerden hangisinin ortadan kaldırılması gerekir?

A. Basmakalıplaştırmanın
B. Kültürel çeşitliliğin
C. Kültürel hassasiyetin
D. Asimilasyonun
E. Manüpilasyonun

Cevap : A. Basmakalıplaştırmanın

10 Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası iletişim becerilerinden biridir?

A. Müzakere etme
B. Aktif dinleme
C. İkna edici sunumlar yapma
D. Teşvik etme
E. İkna etme

Cevap : B. Aktif dinleme

İŞL118U İşletme İletişmi
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!