Anadolu AöfAöf - İşletmeİŞL118U İşletme İletişmi

İŞL118U İşletme İletişmi Vize Deneme Sınavı -4

İŞL118U İşletme İletişmi Vize Soruları Deneme Sınavı -4

#1. Belirli bir alan ya da sektöre yönelik çok sayıda firmanın katılımıyla düzenlenen, marka ve ürün/hizmet tanıtımının yapıldığı kapsamlı etkinliklere ne ad verilir?

Cevap : E. Çalıştay

#2. İşletme içi iletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

Cevap : B. İç iletişim, işletme içi gruplar tarafından sadece teknik destek sağlamak için kullanılır.

#3. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde kullanılan yazılı iletişim araçlarından biridir?

Cevap : A. Broşür, bülten ve el kitapçığı

#4. İşletme iletişiminin planlamasında yer alabilecek aşağıdaki yöntem ve araçlardan hangisi etkileşim kurmada en yüksek yoğunluk sağlar?

Cevap : E. Yüz yüze görüşmeler

#5. Aşağıdakilerden hangisi hem yazılı hem uzaktan/sanal iletişim araçlarından biridir?

Cevap : A. Elektronik posta

#6. Aşağıdakilerden hangisi yeni kitle iletişim araçları arasında yer alır?

Cevap : E. Youtube

#7. Uzaktan/sanal iletişimde uyulması gereken görgü kurallarını tanımlamak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Netiket

#8. Satıcı ile alıcı arasındaki iletişimde aşağıdakilerden hangisinin olması etik iletişime neden olur?

Cevap : B. Satıcının ürünün olumsuz yönlerini alıcıya açıkça söylemesi

#9. Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişimin olumlu yönlerinden biri değildir?

Cevap : B. Hataların karşılıklı iletilerle anında düzeltilebilmesi

#10. Kültürel farklılıklar en çok aşağıdaki iletişim yöntemlerinden hangisini olumsuz yönde etkiler?

Cevap : C. Sözsüz/simgesel

#11. Aşağıdaki iletişim türlerinden hangisi toplumu bilgilendirmek, bir kurumu veya kişiyi övmek, suçlamak, savunmak vb. amaçlarla radyo, televizyon, internet, gazete gibi raçlar kullanılarak gerçekleştirilir?

Cevap : C. Kitle iletişimi

#12. Aşağıdakilerden hangisi yönetime vizyon, misyon ve stratejik amaçlar arasında ilişki kurulmasını sağlayan stratejik bir çerçeve sunar?

Cevap : C. Kurumsal iletişim

#13. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin başarılı olduğunun göstergesidir?

Cevap : A. Alıcının mesajı, gönderenin amaçladığı şekilde alması

#14. Kültürler arası iletişimde başarılı olabilmek için öncelikle aşağıdakilerden hangisinin ortadan kaldırılması gerekir?

Cevap : A. Basmakalıplaştırmanın

#15. Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimin olumlu yönlerinden biri değildir?

Cevap : E. Bilgi alışverişi kayıtlarının tutulabilmesi

#16. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin iletişime sağladığı faydalardan biridir?

Cevap : D. Yöneticilerin bilgi yükünü azaltması

#17. Bireyi hem düşünsel hem iletişim açısından daha özgür bırakan iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. Sözlü

#18. İletişim sürecini belgelemek isteyen bir işletme aşağıdaki işlerden hangisini yapmalıdır?

Cevap : D. Temel konulara ilişkin iletişim işlemi akış diyagramları hazırlamalıdır.

#19. Stratejik iletişimde SWOT analizi yapılırken aşağıdaki durumlardan hangisi değerlendirilmez?

Cevap : E. İletişim eğitimi almış çalışan sayısı

#20. Sözlü veya yazılı olarak ifade edilemeyen bütün ögeleri içeren iletişim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Sözsüz/simgesel

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL118U İşletme İletişmi Vize Deneme Sınavı -4

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL118U İşletme İletişmi Vize Deneme Sınavı -4

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL118U İşletme İletişmi Vize Soruları Deneme Sınavı -4

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL118U İşletme İletişmi Vize Soruları Deneme Sınavı -4

İŞL118U İşletme İletişmi
Ünite -4
İşletme İletişimi Araçları

1 Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde kullanılan yazılı iletişim araçlarından biridir?

A. Broşür, bülten ve el kitapçığı
B. Telefon ve telefon sistemleri
C. Toplantılar
D. Beden dili
E. İntranet

Cevap : A. Broşür, bülten ve el kitapçığı

2 Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişimin olumlu yönlerinden biri değildir?

A. Fikirlerin daha ayrıntılı düşünülerek planlanabilir hâle dönüştürülebilmesi
B. Hataların karşılıklı iletilerle anında düzeltilebilmesi
C. Mesajlar saklanabildiği için delil olarak kullanılabilmesi
D. Emir ve direktiflerin yazılı olarak verilmesi, bu
sayede etkilerinin daha fazla hissedilmesi
E. Belirlenen hataların kısa sürede düzeltilebilmesi

Cevap : B. Hataların karşılıklı iletilerle anında düzeltilebilmesi

3 Bireyi hem düşünsel hem iletişim açısından daha özgür bırakan iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yazılı
B. Sözsüz/Simgesel
C. Bileşik
D. Sözlü
E. Sanal/uzaktan

Cevap : D. Sözlü

4 Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimin olumlu yönlerinden biri değildir?

A. Anlaşılmayan konuların aydınlatılabilmesi
B. Hataların karşılıklı iletilerle anında düzeltilebilmesi
C. Eş zamanlı olarak geri bildirimde bulunabilmesi
D. Geri dönüşlerin vakit kaybetmeden kontrol edilebilmesi
E. Bilgi alışverişi kayıtlarının tutulabilmesi

Cevap : E. Bilgi alışverişi kayıtlarının tutulabilmesi

5 Sözlü veya yazılı olarak ifade edilemeyen bütün ögeleri içeren iletişim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yazılı
B. Sözsüz/simgesel
C. Bileşik
D. Sözlü
E. Uzaktan/ sanal

Cevap : B. Sözsüz/simgesel

6 Kültürel farklılıklar en çok aşağıdaki iletişim yöntemlerinden hangisini olumsuz yönde etkiler?

A. Yazılı
B. Bileşik
C. Sözsüz/simgesel
D. Sözlü
E. Uzaktan/sanal

Cevap : C. Sözsüz/simgesel

7 Aşağıdakilerden hangisi hem yazılı hem uzaktan/sanal iletişim araçlarından biridir?

A. Elektronik posta
B. Telefon ve telefon sistemleri
C. Kıyafet
D. Beden dili
E. İntranet

Cevap : A. Elektronik posta

8 Uzaktan/sanal iletişimde uyulması gereken görgü kurallarını tanımlamak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. Blog
B. Chat
C. Netiket
D. Çalıştay
E. Panel

Cevap : C. Netiket

9 Aşağıdakilerden hangisi yeni kitle iletişim araçları arasında yer alır?

A. Gazete
B. Dergi
C. Broşür
D. Radyo
E. Youtube

Cevap : E. Youtube

10 Belirli bir alan ya da sektöre yönelik çok sayıda firmanın katılımıyla düzenlenen, marka ve ürün/hizmet tanıtımının yapıldığı kapsamlı tkinliklere ne ad verilir?

A. Konferans
B. Yarışma
C. Panel
D. Fuar
E. Çalıştay

Cevap : E. Çalıştay

İŞL118U İşletme İletişmi
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL118U İşletme İletişmi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!