auzefKamu YönetimiMaliyeSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerSiyaset Bilimine Giriş

Siyaset Bilimine Giriş 2022 – 2023 Vize Soruları

Auzef Siyaset Bilimine Giriş 2022 – 2023 Vize Soruları

#1. "Devlet geleneğinde bürokrasinin rolü” başlıklı bir konuda çalışan siyaset bilimci ister istemez aşağıdaki hangi bilim alanından yararlanmak zorundadır?

Cevap : A) Kamu Yönetimi

#2. Max Weber devleti hangi temelde tanımlamıştır?

Cevap : D) Meşru güç kullanma tekeli

#3. Aşağıdaki hangi iki unsur millet olabilmenin temel şartlarındandır?

Cevap : A) Kendilerini diğer topluluklardan bilinçli olarak ayırt etme – Ortak kimliğin siyasal nitelik taşıması

#4. Aristo'nun yönetim biçimleri sınıflandırmasına göre iyi azınlık yönetimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Aristokrasi

#5. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi siyaseti değerden soyutlayan isimlerden biridir?

Cevap : E) Machiavelli

#6. Demokrasi ile elit sorumluluğu arasında bağ kuran siyaset bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Lasswell

#7. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi siyaseti kent/şehir temelinde ele lmamıştır?

Cevap : A) Nizamülmülk

#8. Yönetici sınıfın oluşumunda azınlığın örgütsel gücüne dikkat çeken isim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Mosca

#9. Lipson'a göre iktidar ilişkisinin oluşumunun başlıca aşamalarının doğru şekilde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Kolektif güvenlik – kurallar – örgüt – düzen

#10. Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin siyaset bilimine en fazla katkı sağlayan çalışma alanlarındandır?

Cevap : B) Arşiv çalışmaları

#11. Marksist yaklaşım siyasal ilişkiyi belirleyen temel unsur olarak aşağıdakilerden hangisini esas alır?

Cevap : E) Sınıf çıkarı

#12. Savaş çalışmaları daha çok hangi disiplinin altında gelişme göstermiştir?

Cevap : E) Uluslararası İlişkiler

#13. Aşağıdakilerden hangisi ulus devletin bir özelliği sayılamaz?

Cevap : B) Devletin içinde belli zümrelere yönetsel alanlar tanımlama ve hukuk kuralı koyma yetkisini tanıma

#14. Kenti en küçük tam-kâmil toplum olarak tanımlayan ve ideal siyaseti bu düşünce etrafında tanımlamaya yönelen Farabi'nin eseri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Faziletli Şehi

#15. Hükümet sistemleri, siyaset biliminin aşağıdaki hangi alanla ortak konusudur?

Cevap : D) Hukuk

#16. Seçim sisteminde değişiklik yapılmasını öneren bir sivil toplum uruluşu siyaset olgusunun hangi boyutu ile ilgili bir davranış sergilemektedir?

Cevap : B) Düzenleyici karar talebi

#17. Aşağıdakilerden hangisi siyaset bilimi ile psikolojinin ortak ilgi alanı değildir?

Cevap : D) Siyasal değişme

#18. Aşağıdaki düşüncelerden hangisi Ortaçağ'ın Hristiyan düşünürlerinden St. Augustin'e aittir?

Cevap : C) Eşitlik düzeni ancak Gök Devleti’nde sağlanabilir.

#19. İbn Haldun'a göre Asabiyet duygusu hangi toplumlarda güçlüdür?

Cevap : C) Göçebe Toplum

#20. Siyasal etik konusu, siyaset bilimi tartışmaları açısından aşağıdaki hangi kavramla yakından ilgilidir?

Cevap : C) Değer

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Siyaset Bilimine Giriş 2022 – 2023 Vize Soruları

Auzef
Kamu Yönetimi
Maliye
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Siyaset Bilimine Giriş 2022 – 2023 Vize Soruları

Auzef
Kamu Yönetimi
Maliye
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Siyaset Bilimine Giriş 2022 - 2023 Vize Soruları

Auzef Siyaset Bilimine Giriş 2022 – 2023 Vize Soruları

Auzef Siyaset Bilimine Giriş 2022 – 2023 Vize Soruları

1. “Devlet geleneğinde bürokrasinin rolü” başlıklı bir konuda çalışan siyaset bilimci ister istemez aşağıdaki hangi bilim alanından yararlanmak zorundadır?

A) Kamu Yönetimi
B) Sosyoloji
C) Uluslararası İlişkiler
D) İstatistik
E) Hukuk

Cevap : A) Kamu Yönetimi

2. Max Weber devleti hangi temelde tanımlamıştır?

A) Sanayi devriminin merkezi iktidarı zorunlu kılması
B) Sınıf çatışmasının doğurduğu bir üst yapı kurumu olması
C) İşgal edebilme ve itaate zorlama yeteneği
D) Meşru güç kullanma tekeli
E) Toplum sözleşmesine dayanması

Cevap : D) Meşru güç kullanma tekeli

3. Aşağıdaki hangi iki unsur millet olabilmenin temel şartlarındandır?

A) Kendilerini diğer topluluklardan bilinçli olarak ayırt etme – Ortak kimliğin siyasal nitelik taşıması
B) Aynı coğrafyada yaşama – Bir devlete bağlı olma
C) Ortak soydan gelme – Bir devlete bağlı olma
D) Başka topluluklarca farklı olarak nitelenme – Ortak kimliğin siyasal nitelik taşıması
E) Ortak bir soydan gelme – Aynı dili konuşma

Cevap : A) Kendilerini diğer topluluklardan bilinçli olarak ayırt etme – Ortak kimliğin siyasal nitelik taşıması

4. Aristo’nun yönetim biçimleri sınıflandırmasına göre iyi azınlık yönetimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aristokrasi
B) Tiranlık
C) Demokrasi
D) Oligarşi
E) Politeia

Cevap : A) Aristokrasi

5. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi siyaseti değerden soyutlayan isimlerden biridir?

A) Platon
B) Farabi
C) Sokrates
D) St. Thomas
E) Machiavelli

Cevap : E) Machiavelli

6. Demokrasi ile elit sorumluluğu arasında bağ kuran siyaset bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dahl
B) Mills
C) Weber
D) Lasswell
E) Seligman

Cevap : D) Lasswell

7. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi siyaseti kent/şehir temelinde ele lmamıştır?

A) Nizamülmülk
B) İbn Haldun
C) Platon
D) Aristo
E) Farabi

Cevap : A) Nizamülmülk

8. Yönetici sınıfın oluşumunda azınlığın örgütsel gücüne dikkat çeken isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pareto
B) Seligman
C) Russell
D) Weber
E) Mosca

Cevap : E) Mosca

9. Lipson’a göre iktidar ilişkisinin oluşumunun başlıca aşamalarının doğru şekilde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kolektif güvenlik örgüt – düzen – meşruiyet
B) Kolektif güvenlik – kurallar – örgüt – düzen
C) Savaş – itaat – örgüt – düzen
D) Güvenlik sözleşme – düzen – örgüt
E) Savaş – itaat kurallar – düzen

Cevap : B) Kolektif güvenlik – kurallar – örgüt – düzen

10. Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin siyaset bilimine en fazla katkı sağlayan çalışma alanlarındandır?

A) Seçmen davranışı
B) Arşiv çalışmaları
C) Diplomasi teknikleri
D) Seçim sistemleri
E) Sivil toplum örgütleri

Cevap : B) Arşiv çalışmaları

Kamu Yönetimi
Maliye
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Siyaset Bilimine Giriş 2022 – 2023 Vize Soruları

Auzef Siyaset Bilimine Giriş 2022 – 2023 Vize Soruları

11. Marksist yaklaşım siyasal ilişkiyi belirleyen temel unsur olarak aşağıdakilerden hangisini esas alır?

A) Birey çıkarı
B) Cinsiyet çıkarı
C) Grup çıkarı
D) Devlet çıkarı
E) Sınıf çıkarı

Cevap : E) Sınıf çıkarı

12. Savaş çalışmaları daha çok hangi disiplinin altında gelişme göstermiştir?

A) Hukuk
B) Kamu Yönetimi
C) Siyaset Bilimi
D) Sosyoloji
E) Uluslararası İlişkiler

Cevap : E) Uluslararası İlişkiler

13. Aşağıdakilerden hangisi ulus devletin bir özelliği sayılamaz?

A) Nüfus ve coğrafya üzerinde kendini mutlak egemen kabul etmesi
B) Devletin içinde belli zümrelere yönetsel alanlar tanımlama ve hukuk kuralı koyma yetkisini tanıma
C) Merkeziyetçi bir kamu örgütlenmesi oluşturmaya yönelme
D) Kesin olarak belirlenmiş bir coğrafi alanda şekillenmesi
E) Meşruiyetini ortak özelliklere sahip bir insan topluluğu üzerinden anımlama

Cevap : B) Devletin içinde belli zümrelere yönetsel alanlar tanımlama ve hukuk kuralı koyma yetkisini tanıma

14. Kenti en küçük tam-kâmil toplum olarak tanımlayan ve ideal siyaseti bu düşünce etrafında tanımlamaya yönelen Farabi’nin eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siyasetname
B) Prens
C) Faziletli Şehir
D) Mukaddime
E) Şehir

Cevap : C) Faziletli Şehir

15. Hükümet sistemleri, siyaset biliminin aşağıdaki hangi alanla ortak konusudur?

A) Sosyoloji
B) İktisat
C) Uluslararası İlişkiler
D) Hukuk
E) İstatistik

Cevap : D) Hukuk

16. Seçim sisteminde değişiklik yapılmasını öneren bir sivil toplum uruluşu siyaset olgusunun hangi boyutu ile ilgili bir davranış sergilemektedir?

A) Yeni bir düzenlemeye tepkide bulunmak
B) Düzenleyici karar talebi
C) Farklı ülkelerdeki uygulamalar hakkında tartışmak
D) Uygulamaya destek vermek
E) Ekonomik çıkar amacıyla talepte bulunmak

Cevap : B) Düzenleyici karar talebi

17. Aşağıdakilerden hangisi siyaset bilimi ile psikolojinin ortak ilgi alanı değildir?

A) Oy tercihi
B) Siyasal reklamcılık
C) Siyasal manipülasyon
D) Siyasal değişme
E) Seçim kampanyaları

Cevap : D) Siyasal değişme

18. Aşağıdaki düşüncelerden hangisi Ortaçağ’ın Hristiyan düşünürlerinden St. Augustin’e aittir?

A) İnsanlığa yol gösterici ideal kurallar olan Lex Aterna, ilahi düzen tarafından belirlenmiştir.
B) Toplum yöneticiler, koruyucular ve üreticiler olmak üzere üç temel gruptan oluşmaktadır.
C) Eşitlik düzeni ancak Gök Devleti’nde sağlanabilir.
D) Toplumu erdemli insanlar yönetmelidir.
E) Tarih akışı göçebe ve yerleşik toplumların etkileşimine bağlı olarak şekillenmiştir.

Cevap : C) Eşitlik düzeni ancak Gök Devleti’nde sağlanabilir.

19. İbn Haldun’a göre Asabiyet duygusu hangi toplumlarda güçlüdür?

A) Aykırı Şehir
B) Faziletli Şehir
C) Göçebe Toplum
D) Hadari Toplum
E) Durağan Toplum

Cevap : C) Göçebe Toplum

20. Siyasal etik konusu, siyaset bilimi tartışmaları açısından aşağıdaki hangi kavramla yakından ilgilidir?

A) Talep
B) Deneysellik
C) Değer
D) Gözlem
E) Yöntem

Cevap : C) Değer

Kamu Yönetimi
Maliye
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
siyaset bilimi ve kamu yönetimi Siyaset Bilimine Giriş, Küreselleşme, Siyaset Bilimine Giriş Final Deneme Sınavı-3

Siyaset Bilimine Giriş 2020 Vize

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!