Anadolu AöfİŞL214U Teknoloji İnnovasyon ve Girişimcilik

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -3

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -3

İnovasyon Nedir?

#1. Bir ürünü üretebilmek için gerekli faaliyetlerin tek bir işletme bünyesinde toplanması yerine, konularında uzman farklı işletmeler tarafından gerçekleştirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Cevap : A. Şebeke organizasyon

#2. H. Fayol’a göre aşağıdakilerden hangisi yönetimin işlevlerinden biri değildir?

Cevap : C. Yasama

#3. İnovasyon modellerinden biri olan sistemik ve öğrenen ağ modelleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E. Teknoloji merkezli ve pazar merkezli olmak üzere ikiye ayrılır.

#4. Yeni malların, hizmetlerin, hammaddelerin ve örgütlenme yöntemlerinin üretim maliyetlerinden daha yüksek bir oranda sunulup satılabildiği durumlara ne ad verilir?

Cevap : E. Girişim fırsatı

#5. İşletmeleri yalnızca teknik bir sistem olarak ele alıp, insan unsurunu ihmal eden yönetim teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Klasik Yönetim Teorisi

#6. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin inovasyon aracılığı ile sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek üzere uygulayabileceği yollardan biri olamaz?

Cevap : C. Maliyetleri düşürerek fiyat avantajı sağlamak

#7. I. Üretim II. Pazarlama III.Finans Yukarıdaki departmanlardan (fonksiyonlardan) hangisi ya da hangileri inovasyonun içsel kaynakları arasında değerlendirilebilir?

Cevap : E. I, II ve III

#8. İnovasyon ile icat arasındaki en önemli farklılık aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. İnovasyonun ticari yönünün olması

#9. Üçüncü teknolojik dönüşüm evresinde (1890-1940) üretimde kullanılan temel güç kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Elektrik

#10. H. Ford kitle üretimi ile sürekli tekrarlayan görevleri yerine getiren çalışanların işe yabancılaşmasına ve iş gücü devir oranlarındaki artışa aşağıdakilerden hangisi ile çözüm getirmiştir?

Cevap : C. Endüstri ortalamasının üzerinde ücretler vererek

#11. İnovasyon sürecinin günümüze kadarki akışı dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi inovasyon modellerinden biri olarak değerlendirilemez?

Cevap : B. Doğrusal olmayan modeller

#12. Aşağıdakilerden hangisi bir inovasyon tanımı olarak kullanılamaz?

Cevap : B. Yeni bir şeyler icat etmek

#13. Kanvas iş modelinin hangi bileşeninde tedarikçiler, yatırımcılar, sektör ortakları, danışmanlar ve iş modelinin çalışması için kritik öneme sahip diğer tüm harici işletmeler veya kuruluşlar bulunur?

Cevap : B. Kilit ortaklar

#14. I. İşletme dışı paydaşlar ile proje bazlı ortaklıklar geliştirilir. II. Temel hedef, inovasyon ile pazara ilk giren olmaktır. III. Müşteriler, inovasyon süreci sonucunda ortaya çıkan inovasyonun son kullanıcılarıdır. Yukarıdakilerden hangileri açık inovasyon modelinin temel özellikleri arasında değerlendirilebilir?

Cevap : A. Yalnız I

#15. “Belirli, özgün bir uygulama veya kullanım düşünülmeden, kuramsal veya deneysel çalışmalarla olguların ve gözlemlenebilir durumların altında yatan nedenlere ilişkin yeni bilgi edinme süreci” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Temel araştırma

#16. İş fikri geliştirme yöntemlerinin hangisinde az sayıda katılımcıdan oluşan bir grup insanın çok sayıda yeni ve yaratıcı fikir üretmek amacıyla etkileşime girdiği bir süreç söz konusudur?

Cevap : C. Beyin fırtınası

#17. Aşağıdakilerden hangisi inovasyonun dışsal kaynaklarından biridir?

Cevap : E. İşletmenin stratejik ortakları

#18. Aşağıdakilerden hangisinde, inovasyon türlerinden biri olan Toplumsal (Sosyal) İnovasyon doğru bir şekilde tanımlanmıştır?

Cevap : E. Toplumun belirli bir kısmını veya çoğunluğunu ilgilendiren faaliyetleri toplum yararına yönelik olarak geliştiren inovasyonlardır.

#19. Girişimcinin elde etmek istediği sonuca ulaşmada ya da belirli bir durumda, sergileyebileceği bilgi ve yeteneklerine olan güvenini ifade eden nitelik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Öz Yeterlilik

#20. Yapılabilirlik analizinin hangi bileşeninde başlangıç sermayesi, tahmini kazançlar ve yatırım getirisi konuları ele alınmaktadır?

Cevap : E. Finansal analiz

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -3

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -3

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -3, İnovasyon Nedir?

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İnovasyon Nedir?

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik

Ünite -3
İnovasyon Nedir Ne Değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin inovasyon aracılığı ile sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek üzere uygulayabileceği yollardan biri olamaz?

A. Süreçlerde inovasyon yapmak
B. Taklit edilmesi zor değişimler gerçekleştirmek
C. Maliyetleri düşürerek fiyat avantajı sağlamak
D. Bilgiyi koruma altına almak
E. Başarılı uygulamaları başka alanlara uyarlamak

Cevap : C. Maliyetleri düşürerek fiyat avantajı sağlamak

2 I. Uluslararası rekabet avantajı
II. Sosyal refah
III. Sürdürülebilir ekonomik büyüme İnovasyona dayalı bir ekonomik kalkınma stratejisi uygulayan ülkelerin yukarıdakilerden hangilerine ulaşması mümkündür?

A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. I ve III
E. I, II ve III

Cevap : E. I, II ve III

3 Aşağıdakilerden hangisi bir inovasyon tanımı olarak kullanılamaz?

A. Yeni veya büyük ölçüde değiştirilmiş bir organizasyonel yöntemi işletme içi uygulamalarda, dış ilişkilerde veya iş organizasyonunda uygulamak
B. Yeni bir şeyler icat etmek
C. Bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmek
D. Yeni bir şeyler yaratmak ve onu başarılı bir şekilde pazarda uygulamaya koymak
E. Yeni ürün ve hizmet geliştirmek (sunmak) üzere yeni bilgileri kullanmak

Cevap : B. Yeni bir şeyler icat etmek

4 “Mevcut ürün, hizmet, süreç ve yöntemlerde adım adım (kademeli) yapılan değişim, farklılık ve iyileştirmeler” olarak tanımlanan inovasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Radikal inovasyon
B. Artımsal inovasyon
C. Yapısal inovasyon
D. Destekleyici inovasyon
E. Yıkıcı inovasyon

Cevap : B. Artımsal inovasyon

5 Aşağıdakilerden hangisinde, inovasyon türlerinden biri olan Toplumsal (Sosyal) İnovasyon doğru bir şekilde tanımlanmıştır?

A. Mevcut pazardaki temel müşteri gruplarınca kullanılan mevcut ürün ve hizmetlerin yeni ihtiyaçları karşılayacak şekilde performansının artırılmasına yönelik inovasyonlardır.
B. Daha önceki ürünlerin sunmuş olduğu değerlerden farklı değerler sunan inovasyonlardır.
C. Enerjide tasarruf sağlayarak maliyetlerin azaltılmasını ve kalitenin iyileştirilmesine neden olan inovasyonlardır.
D. Genellikle küçük firmalar tarafından gerçekleştirilen ve bireyin yaşamında ve davranışlarında önemli değişimlere yol açan inovasyonlardır.
E. Toplumun belirli bir kısmını veya çoğunluğunu ilgilendiren faaliyetleri toplum yararına yönelik olarak geliştiren inovasyonlardır.

Cevap : E. Toplumun belirli bir kısmını veya çoğunluğunu ilgilendiren faaliyetleri toplum yararına yönelik olarak geliştiren inovasyonlardır.

6 İcat ile inovasyon arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. İcat, özellikle radikal inovasyonların önemli aşamalarından biri olarak kabul edilmektedir.
B. Her icat, ekonomik ve sosyal faydayı ve başarıyı beraberinde getirmektedir.
C. İcadın inovasyona dönüşebilmesi için, toplumun üyelerine fayda yaratacak bir değere dönüştürülmesi gerekmektedir.
D. Yeni düşünce ve fikirlerin kavramsallaşması inovasyonun çıkış noktasını oluştururken, bu entelektüel düşüncelerin ürün veya süreç gibi somut hale dönüştürülmesi ise icadı ortaya çıkarmaktadır.
E. İcat edilen bir ürün veya sürecin inovasyona dönüşebilmesi için firmanın performansına katkı yapacak bir özelliğe sahip olması gerekmektedir.

Cevap : B. Her icat, ekonomik ve sosyal faydayı ve başarıyı beraberinde getirmektedir.

7 İnovasyon ile icat arasındaki en önemli farklılık aşağıdakilerden hangisidir?

A. İnovasyonun ticari yönünün olması
B. İcadın ticari yönünün olması
C. İnovasyonun firmalara yönelik olması
D. İcadın üniversitelere yönelik olması
E. İcadın teknolojik bilgi içermesi İnovasyon Nedir Ne Değildir?

Cevap : A. İnovasyonun ticari yönünün olması

8 İnovasyon ile yaratıcılık arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Yaratıcılık zihinsel bir üretkenlik iken, inovasyon bu üretkenlik sonunda ortaya çıkanların toplumsal faydaya dönüştürülmesidir.
B. Bireysel bağlamda yaratıcılık, kişiye ait zihinsel bir süreci ifade ederken inovasyon, bireylerden oluşan bir grubun, takımın, örgütün ya da toplumun yeni olan şeyleri benimsemesini, kullanmasını ya da yararlanmasını ifade eder.
C. Örgütsel bağlamda yaratıcılık, yeni ve uygun fikirlerin ortaya çıkarılmasını ifade ederken inovasyon, bunların örgüt içerisinde uygulanmasını ifade eder.
D. İnovasyon, yaratıcılık faaliyetlerinin doğal sonucudur.
E. İnovasyon faaliyetleri için yaratıcı bir örgütsel ortamın olması önemlidir.

Cevap : D. İnovasyon, yaratıcılık faaliyetlerinin doğal sonucudur.

9 “Belirli, özgün bir uygulama veya kullanım düşünülmeden, kuramsal veya deneysel çalışmalarla olguların ve gözlemlenebilir durumların altında yatan nedenlere ilişkin yeni bilgi edinme süreci” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. Temel araştırma
B. Uygulamalı araştırma
C. Deneysel geliştirme
D. İcat
E. Teknoloji

Cevap : A. Temel araştırma

10 Tasarım ile teknoloji arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Teknoloji ve tasarım birbirini doğrudan etkileyen kavramlardır.
B. Teknoloji ve tasarım ilişkisinin geliştirilmesi bireyin yaratıcılık düzeyinin geliştirilmesi ile mümkün olabilir.
C. Tasarım, teknolojinin zihinde canlandırılan biçimidir.
D. Teknoloji geliştirme süreçlerinde tasarımın işlevselliğine başvurulmaktadır.
E. Teknoloji ile tasarım arasında herhangi bir ilişki yoktur.

Cevap : E. Teknoloji ile tasarım arasında herhangi bir ilişki yoktur.

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!