Anadolu AöfİŞL214U Teknoloji İnnovasyon ve Girişimcilik

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -5

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -5

#1. Üçüncü teknolojik dönüşüm evresinde (1890-1940) üretimde kullanılan temel güç kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Elektrik

#2. İnovatif fikirlerin gerçekleşmesini finansal olarak destekleyen Melek Yatırımcılar ile Risk Sermayesi Kuruluşları arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Melek yatırımcılar, sermaye desteği sağlayan bireylerden oluşurken, risk sermayesi şirketlerinin anonim şirket statüsünde olması

#3. İşletmeleri yalnızca teknik bir sistem olarak ele alıp, insan unsurunu ihmal eden yönetim teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Klasik Yönetim Teorisi

#4. H. Ford kitle üretimi ile sürekli tekrarlayan görevleri yerine getiren çalışanların işe yabancılaşmasına ve iş gücü devir oranlarındaki artışa aşağıdakilerden hangisi ile çözüm getirmiştir?

Cevap : C. Endüstri ortalamasının üzerinde ücretler vererek

#5. İnovasyon ile yaratıcılık arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D. İnovasyon, yaratıcılık faaliyetlerinin doğal sonucudur.

#6. Tasarım ile teknoloji arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E. Teknoloji ile tasarım arasında herhangi bir ilişki yoktur.

#7. İcat ile inovasyon arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B. Her icat, ekonomik ve sosyal faydayı ve başarıyı beraberinde getirmektedir.

#8. Tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin tanımlanması, iş planının hangi bölümü içerisinde yer alır?

Cevap : C. Araştırma ve geliştirme

#9. “Mevcut ürün, hizmet, süreç ve yöntemlerde adım adım (kademeli) yapılan değişim, farklılık ve iyileştirmeler” olarak tanımlanan inovasyon türü aşağıdakilerden hangisidir

Cevap : B. Artımsal inovasyon

#10. Planların uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunların nasıl anlaşılacağı ve ne şekilde çözümleneceğine dair önceden politikalar oluşturulması, aşağıdaki örgütleme süreçlerinden hangisiyle ilgilidir?

Cevap : B. Yönetim birliği

#11. Kurulması düşünülen bir işletmenin faaliyet ve finansal detayları ile pazarlama fırsatları ve stratejisi, yönetim becerisi ve yeteneklerini gösteren yazılı belgeye ne ad verilir?

Cevap : A. İş planı

#12. Aşağıdakilerden hangisi franchising sisteminin dezavantajlarından biri değildir?

Cevap : E. Merkezileşmiş satın alma gücü

#13. Bir ürünü üretebilmek için gerekli faaliyetlerin tek bir işletme bünyesinde toplanması yerine, konularında uzman farklı işletmeler tarafından gerçekleştirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Cevap : A. Şebeke organizasyon

#14. I. Uluslararası rekabet avantajı II. Sosyal refah III. Sürdürülebilir ekonomik büyüme İnovasyona dayalı bir ekonomik kalkınma stratejisi uygulayan ülkelerin yukarıdakilerden hangilerine ulaşması mümkündür?

Cevap : E. I, II ve III

#15. “Aynı faaliyet alanında hem rekabet içinde olan hem de birbiriyle iş birliği yapan şirketlerin, belli bir alanda uzmanlaşmış tedarikçilerin, hizmet sağlayıcıların, ilgili sektörlerdeki firmaların ve ilgili kurumların coğrafi yoğunlaşmalarıdır.” Bu tanım, Ulusal İnovasyon Sistemini oluşturan aşağıdaki unsurlardan hangisine aittir?

Cevap : D. Küme Organizasyonları

#16. “Hızla gelişen teknoloji sayesinde bilgiye daha kolay ulaşabilen ve bilgi seviyesini artırarak becerilerini geliştiren, deneyimlerini yükselten bireyler daha iyi işlerde çalışmakta, daha yüksek ücretler elde etmektedir.” Bu değerlendirme ile inovasyonun aşağıdaki alanların hangisi açısından önemi öncelikli olarak vurgulanmaktadır?

Cevap : A. Toplumsal refah

#17. H. Fayol’a göre aşağıdakilerden hangisi yönetimin işlevlerinden biri değildir?

Cevap : C. Yasama

#18. Aşağıdakilerden hangisi etkin bir ulusal inovasyon sisteminin sahip olması gereken unsurlarından biri değildir?

Cevap : A. Özel sektörün liderliği

#19. Aşağıdakilerden hangisi Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO)’nin amaçlarından biri değildir ?

Cevap : D. Üniversitelerdeki yayın sayısını artırmak

#20. İşletmenin gelecekteki konumu ve görünümü aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

Cevap : D. Vizyon

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -5

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -5

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -5

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Final Deneme Sınavı -5

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik

Ünite -5
İşletme İçin İnovasyon Kaynakları ve Yaklaşımları

1 Aşağıdakilerden hangisi inovasyonun dışsal kaynaklarından biri değildir?

A. Pazarlar ve müşteriler
B. İnovasyon toplulukları
C. Rakipler ve tedarikçiler
D. Üniversiteler
E. İşletmenin Ar-Ge departmanı

Cevap : E. İşletmenin Ar-Ge departmanı

2 I. Üretim
II. Pazarlama
III.Finans
Yukarıdaki departmanlardan (fonksiyonlardan) hangisi ya da hangileri inovasyonun içsel kaynakları arasında değerlendirilebilir?

A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. II ve III
E. I, II ve III

Cevap : E. I, II ve III

3 Aşağıdakilerden hangisinde inovasyonun durumsal kaynaklarının kapsamı doğru olarak ifade edilmiştir?

A. İnovasyon için belirli şartların gerçekleşmesiyle oluşan kaynaklardır.
B. Ancak belirli kısıtlar altında oluşan kaynaklardır.
C. Çevresel belirsizlikler sonucu oluşan kaynaklardır.
D. Uygun örgütsel kültür sonucu ortaya çıkan kaynaklardır.
E. Etkin bir liderlik ve takım çalışması anlayışı ile ortaya çıkan kaynaklardır.

Cevap : A. İnovasyon için belirli şartların gerçekleşmesiyle oluşan kaynaklardır.

4 İnovasyon sürecinin günümüze kadarki akışı dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi inovasyon modellerinden biri olarak değerlendirilemez?

A. Doğrusal modeller
B. Doğrusal olmayan modeller
C. İlişkisel (eş zamanlı) modeller
D. İnteraktif modeller
E. Sistemik ve öğrenen ağ modelleri

Cevap : B. Doğrusal olmayan modeller

5 İnovasyon modellerinden biri olan doğrusal modeller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisiyanlıştır?

A. İnovasyonun Ar-Ge, üretim ve pazarlama faaliyetlerinin birbirleriyle ardışık olarak ilişkisi sonucu ortaya çıktığını varsayar.
B. Teknoloji merkezli ve pazar merkezli olmak üzere ikiye ayrılır.
C. Teknoloji merkezli inovasyon modellerinden biri de ürün (mamul) yaşam eğrisi modelidir.
D. Pazar merkezli doğrusal modellerde inovasyonların çıkış noktası, tüketicilerin ihtiyaçlarıdır.
E. İnovasyonun başlangıç noktası temel ve uygulamalı araştırmalardır.

Cevap : C. Teknoloji merkezli inovasyon modellerinden biri de ürün (mamul) yaşam eğrisi modelidir.

6 Aşağıdakilerden hangisi inovasyonun dışsal kaynaklarından biridir?

A. İşletmenin ar-ge departmanı
B. İşletmenin pazarlama departmanı
C. İşletmenin üretim departmanı
D. İşletmenin finansman departmanı
E. İşletmenin stratejik ortakları

Cevap : E. İşletmenin stratejik ortakları

7 “İnovasyonun, özellikle Ar-Ge, üretim ve pazarlama bölümlerinin birbirleriyle eş zamanlı olarak bilgi ve yeteneklerini paylaşması sonucu ortaya çıkan bir süreç olduğunu” ifade eden inovasyon modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A. Doğrusal modeller
B. Doğrusal olmayan modeller
C. İlişkisel (eş zamanlı) modeller
D. İnteraktif modeller
E. Sistemik ve öğrenen ağ modelleri

Cevap : C. İlişkisel (eş zamanlı) modeller

8 İnovasyon modellerinden biri olan sistemik ve öğrenen ağ modelleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. İnovasyon birçok işletme içi ve işletme dışı faktörün etkileşim içinde bulunduğu bir ortamda gerçekleşir.
B. İşletmenin inovasyon sürecinde çevreyle olan bağına ağırlık verir.
C. İnteraktif ilişkilere önem verir.
D. Öğrenen bir sistemin kurulmasını öngörür.
E. Teknoloji merkezli ve pazar merkezli olmak üzere ikiye ayrılır.

Cevap : E. Teknoloji merkezli ve pazar merkezli olmak üzere ikiye ayrılır.

9 Aşağıdakilerden hangisi kapalı inovasyonyaklaşımını dikkate alan bir işletmenin özelliklerinden biridir?

A. Yeni fikirleri işletme içinde keşfeder, geliştirir veticarileştirir.
B. Rakiplerin fikirlerinden faydalanır.
C. Müşterilerini inovasyon geliştirme sürecinin temeline (merkezine) koyar.
D. Üniversitelerle ortak projeler geliştirerek radikalinovasyonlar geliştirmeyi hedefler.
E. İnovasyon sürecinde dış çevreye odaklanır.

Cevap : A. Yeni fikirleri işletme içinde keşfeder, geliştirir veticarileştirir.

10 I. İşletme dışı paydaşlar ile proje bazlı ortaklıklar geliştirilir.
II. Temel hedef, inovasyon ile pazara ilk giren olmaktır.
III. Müşteriler, inovasyon süreci sonucunda
ortaya çıkan inovasyonun son kullanıcılarıdır.
Yukarıdakilerden hangileri açık inovasyon modelinin temel özellikleri arasında değerlendirilebilir?

A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. II ve III
E. I, II ve III

Cevap : A. Yalnız I

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!