Anadolu AöfİKT203U Mikro İktisat

İKT203U Mikro İktisat Final Deneme Sınavı -2

iKT203U Mikro Iiktisat Final Deneme Sınavı -2

#1. Aşağıdaki piyasalardan hangisi oligopole en uygun örnektir?

Cevap : a. Beyaz eşya piyasası

#2. Eğer Pareto optimal koşullardan tümü sağlanamıyorsa bu koşullardan mümkün olduğunca çoğunun sağlanmasına yönelik arzuların gereksiz olduğunu açıklayan teoreme ne ad verilir?

Cevap : a. İkinci en iyi teoremi

#3. Emeğin fiyatı T5, sermayenin fiyatı T10 ve sermayenin marjinal fiziki ürünü 30 birim ise emeğin marjinal fiziki ürünü kaç birimdir?

Cevap : a. 15

#4. İki mal, iki girdi söz konusu olduğunda etkin üretim seti üzerinde aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşir?

Cevap : d

#5. Yukarıda verilen bir fonksiyon aşağıdaki seçeneklerin hangisi ile açıklanır?

Cevap : e. y malı çapraz fiyat talep fonksiyonu

#6. Etkin üretim setinden hareketle aşağıdaki eğrilerden hangisi elde edilir?

Cevap : a. Üretim imkânları sınırı eğrisi

#7. Px=Py olması durumunda bütçe doğrusunun eğimine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

Cevap : e. Eğim -1 olur.

#8. Gelir arttığında bir mala ilişkin geleneksel talep eğrisi sola kayıyorsa bu hangi tür maldır?

Cevap : e. Düşük Mal

#9. Eğer tüketici tercihleri orijine göre dışbükey ve tüketimde dışsallıklar yoksa her bir rekabetçi genel denge Pareto etkin dağılım olarak savunulur. Bu tanımlama aşağıdaki seçeneklerden hangisi için geçerlidir?

Cevap : a. Refah ekonomisinde birinci teorem

#10. Aşağıdaki oligopol modellerinden hangisinde firmalar fiyat düzeyi üzerinden rekabet halindedirler?

Cevap : a. Bertrand modeli

#11. Kısa dönem ortalama maliyet eğrisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e. Kısa dönem ortalama değişken maliyet eğrisinin altında seyreder.

#12. Aşağıdakilerden hangisi tek satıcı karşısında çok sayıda alıcının olduğu piyasaları ifade etmektedir?

Cevap : b. Monopol

#13. Heterojen mal üreten oligopolcülerden oluşan piyasaya ne ad verilmektedir?

Cevap : a. Farklılaştırılmış oligopol

#14. Ekonomik kârın negatif olmadığı durumda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : d. Ekonomik maliyet toplam hasılattan büyüktür.

#15. İki mal, iki girdi ve iki tüketici durumunda aşağıdaki seçeneklerden hangisi ekonominin genel dengesi için yeterlidir?

#16. Monopolde fiyat farklılaştırılması yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi zorunludur?

Cevap : b. Fiyatın farklılaştırıldığı piyasalar arasında geçiş mümkün olmamalıdır.

#17. Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Cevap : b. Kısa dönem ortalama maliyet eğrilerinin üstünde yer alır.

#18. Düşük mallarda talep eğrisinin pozitif eğimli olması aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile açıklanır?

Cevap : e. Gelir ve ikame etkisinin ters yönlü fakat GE>İE olması

#19. Mallar arasında tam ikame var ise Py

Cevap : e. Tüketici tüm gelirini y malı için kullanır.

#20. ısa dönemde üretim miktarından bağımsız olan maliyet hangisidir?

Cevap : b. Toplam sabit maliyet

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İKT203U Mikro İktisat Final Deneme Sınavı -2

İKT203U Mikro İktisat Final Deneme Sınavı -2

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

iKT203U Mikro İktisat Final Deneme Sınavı -2

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
İKT203U Mikro İktisat
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

iKT203U Mikro Iiktisat Final Deneme Sınavı -2

İKT203U Mikro İktisat

Ünite -2
Tüketici Davranışları Kuramı ve Tüketici Talebi.

1. Px=Py olması durumunda bütçe doğrusunun eğimine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

a. Eğim 0 olur.
b. Eğim 1 olur.
c. Eğim 2 olur.
d. Eğim -2 olur.
e. Eğim -1 olur.

Cevap : e. Eğim -1 olur.

2. Bir tüketici üç adet kesme şekerle (x), bir bardak çay (y) içmekte, bunun dışında bir tüketimi bulunmamaktadır. Bu tercih çerçevesinde fayda fonksiyonu aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile açıklanır?

a. U=3x+y
b. U=3×1/2y1/2
c. U=x1/3y1/3
d. U=x2/3y1/3
e. U=min(3x,y)

Cevap : e. U=min(3x,y)

3. Mallar arasında tam ikame var ise Py

a. Daha fazla x daha az y malı alarak belirlenir.
b. Daha fazla y daha az x malı alarak belirlenir.
c. Teğet koşulu aranır.
d. Tüketici tüm gelirini x malı için kullanır.
e. Tüketici tüm gelirini y malı için kullanır.

Cevap : e. Tüketici tüm gelirini y malı için kullanır.

4. Gelirdeki değişmelere bağlı olarak optimal noktaları birleştirdiğimizde elde edilen eğriye ne ad verilir?

a. Çapraz Fiyat Talep Eğrisi
b. Engel Eğrisi
c. Talep Eğrisi
d. Fiyat Tüketim Eğrisi
e. Gelir Tüketim Eğrisi

Cevap : e. Gelir Tüketim Eğrisi

5. Gelir arttığında bir mala ilişkin geleneksel talep eğrisi sola kayıyorsa bu hangi tür maldır?

a. Zorunlu Mal
b. Gerekli Mal
c. Lüks Mal
d. Normal Mal
e. Düşük Mal

Cevap : e. Düşük Mal

6. PCC eğrisinin yatay eksene paralel olması neyi ifade eder?

a. İki mal arasında tamamlayıcılık ilişkisi vardır.
b. İki mal arasında ikame ilişkisi vardır.
c. İki mal arasında hiçbir ilişki yoktur.
d. İki mal arasında kısmi ikame ilişkisi vardır.
e. İki mal arasında kısmi tamamlayıcılık ilişkisi
vardır.

Cevap : c. İki mal arasında hiçbir ilişki yoktur.

İKT203U Mikro İktisat Ünite -2, soru 7

7. Yukarıda verilen bir fonksiyon aşağıdaki seçeneklerin hangisi ile açıklanır?

a. y malı talep fonksiyonu
b. x malı talep fonksiyonu
c. y malı engel eğrisi
d. x malı çapraz fiyat talep fonksiyonu
e. y malı çapraz fiyat talep fonksiyonu

Cevap : e. y malı çapraz fiyat talep fonksiyonu

8. Çapraz fiyat talep fonksiyonlarında net olmayan (brüt) ikame ya da brüt tamamlayıcılık ifadesinin kullanımının nedeni nedir?

a. Fayda düzeyininin sabit tutulması
b. Fiyat düzeyinin sabit tutulması
c. Tercihlerin sabit tutulması
d. Marjinal ikame oranının sabit tutulması
e. Gelir düzeyinin sabit tutulması

Cevap : e. Gelir düzeyinin sabit tutulması

9. Düşük mallarda talep eğrisinin pozitif eğimli olması aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile açıklanır?

a. Gelir ve ikame etksinin aynı yönlü işlemesi
b. Gelir ve ikame etkisinin aynı yönlü fakat GE>İE olması
c. Gelir ve ikame etkisinin aynı yönlü fakat GE<İE olması
d. Gelir ve ikame etkisinin ters yönlü fakat GE<İE olması e. Gelir ve ikame etkisinin ters yönlü fakat GE>İE olması

Cevap : e. Gelir ve ikame etkisinin ters yönlü fakat GE>İE olması

10. Bir düşük malda gelir etkisi ikame etkisinden küçük ise bu mala ilişkin talep eğrisi

a. Pozitif eğimli çizilir.
b. Düşey çizilir.
c. Yatay çizilir.
d. Çizilemez.
e. Negatif eğimli çizilir

Cevap : e. Negatif eğimli çizilir

Anadolu Üniversitesi İktisat
İKT203U Mikro İktisat

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
İKT203U Mikro İktisat
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İKT203U Mikro İktisat Aöf İktisat Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!