Ata Aöf - Türk DiliAta-Aöf

Ata Aöf – Türk Dili 1 Ünite -3

Ata Aöf – Türk Dili 1 Ünite -3

Dil Aileleri-Dil Grupları / Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

#1. Aşağıdakilerden hangisi Altay dilleri ile Türkiye Türkçesinin ortak özelliklerinden biri değildir?

Cevap : a) Çift ünsüzle başlayan kelime sayısı çoktur.

#2. Aşağıdaki dillerden hangisi Ural-Altay dillerinden biri değildir?

Cevap : d) Arapça

#3. I. Türkçedesayısıfatlarındansonra gelenadlar çoğul ekialmazlar. II. Türkçede önlük-artlık (kalınlık-incelik) ve düzlük-yuvarlaklık uyumları vardır. III. Türkçe, diğer Türk dilleriyle birlikte Altay dil ailesinin bir kolunu oluşturur. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türkçenin genel özellikleri arasında yer alır?

Cevap : e) I, II veIII

#4. Aşağıdaki dil özelliklerinden hangisi Ural-Altay dillerinin benzerliklerinden biri değildir?

Cevap : b) Sayısözlerinden sonra çokluk eki kullanılır.

#5. Türkçe aşağıdaki dil gruplarındanhangisine dâhil edilmektedir?

Cevap : e) Ural-Altay Dilleri


#6. Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin tarihsel gelişim dönemlerinden biri değildir?

Cevap : b) Çin-Moğol Dil Birliği Dönemi

#7. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlı Türkçesi Dönemi’ne ait eserlerden biri değildir?

Cevap : c) Kısasü‘l-Enbiya

#8. Türk dili tarihinde en erken dönemdir. Dönem; Türk, Moğol, Tunguz ve Kore ile Japon dillerinin ortak olduğu zamandır. Bu dönemde Türklerin, Moğolların, Tunguzların, Korelilerin atalarının bu ortak dil döneminde birbirlerinden farklı bir dil kullandıkları düşünülmektedir. Paragrafta hakkında bilgi verilen Türk dili dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) Altay Dil BirliğiDönemi

#9. Aşağıdakilerden hangisi Ortak Türkçe Dönemi’nde oluşan yazı dillerinden biri değildir?

Cevap : e) Göktürk Türkçesi

#10. Eski Türkçe Dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e) Bu dönemde Türk toplulukları Ön Afrika ve Avrasya coğrafyasına yayılmaya başlamışlardır.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Ata Aöf – Türk Dili 1 Ünite -3

Dil Aileleri-Dil Grupları / Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

Ata Aöf – Türk Dili 1 Ünite -3

Dil Aileleri-Dil Grupları / Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Dil Aileleri-Dil Grupları / Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

Dil Aileleri-Dil Grupları / Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

Türk Dili 1

Ünite -3

Dil Aileleri-Dil Grupları / Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

1. Türkçe aşağıdaki dil gruplarındanhangisine dâhil edilmektedir?

a) Hint-Avrupa Dilleri
b) Hami-SamiDilleri
c) Bantu Dilleri
d) Çin-Tibet Dilleri
e) Ural-Altay Dilleri

Cevap : e) Ural-Altay Dilleri

2. Aşağıdaki dillerden hangisi Ural-Altay dillerinden biri değildir?

a) Fince
b) Moğolca
c) Mançuca
d) Arapça
e) Tunguzca

Cevap : d) Arapça

3. Aşağıdaki dil özelliklerinden hangisi Ural-Altay dillerinin benzerliklerinden biri değildir?

a) İsimlerin çekimindemülkiyet eki kullanılır.
b) Sayısözlerinden sonra çokluk eki kullanılır.
c) Soru ekimevcuttur.
d) Bağlar yerine fiilşekilleri kullanılır.
e) Bu dillerde gramatik cinsiyet yoktur.

Cevap : b) Sayısözlerinden sonra çokluk eki kullanılır.

I. Türkçedesayısıfatlarındansonra gelenadlar çoğul ekialmazlar.
II. Türkçede önlük-artlık (kalınlık-incelik) ve düzlük-yuvarlaklık uyumları vardır.
III. Türkçe, diğer Türk dilleriyle birlikte Altay dil ailesinin bir kolunu oluşturur.

4. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türkçenin genel özellikleri arasında yer alır?

a) YalnızI
b) I veII
c) I veIII
d) II veIII
e) I, II veIII

Cevap : e) I, II veIII

5. Aşağıdakilerden hangisi Altay dilleri ile Türkiye Türkçesinin ortak özelliklerinden biri değildir?

a) Çift ünsüzle başlayan kelime sayısı çoktur.
b) Cinsiyet ayrımı gösteren ek yoktur.
c) Anlatımve çekim son eklerle yapılır.
d) Genel olarak özne-tümleç-nesne-yüklemsırası vardır.
e) Tamlamalarda tamlayan önde,tamlanan ise sonda gelir.

Cevap : a) Çift ünsüzle başlayan kelime sayısı çoktur.

6. Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin tarihsel gelişim dönemlerinden biri değildir?

a) Altay Dil Birliği Dönemi
b) Çin-Moğol Dil Birliği Dönemi
c) Eski Türkçe Dönemi
d) İlk Türkçe Dönemi
e) Yeni Türkçe Dönemi

Cevap : b) Çin-Moğol Dil Birliği Dönemi

7. Aşağıdakilerden hangisi Ortak Türkçe Dönemi’nde oluşan yazı dillerinden biri değildir?

a) Karahanlı Türkçesi
b) HarezmTürkçesi
c) Kıpçak Türkçesi
d) Eski AnadoluTürkçesi
e) Göktürk Türkçesi

Cevap : e) Göktürk Türkçesi

8. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlı Türkçesi Dönemi’ne ait eserlerden biri değildir?

a) Dîvânü Lûgati’t-Türk
b) Kutadgu Bilig
c) Kısasü‘l-Enbiya
d) Atebetü’l-Hakayık
e) Dîvân-ı Hikmet

Cevap : c) Kısasü‘l-Enbiya

9. Türk dili tarihinde en erken dönemdir. Dönem; Türk, Moğol, Tunguz ve Kore ile Japon dillerinin ortak olduğu zamandır. Bu dönemde Türklerin, Moğolların, Tunguzların, Korelilerin atalarının bu ortak dil döneminde birbirlerinden farklı bir dil kullandıkları düşünülmektedir. Paragrafta hakkında bilgi verilen Türk dili dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) İlk TürkçeDönemi
b) Altay Dil BirliğiDönemi
c) Eski Türkçe Dönemi(VI-X.yüzyıl)
d) Ana Türkçe Dönemi (Proto-Türkçe)
e) Orta Türkçe Dönemi (XI-XVI.yüzyıl)

Cevap : b) Altay Dil BirliğiDönemi

10. Eski Türkçe Dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Ana Türkçe Dönemi’nden sonra gelen ve Türkçenin yazılı metinlerle bilinen en eski devresidir.
b) Türk dilinin bilinen en eski yazılı belgelerinin bulunduğu devreyi oluşturmaktadır.
c) Bu dönem Türkçenin işlek bir yazı dili olarak kullanıldığının ispatı olabilecek en eski dönemidir.
d) Bu döneme ait yazılı belgeler incelendiğinde, yazı dili tarihinin, edebî dil olarak çok eskilere kadar gittiği açıkça görülmektedir.
e) Bu dönemde Türk toplulukları Ön Afrika ve Avrasya coğrafyasına yayılmaya başlamışlardır.

Cevap : e) Bu dönemde Türk toplulukları Ön Afrika ve Avrasya coğrafyasına yayılmaya başlamışlardır.

Türk Dili 1
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Türk Dili 1
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf Türk Dili -1

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!