Ata Aöf - Türk DiliAta-Aöf

Ata Aöf – Türk Dili 1 Vize Deneme Sınavı -2

Ata Aöf – Türk Dili 1 Vize Deneme Sınavı -2

Dil Kültür

#1. Aşağıdakilerin hangisinde “-ce / -ca” eki “Çocuksu davranışların artık bizi bunalttı.” cümlesindeki “-su” ekiyle aynı görevde kullanılmıştır?

Cevap : e) Kardeşçe yaşamak varken bu kavga ne diye?

#2. “-den” eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma görevinde kullanılmıştır?

Cevap : c) Gelecekte ışıktan hızlı ulaşım araçlarını da yapacaklar.

#3. Aşağıdakilerden hangisi konuşma dilinin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : d) Bir toplumun dil özelliklerinin genel kurallarını içerir.

#4. Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin tarihsel gelişim dönemlerinden biri değildir?

Cevap : b) Çin-Moğol Dil Birliği Dönemi

#5. Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : c) Her dilin üretim yeteneği sınırlıdır.


#6. Aşağıdakilerden hangisi konuşma ve yazı dili arasındaki farklardan biri değildir?

Cevap : c) Bir ülkede birden fazla yazı, tek konuşma dili vardır.

#7. Aşağıdaki dillerden hangisi Ural-Altay dillerinden biri değildir?

Cevap : d) Arapça

#8. Aşağıda altı çizili olarak verilen eklerden hangisi diğerlerine göre farklıdır?

Cevap : c) Her şeye rağmen yine de çocuksu bir yanı vardı.

#9. Türkçenin sondan eklemeli bir dil olması ona aşağıdakilerden hangisini kazandırmıştır?

Cevap : a) Kolay kelime ve kavram türetmeye yarar.

#10. Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : e) Kendine has kuralları olan bir sistemdir.


#11. I. Türkçedesayısıfatlarındansonra gelenadlar çoğul ekialmazlar. II. Türkçede önlük-artlık (kalınlık-incelik) ve düzlük-yuvarlaklık uyumları vardır. III. Türkçe, diğer Türk dilleriyle birlikte Altay dil ailesinin bir kolunu oluşturur. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türkçenin genel özellikleri arasında yer alır?

Cevap : e) I, II veIII

#12. “Kırmızı” ve “al” kelimelerinin aynı rengi karşılaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

Cevap : c) Birden çok sözcüğün aynı anlamı ifade etmesiyle

#13. Eski Türkçe Dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e) Bu dönemde Türk toplulukları Ön Afrika ve Avrasya coğrafyasına yayılmaya başlamışlardır.

#14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “–den” eki diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

Cevap : a) Kazayı öğrenince kadıncağız üzüntüden hasta oldu.

#15. Türkçede renk ve akrabalık kavramlarının geniş bir yelpazede olması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Cevap : c) Türkçenin köklü bir geçmişe ve deneyimlere sahip olması


#16. Aşağıdakilerin hangisinde soru eki “-mı / -mi” “Sana söylediklerimi yaptın mı sınavı geçersin.” cümlesindekiyle aynı görevde kullanılmıştır?

Cevap : b) Reçeteyi doğru uyguladı mı hastalıktan kurtulur.

#17. Temel söz varlığının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) Bireyin en temel ihtiyaçlarını karşılayan kelimeler

#18. İlahiyatçı ve Doğuştancı Görüş ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap : a) İlahiyatçı görüş dinîdir, doğuştancı görüş biyolojiktir.

#19. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?

Cevap : e) Dost ile ye iç; alışveriş etme.

#20. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlı Türkçesi Dönemi’ne ait eserlerden biri değildir?

Cevap : c) Kısasü‘l-Enbiya


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
çıkmış sorular
Ata Aöf – Türk Dili 1 Vize Deneme Sınavı -2

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
çıkmış sorular
Ata Aöf – Türk Dili 1 Vize Deneme Sınavı -2

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ata Aöf – Türk Dili 1 Vize Deneme Sınavı -2

Ata Aöf – Türk Dili 1 Vize Deneme Sınavı -2

Türk Dili 1

Ünite -2

Dil Kültür

I. Toplumların tarihsel belleğidir.

II. Sosyal ve kültürel değerlerin taşıyıcısıdır.

III. Birlik ve beraberliğin en temel simgesidir.

1. Dil ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

a) Yalnız III
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III

Cevap : e) I, II ve III

2. Aşağıdakilerden hangisi dilin niteliklerinden birisi değildir?

a) Düşünülemeyecek kadar çok yönlü olması
b) Değişik açılardan bakıldığında farklı niteliklerinin olması
c) Bünyesinde pek çok sırrı barındırması
d) Zamandan ve mekândan bağımsız olması
e) İnsanın dünyadaki yerini ve değerini belirlemesi

Cevap : d) Zamandan ve mekândan bağımsız olması

3. Wittgenstein’ın düşüncenin anlamlı önermeler olduğunu ve önermelerin toplamının da dili ifade ettiğini dile getirdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tractatus
b) Language and Mind
c) Reflections on Language
d) Structures
e) Cartesian Linguistics

Cevap : a) Tractatus

4. ………………. daha çok dilin işitsel ve biçimsel boyutunu ifade ederken ………………. dilin zihinsel boyutundaki soyut kavram olarak ifade edilebilir. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Yazı-konuşma
b) Biçim-anlam
c) Anlatım-anlam
d) Gösteren-gösterilen
e) Şekil-düşünce

Cevap : d) Gösteren-gösterilen

I. Betimleyici işlev

II. Toplumsal işlev

III. Çağrı işlevi

5. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Lyons’a göre dilin işlevlerindendir?

a) Yalnız II
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III

Cevap : b) I ve II

I. Bu yılki tohum ekiminde özellikle domatese ağırlık vereceğim.
II. İnşaat böyle yavaş ilerlerse kooperatife biz daha çok para öderiz.
III. Arkadaşlarının arkasından konuşan insanlardan hiç hoşlanmam.
6. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri dilin anlatım işlevine örnek olabilir?

a) Yalnız II
b) Yalnız III
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III

Cevap : e) I, II ve III

Dilin sadece sözcüklerden ve dil bilgisi yapılarından ibaret olarak görülmesi yanlıştır. Dil, toplumsal ve kültürel birikimin aklın ve mantığın temelinde estetik bir duyuşla işlendiği muazzam bir varlıktır.
7. Paragrafta dilin hangi işlevinden bahsedilmektedir?

a) Anlatım
b) Betimleme
c) Edebî
d) Toplumsal
e) Çağrı

Cevap : c) Edebî

8. Kültür ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Geçmiş günümüze kadar gelen somut değerlerin bütünüdür.
b) Bireye çevreyi ve şartları değiştirme gücü verir.
c) Nesillerden her birinin geçmişe dair bilgilerini canlı tutar.
d) İnsanların yaşama şekillerinin bütününe verilen isimdir.
e) Zamanın oluşturduğu ihtiyaçların sentezidir.

Cevap : a) Geçmiş günümüze kadar gelen somut değerlerin bütünüdür.

I. Mimari
II. Dünya görüşü
III. Gelenek
9. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri maddi kültüre örnektir?

a) I ve III
b) Yalnız I
c) II ve III
d) I, II ve III
e) Yalnız III

Cevap : b) Yalnız I

Edebiyatın ana malzemesi ……………. ; dolayısıyla dil gibi edebiyat da …………. hem unsuru hem de taşıyıcısıdır.
10. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) kültürdür-toplumun
b) sanattır-sanatın
c) dildir-kültürün
d) kültürdür-dilin
e) duygudur-estetiğ

Cevap : c) dildir-kültürün

Türk Dili 1
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf Türk Dili -1

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!