Ata Aöf - Türk DiliAta-Aöf

Ata Aöf – Türk Dili 1 Vize Deneme Sınavı -3

Ata Aöf – Türk Dili 1 Vize Deneme Sınavı -3

#1. Türkçenin köklü bir dil olmasındaki temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Tarihî geçmişi ve farklı coğrafyalarda olan hâkimiyeti

#2. Bir dilde yabancı kelimelerin bulunması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

Cevap : b) Başka diller ve toplumlarla olan etkileşiminin

#3. “Saz” kelimesinin hem “çalgı aleti” hem de “sulak alan” anlamında kullanılması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Cevap : e) Bir sözcüğün birden fazla anlamı karşıladığını

#4. Türklerin birden çok lehçeye sahip olması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

Cevap : a) Farklı coğrafyalara yayılmasının

#5. Kültür ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : a) Geçmiş günümüze kadar gelen somut değerlerin bütünüdür.


#6. Aşağıdakilerden hangisi Altay dilleri ile Türkiye Türkçesinin ortak özelliklerinden biri değildir?

Cevap : a) Çift ünsüzle başlayan kelime sayısı çoktur.

#7. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yardımcı ses yoktur?

Cevap : b) İyi dost kara günde belli olur.

#8. Aşağıdaki sözcüklerin hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde “ünsüz değişmesi” olmaz?

Cevap : d) Tut

#9. Türkçe aşağıdaki dil gruplarındanhangisine dâhil edilmektedir?

Cevap : e) Ural-Altay Dilleri

#10. Aşağıdakilerden hangisi gerçek anlamlı atasözüne bir örnektir?

Cevap : e) Sebepsiz ölüm olmaz.


#11. Türk dili tarihinde en erken dönemdir. Dönem; Türk, Moğol, Tunguz ve Kore ile Japon dillerinin ortak olduğu zamandır. Bu dönemde Türklerin, Moğolların, Tunguzların, Korelilerin atalarının bu ortak dil döneminde birbirlerinden farklı bir dil kullandıkları düşünülmektedir. Paragrafta hakkında bilgi verilen Türk dili dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) Altay Dil BirliğiDönemi

#12. Edebiyatın ana malzemesi ……………. ; dolayısıyla dil gibi edebiyat da …………. hem unsuru hem de taşıyıcısıdır. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : c) dildir-kültürün

#13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek vardır?

Cevap : c) Gözlerim her yerde seni arıyor.

#14. Aşağıdaki dil özelliklerinden hangisi Ural-Altay dillerinin benzerliklerinden biri değildir?

Cevap : b) Sayısözlerinden sonra çokluk eki kullanılır.

#15. Aşağıdakilerden hangisi Ortak Türkçe Dönemi’nde oluşan yazı dillerinden biri değildir?

Cevap : e) Göktürk Türkçesi


#16. Aşağıdakilerden hangisi dilin niteliklerinden birisi değildir?

Cevap : d) Zamandan ve mekândan bağımsız olması

#17. Aşağıdakilerin hangisinde büyük sesli uyumu kuralına uymayan bir kelime vardır?

Cevap : d) Dışarıdan ne bir ses, ne de bir ışık geliyor.

#18. I. Bu yılki tohum ekiminde özellikle domatese ağırlık vereceğim. II. İnşaat böyle yavaş ilerlerse kooperatife biz daha çok para öderiz. III. Arkadaşlarının arkasından konuşan insanlardan hiç hoşlanmam. 6. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri dilin anlatım işlevine örnek olabilir?

Cevap : e) I, II ve III

#19. Aşağıdakilerin dizelerin hangisinde “ünsüz yumuşaması”na örnek olabilecek bir sözcük yoktur?

Cevap : d) Şu dağın başında kar ben olaydım

#20. ………………. daha çok dilin işitsel ve biçimsel boyutunu ifade ederken ………………. dilin zihinsel boyutundaki soyut kavram olarak ifade edilebilir. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : d) Gösteren-gösterilen


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
çıkmış sorular
Ata Aöf – Türk Dili 1 Vize Deneme Sınavı -3

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
çıkmış sorular
Ata Aöf – Türk Dili 1 Vize Deneme Sınavı -3

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ata Aöf – Türk Dili 1 Vize Deneme Sınavı -3

Ata Aöf – Türk Dili 1 Vize Deneme Sınavı -3

Türk Dili 1

Ünite -3

Dil Aileleri-Dil Grupları / Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

1. Türkçe aşağıdaki dil gruplarındanhangisine dâhil edilmektedir?

a) Hint-Avrupa Dilleri
b) Hami-SamiDilleri
c) Bantu Dilleri
d) Çin-Tibet Dilleri
e) Ural-Altay Dilleri

Cevap : e) Ural-Altay Dilleri

2. Aşağıdaki dillerden hangisi Ural-Altay dillerinden biri değildir?

a) Fince
b) Moğolca
c) Mançuca
d) Arapça
e) Tunguzca

Cevap : d) Arapça

3. Aşağıdaki dil özelliklerinden hangisi Ural-Altay dillerinin benzerliklerinden biri değildir?

a) İsimlerin çekimindemülkiyet eki kullanılır.
b) Sayısözlerinden sonra çokluk eki kullanılır.
c) Soru ekimevcuttur.
d) Bağlar yerine fiilşekilleri kullanılır.
e) Bu dillerde gramatik cinsiyet yoktur.

Cevap : b) Sayısözlerinden sonra çokluk eki kullanılır.

I. Türkçedesayısıfatlarındansonra gelenadlar çoğul ekialmazlar.
II. Türkçede önlük-artlık (kalınlık-incelik) ve düzlük-yuvarlaklık uyumları vardır.
III. Türkçe, diğer Türk dilleriyle birlikte Altay dil ailesinin bir kolunu oluşturur.

4. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türkçenin genel özellikleri arasında yer alır?

a) YalnızI
b) I veII
c) I veIII
d) II veIII
e) I, II veIII

Cevap : e) I, II veIII

5. Aşağıdakilerden hangisi Altay dilleri ile Türkiye Türkçesinin ortak özelliklerinden biri değildir?

a) Çift ünsüzle başlayan kelime sayısı çoktur.
b) Cinsiyet ayrımı gösteren ek yoktur.
c) Anlatımve çekim son eklerle yapılır.
d) Genel olarak özne-tümleç-nesne-yüklemsırası vardır.
e) Tamlamalarda tamlayan önde,tamlanan ise sonda gelir.

Cevap : a) Çift ünsüzle başlayan kelime sayısı çoktur.

6. Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin tarihsel gelişim dönemlerinden biri değildir?

a) Altay Dil Birliği Dönemi
b) Çin-Moğol Dil Birliği Dönemi
c) Eski Türkçe Dönemi
d) İlk Türkçe Dönemi
e) Yeni Türkçe Dönemi

Cevap : b) Çin-Moğol Dil Birliği Dönemi

7. Aşağıdakilerden hangisi Ortak Türkçe Dönemi’nde oluşan yazı dillerinden biri değildir?

a) Karahanlı Türkçesi
b) HarezmTürkçesi
c) Kıpçak Türkçesi
d) Eski AnadoluTürkçesi
e) Göktürk Türkçesi

Cevap : e) Göktürk Türkçesi

8. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlı Türkçesi Dönemi’ne ait eserlerden biri değildir?

a) Dîvânü Lûgati’t-Türk
b) Kutadgu Bilig
c) Kısasü‘l-Enbiya
d) Atebetü’l-Hakayık
e) Dîvân-ı Hikmet

Cevap : c) Kısasü‘l-Enbiya

9. Türk dili tarihinde en erken dönemdir. Dönem; Türk, Moğol, Tunguz ve Kore ile Japon dillerinin ortak olduğu zamandır. Bu dönemde Türklerin, Moğolların, Tunguzların, Korelilerin atalarının bu ortak dil döneminde birbirlerinden farklı bir dil kullandıkları düşünülmektedir. Paragrafta hakkında bilgi verilen Türk dili dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) İlk TürkçeDönemi
b) Altay Dil BirliğiDönemi
c) Eski Türkçe Dönemi(VI-X.yüzyıl)
d) Ana Türkçe Dönemi (Proto-Türkçe)
e) Orta Türkçe Dönemi (XI-XVI.yüzyıl)

Cevap : b) Altay Dil BirliğiDönemi

10. Eski Türkçe Dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Ana Türkçe Dönemi’nden sonra gelen ve Türkçenin yazılı metinlerle bilinen en eski devresidir.
b) Türk dilinin bilinen en eski yazılı belgelerinin bulunduğu devreyi oluşturmaktadır.
c) Bu dönem Türkçenin işlek bir yazı dili olarak kullanıldığının ispatı olabilecek en eski dönemidir.
d) Bu döneme ait yazılı belgeler incelendiğinde, yazı dili tarihinin, edebî dil olarak çok eskilere kadar gittiği açıkça görülmektedir.
e) Bu dönemde Türk toplulukları Ön Afrika ve Avrasya coğrafyasına yayılmaya başlamışlardır.

Cevap : e) Bu dönemde Türk toplulukları Ön Afrika ve Avrasya coğrafyasına yayılmaya başlamışlardır.

Türk Dili 1
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Türk Dili 1
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf Türk Dili -1

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!