Ata Aöf - Türk DiliAta-Aöf

Ata Aöf – Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -2

Ata Aöf – Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -2

#1. Aşağıdakilerin hangisinde soru eki “-mı / -mi” “Sana söylediklerimi yaptın mı sınavı geçersin.” cümlesindekiyle aynı görevde kullanılmıştır?

Cevap : b) Reçeteyi doğru uyguladı mı hastalıktan kurtulur.

#2. Birleşik cümle ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : d) Mi’li birleşik cümlede soru ilgisi kurulur.

#3. Yakıcı güneşin altında tarlada çalışan işçilerin umutları da onlar gibi yanıyordu. Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : c) Özne – Zarf Tümleci-Yüklem

#4. Aşağıdaki hangi cümledeki sıfat tamlaması, zarf tamlayıcısı görevinde kullanılmıştır?

Cevap : a) Geçen yıl susuzluk çekmemiştik

#5. “Sora sora Bağdat bulunur.” cümlesinin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

Cevap : b) Olumlu-birleşik-kurallı-eylem


#6. Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin tarihsel gelişim dönemlerinden biri değildir?

Cevap : b) Çin-Moğol Dil Birliği Dönemi

#7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “–den” eki diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

Cevap : a) Kazayı öğrenince kadıncağız üzüntüden hasta oldu.

#8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, kuruluşuna göre ötekilerden farklıdır?

Cevap : d) Önceki okuduklarımdan daha güzel bu kitap.

#9. Karışıklığa karşı mücadele vermek yabani otlara karşı mücadele vermeye benzer. Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : e) Nesne- Dolaylı tümlec- Yüklem

#10. Aşağıdaki dillerden hangisi Ural-Altay dillerinden biri değildir?

Cevap : d) Arapça


#11. Aşağıdakilerin hangisinde “-ce / -ca” eki “Çocuksu davranışların artık bizi bunalttı.” cümlesindeki “-su” ekiyle aynı görevde kullanılmıştır?

Cevap : e) Kardeşçe yaşamak varken bu kavga ne diye?

#12. I. Türkçedesayısıfatlarındansonra gelenadlar çoğul ekialmazlar. II. Türkçede önlük-artlık (kalınlık-incelik) ve düzlük-yuvarlaklık uyumları vardır. III. Türkçe, diğer Türk dilleriyle birlikte Altay dil ailesinin bir kolunu oluşturur. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türkçenin genel özellikleri arasında yer alır?

Cevap : e) I, II veIII

#13. Aşağıdaki cümelerden hangisi ‘' olumlu, isim cümlesi, kurallı, basit’’ şeklinde verilmiştir?

Cevap : a) İnsan, çok yönlü bir varlıktır.

#14. Dostları onu kötü gününde yalnız bırakmadılar. Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : c) Özne – Nesne – Zarf Tümleci – Yüklem

#15. Eski Türkçe Dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e) Bu dönemde Türk toplulukları Ön Afrika ve Avrasya coğrafyasına yayılmaya başlamışlardır.


#16. Aşağıda altı çizili olarak verilen eklerden hangisi diğerlerine göre farklıdır?

Cevap : c) Her şeye rağmen yine de çocuksu bir yanı vardı.

#17. “-den” eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma görevinde kullanılmıştır?

Cevap : c) Gelecekte ışıktan hızlı ulaşım araçlarını da yapacaklar.

#18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci vurgulanmıştır?

Cevap : a) Annemi okuldan çıkınca ararım.

#19. “Daha önce görmemiştim onu.” cümlesinin nitelikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : a) Eylem cümlesi/olumsuz/devrik/basit

#20. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlı Türkçesi Dönemi’ne ait eserlerden biri değildir?

Cevap : c) Kısasü‘l-Enbiya


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Ata Aöf – Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -2

Ata Aöf – Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -2

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ata Aöf – Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -2

Ata Aöf – Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -2

Türk Dili 1

Ünite -2

Dil Kültür

I. Toplumların tarihsel belleğidir.

II. Sosyal ve kültürel değerlerin taşıyıcısıdır.

III. Birlik ve beraberliğin en temel simgesidir.

1. Dil ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

a) Yalnız III
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III

Cevap : e) I, II ve III

2. Aşağıdakilerden hangisi dilin niteliklerinden birisi değildir?

a) Düşünülemeyecek kadar çok yönlü olması
b) Değişik açılardan bakıldığında farklı niteliklerinin olması
c) Bünyesinde pek çok sırrı barındırması
d) Zamandan ve mekândan bağımsız olması
e) İnsanın dünyadaki yerini ve değerini belirlemesi

Cevap : d) Zamandan ve mekândan bağımsız olması

3. Wittgenstein’ın düşüncenin anlamlı önermeler olduğunu ve önermelerin toplamının da dili ifade ettiğini dile getirdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tractatus
b) Language and Mind
c) Reflections on Language
d) Structures
e) Cartesian Linguistics

Cevap : a) Tractatus

4. ………………. daha çok dilin işitsel ve biçimsel boyutunu ifade ederken ………………. dilin zihinsel boyutundaki soyut kavram olarak ifade edilebilir. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Yazı-konuşma
b) Biçim-anlam
c) Anlatım-anlam
d) Gösteren-gösterilen
e) Şekil-düşünce

Cevap : d) Gösteren-gösterilen

I. Betimleyici işlev

II. Toplumsal işlev

III. Çağrı işlevi

5. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Lyons’a göre dilin işlevlerindendir?

a) Yalnız II
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III

Cevap : b) I ve II

I. Bu yılki tohum ekiminde özellikle domatese ağırlık vereceğim.
II. İnşaat böyle yavaş ilerlerse kooperatife biz daha çok para öderiz.
III. Arkadaşlarının arkasından konuşan insanlardan hiç hoşlanmam.
6. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri dilin anlatım işlevine örnek olabilir?

a) Yalnız II
b) Yalnız III
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III

Cevap : e) I, II ve III

Dilin sadece sözcüklerden ve dil bilgisi yapılarından ibaret olarak görülmesi yanlıştır. Dil, toplumsal ve kültürel birikimin aklın ve mantığın temelinde estetik bir duyuşla işlendiği muazzam bir varlıktır.
7. Paragrafta dilin hangi işlevinden bahsedilmektedir?

a) Anlatım
b) Betimleme
c) Edebî
d) Toplumsal
e) Çağrı

Cevap : c) Edebî

8. Kültür ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Geçmiş günümüze kadar gelen somut değerlerin bütünüdür.
b) Bireye çevreyi ve şartları değiştirme gücü verir.
c) Nesillerden her birinin geçmişe dair bilgilerini canlı tutar.
d) İnsanların yaşama şekillerinin bütününe verilen isimdir.
e) Zamanın oluşturduğu ihtiyaçların sentezidir.

Cevap : a) Geçmiş günümüze kadar gelen somut değerlerin bütünüdür.

I. Mimari
II. Dünya görüşü
III. Gelenek
9. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri maddi kültüre örnektir?

a) I ve III
b) Yalnız I
c) II ve III
d) I, II ve III
e) Yalnız III

Cevap : b) Yalnız I

Edebiyatın ana malzemesi ……………. ; dolayısıyla dil gibi edebiyat da …………. hem unsuru hem de taşıyıcısıdır.
10. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) kültürdür-toplumun
b) sanattır-sanatın
c) dildir-kültürün
d) kültürdür-dilin
e) duygudur-estetiğ

Cevap : c) dildir-kültürün

Türk Dili 1
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf Türk Dili -1

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!