Ata Aöf - Türk DiliAta-Aöf

Ata Aöf – Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -1

Ata Aöf – Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -1

#1. Eksiltili (Kesik) cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e) Eksiltili cümlede her zaman bir gizli özne bulunur.

#2. Aşağıdakilerin hangisinde “-ler / -lar” eki eklendiği sözcüğü çoğul anlamlı yapmamıştır?

Cevap : b) Bizler her daim emrinize hazırız.

#3. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabelerden biri değildir?

Cevap : d) Japon Alfabesi

#4. ‘’Derin bir uykudur yaşadığımız hayat.’’ cümlesinin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : c) Birleşik/isim/Olumlu/Devrik

#5. ……………… bir dilin şivesi içinde kalan, en yeni zamanda ayrılmış ve farklılıkların sadece seste görüldüğü koludur. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : a) Ağız


#6. “-le / -la” eki aşağıdakilerin hangisinde “Havaların ısınmasıyla sobalar kaldırıldı.” cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır?

Cevap : a) Kapıların açılmasıyla itiş kakış herkes içeri doluştu.

#7. Nasıl bir şehirdeyiz Öğretmenim? Baharı göremeden Bir çırpıda Yaz gelir. Bu şiirin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e) Gelir

#8. ‘’Dün gece erkenden uyudum ve ertesi sabah dinç uyandım.’’ cümlesi aşağıdaki cümlelerden hangisiyle yapısına göre türdeştir?

Cevap : c) Korktum ama susmadım.

#9. Türkçede cümleler yüklemin türüne göre isim ve fiil cümlesi olarak iki gruba ayrılmaktadır. Fiil cümleleri olumsuzluk ekleri (-ma, -me) ile olumsuz şekle dönüştürülürken; isim cümleleri “değil” kelimesi ile olumsuz hâle getirilmektedir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu kurala örnek teşkil etmez?

Cevap : d) Kolları bileklerine kadar çamura saplanmıştı.

#10. Aşağıdakilerden hangisi Göktürk alfabesinin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : b) Soldan sağa veya aşağıdan yukarıya doğru yazılır.


#11. Aşağıda verilen altı çizili kelimelerden hangisi hâl eki almamıştır?

Cevap : d) Nihayet yolculuk başladı.

#12. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfat fiil, diğerlerinden farklı bir öge olarak kullanılmıştır?

Cevap : b) Veren eli herkes öper.

#13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bağlı cümleye örnek teşkil etmez?

Cevap : c) Kuşları serçe, papağan, yalıçapkını olarak ayırırız; köpekleri ise kangal, pitbul, doberman olarak ayırırız.

#14. Bir dilin bilinmeyen bir zamanda kendisinden ayrılan ve yeni bir dil olma yolu tutan kolu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) Lehçe

#15. Türkiye Türkçesi ve Azeri Türkçesi aşağıdakilerden hangisine dâhildir?

Cevap : a) Oğuz Türkçesine


#16. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayan eki diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

Cevap : d) İstediğiniz ne varsa hepsi sizin olsun.

#17. “Saat 5’te evdeyim.” cümlesi, yüklemin türü açısından aşağıdaki hangi cümleden farklıdır?

Cevap : c) O da çalışsaymış biraz.

#18. Aşağıda altı çizili olarak verilen sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir ek almıştır?

Cevap : e) Ellerim ellerinden uzak kaldı yıllarca.

#19. “Sudan sebeplerle beni terk edemezsin.” cümlesi yüklemin türüne göre aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) İsim

#20. I.Eylem II.İsim III.Zarf IV. Zamir “Kalpler kırılınca eller bir mânâ ifade etmez.” cümlesi yukarıda verilen cümle çeşitlerinden hangilerinin kapsamına girer?

Cevap : d) I ve IV


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Ata Aöf – Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -1

Ata Aöf – Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -1

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ata Aöf – Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -1

Ata Aöf – Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -1

Türk Dili 1

Ünite -1

Dil Nedir?

1. Aşağıdakilerden hangisi yazı dilinin özelliklerinden biri değildir?

a) Bir ülkede bir yazı dili vardır.
b) Konuşma diline göre yapay bir özelliği vardır.
c) Kuralları konuşma diline göre daha sıkıdır.
d) Etki alanı konuşmaya göre daha geniştir.
e) Bir yöreye, bölgeye has özellikler barındırabilir.

Cevap : e) Bir yöreye, bölgeye has özellikler barındırabilir.

2. Aşağıdakilerden hangisi konuşma dilinin özelliklerinden biri değildir?

a) Bir ülkede birden çok konuşma dili olabilir.
b) Kuralları yazı diline göre daha esnektir.
c) Etki alanı yazı diline göre daha dardır.
d) Bir toplumun dil özelliklerinin genel kurallarını içerir.
e) Yazı diline göre daha doğal bir özelliği vardır.

Cevap : d) Bir toplumun dil özelliklerinin genel kurallarını içerir.

3. Deneyimci Görüş Teorisi aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır?

a) İnsan, çevresinin etkisiyle konuşma yetisini kazanır.
b) İnsan, ırkının etkisiyle konuşma ve dil yetisini kazanır.
c) Birey, doğuştan dil yetisine sahiptir.
d) Kişinin dil yetisi, yaşı büyüdükçe gelişir.
e) Kişi, yaşadığı çağa göre dil özellikleri edinir.

Cevap : e) Kişi, yaşadığı çağa göre dil özellikleri edinir.

4. Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden biri değildir?

a) Uzunca bir zamanda oluşmuştur.
b) Dil canlı bir organizma gibi doğar, yaşar ve özen gösterilmezse ölür.
c) Her dilin üretim yeteneği sınırlıdır.
d) Anlaşmayı sağlar.
e) Dil bir gizli antlaşmalar sistemidir.

Cevap : c) Her dilin üretim yeteneği sınırlıdır.

5. Babil Kulesi Efsanesi aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?

a) Dillerin çeşitliliği kulenin yapımı esnasında Tanrı tarafından insanlara verilmiş ve insanlar dünyaya dağılmış, böylece diller oluşmuştur.
b) Dillerin sosyolojik olarak ortaya çıktığı savunulan ilim merkezidir.
c) Antropolojik araştırmaların yapıldığı ilk yerdir.
d) Kutsal kitapların bulunduklarına inanılan hayali bir yapıdır.
e) Eski inançlarda kişilerin mezarlarının olduğu anıttır.

Cevap : a) Dillerin çeşitliliği kulenin yapımı esnasında Tanrı tarafından insanlara verilmiş ve insanlar dünyaya dağılmış, böylece diller oluşmuştur.

6. Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden biri değildir?

a) Bilişsel yetenektir.
b) Karmaşık bir yapıya sahiptir.
c) İletişim ön plandadır.
d) Yapay diller doğal dillere göre iletişim bakımından avantajlıdır.
e) Kendine has kuralları olan bir sistemdir.

Cevap : e) Kendine has kuralları olan bir sistemdir.

7. Aşağıdakilerden hangisinde Dil Türeyiş Teorisi ile ilgili verilen bilgi doğrudur?

a) İnsanın nasıl ve ne zaman konuştuğu tam olarak belli değildir.
b) Dil kendiliğinden ortaya çıkmıştır.
c) Yazıdan sonra ortaya çıkmıştır.
d) Dilin türeyişi 5 ana başlıkta ele alınmıştır.
e) Kutsal kitaplara göre dil, bireysel bir yetenektir.

Cevap : e) Kutsal kitaplara göre dil, bireysel bir yetenektir.

8. İlahiyatçı ve Doğuştancı Görüş ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

a) İlahiyatçı görüş dinîdir, doğuştancı görüş biyolojiktir.
b) İlahiyatçı görüşte çevre etkilidir.
c) Doğuştancı görüş, dile dinsel bir bakışla yanaşır.
d) İlahiyatçı görüş, dil yeteneğinin sonradan kazanıldığını savunur.
e) İlahiyatçı görüşte fizyoloji önem arz eder.

Cevap : a) İlahiyatçı görüş dinîdir, doğuştancı görüş biyolojiktir.

9. Dilin doğuşu teorilerinin amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

a) Dilin nasıl ne zaman oluştuğu hakkında genellemelerde bulunmak
b) Dilin işleyişini araştırmak
c) Dilin yapısını betimlemek
d) Yazılı dilin oluşum zamanının bulunmasına yardımcı olmak
e) Yazı dili ve konuşma dili ayrımını yapabilmek

Cevap : a) Dilin nasıl ne zaman oluştuğu hakkında genellemelerde bulunmak

10. Aşağıdakilerden hangisi konuşma ve yazı dili arasındaki farklardan biri değildir?

a) Konuşma dili doğal, yazı dili yapma bir dildir.
b) Yazı dili konuşma diline göre daha yaygın ve geniş bir kullanım alanına sahiptir.
c) Bir ülkede birden fazla yazı, tek konuşma dili vardır.
d) Konuşma dili daha doğaldır.
e) Yazı dili konuşma diline göre daha kuralcı bir yapıdadır.

Cevap : c) Bir ülkede birden fazla yazı, tek konuşma dili vardır.

Türk Dili 1
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf Türk Dili -1

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!