Ata Aöf - Türk DiliAta-Aöf

Ata Aöf – Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -4

AtaAöf – Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -4

#1. I. Mimari II. Dünya görüşü III. Gelenek Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri maddi kültüre örnektir?

Cevap : b) Yalnız I

#2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert ünsüz yumuşamasına uğrayan bir kelime yoktur?

Cevap : a) Yaz tatilinde oldukça dinlendik.

#3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

Cevap : a) Çocuğun ağızı yara içinde kalmış.

#4. I. Toplumların tarihsel belleğidir. II. Sosyal ve kültürel değerlerin taşıyıcısıdır. III. Birlik ve beraberliğin en temel simgesidir. 1. Dil ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap : e) I, II ve III

#5. Sonu sert ünsüzle biten tek heceli sözcüklerde genellikle ünsüz değişimi olmaz. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi bu kurala aykırı bir örnektir?

Cevap : c) Yurt


#6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ”yer” kavramı daha çok vurgulanmıştır?

Cevap : b) Her hafta sonu köyümüze giderdik.

#7. “O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım” cümlesinin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : c) Devrik, fiil,şartlı birleşik, olumlu

#8. Aşağıdakilerden hangisi, öznesi ortak bir sıralı cümledir?

Cevap : c) Konuşa konuşa geldiler; evin önünde durdular.

#9. Dilin sadece sözcüklerden ve dil bilgisi yapılarından ibaret olarak görülmesi yanlıştır. Dil, toplumsal ve kültürel birikimin aklın ve mantığın temelinde estetik bir duyuşla işlendiği muazzam bir varlıktır. Paragrafta dilin hangi işlevinden bahsedilmektedir?

Cevap : c) Edebî

#10. Wittgenstein’ın düşüncenin anlamlı önermeler olduğunu ve önermelerin toplamının da dili ifade ettiğini dile getirdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Tractatus


#11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sormak değil, bilinen bir şeyi vurgulamak söz konusudur?

Cevap : e) Hangimiz sohbet etmeyi sevmeyiz?

#12. ‘’Ellerini arkadan bağlamıştı ve beylik tabancası belindeydi.’’ cümlesinin özellikleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : a) Olumlu/Bağlı/Kurallı/İsim

#13. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yalın durumdadır?

Cevap : a) Çocuk neşeyle top oynuyordu.

#14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir eylemin nasıl yapıldığı vurgulanmıştır?

Cevap : a) Okuldan çıkınca eve hızlıca giderim.

#15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu yüklem üzerindedir?

Cevap : c) Görmektir insana verilen en önemli organ.


#16. "Ovada sıralanan arsaların içinde koca koca binalar hızla yükseliyordu." cümlesinde hangi sözcükte cümle vurgusu vardır?

Cevap : a) Hızla

#17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasının örneği yoktur?

Cevap : b) Son yıllarda okuyucu sayısı iyice azaldı.

#18. Aşağıdakilerden hangisi bağlı cümleye örnek oluşturmaz?

Cevap : b) Duman her tarafı sarmıştı.

#19. I. Betimleyici işlev II. Toplumsal işlev III. Çağrı işlevi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Lyons’a göre dilin işlevlerindendir?

Cevap : b) I ve II

#20. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde vurgu ilk hecededir?

Cevap : e) Ankara


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Ata Aöf – Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -4

Ata Aöf – Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -4

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

AtaAöf – Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -4

AtaAöf – Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -4

Türk Dili 1

Ünite -4

Dil Türleri (Lehçe, Şive, Ağız)

1. Bir dilin bilinmeyen bir zamanda kendisinden ayrılan ve yeni bir dil olma yolu tutan kolu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Şive
b) Lehçe
c) Ağız
d) Fonem
e) Dizim

Cevap : b) Lehçe

2. Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin bilinmeyen bir zamanda ayrılan ve yeni bir dil olma yolu tutan lehçelerinden biridir?

a) Azerbaycan Türkçesi
b) Gagavuz Türkçesi
c) Yakutça
d) Kırım Türkçesi
e) Irak Türkmen Türkçesi

Cevap : c) Yakutça

3. ……………… bir dilin şivesi içinde kalan, en yeni zamanda ayrılmış ve farklılıkların sadece seste görüldüğü koludur. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Ağız
b) Argo
c) Terim
d) Lehçe
e) Şive

Cevap : a) Ağız

4. I. Farklı coğrafyalarda yaşamış olmaları
II. Savaşlar
III. Göçler
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türklerin tarih boyunca birçok alfabe kullanmalarının temel nedenlerindendir?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I, ve III
e) I, II ve III

Cevap : e) I, II ve III

5. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabelerden biri değildir?

a) İbrani Alfabesi
b) Çin Alfabesi
c) Soğd Alfabesi
d) Japon Alfabesi
e) Uygur Alfabesi

Cevap : d) Japon Alfabesi

6. Dil bilimcilere göre dünya üzerinde günümüzde yaklaşık olarak …………’den fazla dil konuşulmaktadır? Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) 1000
b) 2000
c) 3000
d) 4000
e) 5000

Cevap : c) 3000

7. Türkiye Türkçesi ve Azeri Türkçesi aşağıdakilerden hangisine dâhildir?

a) Oğuz Türkçesine
b) Çağatay Türkçesine
c) Karahanlı Türkçesine
d) Doğu Türkçesine
e) Uygur Türkçesine

Cevap : a) Oğuz Türkçesine

8. Türkiye Türkçesinin yazı dili aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ankara ağzı
b) Konya ağzı
c) İstanbul ağzı
d) Erzurum ağzı
e) Gaziantep ağzı

Cevap : c) İstanbul ağzı

9. Aşağıdakilerden hangisi Göktürk alfabesinin özelliklerinden biri değildir?

a) Sağdan sola veya yukarıdan aşağıya doğru yazılır.
b) Soldan sağa veya aşağıdan yukarıya doğru yazılır.
c) Harfler birbirinden ayrı yazılır.
d) Kelimeler arasına “:” konur.
e) Toplamda 38 harf bulunmaktadır.

Cevap : b) Soldan sağa veya aşağıdan yukarıya doğru yazılır.

10.Göktürk alfabesini ilk olarak çözen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kâzım Mirşan
b) Jean Paul Roux
c) Josef von Hammer
d) Wilhelm Thomsen
e) Andreas Tietze

Cevap : d) Wilhelm Thomsen

Türk Dili 1
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf Türk Dili -1

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!