Ata Aöf - Türk DiliAta-Aöf

Ata Aöf – Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -5

AtaAöf – Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -5

#1. İlahiyatçı ve Doğuştancı Görüş ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap : a) İlahiyatçı görüş dinîdir, doğuştancı görüş biyolojiktir.

#2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin yerine göre diğerlerinden farklıdır?

Cevap : c) İnsan yeryüzünün hastalığıdır.

#3. “Uzanıp sıcacık kuma saatlerce hayal kurmak isterdi” cümlesi yükleminin yerine göre nasıl bir cümledir?

Cevap : d) Kurallı

#4. Aşağıdakilerden hangisi “konuşanı ve dinleyeni yüceltme bildiren bir ilişki söz/kalıp sözdür?

Cevap : e) Sözünü balla kestim.

#5. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?

Cevap : e) Dost ile ye iç; alışveriş etme.


#6. Aşağıda deyimlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : d) Deyimlerde sözcükler hep gerçek anlamlarıyla kullanılırlar.

#7. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

Cevap : c) Olanlardan az çok haberim var.

#8. Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : c) Her dilin üretim yeteneği sınırlıdır.

#9. Aşağıdakilerden hangisi konuşma dilinin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : d) Bir toplumun dil özelliklerinin genel kurallarını içerir.

#10. Aşağıdakilerden hangisi yüklemine göre cümle çeşitlerinden biri değildir?

Cevap : a) Zarf


#11. Aşağıdakilerden hangisi konuşma ve yazı dili arasındaki farklardan biri değildir?

Cevap : c) Bir ülkede birden fazla yazı, tek konuşma dili vardır.

#12. Aşağıdakilerden hangisi “bir istek bildiren” ilişki söz/kalıp sözdür?

Cevap : e) Sadede gelelim.

#13. “Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın.” cümlesinin yüklemi, çeşidine göre aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Ad

#14. Temel söz varlığının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) Bireyin en temel ihtiyaçlarını karşılayan kelimeler

#15. Kuralı cümle …………………. cümle olarak da adlandırılmaktadır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : c) Düz


#16. “Kırmızı” ve “al” kelimelerinin aynı rengi karşılaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

Cevap : c) Birden çok sözcüğün aynı anlamı ifade etmesiyle

#17. Türkçede renk ve akrabalık kavramlarının geniş bir yelpazede olması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Cevap : c) Türkçenin köklü bir geçmişe ve deneyimlere sahip olması

#18. Türkçenin sondan eklemeli bir dil olması ona aşağıdakilerden hangisini kazandırmıştır?

Cevap : a) Kolay kelime ve kavram türetmeye yarar.

#19. Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : e) Kendine has kuralları olan bir sistemdir.

#20. “Kapı” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmamıştır?

Cevap : d) Odanın kapısına yaslanarak derin bir oh çekti.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Ata Aöf – Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -5

Ata Aöf – Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -5

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

AtaAöf - Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -5

AtaAöf – Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -5

Türk Dili 1
Ünite -5

Türkçenin Söz Varlığı

1. Türkçenin köklü bir dil olmasındaki temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tarihî geçmişi ve farklı coğrafyalarda olan hâkimiyeti
b) Sahip olduğu kelime sayısı
c) Çok fazla değişmeyen yapısı
d) Sondan eklemeli bir dil olması
e) Çok fazla tamlama ve kelime grubuna sahip olması

Cevap : a) Tarihî geçmişi ve farklı coğrafyalarda olan hâkimiyeti

2. Türkçede renk ve akrabalık kavramlarının geniş bir yelpazede olması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a) Birçok lehçe ve ağıza sahip olmasını
b) Sahip olduğu kelime sayısının fazlalığını
c) Türkçenin köklü bir geçmişe ve deneyimlere sahip olması
d) Ses kuralları ve ses diziminin matematiksel olduğunu
e) Kalıplaşmış sözlerin çok olduğunu

Cevap : c) Türkçenin köklü bir geçmişe ve deneyimlere sahip olması

3. Bir dilde yabancı kelimelerin bulunması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

a) Dil ailesinin geniş olduğunun
b) Başka diller ve toplumlarla olan etkileşiminin
c) Kelime sayısının fazla olmasının
d) Zamanla yapısının değiştiğinin
e) Dil bilgisi kurallarının esnek olduğunun

Cevap : b) Başka diller ve toplumlarla olan etkileşiminin

4. Türkçenin sondan eklemeli bir dil olması ona aşağıdakilerden hangisini kazandırmıştır?

a) Kolay kelime ve kavram türetmeye yarar.
b) Fiillerin cümlenin sonunda olmasını sağlar.
c) Düzenli bir cümle dizilişine yarar.
d) İki ünlünün kelime ortasında bulunmamasını sağlar.
e) Kelime başında iki ünsüzün olmasını engeller.

Cevap : a) Kolay kelime ve kavram türetmeye yarar.

5. “Saz” kelimesinin hem “çalgı aleti” hem de “sulak alan” anlamında kullanılması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a) Terim ifadelerin varlığını
b) Ses kurallarının esnek olduğunu
c) Bir sözcüğün hem gerçek hem mecaz anlamda kullanılabileceğini
d) Türkçenin yapısının esnek olduğunu
e) Bir sözcüğün birden fazla anlamı karşıladığını

Cevap : e) Bir sözcüğün birden fazla anlamı karşıladığını

6. “Kırmızı” ve “al” kelimelerinin aynı rengi karşılaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

a) Bir sözcüğün birden fazla anlamı karşılamasıyla
b) Dilin yapısının esnek olmasıyla
c) Birden çok sözcüğün aynı anlamı ifade etmesiyle
d) Doldurma sözcüklerle
e) Aynı dil ailelerinin yapıya olan etkisiyle

Cevap : c) Birden çok sözcüğün aynı anlamı ifade etmesiyle

7. Türklerin birden çok lehçeye sahip olması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

a) Farklı coğrafyalara yayılmasının
b) Dil ailesinden gelen esnek yapısının
c) Temel söz varlığının geniş olmasının
d) Kalıplaşmış ifadelerin çok olduğunun
e) Yabancı kelimelere açık bir yapıda olduğununun

Cevap :
a) Farklı coğrafyalara yayılmasının

8. Temel söz varlığının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dilin temel yapısında bulunan kelimeler
b) Kalıplaşmış sözler
c) Atasözleri ve deyimler
d) Bireyin en temel ihtiyaçlarını karşılayan kelimeler
e) Dilin sahip olduğu bütün kelime haznesi

Cevap : d) Bireyin en temel ihtiyaçlarını karşılayan kelimeler

9. Aşağıdakilerden hangisi gerçek anlamlı atasözüne bir örnektir?

a) Acı patlıcanı kırağı çalmaz.
b) Altın eşik, gümüş eşiğe muhtaç olur.
c) Çivi çiviyi söker.
d) Minareyi çalan kılıfını hazırlar.
e) Sebepsiz ölüm olmaz.

Cevap : e) Sebepsiz ölüm olmaz.

10. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?

a) Açık yaraya tuz ekilmez.
b) Ay var yılı besler, yıl var ayı beslemez.
c) Ak gün ağartır, kara gün karartır.
d) Âlim unutmuş, kalem unutmamış.
e) Dost ile ye iç; alışveriş etme.

Cevap : e) Dost ile ye iç; alışveriş etme.

Türk Dili 1
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf Türk Dili -1

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!